Revitalizace náměstí Kašperské hory

Žadatel:Město Kašperské hory
Celkové výdaje projektu:26 468 651,25 Kč
Výše podpory z ROP JZ:11 941 299,44 Kč
Termín realizace:02/2009 – 06/2010

Příprava projektu

Během přípravy projektu řešilo město Kašperské Hory možnosti celkové úpravy centra, které je součástí vyhlášené městské památkové zóny. Na přelomu roku 2007 a 2008 pak bylo rozhodnuto o přípravě podkladů pro žádost o poskytnutí finanční podpory v rámci programu ROP NUTS II Jihozápad, jejímž předmětem byla právě revitalizace náměstí v Kašperských Horách.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem tohoto projektu byla kompletní rekonstrukce hlavního náměstí v Kašperských Horách, které tvoří historické jádro města. V rámci projektu – jedné z největších investic města za posledních 20 let, byly provedeny úpravy povrchu celé plochy náměstí – opraveny chodníky, vybudována parkovací stání, nově byla vyřešena celková dopravní situace na náměstí a obnovena stromová zeleň. Současně proběhla výměna části inženýrských sítí v ploše náměstí a rekonstrukce povrchů dvou navazujících ulic. Revitalizace přispěla ke zvýraznění historické hodnoty centra města a jeho přirozené dominanty – nemovité kulturní památky kostela sv. Markéty pocházející z poloviny 14. století.

V rámci stavebních prací byl proveden i archeologický průzkum, který přinesl překvapující nález - objevení pokladu v podobě stříbrných mincí z přelomu 16. a 17. století! Archeologové uvádí, že jde o druhý největší mincovní nález v západních Čechách od roku 1771.

Město Kašperské Hory tak získalo hned dvě nová lákadla pro návštěvníky – opravené městské centrum a objevení vzácného mincovního pokladu.

Služba příjemci

K projektu hovořila starostka města Kašperské Hory - Ing. Alena Balounová. Projektovou žádost pro město zpracovala specializovaná firma. I přesto se zástupci města, ještě před podáním projektu do programu ROP Jihozápad, osobně zúčastnili semináře pro žadatele pořádané Regionální radou. „Tímto způsobem probíhala naše spolupráce i v průběhu realizace projektu, kdy jsme se spolu se zástupci zpracovatelské firmy účastnili jednání s Úřadem Regionální rady při řešení konkrétních dotazů,“ řekla paní starostka. Dále pak pozitivně ohodnotila komunikaci s úředníky Regionální rady: „Naše spolupráce probíhala bez problémů“.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny 3 fyzické kontroly. Všechny kontroly shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Projekt byl finálně proplacen 25. srpna. Projektové práce se dokončovaly během léta. Slavnost spojená s otevřením zrekonstruovaného náměstí se bude konat 25. září od 10 hodin a přinese zajímavý kulturní program.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.