Revitalizace objektu Františkánského kláštěra v Plzni a zřízení muzea církev. umění plz. diecéze

Žadatel:Biskupství plzeňské
Celkové výdaje projektu:40 261 326 Kč
Výše podpory z ROP JZ:34 402 393 Kč
Termín realizace:01/2008 – 06/2012

Příprava projektu

V přípravné fázi projektu byly provedeny základní rozbory, analýzy, byly dohodnuty podmínky pro budoucí využití revitalizovaného objektu a byly provedeny základní finanční rozbory zamýšleného projektu.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Předmětem projektu je záchrana významné gotické památky bývalého Františkánského kláštera v Plzni, která je hodnocena jako prioritní z hlediska památkové koncepce Plzeňského kraje. Pod odborným vedením Západočeského muzea v Plzni, které je partnerem projektu, vzniklo v prostorách klášteru také nové Muzeum církevního umění plzeňské diecéze. Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, který seznamuje návštěvníka se světem křesťanů. K tomuto cíli používá výtvarných děl historických epoch, bohoslužebných náčiní, rouch a textů, které uvádějí tyto předměty do souvislostí s křesťanským životem a vysvětlují jejich významy. Navazuje ve své činnosti na bývalé Diecézní muzeum v Plzni a zaměřením je inspirováno současnými moderními evropskými expozicemi. Prezentovaná díla a předměty patří k tomu nejlepšímu, co se v západních Čechách zachovalo. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v polovině roku 2012 a těší se velkému zájmu ze strany veřejnosti. Projekt také zahrnoval úpravu veřejných prostranství v památkově chráněném území, zhotovení doprovodného informačního systému pro návštěvníky, pořízení speciálního muzejního vybavení (kamerový systém, projekční zařízení, odvlhčovače, monitorovací zařízení teploty a vlhkosti…).

Kontrola

Vzhledem k velikosti projektu, který měl tři etapy, bylo provedeno celkem 11 kontrol. Ze strany Úřadu Regionální rady. Všechny kontroly konstatovaly bezproblémový průběh realizace projektu.

Ukončení projektu

Realizace projektu probíhala od ledna 2008 do června 2012. Administrativně byl projekt ukončen taktéž v červnu a dotaci obdrželo biskupství v listopadu 2012.

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/zpravy/_zprava/v-patek-bude-otevreno-muzeum-cirkevniho-umeni-plzenske-dieceze--1072830

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.