Nákup zdravotnického zařízení Nemocnice Sušice

Žadatel:Nemocnice Sušice o.p.s.
Celkové výdaje projektu:7 012 759 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6 486 802,01 Kč
Termín realizace:1. 11. 2008 – 28. 2. 2009

Příprava projektu

Přípravná fáze projektu započala v únoru 2008. V jejím rámci došlo k analýze stavu vybavení nemocnice, nemocniční vybavení bylo klasifikováno dle odhadu stáří a opotřebovanosti do pětistupňové škály od nového až po nepoužitelné a bylo stanoveno, které vybavení je třeba modernizovat a obnovit.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy programu ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu bylo modernizovat vybavení Nemocnice Sušice prostřednictvím nákupu nových nemocničních lůžek a zdravotnického nábytku. V rámci projektu bylo obnoveno veškeré vybavení, které při analýze stavu vybavení získalo statut „nepoužitelné“ nebo „doporučeno k vyřazení“. Realizací projektu došlo k výraznému zlepšení kvalitativních vlastností lůžek a zdravotnického nábytku, které se odrazilo v celkovém zvýšení kvality ošetřovatelské péče a má pozitivní vliv na bezpečnost pacientů, prevenci dekubitů a také na efektivnost práce ošetřujícího personálu.

Služba příjemci

Tento projekt byl zpracováván za účasti externího zpracovatele, který se i přes své zkušenosti účastnil všech důležitých seminářů a jednání. „Komunikace s pracovníky ÚRRJZ je, myslím, na velmi dobré úrovni. Funguje zde flexibilita i ochota poradit a pomoci. Rovněž spolupráce při proběhlých kontrolách se všemi zúčastněnými byla výborná“, uvedla Gabriela Tomanová z Nemocnice Sušice, manažerka projektu.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny administrativní a 12. 5. 2009 také fyzická kontrola interim, které neshledaly v realizaci projektu nedostatky.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v březnu roku 2009, žadatel předložil Závěrečnou monitorovací zprávu se žádostí o platbu, která v současné době čeká na proplacení.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.