ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 3/5/2016
Upozornění pro příjemce

V souvislosti s dokládáním vlastnických vztahů projektů realizovaných z ROP NUTS II Jihozápad upozorňujeme všechny příjemce na opakované nedostatky, které se týkají dokládání vypořádání těchto vlastnických vztahů v řádných termínech.

Jako příjemci dotace z ROP NUTS II Jihozápad jste povinni doložit relevantní dokumentaci související s tímto vypořádáním, a to např.:

  • v případě uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nebo Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene je nutné doložit vypořádání těchto smluv v řádných termínech uvedených v těchto smlouvách,

  • v případě Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku vlastníka je nutné doložit vypořádání majetkoprávních vztahů, pokud bylo toto v dané smlouvě stanoveno.

Tyto dokumenty by měly být přílohou monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu, jsou-li pro Váš projekt relevantní a nebyly-li předloženy již dříve.

Příručka pro příjemce Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, str. 79 uvádí: „Spolu s první monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti projektu kopie dokladu o prokázání vlastnických vztahů v případě doložení tzv. jiného práva, tj. např. kupní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene – u již ukončených projektů v případě, že žadatel doložil k žádosti o poskytnutí dotace smlouvu o budoucí kupní smlouvě, smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene či jiný druh smlouvy o smlouvě budoucí a dosud nepředložil naplnění této smlouvy. V případě existence tzv. jiného práva, uvede příjemce v monitorovací zprávě, zda majetkoprávní podmínky, za kterých byl projekt schválen, stále platí a není ohrožena udržitelnost projektu“.

Věnujte prosím pozornost výše uvedenému, neboť v případě, že vlastnické vztahy nemá ÚRR JZ řádně a včas doloženy, je nucen tuto skutečnost projednat a řešit jako možné podezření na nesrovnalost.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.