Komunitní centrum

Žadatel:Statutární město České Budějovice
Celkové výdaje projektu:52 805 301 Kč
Výše podpory z ROP JZ:44 884 506 Kč
Termín realizace:11/2012 – 01/2015

Příprava projektu

Předkládaný projekt je zařazen do Integrovaného plánu rozvoje města České Budějovice. Smyslem projektu bylo zlepšit sociální infrastrukturu, občanskou vybavenost a rozšířit a zkvalitnit volnočasové aktivity na sídlišti Máj v Českých Budějovicích tak, aby více odpovídaly potřebám obyvatel především dotčeného sídliště. Za tímto účelem bylo vystavěno nové Komunitní centrum, které nyní slouží převážně pro organizaci volného času dětí a mládeže. Je zde také mateřské centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Dále zde budou poskytovány sociální služby dle aktuálně zjištěné potřebnosti. Také by zde mělo sídlit Centrum pro seniory a služebna městské policie.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Chod nového Komunitního centra na sídlišti Máj nyní zajišťuje sdružení Salesiánské středisko mládeže, které má v budově hned tři patra, díky práci salesiánů sem mohou chodit děti ze sociálně slabých rodin na doučování, poskytují tady poradenství dětem z nefunkčních rodin nebo drogově závislým. Místo je ale i centrem zájmových kroužků a her. Každé odpoledne se tu vystřídá přibližně stovka dětí. V centru uprostřed sídliště, na němž bydlí asi pětina obyvatel města, se postupně zabydlují i další organizace – kluby pro matky i seniory, poradenské centrum pro nevidomé nebo sociálně ohrožené. Centrum má svou zajímavost – střešní hřiště. V budově se usídlili také strážníci městské policie.

Kontrola

U projektu proběhly zatím tři kontroly. Vzhledem k objemu finančních prostředků jsou ještě kontroly zařazeny do plánu.

Ukončení projektu

Zahájení provozu nového centra bylo v létě 2014.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.