Rozvoj vzdělávacích kapacit Gymnázia Mikulášské náměstí 23, Plzeň

Žadatel:Gymnázium na Mikulášském náměstí
Celkové výdaje projektu:31 957 149 Kč
Výše podpory z ROP JZ:27 651 560,63 Kč
Termín realizace:07/2008 – 06/2010

Příprava projektu

K průběhu realizace a vzniku projektu zástupce ředitele a koordinátor projektu Jan Hosnedl poznamenává: „Vize projektu vznikla již v roce 1995 v hlavě ředitele školy Josefa Trnečka. Projektová dokumentace byla zpracována až v letech 2004-2005 k žádosti do programu SROP. K financování bohužel půdní vestavba vybrána nebyla. V roce 2007 jsme společně s externím zpracovatelem začali připravovat mírně pozměněný projekt do ROP Jihozápad. Projekt byl podán v roce 2008 a byl schválen.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Účelem projektu byla realizace půdní vestavby v budově gymnázia na Mikulášském náměstí v Plzni, pořízení potřebného vybavení a ICT zařízení pro zajištění výuky žáků. Realizací projektu vzniklo 7 nových odborných učeben pro 176 studentů, o velikosti plochy 454 m2, 3 kabinety a potřebné technické a sociální zázemí.

Největší gymnázium v Plzeňském kraji se již dlouho potýkalo s problémem nedostačujících prostor pro výuku. Podle zástupce ředitele školy Jana Hosnedla šlo o největší investici od vzniku školní budovy v roce 1914. „Děti se minimálně pět let učily všude, i v nevyhovujících prostorách. Nemohli jsme dělit třídy například na jazyky. Nyní mají znovu odborné učebny, všechny vybavené žákovskými počítači či notebooky, interaktivními dotykovými tabulemi a projekční technikou. Učebny už od září roku 2010 slouží svému účelu, jsou barevně vyzdobené podle představ vyučujících daných předmětů. Studenti nechtěli věřit, že i takto mohou vypadat učebny ve škole,“ popisuje ředitel školy Josef Trneček.

Smyslem projektu bylo zkvalitnění poskytované výuky, rozšíření vhodných prostor pro výuku a zkvalitnění výuky využitím informačních technologií. Mezi přínosy projektu je též možno zařadit rozšíření možností pro školení učitelů a vytvoření zázemí pro rozvoj spolupráce s místními společenskými organizacemi.

Služba příjemci

„Pravidelně jsem se zúčastňoval seminářů, celkem asi čtyřikrát. Jejich úroveň byla velmi dobrá a byly pro nás přínosné. Využívali jsme ve velké míře i mailových či osobních konzultací. Pracovníci ROPu byli vždy velmi ochotní a vstřícní. Jedinou nepříjemností byla pouze poměrně častá aktualizace dokumentů ROPu a nutnost sledování těchto změn. Také jsem velmi obtížně v těchto příručkách i na internetových stránkách hledal pokyny COCOF. Jinak bych hodnotil spolupráci s ROPem jako velmi dobrou. Projekt byl dokonce vybrán jako ukázkový a prezentovali jsme jej na výroční konferenci ROPu v Písku,“ uvedl Jan Hosnedl.

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno 5 kontrol, z čehož 1 proběhla na místě. Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Červnového slavnostního otevření nových učeben se zúčastnila řada významných absolventů gymnázia, mezi nimiž nechyběl například současný ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Projekt byl finálně proplacen 18. srpna.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.