REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM JIHOZÁPAD

Regionální operační program NUTS II Jihozápad je jedním ze sedmi regionálních operačních programů České republiky, které od roku 2007 slouží k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje. Program ROP Jihozápad podporuje dotacemi z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) projekty realizované na území Jihočeského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem programu ROP Jihozápad je zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu zvyšování kvality života jeho obyvatel. Pro program ROP Jihozápad je na období 2007–2013 vyčleněno 19,4 miliard korun.

Program ROP Jihozápad obsahuje čtyři prioritní osy rozdělující operační program na logické celky a ty jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Celkový finanční obnos vymezený pro program ROP Jihozápad je rozdělen do jednotlivých prioritních os tak, aby reflektoval skutečné potřeby pro všestranný rozvoj v regionu. Rozdělení programu na jednotlivé prioritní osy je následující:

Prioritní osy programu

Prioritní osa 1 – Dostupnost center

Je zaměřena na zlepšení dopravní situace v regionu Jihozápad. Mezi konkrétní podporované akce patří např. výstavba, rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy, odstraňování bodových závad na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, příprava projektů na rozvoj dopravní obslužnosti, výstavba a modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu, podpora pořízení vozidel veřejné dopravy, podpora přeměny autobusů na ekologický pohon, dopravní terminály, železniční stanice, zastávky, informační systémy, výstavba, rekonstrukce a modernizace infrastruktury veřejných regionálních letišť.

Prioritní osa 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Podporuje rozvoj měst a obcí, budování zdravotní sociální a vzdělávací infrastruktury, přípravu rozvojových území pro podnikání a služby, revitalizaci center měst, památkových zón, zanedbaných areálů a ploch, výstavbu a rekonstrukci místních komunikací, výstavbu, rekonstrukci a vybavení objektů občanské vybavenosti, objektů pro kulturní a komunitní život, objektů sociální a vzdělávací infrastruktury, zařízení předškolní a mimoškolní péče o děti, vybavení zdravotnických zařízení, využití moderních léčebných technologií, výstavbu, rekonstrukci, modernizaci a vybavení zařízení péče o seniory apod.

Prioritní osa 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Financuje projekty směřující ke zlepšení využití potenciálu území a posílení ekonomického významu udržitelného cestovního ruchu. Mezi konkrétní podporované aktivity patří výstavba a rekonstrukce turistických cest, rekonstrukce, modernizace a rozvoj ubytovacích kapacit, oprava a rekonstrukce památek, včetně aktivit pro nové využití v oblasti cestovního ruchu a kultury, zavádění ICT v oblasti řízení a propagace cestovního ruchu, budování doprovodných informačních systémů, příprava a realizace cílených marketingových kampaní a další.

Prioritní osa 4 – Technická pomoc

Kryje finanční potřeby na realizaci programu ROP Jihozápad − to znamená aktivit spojených s řízením programu, např. platy pracovníků zapojených do řízení ROP JZ, zpracování studií a analýz, propagaci programu, poskytování informací, poskytování asistence a metodické pomoci potenciálním předkladatelům projektů, příprava a realizace projektů vzdělávacích programů apod.

Regionální operační program NUTS II Jihozápad byl schválen Evropskou komisí dne 3. 12. 2007.

Slavnostní podpis regionálních operačních programů se konal v Praze 11. 12. 2007.

Slavnostní podpis

poslední aktualizace: 17.4.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.