Nástavba tělocvičny a šaten v ZŠ Husova v Táboře

Žadatel:Město Tábor
Celkové výdaje projektu:13 360 904,64 Kč
Výše podpory z ROP JZ:12 358 836,43 Kč
Termín realizace:05/2009 – 02/2010

Příprava projektu

Zámysl rekonstrukce tělocvičny vznikl již v roce 2003. Bylo rozhodnuto o projektové přípravě s tím, že projekt bude připraven pro podání žádosti na dotaci. Po otevření možností ROP byla žádost podána v nejbližším možném termínu. Žádost pro město připravovala firma G-PROJECT s.r.o.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem realizovaného projektu bylo zkvalitnění tělesné výuky na ZŠ Husova, modernizace budovy tělocvičny a zvýšení konkurenceschopnosti žáků u přijímacích zkoušek na střední školy se sportovním zaměřením.

Škola se až do současné doby potýkala s nevhodným prostorem pro tělesnou výchovu – malá světlá výška stávající tělocvičny bránila jejímu širšímu využití pro rozličné sportovní aktivity.

Projekt byl proto zaměřen na realizaci nástavby tělocvičny (včetně zřízení sprch, WC a šaten, které zvýší komfort prostoru), došlo k výměně oken, zateplení střechy a kompletní fasády objektu. Fyzická realizace akce probíhala v měsících květen 2009 až únor 2010 a žádným způsobem nezasahovala do výuky, vše bylo provedeno dle stanoveného plánu.

Od tohoto momentu tedy mají žáci navštěvující ZŠ Husova moderní a příjemné prostředí pro tělesnou výchovu i k rozličným volnočasovým aktivitám.

Služba příjemci

„V průběhu administrace žádosti i samotné realizace byla komunikace s poskytovatelem dotace zcela bezproblémová, potřebné informace jsme dostávali včas a v potřebném rozsahu. Všechny požadavky na úpravy projektu byly řešeny profesionálně bez zbytečných průtahů,“ říká vedoucí odboru investic a strukturálních fondů města Tábor, Karel Hotový.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny 3 kontroly, z čehož 1 proběhla na místě. Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Město Tábor prostřednictvím odboru investic a strukturálních fondů dokončilo projekt v únoru roku 2010. Dotace z ROP Jihozápad byla proplacena v srpnu 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.