Dům dětí – vytvoření podmínek pro mimoškolní péči

Žadatel:Městys Chlum u Třeboně
Celkové výdaje projektu:12 915 192 Kč
Výše podpory z ROP JZ:11 946 552 Kč
Termín realizace:05/2012 – 03/2014

Příprava projektu

Předkládaný projekt řešil vytvoření budovy, která bude sloužit k využívání volnočasových aktivit a zájmových preferencí Domu dětí v Chlumu. Do roku 2007 nebylo na území městyse Chlum u Třeboně zařízení, které by se systematicky věnovalo organizovaným aktivitám dětí v jejich volném čase. To se projevovalo velkým výskytem sociálně patologických jevů a nízkou úrovní zájmu dětí o rozvíjení svých schopností, talentu a zájmů, které by jim umožnil získávat perspektivu kvalitního života v dospělosti. V roce 2007 vzniklo z aktivit občanů – rodičů – Občanské sdružení pro děti a mládež, které od samého začátku úzce spolupracovalo s obcí, a v rámci vzájemné spolupráce byl vytvořen Dům dětí v objektu bývalé fary. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Stabilizace a rozvoj měst a obcí.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 05. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Mezi další proplacené projekty z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad se zařadil projekt Dům dětí – vytvoření podmínek pro mimoškolní péči. V roce 2007 vzniklo díky aktivitě místních občanů občanské sdružení pro děti a mládež, které od samého začátku úzce spolupracovalo s městysem. V rámci vzájemné spolupráce byl vytvořen dům dětí v objektu bývalé fary. Základním cílem tohoto projektu bylo vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti a schopností dětí a jejich kvalitní hodnotové orientace. Tohoto cíle projekt dosáhl prostřednictvím vybudování kvalitních volnočasových kapacit domu dětí. To vede ke zkvalitnění volnočasových aktivit a zájmových preferencí dětí a mládeže na území obce. Věcným záměrem projektu pak byla rekonstrukce samotného objektu.

Kontrola

U projektu proběhlo celkem pět kontrol. Tři byly kontroly administrativní a dvě kontroly fyzické přímo na místě.

Ukončení projektu

Realizace projektu byla ukončena v březnu roku 2014.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.