Revitalizace zámku v Borovanech pro podporu cestovního ruchu

Žadatel:Město Borovany
Celkové výdaje projektu:11.000.000 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10.175.000 Kč
Termín realizace:07/2008 – 05/2010

Příprava projektu

Záměr projektu byl prodiskutován se širokou veřejností - veřejné diskuse prostřednictvím setkání představitelů města s občany, prostřednictvím www stránek města a místního tisku. Výsledkem těchto diskusí byla základní myšlenka - revitalizovat objekt zámku pro účely provozování kulturních a občanských aktivit, pro podporu cestovního ruchu a pro podporu podnikání se sociálním akcentem. V zámku byly před začátkem projektu provozovány některé aktivity a provedeny drobnější investiční akce, které ověřily životaschopnost a udržitelnost některých dílčích aktivit. Základní myšlenka se dále rozvíjela a konkretizovala na dalších jednáních. Provedla se také dislokační studie, ve které bylo navrženo funkční využití jednotlivých částí zámku. Projektovou dokumentaci i žádost o dotaci zpracovávala externí agentura.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Zámek v Borovanech na Českobudějovicku prošel rozsáhlou, několik let trvající rekonstrukcí. Veřejnosti byl otevřen v červenci 2010 a od té doby se těší velkému zájmu, zejména ze strany turistů. Již zmíněná rekonstrukce zahrnovala kompletní sanaci budovy, novou střechu, fasádu, malby a podobně. Část rekonstrukce byla hrazena z dotace EU. Obsahem „evropského“ projektu byla rekonstrukce východního křídla zámku včetně spojovací střední části hlavní budovy za účelem záchrany této nemovité kulturní památky. Do rekonstruovaných prostor byly umístěny zámecké expozice, které byly vybudovány ve spolupráci s Národním památkovým ústavem. Do prostor zámku byla také přestěhována městská knihovna. Předmětem tohoto projektu byla s ohledem na náročnost prací pouze vlastní rekonstrukce památky. Zřízení expozice a vybavení informačního centra je řešeno v navazujícím projektu. Turistické centrum poskytuje informace o městu a jeho okolí a zároveň zajišťuje obsluhu expozice. V rámci projektu byly rekonstruovány tyto prostory: společenský a kulturní sál, obslužné prostory a část zámeckého dvora. Součástí projektu je dále vybavení městské knihovny, která je umístěna v již rekonstruovaném západním křídle.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny tři kontroly. Všechny byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Žádost o platbu byla předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou a byla proplacena na účet příjemce dne 23. 4. 2009. Slavnostní otevření cyklostezky se konalo 18. 6. 2010.

Další informace o zámku naleznete na www.borovany-cb.cz.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.