Zkvalitnění podmínek pro výuku na ZŠ Černošín

Žadatel:Město Černošín
Celkové výdaje projektu:4 305 863,60 Kč
Výše podpory z ROP JZ:3 982 922,90 Kč
Termín realizace:13. 2. 2009 – 31. 7. 2009

Příprava projektu

Základní škola Černošín disponuje pro vzdělávání svých žáků třemi budovami. Zajištění zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efektivity výuky se stavěly do cesty překážky jako nevyhovující učebna výpočení techniky, nedostatečné plochy pro volnočasové aktivity dětí a dalších občanů, nedostatečné vybavení kmenových tříd pomůckami pro interaktivní formu výuky. Dále zde chyběla jazyková učebna a také výuka chemie a fyziky probíhala v běžně, nikoli speciálně vybavené učebně. V přípravné fázi projektu tedy došlo ke zmapování tohoto celkově nedostačujícího stavu a proběhly ankety pro žáky a pedagogy ZŠ k návrhu podoby projektu. Podle slov M. Plincelnera, koordinátora celého projektu, byla samotná projektová žádost zpracována za přispění externí zpracovatelské firmy.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

V rámci realizace projektu vznikly 3 nové učebny - počítačová, jazyková a multimediální a došlo k modernizaci kmenových tříd a jejich doplnění vybavením umožňujícím využití nových výukových metod. Venkovní úpravy zajistily vytvoření plochy pro výuku venku s altánem a prostor pro míčové hry a volnočasové aktivity dětí. Dále bylo pořízeno nové vybavení školních tříd - PC, audio a video technika a nábytek pro jazykovou, multimediální a učebnu výpočetní techniky, technické vybavení učebny chemie a fyziky, vybavení do kabinetu pro uložení školních pomůcek a nakoupeny výukové SW.

Realizace projektu tedy rozšírila možnosti výuky cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a environmentální výchovy. Projekt zavedl nové obohacující formy práce jak pro žáky, tak pro učitele a zlepšil oboustranně podmínky ke studiu. Výsledkem projektu je rovněž zlepšení konkurenceschopnosti ZŠ ve srovnání s ostatními školskými zařízeními na území okresu Tachov zařazeného mezi slabé okresy ČR.

Služba příjemci

„Zástupci Města Černošín se zúčastnily všech příslušných seminářů a mnohokrát byla využita možnost konzultace s pracovníky ÚRR. Spolupráci s ÚRR a jeho pracovníky lze hodnotit jako velmi dobrou,“ sdělil nám Miroslav Plincelner, starosta města.

Kontrola

V rámci projektu proběhla dne 8. 10. 2009 fyzická kontrola INTERIM, která shledala, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti, v souvislosti s ukončením projektu nyní probíhá ještě administrativní kontrola INTERIM.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 7. 2009, Žádost o platbu, která byla předložena společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, v současné době čeká na proplacení.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.