Rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora

Žadatel:OBEC LENORA
Celkové výdaje projektu:5 540 220 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 833 774,16 Kč
Termín realizace:03/2011 – 09/2011

Příprava projektu

Projekt se týkal rekonstrukce místních komunikací v obci Lenora. Tyto místní komunikace byly ve velmi špatném technickém stavu. Svojí technickou kvalitou nedostačovaly svému významu a využití.

„Občané si stěžovali na špatný technický stav místních komunikací zejména ve třech lokalitách obce. K bývalé skládce odpadů, u tří bytovek a u bytového domu číslo 87,“ uvedla Jaroslava Krnáková, starostka obce Lenora.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Občané Lenory se již dlouho potýkali se špatným stavem obecních komunikací, které byly před rekonstrukcí tvořeny již jen zbytky betonu, asfaltu či štěrku. Chybějící chodníky a rozbitá komunikace znepříjemňovaly pohyb rodičům s kočárky, hendikepovaným a starším osobám. Ve třech důležitých lokalitách byly proto rekonstruovány komunikace a chodníky a vznikla nová parkovací místa.

Radost mi dělá zejména zvýšení bezpečnosti křižovatky u bytových domů. Výjezd na silnici I. třídy byl před rekonstrukcí velmi nebezpečný, mezi povrchem místní komunikace a touto silnicí byl totiž velký výškový rozdíl,“ konstatovala starostka.

Díky projektu došlo k radikálnímu zlepšení stavu komunikací. Nyní se lidé mohou bezpečně pohybovat po obci a nemusí již překonávat bariéry v podobě velkých nerovností povrchu. V případě náhlých závažných zdravotních potíží je nyní možné bez problémů zajet vozidlem rychlé záchranné služby přímo k domům.

Služba příjemci

Komunikace s Úřadem Regionální rady probíhala zejména prostřednictvím mailové pošty. Kromě podpisů na smlouvě a dodatcích nebylo zapotřebí osobního jednání na Úřadu Regionální rady. V případě potřeby vyjasnění některých otázek v průběhu realizace projektu bylo dostačující jednání Úřadu Regionální rady s pracovníkem společnosti G-PROJECT, s.r.o., která byla pověřena administrací projektu. Po ukončení fyzické realizace projektu zkontrolovali pracovníci Úřadu regionální rady jak hotovou stavbu, tak i veškerou dokumentaci přímo na místě realizace projektu.

Kontrola

Během realizace projektu provedli pracovníci ÚRR Jihozápad doposud 3 kontroly. Všechny konstatovaly soulad projektových prací s projektovou žádostí a s podmínkami smlouvy o poskytnutí dotace.

Ukončení projektu

Realizace projektu proběhla během roku 2011 – projekt byl ukončen na podzim. Datace byla příjemci proplacena na konci roku 2011.

Více informací o projektu

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.