Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí

Žadatel:Obec Volenice
Celkové výdaje projektu:8 844 092,20 Kč
Výše podpory z ROP JZ:7 117 224,07 Kč
Termín realizace:01/2011 – 05/2012

Příprava projektu

Voleničtí považovali původní zázemí pro trávení volného času dětí a mládeže v obci za zcela nedostatečné. V obci neexistovalo žádné dětské hřiště, víceúčelové hřiště ani klubovna pro spolkové aktivity. Obec nedisponovala žádným prostorem, který by mohly využívat místní spolky, organizovaná i neorganizovaná mládež, senioři pro svoji činnost. Největším problém bylo ale chybějící sportoviště a dětské hřiště pro děti a mládež či rodiny s dětmi. Proto bylo cílem projektu vybudovat v obci Volenice víceúčelový sportovní komplex a potřebné zázemí pro trávení volného času obyvatel. Projekt řešil celkem šest oddělených aktivit:

  • I. Výstavbu víceúčelového sportovního hřiště v centru obce na zanedbané ploše (po bývalé zahrádkářské kolonii).
  • II. Výstavbu dětského hřiště v centru obce na zanedbané ploše (také na místě bývalé zahrádkářské kolonie).
  • III. Rekonstrukci nevyužitého zahradního domku (pozůstatek bývalé zahrádkářské kolonie) na zázemí pro víceúčelové a dětské hřiště v centru obce.
  • IV. Výstavbu multifunkčního Centra volnočasových aktivit v klidové zóně obce Volenice.
  • V. Úpravu veřejné zeleně v obou projektem dotčených lokalitách – v klidové zóně i v centru obce
  • VI. Instalaci směrového systému v obci.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Voleničtí začali s proměnou nevyužívaných prostor bývalé zahrádkářské kolonie na víceúčelové hřiště v roce 2011. Vznikla tak plocha s prolézačkami, lanovkou a houpačkami, která je volně přístupná všem dětem z obce i okolí. Součástí projektu byla i výstavba centra, kde sídlí klubovna. Tu potřebují místní spolky především v zimních měsících. Sportovní hřiště zase využívají žáci místní základní i mateřské školy pro hodiny tělesné výchovy, sportovní kroužky i volnočasové aktivity. Odehrávají se zde také sportovní turnaje mezi školami.

Služba příjemci

Projekt podléhal 5 kontrolám ze strany ÚRR.

Kontrola

Celý areály byl postaven do konce léta 2012. Obec následně předložila závěrečnou monitorovací zprávu a žádost o platbu. Ta byla proplacena v prosinci roku 2012.

Více o projektu

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.