DATABÁZE ZPRACOVATELŮ

Databáze zpracovatelských subjektů Úřadu Regionální rady je informačním materiálem pro žadatele za účelem přehledu o zpracovatelských subjektech poskytujících své služby v rámci regionu Jihozápad, které se řádně přihlásily a splňují podmínky pro zařazení do databáze. Zpracovatelé projektů či poradenské a projekční firmy, kteří mají zájem o zařazení do této databáze, vyplní níže uvedený formulář a zašlou jej e-mailem na adresu: cermakova@rr-jihozapad.cz.

Podmínky pro zařazení do databáze:

  • řádně vyplněný formulář

  • místo podnikání v oblasti regionu soudržnosti Jihozápad, tj. na území Jihočeského a Plzeňského kraje.

Databáze přihlášených subjektů, které splní výše popsané podmínky, bude zveřejněna na stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad www.rr-jihozapad.cz, přičemž bude průběžně aktualizována.

Statistika úspěšnosti zpracovatelských agentur v jednotlivých výzvách ROP Jihozápad

1) Statistika úspěšnosti zpracovatelských subjektů nemusí mít stoprocentní vypovídací hodnotu, neboť jediné místo, kde je v projektu uváděn subjekt odlišný od žadatele je povinná příloha Podklady pro ekonomické a finanční hodnocení projektu a mohou existovat případy, kdy tam žadatel/zpracovatel tuto skutečnost vůbec neuvede či ji neuvede pravdivě (toto by však nemělo nastat, neboť uvedení dané skutečnosti je údaj, který by tam obsažen být měl a to dle čestného prohlášení žadatele pravdivě).

2) Lehce zkreslující může být také skutečnost, že některé zpracovatelské subjekty se mohou specializovat pouze na určité věcné oblasti tj. oblasti podpory ROP Jihozápad, v nichž je doposud velmi různá celková procentní úspěšnost podpořených žádostí. V souhrnných číslech za druhou, třetí a pátou výzvu měl cestovní ruch, školství, sociální integrace a místní komunikace cca 16–40 % úspěšnost. Oblast obecní a městské infrastruktury vykazovala úspěšnost okolo 23–45 %, zatímco revitalizace památek a využití kulturního dědictví a rozvoj zdravotnické péče v rozmezí 21–40 %. Stoprocentní úspěšnost mají doposud projekty z oblastí modernizace regionální silniční sítě a rozvoj regionálních letišť.

3) Procento úspěšnosti odráží výsledek prostého dělení mezi počtem žádostí zpracovaných konkrétním zpracovatelským subjektem, které byly VRR schváleny k financování a počtem předložených žádostí zpracovaných konkrétním zpracovatelským subjektem.

4) Celkem 353 projektů v rámci druhé, třetí a páté výzvy je udáváno bez účasti jakéhokoliv zpracovatelského subjektu a znamená to tedy skutečnost, že si daný projekt žadatel zpracoval vlastními silami. Údaje týkající se této skupiny tedy logicky nejsou v tabulce zpracovatelských subjektů zachyceny, nicméně považujeme za velmi transparentní zmínit čísla týkající se této skupiny a procento úspěšnosti se dá považovat za téměř průměrné, neboť se pohybuje okolo 26 % (celkový průměr úspěšnosti projektů je 26 %).

5) Zpracovatelské subjekty, které nejsou přihlášeny do databáze zpracovatelských subjektů ÚRR na základě řádně vyplněného formuláře (Karta zpracovatele) příp. nesplnily dané podmínky ÚRR pro zařazení do databáze, nejsou ve statistice úspěšnosti zpracovatelských agentur ROP Jihozápad zachyceny. V případě jejich následného přihlášení budou data těchto subjektů do tabulky doplněna i za předchozí výzvy.

Karta zpracovatele

Databáze zpracovatelských subjektů

JAK SI VYBRAT TOHO SPRÁVNÉHO ZPRACOVATELE?

1) Zpracovatelů projektů (poradenských agentur) působí na našem trhu (a to jak v regionu Jihozápad, tak v celé České republice) celá řada a je tedy nutné pečlivě vybírat, a to ne pouze na základě jednoho aspektu (cena, délka působnosti na trhu apod.).

2) Doporučujeme zjišťovat nabídky od více zpracovatelů projektů (poradenských agentur). Jedním z nejjednodušších a nejefektivnějších způsobů pro získávání relevantních informací je kontaktovat žadatele (příjemce), kteří si nechávali v minulosti projekty profesionálními agenturami zpracovávat.

3) Nakonec je to však vždy pouze žadatel, kdo rozhodne o svém zpracovateli projektu a ponese s tím spojená rizika.

4) Žadatel by měl mít projekt pečlivě rozvrhnutý do jednotlivých etap, jejichž způsob zpracování je nutné posoudit s dostatečným předstihem (na jakou etapu projektu je nutné oslovit odborného-profesionálního zpracovatele). Z dosavadních zkušeností můžeme vyvodit závěr, že není nejlepším řešením nechat si od poradenského agentury projekt pouze zpracovat k podání do výzvy a v případě úspěchu si jej následně realizovat vlastními silami (když jak žádost tak realizaci buď obsáhne žadatel sám nebo obě činnosti realizuje poradenská agentura, je jasná odpovědnost pouze jednoho subjektu, realizuje-li poradenská agentura pouze první část, má tendenci ke zveličování indikátorů a dalších údajů pouze s cílem, aby projekt prošel s vědomím, že realizaci již nebude zajišťovat).

5) Při uzavírání smlouvy se zpracovatelem projektu (poradenskou agenturou) musí žadatel dbát na propracovanou smlouvu (podmínky odstoupení od smlouvy, sankce za prodlení při zpracování).

6) Žadatel by si měl nechat co nejpodrobněji vyčíslit náklady na zpracování projektu a podmínky jejich proplacení.

7) Žadatel, i v případě, že jeho projekt vypracovává profesionální poradce, by měl projekt vždy také konzultovat s příslušnými zaměstnanci ÚRR JZ (aktuální informace spjaté s ROP NUTS II Jihozápad) včetně průběžného postupu tvorby projektové žádosti.

poslední aktualizace: 6.6.2016

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.