Domov poklidného stáří Vejprnice

Žadatel:Baculus, o.s.
Celkové výdaje projektu:58.059.688 Kč
Výše podpory z ROP JZ:50.502.488 Kč
Termín realizace:01. 08. 2008 - 31. 01. 2010

Příprava projektu

Na tvorbě projektové žádosti a aktivitách spojných s přípravou projektu spolupracoval žadatel - občanské sdružení Baculus o.s. s externím zpracovatelem projektu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Hlavním cílem bylo rozšíření nedostačující infrastruktury domovů pro seniory v oblasti severního Plzeňska a výstavba Domova poklidného stáří Vejprnice. Toto nestátní zařízení ústavního typu, poskytuje komplexní sociální péči, tzn. pečovatelskou, ošetřovatelskou a zdravotní, obyvatelům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a uzavřeli s ústavem dohodu o celoročním bydlení a poskytování sociálních služeb.

Domov má 32 bytů 1 + kk a 6 bytů 2+ kk pro manžele nebo partnery. Byty jsou vybaveny televizní a telefonní přípojkou, kuchyňskou linkou a sociálním zařízením. Na přání si mohou obyvatelé vybavit částečně pokoje svým vlastním nábytkem. Na každém patře je velká koupelna pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Posláním tohoto zařízení je pomáhat lidem v seniorském věku, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to tak, aby se dle svých možností začlenili do běžného života komunity ve městě, aby se vyhnuli sociální izolaci a nepřerušovali vztahové vazby s rodinou či přáteli. Tito lidé potřebují pomoc sociální instituce, ve které si mohou na základě nabídky služeb vybrat a uzavřít dohody o individuálním poskytování služeb z oblasti služeb spojených s bydlením a stravováním, s pečovatelstvím či ošetřovatelstvím, s ošetřovatelskou rehabilitací, se zájmovými činnostmi. Zařízení sociální péče uživatelům vytváří podmínky pro jejich zájmovou a dobrovolnou pracovní činnost v rámci domova i obce, podporuje aktivní spolupráci s komunitou, ve které uživatel doposud pobýval.

„Naším cílem je poskytovat kvalitní sociální služby dle individuálních potřeb klientů a tím pomoci starým lidem k co největší samostatnosti v rámci vlastní osoby. Respektujeme přání klientů tak, aby bylo dosaženo jejich důstojného života. Snažíme se dosáhnout toho, aby naši klienti i jejich rodinní příslušníci měli k personálu plnou důvěru a úzce s ním spolupracovali“, uvedl projektový manažer Štainigl

Služba příjemci

„Semináře pořádané Úřadem Regionální rady jsme navštívili a s jejich úrovní jsme velice spokojeni,“ uvedl Štainigl.

Kontrola

Díky tomu, že byl projekt rozdělen do čtyř etap, bylo provedeno celkem 9 kontrol. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti. Ještě je plánována administrativní kontrola ex-post.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 01. 2010. Žádosti o platbu, stejně jako monitorovací zprávy, byly předloženy v řádném termínu. Poslední žádost byla proplacena 26. 5. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.