GDPR

INFORMACE PRO SUBJEKTY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, IČO 75086999 se sídlem Jeronýmova, 1750/21 v Českých Budějovicích (dále také „správce“), tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) sděluje subjektům osobních údajů níže uvedené informace.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektů údajů, které od nich získá: - v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu či návrhem na uzavření smluvního vztahu - pro účely plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů - pro splnění závazků vyplývajících z úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - pro účely ochrany životně důležitých zájmů subjektu údajů - z důvodu práv a oprávněných zájmů správce údajů.

Správce neprovádí v souvislosti se zpracováním osobních údajů žádná automatizovaná rozhodování včetně profilování, a není-li níže uvedeno jinak, nepředává osobní údaje mezinárodním organizacím. V žádném případě nepředává osobní údaje do třetích zemí, ani nezpracovává osobní údaje za marketingovými účely.

V této souvislosti je správce oprávněn poskytovat osobní údaje subjektů údajů dalším správcům, zejména Ministerstvu pro místní rozvoj, řídicímu orgánu Operačního programu technická pomoc 2014 – 2020, Centru pro regionální rozvoj za účelem monitorování žádostí, průběhu a realizace podpořených projektů až do konce udržitelnosti a oprávněným kontrolním a auditním orgánům. V této souvislosti správce informuje, že osobní údaje mohou být předávány Evropské unii v důsledku povinností plynoucích z poskytnutí finančních prostředků z jejího rozpočtu.

Subjekty údajů mají:

 • právo na informaci o zpracování osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu nesprávných a neúplných údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci údajů,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • právo podat námitky proti zpracování osobních údajů,
 • právo podat stížnost k dozorovému orgánu Úřadu pro ochranu osobních údajů.

  Subjekty údajů mohou kontaktovat správce prostřednictvím podatelny a to buď písemně na výše uvedené adrese sídla správce nebo elektronicky na adrese info@rr-jihozapad.cz nebo datovou schránkou. Subjekty údajů mohou rovněž kontaktovat na adrese sídla osobu pro ochranu osobních údajů a to Mgr. Martina Plcha, e-mail: plch@arws.cz, + 420 724 365 004

Úplný dokument je ke stažení zde

poslední aktualizace: 12.11.2018

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.