Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy

Žadatel:město Domažlice
Celkové výdaje projektu:1 604 100 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 483 792 Kč
Termín realizace:7/2008 – 12/2008

Příprava projektu

Základní škola s kapacitou 850 žáků a 24 třídami měla před realizací projektu učebnu s 12 počítači, ve které se děti střídaly jedenkrát za 14 dní. Tato situace nebyla dostačující, proto se ji město rozhodlo řešit s pomocí ROP Jihozápad.

„Žádost o dotaci jsme částečně připravovali s odbornou firmou, která se postarala například o finanční a ekonomické hodnocení projektu. Ostatní jsme dělali svépomocí,“ řekl Radek Wiesner z domažlického městského úřadu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen do druhé výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Od ledna 2009 mohou žáci domažlické základní školy v ulici B. Staška využívat nové moderní učební pomůcky. Město Domažlice jako vlastník budovy základní školy získalo na modernizaci vybavení dotaci z Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad. Žáci 1. a 2. stupně základní školy a dále děti ze základní praktické školy a pedagogové tak mohou například navštěvovat novou počítačovou učebnu a využívat interaktivní tabule.

Jedním z hlavních cílů projektu bylo celkové zvýšení kvality a přitažlivosti výuky počítačové gramotnosti žáků základní školy. Důraz byl kladen na schopnosti ovládání počítače a základního programového vybavení. Z tohoto důvodu bylo nutné vytvořit novou počítačovou učebnu, kam bylo umístěno 23 počítačů, včetně softwarového vybavení. Dále zde byl umístěn projektor a interaktivní tabule a nábytek. Učebna byla kompletně zrekonstruována. Pro zlepšení výuky u odborných předmětů bylo dále v šesti učebnách – cizích jazyků na 1. a 2. stupni, zeměpisu, přírodopisu, chemie a fyziky – umístěno dalších 6 interaktivních tabulí včetně notebooků a projektorů.

Při výuce je nově kladen důraz na ovládání počítače a základního programového vybavení v praxi. ZŠ může s pomocí nejmodernějších současných vyučovacích metod zkvalitňovat jazykovou přípravu žáků, do vyučovacích hodin lze zařazovat internet, výukové CD programy. Vybavení odborných učeben slouží pro multimediální výuku zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie a jazyků. Projekt přispívá většímu procvičení učiva, ověření znalostí a díky zábavné formě k motivaci žáků.

Služba příjemci

„Se servisem a poradenstvím ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad jsme byli spokojeni. Pravidelně jsme se zúčastnili i bezplatných workshopů, kde jsme jako žadatelé mohli získat více informací k podání projektů,“ sdělil Radek Wiesner z domažlického městského úřadu.

Kontrola

U projektu proběhla kontrola interim dne 3. 11. 2008 s tím výsledkem, že realizace projektu probíhá v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace. „Kontrolorům jsme připravili všechny nutné podklady,“ podotkl Radek Wiesner z domažlické radnice.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 31. 12. 2008.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.