Dokumenty pro příjemce

Tento dokument podává základní informace o provedených kontrolách, jejích podmínkách a výsledcích. Dále zde v souhrnu naleznete nejčastější a nejzávažnější nalezená pochybení u příjemců dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad v období od 1. prosince 2015 do 30. listopadu 2016.

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2020

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2019

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2018

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2017

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2016

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2015

Obecné informace o výsledcích kontrol v roce 2014

Příručka je určena realizátorům projektu v rámci ROP Jihozápad. Cílem příručky je seznámit příjemce dotace:

 • s povinnostmi při realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnictví),
 • s procesem monitorování realizace projektů a proplacením způsobilých výdajů projektů,
 • s kontrolami během realizace a po ukončení projektu v rámci jeho udržitelnosti.

Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad verze 9.0 ke dni 4. 5. 2015, účinnost od 5. 5. 2015

Předávací protokol – vzor

Vyplněný vzor předávacího protokolu

Příloha č. 1 – Průběžná monitorovací zpráva Zrušeno ke dni 19. 10. 2010, zapracováno v IS Monit7

Příloha č. 2 – Etapová monitorovací zpráva s žádostí o platbu Zrušeno ke dni 19. 10. 2010, zapracováno v IS Monit7

Příloha č. 3 – Závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu Zrušeno ke dni 19. 10. 2010, zapracováno v IS Monit7

Příloha č. 4 – Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti projektu Zrušeno ke dni 19. 10. 2010, zapracováno v IS Monit7

Příloha č. 5 – Přehled o čerpání prostředků Zrušeno ke dni 19. 10. 2010, zapracováno v IS Monit7

Příloha č. 6 – Soupiska účetních dokladů

Příloha č. 7 – Pokyn pro vyplňování soupisky

Příloha č. 8 – Změny v rozpočtu

Příloha č. 9 – Oznámení o změně projektu

Příloha č. 10 – Zadávání veřejných zakázek – dokumentace k archivaci

Příloha č. 11 – Změnový list

Příloha č. 12 – DPH

Archiv dříve platných příruček pro příjemce naleznete v sekci ARCHIV PŘÍRUČEK PRO PŘÍJEMCE.

DOKUMENTY PRO STANOVENÍ VÝŠE KOREKCE/ODVODU/PROMINUTÍ ODVODU V PŘÍPADĚ POCHYBENÍ PŘÍJEMCE

Dokumenty vymezují výši korekcí v případě pochybení příjemce před proplacením dotace a výši odvodu/prominutí odvodu v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem (pochybení po proplacení dotace) aplikované ROP JZ. V dokumentu „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky COCOF 13/0092/00-EN“ jsou uvedena pouze pochybení při zadávání veřejných zakázek, v „Tabulce finančních oprav/promíjení odvodů“,která je přílohou č. 2 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, jsou uvedena i jiná pochybení, jichž se příjemce může v rámci realizace projektu dopustit.

Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně

Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky

OSTATNÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Programový dokument ROP Jihozápad a Prováděcí dokument nalezenete v záložce ROP JIHOZÁPAD/PROGRAMOVÉ DOKUMENTY.

Dokumenty týkající se realizace veřejných zakázek nalezenete pod záložkou VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍJEMCŮ

Čestné prohlášení o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Možné problémy příjemců ROP Jihozápad v souvislosti s živelní pohromou a principy pro jejich řešení

Nejčastější nedostatky v monitorovacích zprávách, žádostech o platbu a v samotné realizaci projektů

Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu

Nová definice malých a středních podniků (platnost od 1. 7. 2014)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007–2013
Účinnost od 20. 4. 2015

Měsíční kurzy Evropské centrální banky od ledna 2007 do května 2015

Pravidla pro publicitu

Manuál značky ROP NUTS II Jihozápad

Metodiky vydávané Národním orgánem pro koordinaci

Veřejná podpora

Podrobně se problematikou veřejné podpory v rámci ROP Jihozápad zabývá studie Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad. V případě nejasností může žadatel k posouzení veřejné podpory svého projektu vyplnit Formulář k posouzení veřejné podpory, nebo se obrátit na příslušné oddělení administrace žádostí.

Stručný průvodce problematikou veřejné podpory, září 2014

Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis

Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad

Příloha č. 1 (druhá aktualizace) Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Akualizovaná verze zveřejněna 18. 7. 2013.

Formulář k posouzení veřejné podpory

Formulář žádosti o regionální investiční podporu

Čestné prohlášení de minimis

Související legislativa

Níže naleznete seznam souvisejících nařízení EK, zákonů ČR a usnesení vlády ČR. Veškeré tyto písemnosti jsou přístupné pod uvedenými odkazy.

Nařízení EK

 • Nařízení č.1080/2006 k ERDF
 • Nařízení č.1083/2006 (obecné nařízení)
 • Nařízení č.1828/2006 (prováděcí nařízení)
 • Nařízení Evropské komise č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách)
 • Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 (de minimis)
 • Nařízení Evropské komise č. 1341/2008, článek 55

Aktuální znění těchto a dalších souvisejících nařízení naleznete pod tímto odkazem.

Zákony ČR:

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 215/2004 Sb., (veřejná podpora)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Aktuální znění těchto a dalších souvisejících zákonů naleznete na pod tímto odkazem .

Usnesení Vlády ČR

Aktuální znění souvisejících usnesení Vlády ČR naleznete pod tímto odkazem.

poslední aktualizace: 2.12.2020

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.