Interaktivní učebny – nový způsob výuky v Základní škole Spálené Poříčí

Žadatel:Město Spálené Poříčí
Celkové výdaje projektu:9 264 156,01 Kč
Výše podpory z ROP JZ:7 442 342 Kč
Termín realizace:22. 1. 2009 – 30. 8. 2009

Příprava projektu

Město Spálené Poříčí je zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Spálené Poříčí, která disponuje hlavní budovou. Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí, ale nového vybavení a školních pomůcek bylo pořizováno málo. Proto bylo přistoupeno k předložení projektové žádosti, která byla dle slov starosty města, Pavla Čížka, zpracována ve spolupráci s externí zpracovatelskou firmou.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu je modernizace Základní a mateřské školy ve Spáleném Poříčí s cílem celostátní prezentace a rozšíření kvality vzdělávání a výchovy dětí. V realizační fázi došlo k rekonstrukci staveb – komplexní rekonstrukci interiérů budov (učebny, chodby, příslušenství), k nákupu a instalaci zařízení a vybavení interaktivní učebny, učebny fyziky a chemie, učebny enviromentální výchovy a biologie, učebny pracovních činností, specializované přednáškové učebny a dalších učeben, dále došlo také k dovybavení tělocvičny.

„S vybavením učeben jsme velmi spokojeni. Zjišťujeme, že veškeré vybavení je žáky a učiteli využíváno, učitelé se zúčastňují školení na práci s novými pomůckami. Po provedené kontrole jsme zjistili, že po 2,5 měsících nedošlo ani k tomu nejmenšímu poškození nového vybavení školy. Díky schválené změně projektu mohl také školu začít navštěvovat chlapec s velkou poruchou hybnosti,“ uvedl Pavel Čížek, manažer projektu a starosta města.

Služba příjemci

„Zúčastnili jsme se dvou seminářů pořádaných ÚRR, získali jsme na nich podrobné údaje pro přípravu projektu. S pracovníky úřadu jsme byli velmi spokojeni, konzultovali jsme veškeré detaily velmi často,“ sdělil nám dále Čížek.

Kontrola

V rámci projektu proběhly dvě administrativní kontroly interim – v dubnu a v září 2009 a 2. 11. 2009 proběhla také fyzická kontrola interim. Kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 30. 8. 2009, Žádost o platbu, která byla předložena společně se Závěrečnou monitorovací zprávou v řádném termínu, byla proplacena 11. 11. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.