Výstavba pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů – Šumavského 150, Klatovy

Žadatel:Integrovaná střední škola Klatovy, p.o.
Celkové výdaje projektu:37 796 396,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:27 743 872,80 Kč
Termín realizace:11. 11. 2008 – 23. 10. 2009

Příprava projektu

Původní pracoviště Odborného výcviku bylo součástí areálu závodu Škoda Klatovy. Po ukončení činnosti firmy v lednu 2006 byl areál prodán a zbořen pro plánovanou výstavbu obchodního centra. Rada Plzeňského kraje tuto situaci vyřešila rozhodnutím o výstavbě pracoviště nového.

„Projektovou žádost jsme zpracovali vlastními silami, pouze malou část ekonomického oddílu nám zpracovala externí firma,“ sdělil nám Mgr. Miroslav Karnet, vedoucí projektového týmu a ředitel školy.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Pracoviště odborného výcviku strojírenských oborů slouží k výuce odborných dovedností ve tříletých učebních oborech - zámečník, obráběč kovů, nástrojař, automechanik. Vyučují se zde především žáci vycházejících ze základních škol, v menší míře pak zájemci o rekvalifikace či doplnění vzdělání. Vzhledem k tradici strojírenské výroby v Klatovech i v regionu nachází absolventi zaměstnání bez větších problémů.

Vybudování nové budovy s sebou přineslo vytvoření prostor odpovídajících potřebám výuky, možnost výhodnějšího využití strojního vybavení; v rámci projektu byla také vybudována dílna CNC včetně učebny, což s sebou přináší možnosti spolupráce i s dalšími subjekty.

„Realizace projektu přinesla splnění hygienických norem stanovených příslušnými právními předpisy na pracoviště odborného výcviku, zvýšení kvality výuky strojírenských oborů a zvýšení zájmu žáků vycházejících ze ZŠ o strojírenské obory. Získáním nových prostor bude do budoucnosti umožněno další vzdělávání (rekvalifikace) v souladu s požadavky trhu práce,“ zhodnotil přínos projektu pro školu Mgr. Karnet.

Služba příjemci

„Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele i příjemce, které pořádal ÚRR. Domníváme se, že spolupráce s pracovníky ÚRR byla na velmi dobré úrovni, konzultace s nimi byly nezbytností a vždy vedly k naplnění potřebných cílů,“ uvedel ředitel školy.

Kontrola

V rámci projektu byla provedena dne 12. 11. 2008 fyzická kontrola interim a dále dvě kontroly administrativní interim. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 23. 10. 2009, Žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla příjemci proplacena dne 21. 12. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.