REGIONÁLNÍ RADA

Regionální operační program NUTS II Jihozápad řídí na základě zákona č. 248/2000 Sb. o podpoře regionálního rozvoje Regionální rada. Hospodaření Regionální rady je stanoveno zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Regionální rada má několik orgánů, které zajišťují společně řízení, provádění a kontrolu čerpání dotací z programu.

Orgány regionální rady:

Předseda Regionální rady

  • Je statutárním orgánem Regionální rady.

Výbor Regionální rady

  • Je složen z 8 zástupců Jihočeského a 8 zástupců Plzeňského kraje.
  • Výbor schvaluje mj. výběr projektů, kterým bude poskytnuta dotace ze strukturálních fondů EU.

Úřad Regionální rady

  • Je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu Regionálního operačního programu.

Sídlo Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je ze zákona v Českých Budějovicích.

  • Jeronýmova 1750/21

  • 370 01 České Budějovice

poslední aktualizace: 23.5.2016

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.