ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2013

Dotace pomohly rekonstruovat byty pro seniory (31/12/2013)

Každým dnem se blíží termín kolaudace chráněných bytů pro seniory, který se nachází ve Sladkovského ulici v Plzni. Tento rok se Diecézní charita Plzeň opravdu vyznamenala. Svou aktivitou pomohla k otevření Střediska sociální rehabilitace v Meclově a dále si před Vánoci přebírala rekonstruovaný objekt chráněného bydlení pro seniory. Oba těmto projektům pomohly dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad.

Od 1. 1. 2014 se budou kontroly u žadatelů a příjemců ROP JZ řídit novým zákonem o kontrole (30/12/2013)

Od 1. 1. 2014 nabývá účinnosti nový zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), kterým bude nahrazen zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. Společně se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole se bude tímto novým zákonem řídit průběh kontrol prováděných také u žadatelů a příjemců ROP NUTS II Jihozápad. Zásadní změny, které nový zákon o kontrole přináší pro žadatele a příjemce, nastanou zejména v úpravě práv a povinností kontrolované osoby a kontrolora; v námitkovém řízení a v úpravě protokolu o kontrole shrnující postup a všechna zjištění vycházející z každé kontroly provedené ÚRR JZ. Kontrolovaným osobám ukládá tento zákon také povinnost poskytnout potřebnou součinnost při provádění kontrol s tím, že pokud by byla tato povinnost porušena, dopustí se kontrolovaná osoba správního deliktu se všemi důsledky dle § 16 zákona o kontrole. V současné době probíhá aktualizace všech relevantních metodických dokumentů ROP NUTS II Jihozápad. Zásadní změny pro žadatele a příjemce se odrazí zejména v revizi Příručky pro příjemce. Sledujte, proto prosím naše internetové stránky.

Krásné Vánoce! (23/12/2013)

Vážení, děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme Vám klidné a pohodové Vánoce. Do nového roku 2014 Vám srdečně přejeme hodně zdraví, štěstí, mnoho pracovních i osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci!

Končí příjem žádostí 27., 28. a 29. výzvy (20/12/2013)

Dnes 20. 12. 2013 ve 12.00 bude ukončen příjem žádostí v rámci 27., 28. a 29. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Na projekty v oblastech podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství se zaměřením na odborné vzdělávání technického a přírodovědného charakteru, 1.1 Modernizace regionální silniční sítě cílené na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu se zaměřením na výstavbu a rekonstrukci sportovně-rekreační a kulturní vybavenosti pro cestovní ruch je vyčleněno celkem 965 milionů korun.

Upozornění na aktualizaci příručky pro příjemce (19/12/2013)

Příručka pro příjemce, verze 7.0 ke dni 12. 12. 2013 nabývá účinnosti od 1. 1. 2014, stejně jako zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). Do textu příručky byly především do kapitoly 5 Kontroly projektů zapracovány změny související s tímto novým zákonem. Dále došlo ke zpřesnění dokladování výpisu z katastru nemovitostí u změn v číslování nemovitostí dotčených projektem, k úpravě vykazování pracovních míst o specifikaci místa výkonu. Změny zaznamenaly také přílohy č. 6, 9. Přehled všech revizí je uveden v úvodní tabulce změn Příručky pro příjemce, kterou naleznete pod tímto odkazem.

ROP Jihozápad připravuje další výzvy na leden (18/12/2013)

Přestože letošním rokem končí programové období Regionálních operačních programů pro období 2007–2013, zájemci o dotace budou moci předkládat své žádosti ještě v roce 2014. Na 27. leden příštího roku připravuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad ještě k vyhlášení dvě výzvy, které umožní čerpání téměř 800 milionů korun z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Podrobnější informace naleznete pod tímto odkazem.

Známe vítěze regionálního kola soutěže Navrhni projekt (17/12/2013)

Tuto soutěž pořádá již druhým rokem Ministerstvo pro místní rozvoj. Studentské týmy měly za úkol vybrat ze skutečných oblastí podpory a vymyslet plán, jak podpořit podnikání, cestovní ruch, životní prostředí a další oblasti. Do finále regionálního kola postoupily se svými projekty 4 z 12 přihlášených týmů. Odborná komise složená ze zástupců ROP Jihozápad, MMR a Eurocentra vybrala vítěze, který postupuje do celostátního kola. Nejvíce se líbil projekt „Interaktivní Šumava pro všechny“. Cílem projektu bylo zpřístupnění informací o národním parku uživatelům mobilních telefonů „smartphone“. Studenti zde žádali o dotaci na vývoj aplikace, která by návštěvníkovi ukázala jeho přesnou polohu a zároveň by ho informovala o nejzajímavějších bodech v okolí. Součástí aplikace by byl i plánovač tras, informační systém o historii daného místa a přehled plánovaných kulturních akcí. Porotu obecně zaujala jak kvalitní a detailní příprava studentů, tak jejich prezentační schopnosti. Více zde…

Turistická rozhledna se otevře na Nový rok (16/12/2013)

Na Nový rok bude slavnostně otevřená nová turistická rozhledna na vrcholu sv. Markéty u Dlažova na Klatovsku. Obec Dlažov, která výstavbu rozhledny iniciovala, zve zároveň na novoroční procházku. Setkání u rozhledny začíná 1. 1. 2014 ve 13.30 hodin. Výstavba nové turistické rozhledny byla podpořena z ROP NUTS II JZ v rámci 23. výzvy.

Výroční konference ROP Jihozápad (26/11/2013)

Jak jsme již předeslali v minulém týdnu, Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad chystá dne 12. 12. 2013 výroční konferenci. Ta bude sestávat z dopolední části, která zhodnotí uplynulé programové období 2007–2013 z pohledu Regionálního operačního programu Jihozápad. V odpoledním bloku se poté představí odborníci na přeshraniční spolupráci, kohezní politiku a veřejnou podporu. Budeme velice potěšeni, když se této konference zúčastníte. Přihlásit se můžete zde. Podrobnější informace najdete na následujícím odkazu.

Aktuální směnný kurz (12/12/2013)

Aktuální směnný kurz na měsíc prosinec je 27,350 Kč/€.

Nové technologie v odborné praxi (11/12/2013)

Regionální operační program Jihozápad podpořil finančními prostředky další projekt v rámci osy podpory 2.4.Projekt "Nové technologie v odborné praxi s ohledem na trh práce" je zaměřen na pořízení nových technologických zařízení pro studijní obory vyučované na SOŠ veterinární. Tato zařízení budou využívána k praktické výuce odborných předmětů napříč všemi obory vyučovanými na SOŠ veterinární. V rámci projektu byla vybudována nová učebna CNC strojů pro obor Mechanizace a služby. Pro obor Veterinářství vznikla nová laboratoř Hygieny a technologie potravin a pro obor Zahradnictví byly pořízeny ochranné biohazard boxy pro nové metody množení rostlin.

Studenti mají díky dotaci z ROP Jihozápad kvalitnější výuku (10/12/2013)

Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o. využívají díky realizaci projektu "Zřízení a vybavení specializovaných učeben" podpořeného z ROP NUTS II JZ tři nově vybavené učebny pro praktické vyučování. Studenti oboru Diplomovaný očník, optik mají k dispozici moderně vybavenou laboratoř optiky s novou optometrickou vyšetřovací jednotkou, která umožňuje komplexní optometrické vyšetření zraku, a dále zábrusové centrum, v němž lze vyrobit brýlové čočky specifické pro vyšetřeného klienta. Další dvě učebny slouží studentům oboru Systémový administrátor IT. Rovněž tyto učebny byly vybaveny novým počítačovým vybavením. Celkové způsobilé výdaje projektu činí 6 507 740 Kč.

Soutěž pro studenty Navrhni projekt jde do finále (9/12/2013)

Do pátku 6. prosince mohli studenti středních škol z Jihočeského a Plzeňského kraje zasílat návrhy svých projektů. Soutěže, která nese název Navrhni projekt, se zúčastnilo celkem 12 škol, z toho 11 z jižních Čech. Smyslem soutěže bylo navrhnout projekt, který by podpořil podnikání, cestovní ruch, životní prostředí nebo vědu a výzkum v daném regionu. V pátek 13. prosince se na Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích uskuteční regionální kolo třech vybraných projektů a nejlepší z nich postoupí do celostátního kola.

Další dvě realizace ROP Jihozápad rozvíjí cestovní ruch (6/12/2013)

Rozhledna Havran a cyklistická stezka v Horní Plané – to jsou dvě realizace, které se mohly uskutečnit díky dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Rozhledna Havran nacházející se na Plzeňsku v příhraničí s Německem je původní stavbou z 60. let. Díky kompletní rekonstrukci za přispění dotace ve výši 4. 850 tis. Kč se návštěvníkům naskytne krásný výhled na okolí. Další dokončenou realizací je I. a II. etapa cyklostezky v Horní Plané. Trasa dlouhá 5,5 km pomůže nejen odlehčit přetížené dolní části lipenských cyklostezek, ale zároveň nahradí nebezpečný úsek mezi Horní Planou a Novou Pecí. Videoreportáže obou projektů můžete zhlédnout na následujícím odkazu.

Už jen týden do Výroční konference ROP Jihozápad (5/12/2013)

Kvapem se blíží výroční konference a my jsme ve spolupráci s přednášejícími připravili bulletin, který byl vytvořen speciálně pro tuto příležitost. Podívejte se, jak na naše dotazy odpovídali odborníci na přeshraniční spolupráci, kohezní politiku evropských regionálních fondů nebo veřejnou podporu. Náhled bulletinu můžete nalézt pod tímto odkazem.

Zasedání monitorovacího výboru (4/12/2013)

Dne 29. 11. 2013 proběhlo v pořadí již 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad, které se konalo v sídle Krajského úřadu Plzeňského kraje v Plzni. Na programu zasedání byly především pravidelné materiály ke schválení, tj. Zpráva o realizaci ROP Jihozápad za posledních šest měsíců, dále pak plány evaluačních a komunikačních aktivit na rok 2014 a v neposlední řadě informace o proběhlých kontrolách a auditech. Všechny předložené materiály byly schváleny.

Posílení vzájemné provázanosti cílů – cyklostezka Skapce (3/12/2013)

Na konci letošní cyklistické sezony dokončena další cyklostezka. Základním cílem projektu podpořeného z 23. výzvy ROP JZ, bylo posílení infrastrukturní vybavenosti Stříbrska pro cestovní ruch. Dosavadní trasa cyklostezky č. 2209 vedla ze Skapců směrem na Zhoř po frekventované komunikaci II/193 (Domažlice–Žlutice). Realizací projektu došlo k vybudování nového úseku cyklostezky v trase bývalé císařské silnice, v délce 0,5 km, nového odpočívadla doplněného o informační panel. Výrazně se tak zvýšila vzájemná provázanost významných turistických cílů regionu a celková atraktivita cykloturismu v regionu.

Změna anketní otázky (2/12/2013)

V průběhu tohoto roku jsme se Vás ptali, do jakých oblastí podpory byste rádi předložili své projektové záměry. Hlasování se zúčastnilo celkem 570 z Vás. Téměř třetina všech dotázaných by předložila žádosti na rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Sedmnáct procent z Vás by rádo realizovalo projekt související s revitalizací památek a kulturního dědictví. Na třetím pomyslném místě se pak umístily záměry z první prioritní osy konkrétně na modernizaci regionální silniční sítě. Od dnešního dne je možné vyjádřit svůj názor v nové anketní otázce, kterou můžete zhlédnout v dolní části této stránky.

Putovní výstava ROP Jihozápad je u svého konce (29/11/2013)

Dnes je poslední možnost zhlédnout projekty podpořené z Regionálního operačního programu Jihozápad v rámci putovní výstavy. Na celkem osmi výstavních panelech se představilo 14 úspěšně realizovaných projektů. Výstava, která trvala necelé tři měsíce, se konala na šesti místech Jihočeského a Plzeňského kraje – v plzeňské ZOO, na zámku Zbiroh, ve sladovně v Písku, na Městském úřadě v Českém Krumlově, v knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a naposledy na jezuitské koleji v Klatovech. Návštěvníci zmíněných míst si tak mohli prohlédnout profesionální fotografie z realizací opatřené základními informacemi o projektu.

Vymezení pojmů 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 (28/11/2013)

Upozorňujeme žadatele, kteří předkládají projekty do 29. výzvy ROP Jihozápad, že je nutné dodržet vymezení aktivit stanovených výzvou. Tato výzva je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, kde jednou z podporovaných aktivit je výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (např. koupaliště, sjezdovky, hřiště atd.). V rámci této výzvy není možné podpořit golfová hřiště a aquaparky. Projekty zaměřené na podporu koupališť musí splňovat obecnou definici koupaliště, to znamená, že slouží převážně ke koupání a plavání, koupaliště má vybudované provozní zázemí určené pro veřejnost a je bez zábavních herních prvků a přídavných zařízení, které spadají pod kategorii aquaparků (jako např. tobogán, divoká řeka, gejzíry, vodotrysky, umělé vlny, velké skluzavky a další vodní zábavné atrakce, které jsou hlavním lákadlem pro návštěvníky). Herní prvky a atrakce mohou být v případě koupaliště pouze doplňkovou aktivitou.

Kontrola wellness v Černé v Pošumaví dokončena (27/11/2013)

V tomto týdnu byla dokončena kontrola projektu „CZ.1.14/3.1.00/23.02602 Výstavba wellness provozu v Jestřábí“. Podpořený projekt je zaměřen na výstavbu menšího wellness objektu, umístěného v těsné blízkosti penzionu Rak na břehu Lipenského jezera v Černé v Pošumaví. Komplex, přístupný celeročně široké veřejnosti, je tvořen saunou se šatnami a hygienickým zázemím. Můžete zde nalézt také masážní zónu a prostor dostanou i další, v současné době velmi populární, wellness procedury.

Důležitost správnosti podkladů k MZ (25/11/2013)

S blížícím se koncem roku jako obvykle přichází období intenzivního proplácení projektů jak na plzeňském tak i na českobudějovickém oddělení kontroly ÚRR JZ, kdy jsou příslušní finanční manažeři ještě více zatíženi. V této souvislosti prosíme příjemce, kteří jsou vyzváni na doplnění dokumentů k již podané Žádosti o platbu, aby věnovali zvýšenou pozornost při přípravě podkladů k doplnění.

S ohledem na skutečnost, že do doby doplnění se lhůta pro ověření MZ pozastavuje, prosíme o dodržování nastavených lhůt a v ideálním případě pakliže je to možné o zkrácení.

Dotace z ROP Jihozápad pomohou strakonické škole (22/11/2013)

Díky dotacím získaných z Regionálního operačního programu Jihozápad získala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb ve Strakonicích finanční prostředky ve výši 25 milionů korun. Peníze jsou určeny na celkovou rekonstrukci dílen a budou za ně pořízeny i čtyři nové CNC stroje. Veškeré stavební úpravy by měly být dokončeny koncem listopadu a studenti nové prostory začnou využívat už po Novém roce.

Chlum u Třeboně chystá Den otevřených dveří (21/11/2013)

Přestavbou staré fary vznikají v současné době nové prostory pro volnočasové aktivity dětí a umístěna zde bude i knihovna. Realizace, která vznikla díky dotaci z Evropské unie prostřednictvím ROP Jihozápad, by měla být naplno využívána v únoru příštího roku. Den otevřených dveří se však chystá už na 7. prosince u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu. Náklady na realizace nepřesáhnou 8, 5 milionu korun.

V Českých Budějovicích se konal seminář pro žadatele (20/11/2013)

Dne 15. 11. 2013 se na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích uskutečnil seminář pro žadatele 29. výzvy, která je zaměřena na oblast podpory 3.1 – Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. V rámci této výzvy lze podpořit projektové záměry týkající se výstavby či rekonstrukce sportovně rekreační vybranosti a kulturní vybavenosti pro cestovní ruch. Prezentaci ze semináře naleznete na tomto odkazu.

Pozvánka na výroční konferenci (19/11/2013)

Dne 12. 12. 2013 se bude konat výroční konference ROP Jihozápad na téma Evropské regionální dotace a jejich budoucnost. Rádi bychom touto cestou pozvali všechny, kteří se zajímají o problematiku dotací Evropské unie. Na konferenci se můžete těšit na celkem 6 přednášek od skutečných odborníků. Podrobnější informace o konferenci naleznete pod tímto odkazem.

Nejčastější dotazy na semináři pro žadatele v Plzni (18/11/2013)

Dne 13.11. se v Plzni uskutečnil seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Nejčastěji dotazy směřovaly k výčtu oprávněných aktivit ve vazbě na způsobilé výdaje a na problematiku veřejné podpory u projektů cestovního ruchu. V případě pochybností, zda se o veřejnou podporu jedná či nikoliv, je možno zaslat na oddělení administrace žádostí dotazník k posouzení veřejné podpory projektu, který naleznete pod tímto odkazem.

Veřejná výzva – Externí hodnotitelé projektů (15/11/2013)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení hodnotitelů projektů realizovaných z prostředků EU prostřednictvím Regionálního operačního programu Jihozápad (dále ROP NUTS II Jihozápad), kteří budou zařazeni do registru externích hodnotitelů. Více naleznete zde...

Česká koruna vlivem intervence oslabila (14/11/2013)

Zásahem České národní banky došlo ve čtvrtek 7. listopadu k výraznému oslabení České koruny. Ještě ve čtvrtek ráno činil kurz 25,80 Kč/EUR a během dne se vyšplhal na 27 Kč/EUR. Tento kurz chce Česká národní banka udržet až do června 2014.

Putovní výstava se přesouvá z Českých Budějovic do Klatov (14/11/2013)

Na poslední šesté stanoviště se v pátek 15. listopadu přesune putovní výstava, představující projekty podpořené prostřednictvím ROP Jihozápad. Výstavní panely budou umístěny do prostor jezuitské koleje, kde jsou dnes například městský úřad a knihovna. Na osmi výstavních panelech se tak představí celkem 14 realizovaných projektů včetně jejich popisu a fotografií. Výstavu, kterou realizuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, si doposud mohli prohlédnout návštěvníci ZOO Plzeň, zámku Zbiroh, Sladovny v Písku, Městského úřadu v Českém Krumlově nebo naposledy v prostorách knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, odkud byly panely převezeny právě do Klatov. V barokní jezuitské koleji bude výstava k vidění po dobu čtrnácti dnů – tedy do 29. listopadu.

Přinášíme dobrý příklad výsledků projektu v oblasti školství (13/11/2013)

Výsledky projektu „Rozšíření a modernizace 2. ZŠ v Plzni - půdní vestavba“ podpořeného ve 3. výzvě ROP Jihozápad po více jak dvou letech od skončení jeho realizace dokládají správnou koncepci projektu. Žáci a učitelé školy vybudovali společnými silami v nových prostorách fungující čtenářské a informační centrum, které bylo otevřeno v květnu roku 2011. V dopoledních hodinách zde probíhají programy pro jednotlivé třídy prvního stupně podporující rozvoj čtenářské gramotnosti. Odbornou pomoc zde najdou i tvůrci školního časopisu a probíhají zde i čtenářské dílny. Škola se již také zapojila do několika projektů podporujících rozvoj čtenářské gramotnosti: „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, „Čtení pomáhá“, což je dobrým příkladem návazných synergických efektů a aktivit.

Upozornění pro příjemce (12/11/2013)

Touto cestou bychom chtěli oznámit, že v průběhu měsíce listopadu a prosince nebude, kromě skutečně odůvodněných případů, povolováno prodlužování termínů pro dokládání podkladů na základě jednotlivých výzev k monitorovacím zprávám se žádostmi o platbu. Vzhledem k blížícímu se konci roku 2013, ukončování kontrol Etapových a Závěrečných monitorovacích zpráv a následného proplácení projektů prosíme příjemce o co nejpružnější spolupráci.

Prodloužení doby použitelnosti mapy regionální podpory (11/11/2013)

Evropská komise prodloužila dobu použitelnosti mapy regionální podpory. Regionální podpora tak může být na základě podmínek stanovených prodlouženou mapou regionální podpory poskytována na území České republiky až do 30. 6. 2014 včetně. V rozhodnutí ze dne 24. 10. 2013 Evropská komise konstatovala, že prodloužení mapy regionální podpory na období 2007-2013 do 30. 6. 2014 splňuje podmínky stanovené v pokynech k regionální podpoře na období 2007-2013 a současně splňuje podmínky pro prodloužení doby použitelnosti mapy stanovené nově přijatými pokyny pro regionální podporu na období 2014-2020.

Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad (4/11/2013)

Seminář pro žadatele 29. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, se uskuteční 13. 11. 2013 od 10 hodin na Úřadu Regionální rady v Plzni. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registrace na semináře probíhá do 12. 11. 2013. Více informací naleznete v pozvánce.

Omezení provozu na oddělení kontroly v ČB (7/11/2013)

Upozorňujeme na omezení provozu na oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích dne 7. 11. 2013 z důvodu profesního vzdělávání. Děkujeme za pochopení.

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky (2/8/2013)

Aktuální směnný kurz Kč/€ Evropské centrální banky na měsíc srpen 2013 činí 25,856 Kč/€.

Diskutovalo se o budoucích projektech (5/11/2013)

V polovině října proběhl v Plzni již šestý ročník veletrhu realitních, stavebních a investičních příležitostí FINPEX 2013. Podnikatelům a odborníkům z oblasti stavebnictví, realit a státní správy poskytl prostor pro diskuzi a výměnu informací. V rámci tradičních workshopů zazněli i informace na téma „Nové plánovací období Evropské unie od roku 2014 – investice a rozvojové příležitosti Plzeňského kraje“, přičemž jako jedna z hlavních priorit byla uvedena dostavba severozápadního obchvatu Plzně.Součástí programu bylo i ocenění investičních počinů: Cenu OHK Plzeňsko za významný investiční počin v kraji obdržela revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně, která byla podpořena v rámci 6. výzvy ROP JZ.Aktuálně probíhá doprovodná část veletrhu, kdy od 6. 11. do 5. 12. budou v Centru Olympia Plzeň umístěny panely s prezentací veletržních vystavovatelů a staveb přihlášených do veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2012, kde taktéž soutěžily projekty financované s pomocí ROP JZ. Více informací naleznete na http://www.finpex.cz/cs/.

ROP Jihozápad vyhlašuje 29. výzvu (1/11/2013)

ROP Jihozápad vyhlašuje 29. výzvu pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva je zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch - muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. Všechny podporované aktivity 29. výzvy musí mít prokazatelný dopad na cestovní ruch. Žádosti o podporu projektu je možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod. Celková finanční alokace výzvy činí 194 mil. Kč. Seznam příjemců bude uveřejněn v dubnu 2014. Text výzvy a veškeré další podklady a informace k 29. výzvě naleznete pod tímto odkazem.

V Českých Budějovicích bude k vidění putovní výstava projektů ROP Jihozápad (31/10/2013)

V pondělí 4. listopadu se přesune do Českých Budějovic putovní výstava, která představuje projekty podpořené z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Výstavní panely budou umístěny v prostorách knihovny Jihočeské univerzity. Návštěvníci si tak již na pátém místě budou moci prohlédnout významné projekty, které byly podpořeny z prostředků Evropské unie. Putovní výstava se stěhuje z Českého Krumlova a České Budějovice jsou posledním místem v jižních Čechách, kde bude možnost výstavu vidět. Patnáctého listopadu pak poputuje do západočeských Klatov, kde bude 30. listopadu výstava ukončena.

Seznam dokumentů k veřejným zakázkám (30/10/2013)

Upozorňujeme na nově vložený dokument v sekci „veřejné zakázky příjemců“, kde naleznete minimální rozsah dokumentů k průběhu veřejné zakázky, které je nutné předkládat ke kontrole na ÚRR JZ. Konkrétně se jedná o otevřené řízení. Seznam dokumentů naleznete zde.

Ve Zruči na plzeňsku byl dokončen průtah obcí (29/10/2013)

V úterý 22. října byl slavnostně zahájen provoz projektu II/180 Zruč II. etapa (křižovatka Nynice–Chrást), v jehož rámci byla provedena rekonstrukce silnice druhé třídy II/180 o délce 360 metrů, včetně úpravy křižovatky se silnicí II/231. Realizací projektu finančně podpořeného z 11. výzvy ROP Jihozápad došlo ke zlepšení dopravní situace obce Zruč–Senec a ke zlepšení bezpečnosti provozu a to díky úpravě šířky a směrového vedení komunikace na výjezdu z obce směrem na Chrást a také díky úpravě křižovatky se silnicí II/231. V současné době čeká projekt na finanční ukončení.

Rekonstrukce strakonické nemocnice byla zdárně dokončena (25/10/2013)

Akce s názvem Ekologizace nemocnice trvající čtyři roky, byla úspěšně dokončena. V úterý 22. října byla předána poslední budova s operačními sály. Za plného provozu bylo rekonstruováno celkem deset budov. Stavební práce významně přispěly ke snížení energetické náročnosti a to díky zateplení oken, výměně radiátorů, oken a dveří. K větší spokojenosti pacientů se investice promítla i v nákupu nového vybavení. Celková přestavba mimo jiné pomohla k lepší logistice a strakonická nemocnice se tak stala komplexem efektivně propojující jednotlivá oddělení.

Výbor Regionální rady schválil prodloužení 27. výzvy a vyhlášení 29. výzvy (24/10/2013)

Výbor Regionální rady schválil prodloužení 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Projektové žádosti pro 27. výzvu tak mohou žadatelé předkládat až do 20. 12. 2013. Nový text výzvy a další podklady pro přípravu žádostí o podporu projektu naleznete pod tímto odkazem.

Zároveň Výbor Regionální rady schválil vyhlášení 29. výzvy pro oblast podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Výzva bude zaměřena na podporu projektů výstavby a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch např. koupaliště, sjezdovky, hřiště, víceúčelové areály sportu a volného času kromě golfových hřišť a akvaparků a na projekty výstavby a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch - muzea s možností multifunkčních expozičních prostor, sály, divadla aj. Žádosti o podporu projektu bude možné předkládat v termínu od 1. 11. 2013 do 20. 12. 2013 do 12:00 hod. Doporučujeme žadatelům sledovat naše webové stránky.

Prodloužení soutěže pro studenty (23/10/2013)

Soutěž s názvem Navrhni projekt, která je určena pro studenty středních škol, změnila termín uzávěrky a to až do 6. prosince. Smyslem soutěže je navrhnout projekt, který by podpořil podnikání, cestovní ruch, životní prostředí nebo vědu a výzkum v daném regionu. Dvou až pětičlenné studentské týmy mohou vyhrát ultrabooky, tablety, elektronické čtečky a další zajímavé ceny. Více informací o soutěži naleznete na www.navrhniprojekt.cz.

Rekonstrukce zvýší bezpečnost (22/10/2013)

Ve Starém Plzenci byl ve středu 16. října slavnostně uveden do provozu průtah městem, jehož rekonstrukce probíhala od července loňského roku. Dosavadní dlážděný kryt Radyňské ulice byl vyměněn za živičný a to v celkové délce 790 metrů. Dále byly upraveny navazující křižovatky a sjezdy včetně doprovodných ploch pro pěší. Lépe byla vyřešena i konečná zastávka – točna autobusů veřejné dopravy. Stavba přispěje k větší bezpečnosti nejen místních obyvatel, ale i návštěvníků směřujících na nedaleký hrad Radyně. Projekt, který byl předložen pod názvem „Průtah Starý Plzenec III/180 26, Radyňská ulice – rekonstrukce„, byl podpořen ve 20. výzvě ROP JZ.

Aktuální informace k prodloužení 27. výzvy (21/10/2013)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad se v rámci korespondenčního hlasování zabývá schválením prodloužení 27. výzvy ROP Jihozápad pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, vyhlášené dne 2.10. 2013 s ukončením příjmu žádostí dne 1.11. 2013. Žadatele budeme o případné změně termínu pro ukončení příjmu žádostí bezprostředně po hlasování Výboru Regionální rady informovat na webových stránkách úřadu.

V Českém Krumlově bude k vidění putovní výstava ROP Jihozápad (18/10/2013)

Na pořadí čtvrté stanoviště se přesouvá putovní výstava, kterou organizuje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Výstavu, která představuje doposud realizované projekty ROP Jihozápad, si budou moci návštěvníci prohlédnout v prostorách Městského úřadu v Českém Krumlově. Výstavní panely budou umístěny ve foyer místního úřadu v Kaplické ulici, kde budou veřejnosti přístupné ve všední dny po dobu úředních hodin až do 1. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na 14 vybraných projektů, které obsahují základní informace všech představových projektů včetně fotografií.

Více informací pod tímto odkazem.

--Putovní výstava, Městký úřad Český Krumlov--

U Klatov je otevřena nová cyklotrasa (17/10/2013)

V sobotu 12. října proběhlo mezi obcí Slavošovice a Bolešiny na Klatovsku slavnostní otevření nové cyklostezky se společným provozem cyklistů a chodců. Úsek cyklotrasy s živičným povrchem v celkové délce 794 m a šířce 3 m tak přispěje k bezpečnosti a komfortu jejích uživatelů. Rovinatou část cyklostezky jistě využijí i vyznavači in-line bruslení. Cyklotrasa byla vybudována v rámci projektu podpořeného z 23. výzvy ROP JZ pod názvem „Bezpečná cyklistická trasa Klatovy–Bolešiny„. Projekt čeká na finanční ukončení.

Doporučení pro žadatele 27. výzvy (9/10/2013)

Dvacátá sedmá výzva týkající se oblasti podpory 2.4 - Rozvoj základního, středního a odborného školství - je specificky koncipována na podporu odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpořeny mohou být pouze projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňujících zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. Z důvodu této specifikace doporučujeme žadatelům konzultovat zaměření a aktivity připravovaných projektových záměrů s referenty Oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni a tím maximálně eliminovat riziko vyřazení projektu v rámci hodnocení přijatelnosti.

Vyhlašujeme 28. výzvu ROP Jihozápad (15/10/2013)

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 28. výzvu pro předkládání žádostí o podporu projektu, která je zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. V rámci této výzvy budou podporovány následující aktivity: zlepšení propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť, zlepšení napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (bezpečnost, emise, hluk). Projektové žádosti je možné předkládat od 15. 10. 2013 do 20. 12. 2013 do 12 hodin. Celková finanční alokace výzvy činí 700 mil. Kč. Seznam příjemců bude uveřejněn v dubnu 2014. Veškeré další informace a dokumenty k 28. výzvě naleznete pod tímto odkazem.

Seminář pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad (14/10/2013)

Semináře pro žadatele 27. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 2. 4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, se uskuteční 17. 10. 2013 od 10 hodin na Úřadu Regionální rady v Plzni a dále 21. 10. od 9 hodin na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři se budou probírat zejména specifika v zaměření výzvy a problematika přípravy žádosti a jejich příloh. Registrace na semináře probíhá do 16. 10. 2013 pro Plzeňský kraj a do 17. 10. pro Jihočeský kraj. Více informací naleznete v pozvánce.

V Koterově skončila obnova památkové rezervace (11/10/2013)

Představitelé druhého plzeňského obvodu, koterovských spolků a stavební společnosti Eurovia CS v úterý 8. října slavnostně ukončili obnovu koterovské historické návsi. Investice za zhruba 37,6 milionů korun zahrnovala mimo jiné i vybudování inženýrských sítí a také prostředky na podporu turistického ruchu. Regionální operační program NUTS II Jihozápad přispěl na výstavbu sumou 27,6 milionu korun. Obnova návsi měla být dokončena na konci srpna, ale kvůli klimatickým podmínkám došlo k jejímu dokončení až nyní.

V Blovicích byla zahájena stavba koupacího biotopu s unikátní čistící technologií (10/10/2013)

Město Blovice, nacházející se v okrese Plzeň – jih, se pustilo do unikátního projektu. Na místním koupališti začala realizace přírodního biotopu, který je charakteristický čistící technologií. V koupališti tak bude voda upravována biologicky s využitím samočištění přírodních vod. Realizace projektu „Přírodní koupací biotop Blovice“ financovaného v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad přinese dvě podstatné změny - architektonické zásahy v lokalitě a zlepšení občanské vybavenosti města Blovice, to vše v návaznosti na cestovní ruch. Hotové koupaliště nabídne dva bazény spojené tobogánem.V areálu nebude chybět sociální zázemí se sprchami, WC a převlékárnou. Návštěvníkům bude mimo jiné k dispozici i kiosek a pro příznivce volejbalu zde bude vybudováno hřiště. První návštěvníci si budou moci zaplavat na začátku léta příštího roku.

Regiony žádají vládu o přesun peněz do regionálních operačních programů (8/10/2013)

České regiony zatím marně žádají vládu, aby jim poskytla peníze, které zůstávají nevyužité ve vládních operačních programech a hrozí jejich vrácení Evropské unii. Pokud by přitom vláda alespoň část těchto nevyužitých peněz přesunula do regionálních operačních programů, prostředky by nejen nemusela vracet do rozpočtu EU, ale zároveň by pomohla rozvoji regionální infrastruktury, školství nebo zdravotnictví. Více na následujícím odkazu.

Putovní výstava projektů ROP jihozápad se přesouvá do jižních Čech (4/10/2013)

Dnešním dnem se přesouvá do jihočeského Písku putovní výstava, která představuje doposud realizované projekty ROP Jihozápad. Výstava je organizována Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Výstavní panely, připomínající významné projekty podpořené dotacemi z Evropské unie, si dosud mohli prohlédnout návštěvníci ZOO Plzeň a zámku Zbiroh. Ode dneška po dobu čtrnácti dnů je budou moci zhlédnout návštěvníci Sladovny v Písku a to v době od 9 do 17 hodin. Po dalších čtrnácti dnech poputuje výstava na Městský úřad v Českém Krumlově, dále do prostor knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a nakonec do areálu jezuitské koleje v Klatovech, kde také třicátého listopadu skončí.

Více informací na následujícím odkazu.

--Putovní výstava, vestibul Sladovny, Písek--

Zveřejňujeme nové metodické pokyny (3/10/2013)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání aktualizovaného Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, revize č. 3. V rámci této revize nebyly provedeny žádné změny, které by měnily podmínky postupů daňového řízení, doplněny byly především informace obsažené v relevantních zákonech, na které metodický pokyn odkazuje, a to za účelem upřesnění některých postupů a náležitostí daňového řízení. Revidována byla též Uživatelská příručka Benefit7 - Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu, monitorovací zprávy a žádosti o platbu z ROP Jihozápad, revize č. 11 a dále Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu, revize č. 9, do kterého byly zaneseny podmínky časové způsobilosti projektů a změna platnosti znaleckého posudku u nemovitostí. Rovněž byl zveřejněn nový metodický pokyn Komunikace s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, který upravuje způsob a postup komunikace žadatele/příjemce s ÚRR JZ, možnosti podání stížností či námitek proti rozhodnutí a postupům ÚRR JZ, případně podání podnětů k jednotlivým činnostem ÚRR JZ či jiné situace, kdy je ze strany žadatele/příjemce nutné se obrátit na ÚRR JZ. Uvedené metodické pokyny jsou platné od 30. 9. 2013, účinné od 2. 10. 2013 a k dispozici jsou pod tímto odkazem.

Vyhlašujeme 27. výzvu ROP Jihozápad (2/10/2013)

Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje 27. výzvu pro předkládání žádostí o podporu projektu do oblasti podpory 2.4 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií v rámci vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Projektové žádosti je možné předkládat od 2. 10. 2013 do 1. 11. 2013 do 12 hodin. Seznam příjemců bude zveřejněn v březnu roku 2014. Podrobné informace a veškeré potřebné dokumenty naleznete pod tímto odkazem.

V regionu Jihozápad vyhlásí poslední výzvy k překládání projektů (1/10/2013)

Celkem 965 milionů korun je ještě připraveno pro zájemce o dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad). Žadatelé z Jihočeského a Plzeňského kraje mohou finance získat například na budování koupališť, hřišť, na nákup vybavení pro školy nebo na modernizace regionální silniční sítě. Více naleznete v tiskové zprávě...

Pozvánka na tiskovou konferenci (30/9/2013)

Zveme Vás na dnešní tiskovou konferenci v Českých Budějovicích nebo v Plzni. Tématem je vyhlášení posledních výzev k předkládání projektů a žádostí o podporu z ROP Jihozápad v programovacím období 2007 – 2013 (kolik financí ještě půjde z ROP Jihozápad do Plzeňského kraje, jaké oblasti budou podpořeny, kdy budou vyhlášeny výzvy k předkládání projektů). Více naleznete v tiskové zprávě ze dne 27. 9. 2013.

Představujeme projekt Sportovně relaxační centrum Rybník - multifunkční hřiště (27/9/2013)

Realizace projektu byla dokončena v srpnu 2010. Bylo vybudováno multifunkční hřiště s osvětlením pro celoroční využití. Sportovní vybavení multifunkčního hřiště zahrnuje vybavení na volejbal, tenis, házenou, florbal a streetbal. Díky použitému polypropylénovému sportovnímu povrchu BERGO-TENNIS, který patří mezi středně rychlé povrchy, představuje hřiště vhodnou plochu pro široké spektrum míčových (basketbal, volejbal, házená, futsal, nohejbal), raketových (tenis, líný tenis, badminton, kriket) i hokejových sportů (florbal, hokejbal, in-line hokej). Polypropylénový povrch je použitelný i pro další sportovní i kulturní aktivity. Konání těchto akcí bude z větší části probíhat ve spolupráci s partnerem projektu Dobrovolným svazkem obcí „Mikroregion Dobrohost“. Zvolený typ povrchu umožňuje v zimním období na hřiště natažení speciální fólie a napuštění vody. Je tedy možné v zimě sportoviště proměnit v ledovou plochu pro bruslení. Více se o projektu dozvíte v projektové kartě...

Nepřítomnost manažerů oddělení kontroly v Plzni ve dnech 26. a 27. 9. 2013 (25/9/2013)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly realizace v Plzni ve dnech 26. - 27. 9. 2013 z důvodu profesního vzdělávání. Případné dotazy Vám budou zodpovězeny v následujících pracovních dnech. Děkujeme za pochopení.

Pozornost se zaměřila na technickou kvalifikaci (24/9/2013)

S účinností tzv. protikorupční novely skončila možnost omezit počet uchazečů v užším řízení i možnost nastavení ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. V hledáčku se tak ocitlo nastavení technických kvalifikačních předpokladů. Jak nastavit technické kvalifikační požadavky na uchazeče tak, aby byly přiměřené velikosti a významnosti celé zakázky? Právě toto správné nastavení také zaručí, že se vyvarujete nežádoucích chyb, jež mohou vyústit až v odebrání části, či dokonce celé poskytnuté dotace. Více se o problematice dozvíte v přiloženém článku….

Další ročník ITEPu za námi (23/9/2013)

Ve dnech od 19. do 21. 9. 2013 se uskutečnil veletrh cestovního ruchu ITEP 2013 (INTERNATIONAL TOURISM EXPO OF THE PILSEN REGION), který nabídl milovníkům turistiky a cestování řadu zajímavých informací. Více než 120 vystavovatelů zde poskytovalo kompletní informace o Plzeňském kraji. Nechyběla například prezentace ZOO Plzeň a dalších. Součástí veletrhu bylo i „Venkovské EXPO", což je název nejrozsáhlejší externí expozice, kterou připravily místní akční skupiny z Plzeňského kraje. Předchozí ročníky veletrhu byly realizovány s přispěním ROP JZ v rámci projektu „Komplexní propagace Plzeňského kraje“ podpořeného v 2. výzvě. Nyní se projekt nachází ve fázi udržitelnosti výstupů.

Připravujeme vyhlášení nových výzev v říjnu a listopadu roku 2013 (20/9/2013)

Upozorňujeme potenciální žadatele na připravovanou změnu plánu výzev, která bude předložena Výboru Regionální rady regionu soudržnosti ke schválení na konci září 2013. V průběhu měsíce října až listopadu roku 2013 plánuje ROP Jihozápad postupně vyhlásit výzvy v následujících oblastech podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství, 1.1 Modernizace regionální silniční sítě a 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. V rámci oblasti podpory 2.4 bude výzva zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru. Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi. V rámci oblasti podpory 1.1 bude podpora zacílena na zlepšení propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť, napojení rozvojových ploch na nadřazenou silniční síť, zlepšení napojení venkovských oblastí a příhraničních oblastí na centra, zlepšení dostupnosti hraničních přechodů a snížení negativních vlivů dopravy na obyvatelstvo (bezpečnost, emise, hluk). V oblasti podpory 3.1 budou podporovanými aktivitami: výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch (koupaliště, sjezdovky, hřiště atd.) a výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch (muzea, sály, divadla aj.). Doporučujeme žadatelům sledovat naše webové stránky.

Dotace z ROP Jihozápad pomohly školám v Jihočeském kraji (19/9/2013)

Žáci několika středních škol v Jihočeském kraji mají díky dotacím z ROP Jihozápad od počátku tohoto školního roku modernější výuku. Žáci Středního odborného učiliště služeb Vodňany, kteří studují obor zahradník/zahradnice, mohou využívat nový skleník, podpořený z dotace ve výši téměř 849 tisíc korun. Studenti Vyšší odborné školy, Střední školy a Centra odborné přípravy v Sezimově Ústí zase získali nové výukové stroje a zařízení, dotované částkou 4,5 milionu korun, a ve Střední škole Vimperk mají mladí mechanici nové demonstrační pracoviště, podpořené dotací vyšší než 4,2 milionu korun. O nově realizovaných projektech v oblasti školství se můžete dozvědět více v tiskové zprávě.

Realokace finančních prostředků do ROP Jihozápad neproběhne (18/9/2013)

Podmínkou pro realokace části finančních prostředků z ROP Severozápad a Operačního programu Technická pomoc do ostatních operačních programů bylo jejich schválení monitorovacími výbory dotčených operačních programů. V případě ROP Severozápad však ke schválení nedošlo a není tedy možné realokaci uskutečnit. V případě realokace části prostředků z Operačního programu Technická pomoc rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) realokovat prostředky pouze do ROP Moravskoslezsko a OP Praha Konkurenceschopnost z důvodů zachování poměrů mezi cíli. Návrh MMR realokovat prostředky pouze do těchto dvou operačních programů vychází ze závěrů analýzy potřebnosti, která byla schválena usnesením vlády ČR č. 387/2013.

Soběkurský stacionář se i letos představil veřejnosti (17/9/2013)

Uplynulou sobotu proběhl ve stacionáři v obci Soběkury tradiční Den otevřených dveří. Během dne byly připraveny tvořivé aktivity, doprovodný kulturní program, drobné občerstvení a samozřejmě i možnost prohlédnout si prostory stacionáře. Konkrétně měli návštěvníci akce v rámci prohlídky stacionáře možnost vyzkoušet si pracovní činnosti uživatelů stacionáře. Stacionář nyní poskytuje služby lidem s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením (autismus) ve věku od 16 do 64 let. Záměrem projektu „Rekonstrukce Denního stacionáře Radost v Soběkurech“, který byl v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad podpořen částkou přes 5 milionů korun, byla jeho celková rekonstrukce včetně pořízení speciálního vybavení.

Kamera ROP Jihozápad Vás tentokrát zavede do Jindřichova Hradce a do Stříbra (12/9/2013)

Kamera ROP Jihozápad navštívila v srpnu Centrum fotografie a moderních médií v Jindřichově Hradci. Městská kulturní památka – jezuitská kolej – byla revitalizována už v roce 2012. Ve spolupráci s partnery pořádá město v tomto objektu výstavy, workshopy a školení nejen se zaměřením na fotografii. Veřejnosti slouží i malá knihovna s badatelnou. Projekt byl podpořen z ROP Jihozápad dotací 8,5 milionu korun. Druhým srpnovým projektem, který vám ROP Jihozápad představuje v reportáži je Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro.Toto královské město myslelo při revitalizaci náměstí i na jeho historickou hodnotu. Byly zde použity především přírodní materiály tak, jak tomu bylo ve středověku. Kromě kamene zde najdete dřevěné a kovové prvky. Náměstí se také pyšní originálními vodními prvky. O jaké prvky se jedná zjistíte z naší reportáže pod tímto odkazem.

Upozornění na novelu stavebního zákona (11/9/2013)

Dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl po novele upraven § 152 Stavebník odstavec (4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.

Soutěž KOMPAS představuje výherce hlavního losování (10/9/2013)

Gratulujeme výhercům hlavního kola losování soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad. Vylosovaní šťastlivci se mohou těšit na pobyty v Chateau hotel Zbiroh, v hotelu Zvíkov ve Zvíkovském Podhradí a dále ve dvou šumavských hotelech (Hotel Annín a Hotel Elsyn Dvůr). Tímto losováním končí celá letní soutěž, které se během srpna zúčastnilo 2108 hlasujících. Děkujeme všem hlasujícím! Seznam cen a výherců naleznete pod tímto odkazem…

Oceněna perspektivní investice do vzdělávání (9/9/2013)

Dalibor Štys, ministr školství, mládeže a tělovýchovy v doprovodu hejtmana Plzeňského kraje Milana Chovance navštívil 2. září i Střední školu Horní Bříza. Návštěva ocenila zejména orientaci školy na celoživotní vzdělávání. Příprava žáků probíhá ve vlastních dílnách školy i v řadě smluvních podniků. Zlepšení materiálních podmínek odborné přípravy žáků znamenalo především vybudování víceúčelového objektu pro praktické vyučování v letech 2011 – 2012. Chloubou školy je pak kamnářská laboratoř pro perspektivní vyučovaný obor kamnář. Projekt byl spolufinancován z ROP Jihozápad v rámci 5. výzvy.

Putovní výstava projektů podpořených z ROP Jihozápad odstartovala (6/9/2013)

Dnes startuje Putovní výstava projektů podpořených z ROP Jihozápad. Výstavní panely, které představí celkem 14 projektů, navštíví během podzimu šest míst v Jihočeském a Plzeňském kraji. Prvním místem, které hostí výstavu je ZOO Plzeň. Zde budou panely vystaveny do 20. 9. 2013. Pokud se do ZOO nedostanete, máte možnost výstavu navštívit ještě na zámku Zbiroh, dále pak v Písku, Českém Krumlově, Českých Budějovicích a Klatovech. Cílem výstavy je prezentovat veřejnosti alespoň několik ze 750 podpořených projektů. Na panelech naleznete kromě základních informací o projektech také profesionální fotografie.

V Chudeníně se díky dotaci z ROP Jihozápad jezdí po nové silnici (4/9/2013)

Dne 30. 8. 2013 proběhlo slavnostní otevření průtahu obcí Chudenín, který je součástí důležité spojnice mezi Nýrskem a hraničním přechodem Všeruby. Nový průtah, jehož součástí byla také rekonstrukce přilehlých komunikací a úprava několika křižovatek, má celkovou délku 1, 4 km. Realizací projektu podpořeného z ROP Jihozápad se investorovi podařilo vyřešit dlouhodobě špatný stavebně-technický stav uvedených úseků silnic a křižovatek, sjezdů a zálivu autobusové zastávky. Více o projektu zde…

Soutěž o nejlepší výlet s ROP Jihozápad vyhrály Konstantinovy lázně se svým sportovním vyžitím (3/9/2013)

V sobotu jste mohli naposledy hlasovat v rámci soutěže KOMPAS - hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad. Všem hlasujícím děkujeme za účast a gratulujeme nejlepšímu výletu "Konstantinovy lázně na kolech i pěšky", který získal 623 hlasů z celkového počtu 2108 hlasů. Ještě nás čeká hlavní losování, které proběhne 9. 9. 2013. Losovat se bude ze všech došlých hlasů, takže šanci na výhru ještě stále máte! Sledujte proto i nadále webové stránky soutěže - zde naleznete také seznam výherců z pátého kola losování.

Navrhni projekt a vyhraj skvělé ceny (29/8/2013)

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo pro žáky 9. tříd ZŠ a středních škol soutěž, kde si se svými spolužáky mohou vytvořit vlastní projekt z fondů EU. S přípravou projektu jim kromě jejich pedagogů pomůžou semináře koordinátora Eurocentra přímo v jednotlivých školách nebo metodická příručka na webových stránkách soutěže. V ní najdete vše, co potřebujete vědět o typech fondů EU, jednotlivých oblastech podpory i rady, jak se v budoucnu stát skutečným žadatelem. A co mohou žáci v soutěži vyhrát? Tým, který přijde s nápadem na nejlepší projekt, získá třídenní předvánoční letecký zájezd do Bruselu, kde se vedle návštěvy města seznámí s českými představiteli v EU a prohlédne si evropské instituce. Soutěž startuje 1. září a více se o ní můžete dozvědět na webových stránkách www.navrhniprojekt.cz

Sedm cen ze čtvrtého kola losování putuje ke svým výhercům (28/8/2013)

V pondělí 26. 8. proběhlo 4. kolo losování soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad. Hlavní cenou je opět digitální fotoaparát, mezi další ceny jsme zařadili vstupenky na zajímavá místa Jihočeského a Plzeňského kraje. Do konce soutěže ještě zbývají dvě losování. Hlavní losování se tedy kvapem blíží, tak neváhejte a hlasujte i nadále. Ve hře je ještě jeden fotoaparát a lákavé víkendové pobyty ve vybraných resortech.

Skončilo hodnocení přijatelnosti projektů (27/8/2013)

Dne 19. srpna byla oddělením administrace projektů Plzeň ukončena fáze kontroly přijatelnosti projektů předložených v oblastech podpory 1.1 (Modernizace regionální silniční sítě) a 2.1 v rámci 24. respektive 15. výzvy ROP JZ, kde jsou hodnoceny projekty IPRM „Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015“. Tím byl ukončen tzv. 1. stupeň hodnocení projektových žádostí, kam patří hodnocení formálních náležitostí a právě uváděné hodnocení přijatelnosti. Nyní bude následovat fáze věcného hodnocení projektů, která by měla být ukončena nejpozději do 10. října 2013. Předběžné zasedání VRR, který by měl schválit projekty 15. a 24. výzvy, je plánováno na konec října tohoto roku.

Projekty podpořené z ROP Jihozápad mají certifikaci (26/8/2013)

Skvělá zpráva pro obyvatele Jihočeského a Plzeňského kraje – Evropská komise poslala do České republiky na účet ministerstva financí 66 milionů eur (v přepočtu cca 1,65 miliardy korun) za 5. certifikaci výdajů. Úředníci v Bruselu tím deklarovali formální správnost projektů v regionu Jihozápad i to, že dotace z Evropské unie prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad (ROP JZ) směřovaly správným směrem. Více se dozvíte v tiskové zprávě, kterou vydal Úřad Regionální rady v pátek 23. 8. 2013.

Tipy na výlet vás zavedou do Strakonic a do Sušice (23/8/2013)

Dnes vychází v MF Dnes již pátá série inzerátů, ve kterých vám pravidelně představujeme zajímavá místa regionu. Tento týden vás zavedeme do Sušice, která nabízí celou řadu aktivit. Navštívit zde můžete Muzeum Šumavy nebo nové Sušické kulturní centrum SIRKUS. Jihočeským výletem na tento týden jsou Strakonice. Zde doporučujeme navštívit Muzeum středního Pootaví, které sídlí v areálu Strakonického hradu. Více v dnešním vydání MF Dnes, nebo na stránkách soutěže KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad.

Jak a proč se vyhnout změnám v zakázce po soutěži (22/8/2013)

Změny v projektu po soutěži, respektive změny v předmětu plnění uzavřené smlouvy o dílo představují velmi vážné problémy, s kterými se při kontrole projektů setkávají zaměstnanci Úřadu Regionální rady v praxi dnes a denně. Zmíněné změny mívají za následek mimo jiné krácení požadované dotace. Přehled důvodů, proč k daným změnám dochází, a především způsobů, jak se jich vyvarovat naleznete v přiloženém článku, který uveřejnil časopis Veřejné zakázky v praxi v červenci 2013.Jak a proč se vyhnout změnám v zakázce po soutěži

V rámci hodnocení formálních náležitostí projektů 26. výzvy budou žadatelé vyzváni k odstranění formálních nedostatků (21/8/2013)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů, které byly předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 26. výzvy (oblast podpory 1.5), upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána. Fáze hodnocení formálních náležitostí bude dle schváleného harmonogramu hodnotících procesů ukončena dne 26. 8. 2013.

Dalších 8 „kompasových“ šťastlivců vyhrálo zajímavé ceny (20/8/2013)

Chcete vědět, o co se hrálo a kdo byl včera vylosován? Navštivte webové stránky soutěže KOMPAS. Příští pondělí losujme o další digitální fotoaparát a rodinné vstupenky na zajímavá místa. Soutěžte s námi a pomozte nám vybrat ten nejlepší výlet s ROP Jihozápad.

Tipy na výlet č. 4 (16/8/2013)

Vychází čtvrtá série Tipů na výlet, která vás zavede v Jihočeském kraji do ZOO Ohrada v Hluboké nad Vltavou, která byla podstatně rozšířena a modernizována, což umožnilo umístit nová exotická zvířata (Tygr ussurijský, Rosomák sibiřský a další). Cestou do ZOO se můžete zastavit ve Vodáckém areálu Lídy Polesné, kde je možné zapůjčit vodácké vybavení, kola a brusle a nebo pod vedením zkušeného instruktora vyzkoušet místní divokou vodu. Na Plzeňsku vás Tipy na výlet pozvou do regionální metropole, ve které bylo v nedávné době otevřeno Muzeum církevního umění. Toto muzeum nabízí návštěvníků pohled do běžného života křesťanských duchovních v uplynulých stoletích, od načiní k bohoslužbám, přes náboženské tisky, roucha až po unikátní klenotnici s liturgickými předměty. Po duchovním osvěžení čekají na návštěvníky nově upravené Štruncovy sady, které nabízejí celou řadu příležitostí pro vyžití těla, ze kterých patří mezi nejoblíbenější horolezecká stěna, inline dráha a skatepark. Další informace k Tipů na výlet naleznete v dnešním vydání MF DNES nebo na webu soutěže Kompas.

Navštivte s námi bazén v Borovanech a Blatné (15/8/2013)

Kamera ROP Jihozápad vám představí novou možnost koupání v Borovanech u Českých Budějovic a v Blatné. Na obou místech venkovní koupaliště dlouhou dobu chybělo. V parných letních dnech byla obě místa hojně využívána. Co všechno kromě koupání vám areály nabízí přináší video-reportáže.

Proběhlo druhé losování KOMPASU (14/8/2013)

V pondělí 12. 8. 2013 proběhlo druhé kolo hlasování soutěže Kompas, ve které návštěvníci webových stránek ROP Jihozápad hlasují pro nejlepší tip na výlet v rámci regionu Jihozápad. V tomto druhém kole byla vylosována celá řada hodnotných cen, od turistických balíčků (např. Borovany, Sušice atd.) po fotoaparát Sony CyberShot. Další kolo losování proběhne 19. 8. 2013. Soutěž končí 31. 8. 2013 a proto neváhejte, posílejte své hlasy do soutěže a hrajte o další hodnotné ceny.

Stavba západního okruhu Plzně pokračuje podle plánu (12/8/2013)

Stavba první části západního okruhu realizovaná v rámci 18. výzvy ROP JZ pod názvem „Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni“, o délce 2,1 kilometru začala loni v září a dokončena by měla být do podzimu roku 2014. Výstavba postupuje dosud podle harmonogramu také díky pravidelným kontrolním dnům, na kterých se účastní i zástupce ÚRR JZ. Zároveň se díky vynaloženému úsilí pracovníků ÚRR JZ podařilo právě v těchto dnech proplatit první část dotace na účet investora. Náročnost takovéto rozsáhlé investiční akce s sebou přináší i některá nezbytná omezení. Během minulého týdne bylo nutné v souvislosti s výstavbou uskutečnit výluku na železniční trati z Plzně do Chebu. Čtyři dny a noci dělníci bourali starý železniční most v Plzni-Skvrňanech, který musí ustoupit stavbě západního okruhu. Aby byla výluka na trati co nejkratší, práce probíhaly nepřetržitě, i v nočních hodinách. Starý železniční most mezi Zadními Skvrňany a Křimicemi musel být zbourán právě ve chvíli, kdy hned vedle něj už stojí most nový.

Cestujte a soutěžte s ROP Jihozápad a MF Dnes 2013 – 3. díl (9/8/2013)

Ve třetím dílu našeho letního putování Vás zveme v Jihočeském kraji do Borovan a v Plzeňském kraji na zámek Zbiroh. V Borovanech se můžete osvěžit v novém přírodním koupališti Lazna a následně navštívit zrekonstruovaný borovanský klášter. Nejstarší šlechtické sídlo v Čechách obklopené krásným anglickým parkem s kamennými terasovitými zahradami je zámek Zbiroh. Kousek od zámku pak čtenáři mohou navštívit vodní hamr v obci Dobřív. Sledujte páteční Mladou frontu Dnes a pondělní www.idnes.cz. Všechny doposud vyšlé typy na výlet naleznete i na našich webových stránkách a na stránkách soutěže KOMPAS.

Nepřítomnost manažerů oddělení kontroly v ČB ve dnech 12. a 13. 8. 2013 (8/8/2013)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích ve dnech 12. - 13. 8. 2013 z důvodu profesního vzdělávání. V případě neodkladných záležitostí můžete kontaktovat zaměstnance oddělení kontroly realizace v Plzni na telefonních číslech uvedených v seznamu. Ostatní dotazy Vám budou zodpovězeny v následujících pracovních dnech. Děkujeme za pochopení.

Na vrchu Kotel vyroste rozhledna (7/8/2013)

Na stejném místě už rozhledna kdysi stávala. Byla postavena v roce 1895, ale vydržela jen 14 let. Výstavba nové rozhledny bude zahájena o letošních prázdninách a předpokládá se, že sloužit turistům bude už na začátku příští sezóny, tj. na jaře roku 2014. Příznivci turistiky očekávají, že nová rozhledna, na jejíž vybudování přispěje ROP JZ v rámci 23. výzvy částkou 5 mil. Kč, přispěje k dalšímu rozvoji turistiky v regionu Rokycanska. Rozsáhlá síť turistických cest v okolí Rokycan zavede návštěvníky na nedaleký vrch Kotel a umožní jim poznat region i z ptačí perspektivy nové rozhledny. Rozhledna bude otevřená celoročně.

Známe výherce 1. losování v soutěži KOMPAS (6/8/2013)

V rámci soutěže „KOMPAS“ se včera uskutečnilo losování o první balíček cen – fotoaparát Canon Powershot A2600, pětkrát cestovatelský set včetně vstupenek na zajímavá místa, třikrát borovanský balíček (voucher pro 4 osoby na koupaliště LAZNA Borovany a na prohlídku borovanského kláštera s průvodcem) a jedenkrát sušický balíček (2 x vstupenka dle vlastního výběru do Kina Sušice, 1 x vstupenka na Sušický koncert Janet Robin, 1 x kniha Památky města Sušice). Losovalo se z hlasů došlých za období 1. 8. – 4. 8. Seznam výherců naleznete na webových stránkách soutěže. Výhercům gratulujeme. Druhé kolo losování proběhne 12. 8.

Upozorňujeme na aktualizaci Příručky pro příjemce (5/8/2013)

Do textu příručky bylo zapracováno snížení finančního limitu pro možnost nastavení časových etap – nově mohou být časové etapy nastaveny pro projekty s výší dotace nad 40 mil. Kč. Dále byl upřesněn text u hlášení změn v projektech. Další změna nastala v dokladování prohlášení daňového poradce – povinnost doložení se bude nově vztahovat pouze k závěrečné monitorovací zprávě a poslední monitorovací zprávě pro zajištění udržitelnosti. Do příručky byl zanesen institut monitorovací návštěvy. Úpravy se také dotkly příloh č. 6 Soupiska účetních dokladů a č. 9 Oznámení o změně projektu. Přehled všech revizí je uveden v úvodní tabulce změn Příručky pro příjemce, kterou naleznete pod tímto odkazem ….

Začíná hlasování o nejlepší výlet s ROP Jihozápad (1/8/2013)

Dnes začíná hlasování v soutěži „KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad“. Během měsíce srpna se tak můžete zúčastnit celkem pěti losování o ceny, jako jsou například digitální fotoaparáty, cestovatelské balíčky nebo volné vstupenky na zajímavá místa. Soutěž vyvrcholí hlavním losováním v září, kdy čtyři vylosovaní získají hlavní cenu – víkendový pobyt pro dvě osoby ve vybraných hotelech Jihočeského a Plzeňského kraje. Soutěžit můžete prostřednictvím našich webových stránek.

V rámci hodnocení formálních náležitostí projektů 25. výzvy budou žadatelé vyzváni k odstranění formálních nedostatků (31/7/2013)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů, které byly předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 25. výzvy (oblast podpory 3.2), upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána.

Horké letní dny mohou návštěvníci Tachova trávit v zahradě (30/7/2013)

„Zahrada otevřená“ je příznačný název projektu, v jehož rámci byla pro veřejnost novým vstupem zpřístupněna zámecká zahrada tachovského muzea. Muzeum chtělo návštěvníkům Tachova i místním zpřístupnit přírodní prostory za muzejní budovou, jelikož se jedná o velkou plochu zeleně v blízkosti centra města. Návštěvníci mají v zahradě nově k dispozici dětský koutek, hygienické zařízení a připravuje se i sezónní občerstvení. Pro letní společenské akce je zde postaveno zastřešené pódium. Slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor pro veřejnost proběhlo v rámci celostátní Muzejně-galerijní noci letos 1. června. Projekt „Zahrada otevřená - Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově“ byl podpořen v 5. výzvě ROP Jihozápad a čeká na finanční ukončení.

Proběhne 48. řádné zasedání Výboru Regionální rady (29/7/2013)

Dnes 29. 7. proběhne 48. řádné zasedání Výboru Regionální rady, který má na svém programu celou řadu bodů. Jedním z nejdůležitějších, který bude dnes řešen, je revize Programového a Prováděcího dokumentu spočívající v předpokládané realokaci dodatečných finančních prostředků z jiných operačních programů. Vedle Výboru Regionální rady rozhoduje o změně těchto dokumentů také Monitorovací výbor, který do dnešního dne hlasuje korespondenčně.

V údolí řeky Volyňky bude vyznačená nová liniová cyklotrasa (26/7/2013)

V údolí řeky Volyňky bude od letošního podzimu vyznačená nová liniová cyklotrasa Volyňka. Cílem projektu města Vimperk je vyznačení nové liniové cyklotrasy Volyňka a vybudování základní doprovodné infrastruktury formou vybavení odpočívadel pro turisty podél cyklotrasy. Celá akce vyjde na 2,1 milionu korun a bude z větší části hrazena penězi z ROP Jihozápad. Vznikem této cyklotrasy bude dosaženo smysluplného propojení nejfrekventovanějších jihočeských cyklotras Vltavská a Otavská a současně napojení na mezinárodní síť EuroVelo a síťového propojení cyklotras, které přivede cykloturisty také do dalších částí Jižních Čech na Vimpersku, Volyňsku a Strakonicku.

Sledujte srpnové Tipy na výlet (26/7/2013)

Lámete si často hlavu s tím, kam na výlet o víkendu? ROP Jihozápad pro vás připravil ve spolupráci s MF Dnes cyklus tipů na výlet. Následujících šest týdnů můžeme být vašimi průvodci po zajímavých místech jižních a západních Čech. Sledujte páteční vydání MF Dnes nebo Tipy na výlet regionální rubriky zpravodajského serveru iDnes.cz. Najdete zde jak výlety pro rodiny s dětmi, tak turistické atrakce úzce zájmově specializované.

Soutěž KOMPAS se blíží (25/7/2013)

Chcete vyhrát digitální fotoaparát, volné vstupenky na zajímavá místa nebo víkendové pobyty v penzionech? Soutěžte v letní cestovatelské soutěži KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad. Zúčastnit se můžete formou hlasování pro jeden z dvanácti zajímavých výletů. Kromě lákavých cen tak můžete navíc poznat zajímavá místa Jihočeského a Plzeňského kraje. Pozor hlasování začíná již za týden 1. 8. 2013! Více informací na www.rr-jihozapad.cz/kompas

Projekt „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I.“ bude již brzy proplacen (23/7/2013)

V současné době je ukončována kontrola projektu „Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch ulice Žižkova I. (úsek Senovážné náměstí – Čechova)“ a probíhá příprava k samotnému proplacení.Projekt je zaměřen na zlepšení fyzického prostředí ve městě České Budějovice a je součástí Tematického IPRM. Zabývá se provedením rekonstrukce úseku komunikace ve vnitřní části města – ulice Žižkova, která byla ve špatném technickém stavu, včetně přesunu stávající zastávky MHD z ulice Žižkova před hlavní poštu na Senovážné náměstí. Realizace projektu přispěla ke zlepšení bezpečnosti provozu na místní komunikaci, ke zlepšení dopravní obslužnosti a dostupnosti, plynulosti dopravy, vzniklo zde i několik nových parkovacích míst. V rámci projektu došlo ke snížení nákladů na údržbu, zrychlení páteřní linky MHD, zlepšení stavu veřejného osvětlení a dále ke snížení hlukové a emisní zátěže okolního prostředí. Komunikace je přizpůsobená pohybu osob se zrakovým postižením a osob s omezenou schopností pohybu.

Na Konstantinolázeňsku nabízí další sportovní vyžití (22/7/2013)

Na sobotu 27. 7. připravily v Konstantinových Lázních slavnostní otevření nové cyklostezky a inline okruhu. Slavnostní zahájení bude doplněno o hudební program a soutěž o nejstarší kolo nebo brusle. Okruhy byly vybudovány v rámci projektu „Na kolečkách Konstantinolázeňskem“ podpořeného v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad. Projekt byl reakcí na rostoucí požadavky obyvatel obce na možnost rekreačního a sportovního vyžití. Díky realizaci projektu vznikl v okolí Konstantinových Lázní a přilehlých obcí Kokašice a Bezdružice okruh a trasa v délce přes 5 km, které budou využívané pro cyklistiku a inline bruslení. V zimním období pak budou sloužit běžeckému lyžování. Nezapomnělo se ani na nezbytné související vybavení pro uživatele stezek.

Slavnostní zakončení projektu Muzeum Šumavy Sušice - přístavba, nástavba a stavební úpravy (17/7/2013)

Ve čtvrtek 18. 7. 2013 proběhne slavnostní zakončení projektu Muzeum Šumavy Sušice - přístavba, nástavba a stavební úpravy. Projekt byl podpořen z ROP Jihozápad v rámci jeho 5. výzvy. Účastníci akce tak budou mít možnost prohlédnout si rekonstruovanou část muzea. Provedená rekonstrukce a dostavba bývalé strážnice a přilehlé části hradeb uchránily historický objekt před další devastací a zajistily tak celistvost celého areálu muzea. Ten prošel v posledních několika letech celkovou rekonstrukcí. Díky realizaci projektu se podařilo zlepšit využitelnost prostor muzea z hlediska pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Nezapomnělo se ani na vybudování moderního sociálního zázemí pro návštěvníky, které dosud v objektu muzea chybělo. To vše by mělo přispět ke zvýšení návštěvnosti muzea. Více naleznete pod tímto odkazem.

Obnova koupaliště v Sušici na Klatovsku (16/7/2013)

Město Sušice získalo z ROP Jihozápad dotaci na obnovu místního koupaliště u říčního ostrova Santos. V areálu koupaliště budou bazénky pro děti i dospělé, skluzavky a občerstvení. Město zároveň dokončilo obnovu říčního ostrova Santos, který je pro místní obyvatele již tradičně místem k relaxaci. V době otevření koupaliště bude hotový i nový krytý bazén, jehož výstavbu financuje město. Otevření koupaliště se plánuje na březen 2014.

Soutěž KOMPAS – hledá se nejlepší výlet s ROP Jihozápad startuje již v srpnu (15/7/2013)

ROP Jihozápad pro vás připravil druhý ročník cestovatelské soutěže, díky níž máte možnost poznat zajímavé projekty, které byly podpořené dotací z Evropské unie. Připojte se tedy do soutěže a procestujte s námi zajímavá místa jižních a západních Čech. V soutěži se objeví Tipy na výlet jak pro rodiny s dětmi, tak turistické atrakce úzce zájmově specializované. Soubor výletů bude koncipován tak, aby si vybral každý. Kromě cestovatelských zážitků pro vás máme připraveny hodnotné ceny. Hlasovat pro nejlepší výlet s ROP Jihozápad můžete během srpna, kdy také proběhne několik losování o digitální fotoaparáty, víkendové pobyty a cestovatelské sety. Více informací k soutěži vám přineseme příští týden. Sledujte proto naše webové stránky.

Stezka v Jindřichově Hradci vznikne ještě letos (12/7/2013)

V září začne v Jindřichově Hradci výstavba nové stezky pro chodce a cyklisty. Stezka povede v blízkosti řeky Nežárky mezi ulicemi Mlýnská a Nežárecká a měla by být dlouhá téměř 600 m. Součástí projektu je i částečná úprava odvodnění komunikace a provedení náhradní výsadby dřevin. Na realizaci projektu obdrželo město Jindřichův Hradec dotaci z ROP Jihozápad ve výši 85 procent z celkových způsobilých výdajů.

Aktuální informace o dodatečné alokaci ROP Jihozápad (11/7/2013)

V pondělí 8. 7. neschválil Monitorovací výbor ROP Severozápad takzvanou revizi, která měla převést 3,1 miliardy korun vyčleněných pro letošek programu do jiných operačních programů. V ohrožení jsou tak peníze, které měl ROP Jihozápad z tohoto operačního programu získat. Vedení Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad však o tyto peníze odmítá přijít a bude se snažit ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj slíbené finanční prostředky získat. ROP Jihozápad je připraven přislíbené dodatečné finanční prostředky plně využít.

Dokumenty pro stanovení výše korekce/odvodu/prominutí odvodu v případě pochybení příjemce (10/7/2013)

Upozorňujeme příjemce na nově zveřejněné dokumenty, které vymezují výši korekcí v případě pochybení příjemce před proplacením dotace a výši odvodu/prominutí odvodu v případě porušení rozpočtové kázně příjemcem (pochybení po proplacení dotace) aplikované ROP JZ. V dokumentu „Pokyny ke stanovení finančních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondů a fondu soudržnosti v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky (COCOF 07/0037/03-CS)“ jsou uvedena pouze pochybení při zadávání veřejných zakázek, v „Tabulce finančních oprav/promíjení odvodů“ jsou uvedena i jiná pochybení, jichž se příjemce může v rámci realizace projektu dopustit. Zmíněné dokumenty naleznete zde…

Slavnostní otevření Formanské stezky proběhlo 1. 7. 2013 (9/7/2013)

V pondělí 1. 7. 2013 byla slavnostně otevřena 3 km dlouhá asfaltová cyklostezka určená nejen turistům a cyklistům, ale také in - line bruslařům a v zimě běžkařům. Cyklostezka je rozdělena na dva úseky Starý Smolivec – kaple sv. Anny a kaple sv. Anny – Dožice. Na cyklostezce je sedm zastavení, kde se můžete seznámit s historií tohoto území a šest odpočívadel, kde si můžete odpočinout a relaxovat. Stavba byla podpořena v rámci 17. výzvy ROP Jihozápad a čeká ji ještě finanční ukončení. Více se můžete dozvědět zde...

Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví (8/7/2013)

V červnu 2013 byl proplacen projekt CZ.1.14/3.1.00/11.02267, „Housův mlýn Tábor - zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví“. Cílem projektu bylo zrekonstruovat část areálu Housova mlýna za účelem vybudování zážitkového skanzenu husitského způsobu života, kultury a válečnictví a rozšířit tak nabídku zážitkového cestovního ruchu na Táborsku. V areálu byl vybudován víceúčelový sál pro kulturní akce i sportovně-rekreační využití, kde jsou pořádány kurzy historického šermu, výstavy, přednášky, koncerty, šermířské exhibice, divadelní představení a akce s husitskou tématikou. Dále bylo vybudováno sociální zázemí a ubytování turistické kategorie. Interiéry mají dobový charakter a celý zážitkový skanzen představuje unikátní areál s atmosférou středověku, který je jedinečný nejen v rámci regionu, ale i v rámci celé ČR.Projekt byl podpořen celkovou částkou dotace ve výši 4.692.232,45- Kč, což představuje 79,87 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

V rámci hodnocení formálních náležitostí projektů 22. výzvy budou žadatelé vyzváni k odstranění formálních nedostatků (4/7/2013)

V souvislosti s hodnocením formálních náležitostí u projektů, které byly v posledních 2 týdnech předloženy na Úřad Regionální rady v rámci 22. výzvy (IPRM), upozorňujeme žadatele na možnost obdržení výzvy k odstranění formálních nedostatků. V případě, že statutární zástupce žadatele či kontaktní osoba uvedená v Benefitové žádosti obdrží v průběhu hodnocení tuto výzvu, je nutné, aby chybějící doklady předložil ve stanovené lhůtě dvou pracovních dnů. Tato lhůta se počítá ode dne, kdy byla výzva k odstranění formálních nedostatků odeslána.

Nová setkání v areálu Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou (3/7/2013)

Od poslední červnové neděle 2013 mohou návštěvníci Zoologické zahrady Ohrada v Hluboké nad Vltavou obdivovat nové expozice, jejichž výstavba byla podpořena finančními prostředky z ROP Jihozápad. Celkem bylo otevřeno 12 nových expozic, které se postupně stanou domovem více jak 30 druhů zvířat. Mnoho z těchto druhů přivítá zoo historicky poprvé. Jedná se například o tygra ussurijského, rosomáka sibiřského, orla skalního, gazelu džejran a další. Nová chovná zařízení se nacházejí na cca 1,5 ha plochy. Více informací naleznete zde...

Třetí ročník fotografické soutěže Vyfoť projekt startuje (2/7/2013)

Úspěšná celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, pokračuje i v letošním roce. Prázdninová soutěž probíhá od 1. července do 31. srpna 2013. Soutěžící mají jednoduchý úkol: vyfotografovat realizované projekty spolufinancované z fondů EU a nahrát je přes jednoduchý formulář přímo na web soutěže www.vyfotprojekt.cz. Fotografové mají z čeho vybírat. Doposud se s přispěním Evropské unie podařilo v České republice zrealizovat téměř 41 500 projektů. Soutěžní kategorie byly pro letošní ročník rozšířeny. Fotografové a fotografky se tak utkají v hlavní kategorii „Nejtalentovanější fotograf/ka“ a ve vedlejší kategorii „Nejaktivnější fotograf/ka“. Aktuální podrobná pravidla a informace o soutěži naleznete zde…

Bezpečnější provoz na nepomuckých komunikacích (1/7/2013)

Ve středu 26. 6. 2013 proběhlo v Nepomuku slavnostní otevření projektu „Nepomuk - rekonstrukce místních komunikací“, podpořeného v 13. výzvě ROP JZ. Předmětem tohoto projektu byla rekonstrukce celkem šesti místních komunikací. Dosavadní povrch komunikací byl ve velmi špatném technickém stavu a chybělo odvodnění silnic. Došlo tak ke zlepšení bezpečnosti a zároveň ke zklidnění obytné zóny. Projekt vyřešil zpřehlednění čtyř křižovatek a zlepšil přístup k nové obytné zóně Na Daníčkách. Projekt čeká na finanční ukončení.

Rekonstruovaná mateřská škola v Kostelci (28/6/2013)

Mateřská škola v obci Kostelec na Tachovsku prošla díky dotaci z ROP Jihozápad kompletní rekonstrukcí. Navýšením kapacity na 48 dětí řeší školka dlouhodobý problém s nedostatečným počtem míst. Díky nástavbě zde dokonce vzniklo volnočasové centrum pro mimoškolní činnost dětí, kde se koná celá řada zajímavých akcí. Více v kartě projektu…

U Rokycan byl uveden do provozu obchvat (27/6/2013)

Od června mohou řidiči využívat první 1,7 km dlouhý úsek obchvatu Rokycany – Hrádek. Komunikace nyní umožňuje výrazně lepší dopravní napojení průmyslových areálů v jižní části Rokycan na silniční síť a zároveň významně odlehčuje zatížení komunikací v samotných Rokycanech, což se projeví mimo jiné snížením hluku a prašnosti ve městě. Realizace projektu „III/11724 obchvat Rokycany - Hrádek, úsek 1“ podpořeného v 11. výzvě ROP JZ také vytvořila předpoklad pro budoucí pokračování obchvatu směrem do Hrádku. Projekt čeká na finanční ukončení.

Zúčastněte se fotografické soutěže a vyhrajte fotografickou techniku v hodnotě 1000 eur (26/6/2013)

Europe in my Region photo competition 2013 – toto je název fotografické soutěže pořádané Evropskou komisí od 19. 6. – 23. 8. 2013. Podmínkou účasti je sdílení fotografií, na nichž je zachycen billboard, pamětní deska či jiné označení projektu podpořeného z fondů Evropské Unie. Soutěžící mohou nahrávat své snímky přes facebookovou stránku soutěže. Na výherce čeká cena v podobě 1000 eur na nákup fotografické techniky a podzimní zájezd do Bruselu pro dvě osoby. Více o soutěži zde...

Mapa projektů nově i do mobilních telefonů (25/6/2013)

Mapa projektů je portál umožňující široké veřejnosti získat snadno a rychle aktuální přehledo projektech, které byly na území České republiky realizovány za pomoci prostředkůz fondů Evropské unie. Uživatel mapy má tak možnost získat základní informaceo projektech realizovaných např. v blízkosti svého bydliště, pracoviště nebo kterémkoli místě České republiky a současně získat i odkaz na další zdroje informací. Tento portál spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj ČR byl navíc nově rozšířen i o mobilní web. Mapu projektů naleznete pod tímto odkazem…

Město Stříbro oslavilo své 830. výročí již na novém náměstí (24/6/2013)

Po dvouleté revitalizaci bylo v pátek 14. června 2013 slavnostně otevřeno Masarykovo náměstíve Stříbře. Obyvatelé tak měli možnost oslavit 830. výročí svého města již na zrekonstruovaném náměstí. Revitalizace podpořená v rámci 6. výzvy ROP Jihozápad přinesla do prostoru náměstí vedle nové dlažby i mobiliář a vodní prvky. Došlo tak k celkové proměně náměstí v klidovou zónu,s odpovídajícím vybavením a novou plochou zeleně. Pro návštěvníky byl také nově umístěn informačně orientační systém. Projekt čeká na finanční ukončení.

Informace žadatelům do 25. výzvy ROP Jihozápad (20/6/2013)

V souvislosti s projektovými záměry, které jsou v současné době připravovány ze strany žadatelů do 25. výzvy oblasti podpory 3.2 „Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu“, informujeme o nepovinnosti předkládat „Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu“, jež je jednou ze specifických příloh projektové žádosti. Důvodem výše uvedeného je nemožnost bodového zvýhodnění v rámci věcného hodnocení.

ZVEŘEJŇUJEME REVIZI METODICKÉHO OZNÁMENÍ Č. 14 K BLIŽŠÍ SPECIFIKACI ZMĚN V PROJEKTECH (19/6/2013)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech, revize č. 4 s platností od 14. 6. 2013. Revize tohoto metodického oznámení umožňuje provádět změny v projektech i před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Novou kategorií změn jsou též změny u náhradních projektů a projektů s výhradou. Dále byly jako další možné změny nově definovány: dočasné neplnění indikátorů projektu nebo cílů projektu, změna čísla účtu příjemce, změna v osobě příjemce na akciovou společnost s podílem akcií na majitele. Jakékoliv změny v projektu, ke kterým dojde před podpisem Smlouvy, v průběhu realizace či udržitelnosti, je žadatel/příjemce povinen oznámit hlavnímu finančnímu manažerovi OKP/OKČ. Metodické oznámení naleznete zde...

ZVEŘEJŇUJEME REVIZI PROGRAMOVÝCH DOKUMENTŮ (18/6/2013)

Věnujte pozornost aktualizovaným verzím programových dokumentů. Dne 14. 6. 2013 vstoupil v platnost programový dokument ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, revize č. 5 a na něj navazující Prováděcí dokument ROP NUTS II Jihozápad na období 2007 – 2013, revize č. 7. Důvodem revize těchto dvou dokumentů byla především změna organizační struktury Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Do programového dokumentu ROP NUTS II Jihozápad se pak dále promítla realokace prostředků mezi oblastmi podpory v rámci prioritní osy, konkrétně z oblasti podpory 3.3 - Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu do oblasti podpory 3.2 - Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, dále z oblasti podpory 1.2 - Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu a 1.3 - Modernizace vozového parku veřejné dopravy do oblasti podpory 1.1 - Modernizace regionální silniční sítě a konečně z oblasti podpory 4.2 - Podpora zvyšování absorpční kapacity regionu do oblasti podpory 4.1 - Podpora řídících, implementačních a kontrolních úkolů řídícího orgánu.

Povinnost hlášení změn u projektů, které byly zasaženy povodněmi (17/6/2013)

Vážení příjemci, opětovně vás žádáme o neprodlené nahlášení rozsahu poškození projektu zasaženého povodněmi. Informace nám zašlete nejpozději do této středy 19. 6. 2013. Svému finančnímu manažerovi uveďte název a číslo projektu, fázi realizace či udržitelnosti projektu a pokud možno co nejpodrobněji rozsah poškození (místně, finančně a věcně). Zároveň vás vyzýváme k tomu, abyste další postup ohledně případných změn v projektu, vyvolaných v důsledku povodní, konzultovali v co nejkratším čase s finančním manažerem, abychom mohli společně s vámi neprodleně činit potřebné kroky.

Prodlužujeme příjem žádostí u 25. a 26. výzvy (5/6/2013)

Téměř o měsíc byl prodloužen příjem žádostí v rámci 25. a 26. výzvy ROP Jihozápad. Projektové žádosti pro 25. výzvu, která podpoří projekty revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, tak mohou předkládat žadatelé až do 18. 7. 2013. V případě 26. výzvy, která je zaměřena na rozvoj místních komunikací, je mezním datem pro příjem žádostí 29. červenec 2013. Aktualizované texty výzev...

ZVEŘEJŇUJEME REVIZI METODICKÉHO POKYNU PRO PROJEKTY ZAKLÁDAJÍCÍ VEŘEJNOU PODPORU (13/6/2013)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání revidovaného Metodického pokynu pro projekty zakládající veřejnou podporu, revize č. 5, platného od 12. 6. 2013. Metodický pokyn byl revidován z důvodu zanesení změn výše dotace pro projekty v režimu blokové výjimky regionální investiční podpory, u nichž byla Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace podepsána po 1. 1. 2011 (včetně). Dále zde byly provedeny formální úpravy a zpřesnění některých textových pasáží. Metodické oznámení naleznete zde...

Muzeum církevního umění v Plzni získalo prestižní cenu (12/6/2013)

V květnu proběhlo v Českém muzeu hudby v Praze slavnostní předávání cen jedenáctého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012. Tato soutěž, jejímž vyhlašovatelem je Ministerstvo kultury ČR a Asociace muzeí a galerií, má upozornit veřejnost na nejzajímavější počiny v oblasti muzejnictví a ocenit instituce, které si směrem ke svým klientům počínají nejaktivněji a nejvstřícněji. Krásné druhé místo v kategorii Muzejní počin roku 2012 získalo Západočeské muzeum v Plzni, za projekt „Revitalizace bývalého františkánského kláštera a zřízení Muzea církevního umění plzeňské diecéze“. Tento projekt byl realizován díky dotaci z ROP Jihozápad.

Další kvalitní silnice v Plzeňském kraji díky dotaci z ROP Jihozápad (11/6/2013)

Dne 6. 6. 2013 proběhlo u obce Kokořov slavnostní otevření rekonstruovaného úseku silnice, který vede od hranic města Nepomuk až za obec Skašov. Modernizovaná přeložka dvou nebezpečných úseků a úprava silniční komunikace v celkové délce téměř 11 km vyřešila špatný dopravně-technický a stavební stav silnice. Rekonstrukcí prošel i jeden most, navazující křižovatky a sjezdy. Modernizací, která byla zahájena v dubnu 2012, se zároveň zvýšila bezpečnost silničního provozu, plynulost dopravy a došlo ke zkrácení času dojezdu mezi významnými centry jižního Plzeňska, Přešticemi a Nepomukem. Projekt získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši 208 milionů korun.

Změna termínu konání semináře pro příjemce 23. výzvy (10/6/2013)

Termín konání semináře pro příjemce 23. výzvy, oblast podpory 3.1.C a 3.1D, se o týden posouvá. Seminář proběhne 18. 6. 2013 na Úřadě Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři provedeme příjemce dotace všemi fázemi „života“ projektu a seznámíme účastníky s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost zaměříme na změny v projektech a na jejich řádné hlášení. Zásadním tématem bude správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Na semináři jsou vítáni i příjemci jiných výzev. Podrobnosti a registrační údaje naleznete v pozvánce.

Povinnost hlášení změn u projetů, které byly zasaženy povodněmi (10/6/2013)

Vážení příjemci, žádáme vás o nahlášení škod vzniklých v důsledku povodní 2013 u projektů podpořených z Regionálního operačního programu. Při oznámení poškození či úplného zničení projektu je nutné finančnímu manažerovi uvést název a číslo projektu, fázi realizace či udržitelnosti projektu a pokud možno co nejpodrobněji rozsah poškození (místně, finančně a věcně). Zároveň vyzýváme k tomu, abyste další postup ohledně případných změn v projektu, vyvolaných v důsledku povodní, konzultovali v co nejkratším čase s finančním manažerem, abychom mohli společně s vámi neprodleně činit potřebné kroky.

Ve Spáleném Poříčí bylo otevřeno rekonstruované náměstí (7/6/2013)

První červnový den, bylo ve Spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku slavnostně otevřeno náměstí, jehož rekonstrukci podpořil dotací ROP Jihozápad. Díky dotaci bylo náměstí nově vydlážděno, přibyly okrasné květníky a dvě nasvětlené kašny. Představení náměstí doprovázel bohatý program, na kterém se podíleli zejména místní MŠ a SŠ a skupiny historického šermu. Projekt ještě čeká na finanční ukončení.

Nepřítomnost zaměstnanců administrace žádostí (5/6/2013)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích ve dnech 5. – 6. května 2013 z důvodu profesního vzdělávání. Děkujeme za pochopení.

Další ocenění pro projekty ROP Jihozápad (4/6/2013)

Nejčerstvější ocenění Stavba roku Plzeňského kraje 2012 v úterý získaly dva projekty, finančně podpořené z ROP Jihozápad. V kategorii rekonstrukce budov získala titul revitalizace Františkánského kláštera v Plzni, kde bylo zřízeno muzeum církevního umění. V kategorii veřejná prostranství, zaujal odbornou porotu projekt, jehož záměrem bylo vybudování parku U Plzeňské brány v Rokycanech. Oba zmíněné projekty byly podpořeny z ROP Jihozápad. Více v tiskové zprávě…

Zveřejňujeme nová metodická oznámení (3/6/2013)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na vydání nového Metodického oznámení č. 36 k upřesňování příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Metodické oznámení č. 36 umožňuje finančnímu manažerovi v případě nejasností vyzvat žadatele na doplnění či upřesnění řádně doložených příloh předkládaných před podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Dále došlo k aktualizaci Metodického oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Metodické oznámení č. 27 bylo revidováno z důvodu snížení počtu předkládaných prohlášení daňového poradce. Příjemci, kteří mají v rámci aktivit projektu DPH způsobilým výdajem, již budou toto prohlášení předkládat pouze se závěrečnou monitorovací zprávou a s poslední monitorovací zprávou o zajištění udržitelnosti. Obě metodická oznámení naleznete pod tímto odkazem…

Milevské muzeum se v sobotu otevře veřejnosti (31/5/2013)

Přijměte pozvání na slavnostní otevření nových expozic Milevského muzea, které se koná v sobotu 1. 6. 2013 ve 14 hodin v nové budově muzea na II. nádvoří kláštera v Milevsku. V expozici je na 25 000 sbírkových předmětů především z historie města a regionu. Rekonstrukce památkově chráněného objektu byla podpořena dotací z ROP Jihozápad. Co vás v muzeu čeká vám představí reportáž točená ve fázi stěhování expozic do nové budovy.

Pojďte se s námi podívat do nově otevřené Českokrumlovské synagogy (30/5/2013)

Nedávno jsme vás informovali o otevření revitalizované Českokrumlovské synagogy. Díky reportáži, kterou jsme natáčeli při slavnostním otevření synagogy veřejnosti, můžete zprostředkovaně nahlédnout do této významné kulturní památky. Na financování projektu se podílel ROP Jihozápad částkou více než 15 milionů korun. Více v reportáži...

Pozvánka na seminář pro příjemce 23. výzvy, oblast podpory 3.1 C a 3.1 D (29/5/2013)

Na semináři provedeme příjemce dotace všemi fázemi „života“ projektu a seznámíme účastníky s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost zaměříme na změny v projektech a na jejich řádné hlášení. Zásadním tématem bude správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Seminář se koná dne 11. 6. 2013 od 9:00 hodin na Úřadě Regionální rady v Českých Budějovicích. Na semináři jsou vítáni i příjemci jiných výzev. Podrobnosti naleznete v pozvánce.

Vymezení způsobilých výdajů v rámci 25. výzvy ROP NUTS II Jihozápad - exponát vs. movitá kulturní památka (28/5/2013)

U právě probíhající 25. výzvy ROP NUTS II Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, jsou v rámci podporovaných aktivit způsobilými výdaji opravy movitých kulturních památek zapsaných na Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Mezi tyto movité kulturní památky patří též mimo jiné exponáty zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek ČR, které jsou v rámci této oblasti podpory také způsobilým výdajem. Ostatní exponáty, jež nenaplňují výše uvedené podmínky, jsou výdajem nezpůsobilým. Exponátem je movitý předmět umístěný v budovách či venkovních prostorech, zpřístupněných veřejnosti za účelem vystavení pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Doporučujeme žadatelům problematiku způsobilosti konzultovat s příslušným oddělením administrace žádostí.

Jižní a západní Čechy mají získat navíc 500 milionů korun na dotace z ROP Jihozápad (27/5/2013)

Minulý týden rozhodla vláda ČR o přesunu 7,3 miliardy korun z rizikových operačních programů, kterým by hrozilo nevyčerpání alokace, do těch méně rizikových. ROP Jihozápad by tak měl získat dalších 500 milionů. Dodatečná alokace pravděpodobně podpoří projekty v oblasti školství a sociální integrace. Zvažuje se také podpora rozvoje dopravní infrastruktury. Než se vyhlásí další výzvy, je třeba vše projednat v rámci ROP Jihozápad a na Ministerstvu pro místní rozvoj. Více informací naleznete v tiskové zprávě...

Blatná se dočkala nového bazénu, zájemcům se otevře v polovině června (24/5/2013)

V Blatné na Strakonicku převzali minulý týden zástupci města od stavební firmy dokončenou stavnu – nový venkovní bazén. Plovárna se otevře veřejnosti 15. června. Venkovní plovárnu chtěli Blatenští už několik let. Podle místostarosty Blatné Pavla Ounického je bazén přibližně pro 400 lidí: „Bazén je přihřívaný, o délce 25 metrů. Budou tam doprovodné vodní atrakce s dětským brouzdalištěm, které je umístěno vedle bazénu, i dětská hřiště s velkou travnatou plochou.“„Celkové náklady na stavbu činí asi 60 milionů korun, město se podílelo 16 miliony, zbytek by měla uhradit dotace z ROP jihozápad,“ doplnil místostarosta. Město vybudovalo plovárnu na místě původního zanedbaného areálu v rámci projektu „Rekreační areál města Blatná - revitalizace zanedbaného areálu na občanskou vybavenost“. Projekt čeká finanční ukončení.

Cyklisté mají novou stezku ze Starého Smolivce do Dožic (23/5/2013)

Na konci dubna letošního roku dokončila obec Mladý Smolivec novou cyklostezku. Tu budou sportovci využívat od července. „Stavební práce byly dokončeny 30. dubna. V současnosti osazujeme informační tabule a probíhají přípravné práce pro kolaudaci,“ sdělila Eva Kubová, starostka Mladého Smolivce, pod který výše zmíněné obce spadají. Cyklostezka s asfaltovým povrchem nahradila neudržovanou polní cestu, kudy v minulosti vedla formanská trasa z poutního místa Svatá Hora směrem do Bavorska. Na cyklostezku se kolaři dostanou například z 37,5 kilometrů dlouhé cyklotrasy ze Šťáhlavic do Mladého Smolivce. „U Radošic mohou odbočit na cyklostezku a dojedou po ní buď do Starého Smolivce, nebo do Dožic,“ řekla starostka. Na projekt s názvem CYKLOSTEZKA " FORMANSKÁ STEZKA" STARÝ SMOLIVEC – DOŽICE čeká finanční ukončení. Přislíbená dotace z ROP Jihozápad činí více než 12 milionů korun.

DŮLEŽITÁ INFORMACE ŽADATELŮM K AKTIVITÁM 25. VÝZVY ROP NUTS II JIHOZÁPAD (22/5/2013)

Výzva ROP Jihozápad č. 25 je zaměřena na oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Primárním cílem je zachování kulturního a historického dědictví včetně zlepšení jeho stavu pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu. Smyslem a účelem této oblasti podpory je tedy revitalizace památkově chráněných objektů s velkou kulturněhistorickou hodnotou a mělo by se tak jednat především o obnovu památky za účelem jejího zpřístupnění. Podporovanými aktivitami jsou zejména rekonstrukce kulturních, historických a technických památek a restaurování movitých kulturních památek za účelem zlepšení jejich dalšího využití v oblasti cestovního ruchu. V souvislosti s realizací podporovaných aktivit by mělo za dodržení podmínek stanovených ve výzvě dojít ke zlepšení vzhledu památek jako takových jak ve venkovském, tak v městském prostoru a k celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu i pro život jeho obyvatel. Z důvodu možného překrývání aktivit oblastí podpory 3.1 a 3.2 ROP NUTS II Jihozápad doporučujeme žadatelům konzultovat zaměření a aktivity připravovaného projektu s referenty Oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni a využít také připravované semináře pro žadatele.

Zveřejňujeme nové Metodické oznámení č. 35 k upřesnění dokládání povinné přílohy č. 3 žádosti o podporu projektu (21/5/2013)

Upozorňujeme žadatele na vydání nového Metodického oznámení č. 35 (odkaz na MO), které upřesňuje dokládání povinné přílohy č. 3 žádosti o podporu projektu „Doklad o prokázání vlastnických vztahů“. V případě, že nemovitosti/movitosti, které jsou dotčeny předkládaným projektem, jsou zatíženy zástavním právem popř. jiným závazkem, je žadatel povinen v rámci doložení této povinné přílohy prokázat, že tato skutečnost nenaruší realizaci projektu. V tomto případě není přípustné doložení čestného prohlášení žadatele/vlastníka/věřitele. Žadatel je povinen předložit relevantní doklad vystavený věřitelem (např. bankou, jiným subjektem) prokazující řádné splácení kupní ceny objektu, poskytnutého úvěru apod.

Navýšení alokací pro 8., 15. a 25. výzvu (20/5/2013)

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 9. 5. 2013 schválil změnu textu 25. výzvy pro oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu, která spočívá v navýšení alokované částky o 70 336 000 Kč. Dále výbor v rámci 15. kontinuální výzvy schválil ukončení výzvy Integrovaný plán rozvoje města Plzně „JZ/002 Plzeň – Univerzitní město 2015“ k datu 9. 5. 2013, navýšení alokované částky pro výzvu Integrovaného plánu rozvoje města Plzně „JZ/001 Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ z 9 500 000 EUR na 16 387 321,35 EUR a zároveň prodloužení této výzvy do 31. 10. 2013. Výbor schválil také změnu textů 8. kontinuální výzvy pro prioritní osu technické pomoci, kde se mění výše alokací pro jednotlivé oblasti podpory a dále termín pro ukončení příjmu žádostí. Texty výzev naleznete pod aktuálními výzvami ROP Jihozápad.

Pozvánka na seminář pro příjemce 23. výzvy (3.1 C a 3.1 D) (20/5/2013)

Vážení příjemci, dovolujeme si Vás pozvat na seminář pro příjemce 23. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 3.1 C a 3.1 D, který se bude konat dne 27. 5. 2013 v 10:00 hodin v zasedací místnosti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni. Program a registrační údaje naleznete v pozvánce.

Video z projektů - Mateřská škola v Homolích a nová expozice Západočeského muzea v Plzni (16/5/2013)

V dnešních videoreportážích Vás zveme do zrekonstruované a rozšířené MŠ v Nových Homolích na Českobudějovicku. Díky podpoře z ROP Jihozápad získala mateřská škola zahradu s prolézačkami, nové hračky, vybavení a školní kuchyň. Rozšířením školky vzniknul prostor pro setkávání místních spolků a skupin. Druhá reportáž Vám představí novou stálou výstavu „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje “. Ta v Západočeském muzeu v Plzni nabízí návštěvníkům komplexní pohled na historii regionu prostřednictvím zajímavých a interaktivních expozic. ROP Jihozápad tuto akci podpořil více než 32 miliony korun.

Slavnostní otevření projektu Výstavba pěších stezek Božkovsko – Koterovského rozvoje cestovního ruchu (15/5/2013)

Dnes bude na Slovanech v Plzni slavnostně otevřen relaxačně-sportovní areál na tzv. Božkovském ostrovu. Ten se nachází na území nad zdejším mostem mezi řekou Úslavou a náhonem bývalého mlýna, v jehož přední části je dnes areál TJ Božkov. Město zde vybudovalo in-line dráhu, plážová hřiště, hřiště pro pétanque a hřiště s maxišachy. Napříč areálem vede i cyklo-stezka. Pro relaxaci vznikly pěší stezky se sedmi zastávkami se cvičebními stojany pro provádění rehabilitačních cviků včetně návodů na jejich správné použití. Pro děti vznikl na ostrově vodní svět a fyzikální hřiště, na kterém si budou moci v praxi vyzkoušet různé fyzikální zákony. Projekt čeká na finanční ukončení.

Jedinečná památka v Českém Krumlově se otevřela veřejnosti (14/5/2013)

V pondělí 13. května se v Českém Krumlově konalo slavnostní otevření Synagogy, jež byla revitalizována v rámci projektu Revitalizace objektů Synagogy a Ateliéru E.Schieleho v Č.Krumlově - Kulturně hist. centrum III.meandr. Díky finanční podpoře z programu ROP Jihozápad byla po letech chátrání opravena jedinečná budova Synagogy, jejíž architekturu inspirovala secese. Od 15. května sem mohou zavítat i návštěvníci Zemské výstavy - otevírá se zde expozice fotografií „4 fotografové, 2 země, 1 region“. V zimní modlitebně Synagogy najdou návštěvníci stálou expozici „Svět českokrumlovských Židů“, která dokládá informace o osudech těchto lidí soudobými fotografiemi. „Po dlouhých letech se Synagoga otevřela veřejnosti a mnozí lidé možná s úžasem poprvé zjistí, jaký architektonický skvost Český Krumlov má. Naším přáním je, aby se Synagoga stala součástí života města a jedním z jeho kulturních a společenských center,“ říká místostarostka Českého Krumlova Jitka Zikmundová.

Den Evropy v ZOO Plzeň – aneb jak to celé dopadlo (13/5/2013)

Navzdory pesimistickým předpovědím se celý Den Evropy v ZOO nesl ve znamení slunce a pohody. Za celé dopoledne navštívilo Plzeňskou Zoologickou a botanickou zahradu zhruba 1200 lidí. ROP Jihozápad připravil hry a soutěže pro asi 300 dětí, přičemž velký dík patří i partnerům celé akce – ZOO Plzeň, Plzeňskému kraji a rádiu Kiss Proton. Více v reportáži...

Proběhlo 47. jednání Výboru Regionální rady a ROP Jihozápad oslavil Den Evropy (10/5/2013)

Dne 9. 5. 2013 se v ZOO Plzeň uskutečnilo 47. jednání Výboru Regionální rady Jihozápad. Výbor schválil navýšení alokace 25. výzvy do oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji CR a prodloužení 15. výzvy pro IPRM „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ a navýšení její alokace. Výbor také jmenoval ředitelkou Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Mgr. Michaelu Šímovou Členové výboru se později připojili k oslavě Dne Evropy v ZOO Plzeň, kterou pořádal ROP Jihozápad. V rámci oslav probíhaly v ZOO Plzeň různé soutěže pro děti a konaly se komentované prohlídky pavilonů, které vznikly díky finanční podpoře z ROP Jihozápad.

Hlasujte o stavbu roku Plzeňského kraje 2012 (9/5/2013)

Již 9. 4. 2013 jsme Vás informovali o možnosti účastnit se hlasování o Cenu veřejnosti – nejsympatičtější stavbu roku 2012 v Plzeňském kraji. Odborná porota, která zasedala dne 26. dubna, nominovala i 5 staveb podpořených v rámci ROP JZ, které se tak utkají o vyhlášené ceny.Hlasovat můžete zde více...

NEPŘÍTOMNOST manažerů oddělení administrace žádostí a oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích a v Plzni 14. a 15. 5. 2013 (8/5/2013)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců oddělení administrace žádostí a oddělení kontroly realizace na Územních odborech implementace programu v Českých Budějovicích a v Plzni ve dnech 14. – 15. května 2013 z důvodu profesního vzdělávání. V případě neodkladných záležitostí můžete zaměstnance z Českých Budějovic kontaktovat na tel: 602 494 738 a zaměstnance z Plzně na tel: 606 609 912Ostatní dotazy Vám budou zodpovězeny v následujících pracovních dnech. Děkujeme za pochopení.

Semináře pro žadatele 26. výzvy ROP Jihozápad (7/5/2013)

Přihlaste se na seminář pro žadatele 26. výzvy ROP Jihozápad, která je zaměřena na oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Semináře se budou konat 13. 5. 2013 na Úřadu Regionální rady v Plzni a v Českých Budějovicích. Témata semináře - všeobecné podmínky vyhlášené výzvy, podporované aktivity, oprávnění žadatelé, problematika veřejné podpory atd. Registrace na semináře probíhá do 10. 5. 2013. Více informací naleznete v pozvánkách.

NEPŘÍTOMNOST Územního odboru implementace programu Plzeň a manažerů oddělení administrace žádostí České Budějovice dne 9. 5. 2013 (6/5/2013)

Upozorňujeme na nepřítomnost zaměstnanců Územního odboru implementace programu Plzeň a manažerů oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích na ÚRR JZ dne 9.5.2013 z důvodu účasti na Dnu Evropy v ZOO. V případě neodkladných záležitostí můžete kontaktovat zaměstnance z z Plzně na tel: 606 609 912. Ostatní dotazy Vám budou zodpovězeny v následujících pracovních dnech. Děkujeme za pochopení.

Vlachovo Březí opravilo nepřehlednou komunikaci (3/5/2013)

ROP Jihozápad v minulém měsíci proplatil městu Vlachovo Březí opravu místních komunikací za více než 17 milionů korun. Jednalo se o dotaci na projekt „I.etapa-rekonstrukce místních komunikací-revitalizace Sídliště ve Vlachově Březí“. Město investovalo do celkové rekonstrukce komunikací, tvorby parkovacích míst a doplňkového dopravního značení na místním sídlišti téměř 21 milionů korun.

Územní samosprávné celky nemají povinnost zřízení účtu u ČNB (26/4/2013)

S ohledem na množící se dotazy příjemců dotací a zasílané Oznámení o zřízení účtu u České národní banky informujeme, že územní samosprávné celky (tj. obce a kraje) a dobrovolné svazky obcí nemají povinnost zřídit si účet u ČNB pro dotace z rozpočtů regionálních rad regionů soudržnosti.Tato povinnost vychází z ustanovení zákona č. 501/2012 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), účinného od roku 2013, ale pouze k příjmu dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a k příjmu výnosů daní nebo podílu na nich, převáděných těmto příjemcům správcem daně podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní, pokud územní samosprávný celek tuto možnost nevyloučí písemným oznámením ministerstvu a správci daně.Rozpočty regionálních rad regionů soudržnosti nejsou ani jedním z výše uvedených rozpočtů, proto v Regionálním operačním programu Jihozápad budou i nadále poskytovány dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, na bankovní účty příjemců uvedené ve stávajících Smlouvách o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTSII Jihozápad.

Díky dotaci z ROP Jihozápad vyšla nová kniha mapující architekturu Plzně (30/4/2013)

Město Plzeň vydalo publikaci o architektuře. Představuje první snahu o zmapování architektonického fondu Plzně z období více než posledních dvou staletí. Je dílem kolektivu autorů a vzniknout mohla díky finančním prostředkům z Evropské unie. Pro širokou veřejnost bude kniha s texty v češtině a angličtině k dispozici v knihovnách Plzeňského kraje a ve vybraných odborných knihovnách v České republice. Vydání knihy umožnily finanční prostředky z ROP Jihozápad, který podpořil projekt s názvem Plzeň – výtvarná, Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

Věnujte pozornost nové funkci v aplikaci Benefit7 (29/4/2013)

Ke dni 2. 4. 2013 došlo ze strany dodavatele k vylepšení funkcionality načítání informací monitorovacích zprávách v aplikaci Benefit7. Informace jsou aktuálně načítány na pozadí aplikace, čímž se snižuje možnost pádu aplikace při přenosu dat a předchází se tak následným potížím při jejím vyplňování. Stejný postup byl aplikován i na možnost kontroly již vyplněné monitorovací zprávy a její finalizaci. Postup, jak novou funkcionalitu využívat, najdete na stránkách IS Benefit7 na záložce Identifikace žádosti v části Pokyny řídícího orgánu, nebo pod tímto odkazem.

Vyhlašujeme 26. výzvu ROP Jihozápad (26/4/2013)

Od dnešního dne do 28. 6. 2013 mohou žadatelé o dotace předkládat své žádosti o podporu v rámci 26. výzvy ROP Jihozápad. Ta je zaměřena na rozvoj místních komunikací. Seznam příjemců bude znám pravděpodobně v říjnu tohoto roku. Podrobné informace a veškeré potřebné dokumenty naleznete pod tímto odkazem.

Den Evropy s ROP Jihozápad (25/4/2013)

ROP Jihozápad Vás zve na Den Evropy v ZOO Plzeň, 9. května 2013. Čeká Vás dopoledne plné zábavy a poznání. Pro děti připravujeme zajímavé soutěže o ceny. Tématem bude jak Evropská unie, tak fauna v ZOO. Děti jistě zaujmou ukázky krmení zvířat, komentované prohlídky některých pavilonů a další atrakce. Na akci se není třeba registrovat. Více informací v pozvánce.

Největší muzeum v Plzeňském kraji odkrývá další poklady (24/4/2013)

Ve čtvrtek 18. 4. 2013 proběhlo slavnostní otevření nových stálých expozic Západočeského muzea v Plzni. Expozice Archeologie odhaluje tajemství pravěkého sídlení jihozápadních Čech od nejstarších dob do raného středověku. Expozice Historie pak návštěvníky seznamuje s významnými dějinnými událostmi, které se na území dnešního Plzeňského kraje odehrály od 10. do poloviny 19. století. Obě výstavy jsou zpracovány v novém moderním formátu, který je v zahraničí již velmi rozšířený. Zatraktivnění muzea je nesporným přínosem i z hlediska rozvoje cestovního ruchu celého regionu, což dokládá jeho zařazení do prioritního prohlídkového návštěvnického okruhu centrem města Plzně. Expozice je možno navštívit každý den od 10:00 do 18:00 hodin. Projekt „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ bylo možno realizovat díky dotaci přidělené v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad.

Zveme vás na seminář pro žadatele OP 3.2 – České Budějovice (23/4/2013)

Seminář pro žadatele 25. výzvy ROP Jihozápad, oblasti podpory 3.2 (Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu) se koná dne 6. 5. 2013 v Českých Budějovicích. Program, registrační podmínky a další organizační informace naleznete v pozvánkách.

Certifikace ROP Jihozápad obnovena! (22/4/2013)

V polovině března 2013 vydalo Ministerstvo financí (MF) zprávu, že některým operačním programům včetně ROP Jihozápad byl pozastaven proces certifikace. Vzhledem k faktu, že ROP Jihozápad měl v minulosti dlouhodobě nízké procento chybovosti a po jednáních s Evropskou komisí se podařilo proces certifikace obnovit. Fungování ROP Jihozápad nebylo v období pozastavené certifiakce nijak ovlivněno. Realizace projektů a jejich proplácení pokračovalo normálně. „Tento týden bychom rádi jednali s MF o zahájení certifikačního řízení. Na certifikaci půjdou zhruba 2 miliardy korun,“ uvedla Michaela Šímová, pověřená vedením Úřadu Regionální rady ROP Jihozápad.

Táborská nemocnice obdržela 20,5 milionu na modernizaci JIP oddělení (19/4/2013)

Minulý měsíc obdržela Nemocnice Tábor a.s. dotaci 20,5 milionu korun z ROP Jihozápad za realizovaný projekt Modernizace vybavení intenzivní péče. V rámci projektu byla přístrojově vybavena pracoviště oddělení ARO, jednotka intenzivní péče (JIP) pro operační obory, koronární JIP, metabolická JIP, dětská JIP a operační sály. Nemocnice pořídila například monitory včetně transportních a novorozeneckých, defibrilátory, resuscitační lůžka, systémy pro ohřev pacienta a další přístroje. Moderní jednotka intenzivní péče v Táboře slouží pacientům již od roku 2011. Více podrobností k projektu zjistíte v projektové kartě.

Projekty podpořené z ROP Jihozápad bodují v soutěžích (18/4/2013)

Ve středu 10. dubna se v českobudějovickém hotelu Clarion uskutečnilo vyhlašování výsledků stavařské soutěže Presta jižní Čechy 2010 -2012. Cílem soutěže, v níž se volí nejprestižnější stavby v Jihočeském kraji, je prezentovat současné stavebnictví a podpořit jeho rozvoj. Do sedmého ročníku soutěže bylo přihlášeno 46 dokončených staveb. Ceny se udělují jednou za dva roky. Letos byla udělena i cena Inspira - za inspirativní řešení v rozvoji obcí. Získala ji adaptace historických budov pro Národní muzeum fotografie a dílnu tapiserie v Jindřichově Hradci. Tento projekt byl podpořen z ROP Jihozápad.

Zveme vás na seminář pro žadatele OP 3.2 (17/4/2013)

Seminář pro žadatele 25. výzvy ROP Jihozápad, oblasti podpory 3.2 (Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu) se koná dne 23. 4. 2013 v Plzni. Program, registrační podmínky a další organizační informace naleznete v pozvánce. Informace o semináři konaném v Českých Budějovicíc vám přineseme v příštím týdnu.

ROP Jihozápad podpoří dalších 28 projektů za téměř 235 milionů korun (15/4/2013)

Výbor Regionální rady ROP Jihozápad dnes rozhodl o podpoře dalších 28 projektů ROP Jihozápad za 234,8 milionu korun. Ukončena tak byla poslední část 23. výzvy, konkrétně aktivita 3.1 D. Jedná se o projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci sportovišť a turistických cest vyjma cyklostezek a cyklotras. Aktualizovaný seznam všech dosud podpořených projektů v rámci ROP Jihozápad naleznete pod tímto odkazem. Zítra bude na našich stránkách zveřejněna tisková zpráva poskytující detailnější informace.

Město Jindřichův Hradec získalo čtyřmilionovou dotaci na cyklostezku (12/4/2013)

Nová cyklistická stezka Děbolín - sv. Barbora spojuje dvě místní část Jindřichova Hradce. Tato stezka navazuje na cyklistickou stezku E2 Jindřichův Hradec - Děbolín. Stezka odklonila cyklisty z úseku velmi frekventované silnice I/23 a umožnila napojení na již vybudovanou cyklistickou stezku Jindřichův Hradec - Děbolín a dále na mezinárodní cyklotrasu Greenways Praha - Vídeň. Město Jindřichův Hradec na realizaci projektu získalo více než 4 miliony z programu ROP Jihozápad.

V pondělí budou schváleny zbývající projekty 23. výzvy (11/4/2013)

V pondělí 15.4.2013 budou na mimořádném jednání Výboru RR Jihozápad předloženy ke schválení zbývající projekty z 23. výzvy ROP Jihozápad. Jedná se o projekty z oblasti podpory 3.1 D - aktivita Výstavba a rekonstrukce turistických cest včetně doprovodné infrastruktury a značení a Výstavba a rekonstrukce sportovně-rekreační vybavenosti pro cestovní ruch. Seznam projektů doporučených k financování naleznete na našich webových stránkách v pondělí odpoledne.

Čerstvá lákadla pro turisty na Babyloně (10/4/2013)

V obci Babylon nedaleko Domažlic otevřou turistickou sezonu s novými atrakcemi. Pro turisty zde modernizovali tenisové kurty a vybudovali výukové hřiště pro začínající cyklisty či zajímavé dětské atrakce. Cílem projektu, který obec Babylon realizovala za podpory programu ROP Jihozápad, je zkvalitnění a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu, zejména sportovně rekreační vybavenosti. Obec si od tohoto projektu také slibuje zvýšení počtu turistů a prodloužení délky jejich pobytu v regionu. "Nová sportovně rekreační infrastruktura bude sloužit především rodinám s dětmi a dalším vyznavačům aktivní dovolené," uvedl starosta obce Miroslav Pazdera. Obec Babylon nyní čeká předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádost o proplacení dotace z ROP Jihozápad.

Stavbou roku Plzeňského kraje může být i projekt podpořený z ROP Jihozápad (9/4/2013)

Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2012 se přihlásilo celkem 33 stavebních projektů. Celá jedna třetina z nich jsou přitom stavební akce, které získaly finanční pomoc z programu ROP Jihozápad. O tituly v 5 kategoriích tak soupeří například Revitalizace objektu Františkánského kláštera a zřízení musea církevního umění Plzeňské diecéze, Sušická regionální aula nebo Park U Plzeňské brány v Rokycanech. Vysoký počet přihlášených staveb, jež vznikly za finanční podpory z ROP Jihozápad svědčí o významu těchto investic pro stavebnictví kraje a zároveň o kvalitě těchto staveb. Prostřednictvím webu www.stavbarokuPK.cz můžete i Vy hlasovat, který z projektů by měl získat Cenu veřejnosti na slavnostním vyhlášení soutěže dne 28. května. Více informací o soutěži zde.

Informace žadatelům k aktivitám 25. výzvy ROP NUTS II Jihozápad (8/4/2013)

Výzva ROP Jihozápad č. 25 je zaměřena na oblast podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Primárním cílem je zachování kulturního a historického dědictví včetně zlepšení jeho stavu pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu. Smyslem a účelem této oblasti podpory je tedy revitalizace památkově chráněných objektů s velkou kulturněhistorickou hodnotou a mělo by se tak jednat především o obnovu památky za účelem jejího zpřístupnění. Podporovanými aktivitami jsou zejména rekonstrukce kulturních, historických a technických památek a restaurování movitých kulturních památek za účelem zlepšení jejich dalšího využití v oblasti cestovního ruchu. V souvislosti s realizací podporovaných aktivit by mělo za dodržení podmínek stanovených ve výzvě dojít ke zlepšení vzhledu památek jako takových jak ve venkovském, tak v městském prostoru a k celkovému zatraktivnění regionu pro potřeby cestovního ruchu i pro život jeho obyvatel. Z důvodu možného překrývání aktivit oblastí podpory 3.1 a 3.2 ROP NUTS II Jihozápad doporučujeme žadatelům konzultovat zaměření a aktivity připravovaného projektu s referenty Oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni a využít také připravované semináře pro žadatele.

Štruncovy sady oživí dvě naučné říční stezky (5/4/2013)

Od chvíle otevření areálu Relax Centrum Štruncovy sady, realizovaného díky podpoře z ROP Jihozápad, získává tato část města u obyvatel Plzně na oblibě. Park je atraktivní i pro další doprovodné projekty, kterých přibývá. U příležitosti Světového dne vody budou 22. března slavnostně otevřeny dvě naučné říční stezky u soutoku Mže a Radbuzy. Akce bude spojena s křtem publikace Průvodce naučnou stezkou Údolím Mže a Berounky a odborně komentovanou prohlídkou části trasy.

Kurz ECB na duben 2013 (4/4/2013)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na duben 2013 je 25,74 Kč za 1 euro.

Upozorňujeme na řádné vyplňování kódů u položkových rozpočtů (3/4/2013)

Podle Metodického oznámení č. 30 ÚRR JZ k posuzování způsobilosti výdajů na stavební práce je v případě položkových rozpočtů stavebních prací způsobilost výdajů posuzována mj. na základě údajů v položkových rozpočtech stavebního díla. Položkový rozpočet k fakturovaným způsobilým výdajům (ve struktuře odpovídající položkám dle katalogů stavebních prací ÚRS Praha) je pak porovnáván s rozpočtem vysoutěženým v rámci zakázky a s rozpočtem, jenž byl součástí dokumentace stavby.V souvislosti s vlastním prováděním činnosti v rámci kontroly připomínáme, že u dokládaných stavebních rozpočtů je potřeba uvádět vedle názvu položky (popisu položky) vždy i kód položky, aby bylo zřejmé zatřídění do oborů stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.Toto zohlednění dle praxe oddělení kontroly ÚRR JZ usnadňuje následnou kontrolu položkových rozpočtů a tím se tak může přispět k dílčímu urychlení v rámci celého procesu kontroly.

Dnes probíhá odstávka informačního systému Benefit7 (2/4/2013)

Dnes probíhá plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Vyhlašujeme 25. výzvu ROP Jihozápad (29/3/2013)

Od dnešního dne do 18. 6. 2013 mohou žadatelé o dotace předkládat své žádosti o podporu v rámci 25. výzvy ROP Jihozápad. Ta je zaměřena na revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Seznam příjemců bude znám pravděpodobně v říjnu tohoto roku. Podrobné informace a veškeré potřebné dokumenty naleznete pod tímto odkazem.

ROP Jihozápad podpoří dalších 16 projektů (28/3/2013)

Na svém dnešním zasedání schválil Výbor regionální rady ROP Jihozápad seznam příjemců dotace v rámci 23. výzvy. Konkrétně se jedná o aktivitu 3.1 C (výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch). Podpořeno bude 16 projektů za téměř 182 milionů korun. Aktualizovaný seznam všech příjemců naleznete pod tímto odkazem.

Mateřská škola v Nových Homolích v novém kabátě (27/3/2013)

Tato malá obec leží nedaleko Českých Budějovic a v posledních deseti letech se těší přílivu nových obyvatel. Většinou se jedná o mladé páry, které zakládají rodiny. Místní školka již dlouho řešila nedostatečnou kapacitu. Tento problém se podařil vyřešit díky dotaci z ROP Jihozápad. Areál MŠ prošel jak rekonstrukcí a modernizací původní budovy ze 70. let minulého století, tak výstavbou zcela nového pavilonu pro 25 dětí. Součástí projektu bylo i zřízení volnočasového centra. To je sídlem mateřského centra a pořádají se zde různé sportovní aktivity. Revitalizovaná přírodní zahrada nabízí malým i velkým návštěvníkům například ukázku toho, jak vypadá hmyzí hotel či vrbové týpí. Více informací v kartě projektu.

Kamera ROP Jihozápad navštívila Sušici a Milevské muzeum (26/3/2013)

Město Sušice využilo staré nevyužívané a zanedbané plochy v centru a díky dotaci z ROP Jihozápad zde vyrostla bezbariérová dvoupodlažní budova. Sem byla přestěhována místní knihovna, středisko volného času a vznikla tu také celá řada kluboven. Proměnilo se také sušické kino. To bylo slavnostně otevřeno v září loňského roku a je z něj nyní moderní multikulturní zařízení. V Jihočeském kraji jsme s kamerou navštívili město Milevsko. Zde ROP Jihozápad podpořil revitalizaci areálu Milevského kláštera, kam bylo přestěhováno městské muzeum. Co čeká návštěvníky milevského muzea a jak vypadá sušické kino, se dozvíte v dnešní reportáži. Zároveň využijte možnosti a podívejte se na naše reportáže tuto sobotu v podvečer na programu Jihočeské televize. Více o sušických projektech v tiskové zprávě...

Nezapoměňte uveřejnit výši skutečně uhrazené ceny za uplynulý rok a seznam subdodavatelů (26/3/2013)

Vážení veřejní, dotovaní či sektoroví zadavatelé, upozorňujeme Vás na skutečnost, že se blíží datum (31. 3. 2013), kdy jste, dle ustanovení odstavců 3 a 6 § 147a Zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, povinni uveřejňovat výši skutečně uhrazené ceny za uplynulý rok a seznam subdodavatelů, jimž jste za plnění subdodávky uhradili více než 10 % (nebo 5 % u významné veřejné zakázky) z části veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce.

Šablony, které můžete využít pro zveřejnění nalezente pod tímto odkazem. Tímto Vás zároveň žádáme, abyste nám tyto přílohy zaslali vyplněné v termínu do 31. 3. 2013.

Výši skutečné ceny za plnění veřejných zakázek a seznam subdodavatelů, u kterých doba plnění nepřesáhne 1 rok, je povinností zadavatele zveřejnit do 90 dnů od splnění smlouvy. Blíže v § 174 a.

I malé obce získávají podporu z ROP Jihozápad (22/3/2013)

Příkladem úspěšného uchazeče o evropské dotace z řad malých obcí jsou jihočeské Volenice. Místní vymysleli projekt na přeměnu bývalé zahrádkářské kolonie v centru obce na víceúčelové sportovní a dětské hřiště, postavili klubovnu a ozelenili okolí sportoviště. Projekt Víceúčelový sportovní komplex pro obec Volenice a okolí umožňuje žákům zdejší školy a školky využívat sportovní hřiště, klubovna zase slouží místním spolkům zejména v zimních měsících, dětské hřiště s prolézačkami a lanovkou je oblíbené u dětí z Volenic i okolí celoročně. Obec Volenice získala na projekt dotaci více než sedm milionů korun z ROP Jihozápad v prosinci loňského roku.

ROP Jihozápad uspořádal další semináře pro příjemce (21/3/2013)

V úterý proběhly jak v Českých Budějovicích, tak v Plzni semináře pro příjemce. Primárně byly zaměřeny na příjemce 23. výzvy – 3.1A a 3.1B, vítáni však byli i ostatní příjemci. Účast byla veliká (58 osob) stejně jako aktivita zúčastněných. Diskutovalo se nejvíce na téma jak správně vybrat dodavatele, ale také o změnách v projektech v průběhu realizace, nebo o tom, jak správně vést účetnictví projektu.

Pozastavení certifikace neovlivní čerpání dotací z ROP Jihozápad (20/3/2013)

MF včera uveřejnilo zprávu, o tom, že nezahájí proces certifikace u některých operačních programů včetně Regionálního operačního programu (ROP) Jihozápad. Fungování ROP Jihozápad pozastavení certifikace ale neovlivní. Realizace projektů a jejich proplácení bude plynule pokračovat. Bližší stanovisko naleznete v tiskové zprávě.

V podpořených MŠ probíhají zápisy dětí (19/3/2013)

V minulém týdnu se rozběhly v Plzeňském kraji tradiční zápisy dětí do MŠ. Těm v řadě míst předcházely také „dny otevřených dveří“. Díky dotační podpoře projektů z ROP Jihozápad může řada školek nabídnout lepší podmínky pro předškolní výchovu a vzdělávání. V mnoha případech se díky projektům navýšila kapacita a školky tak mohou přijmout více dětí, čímž se řeší problém posledních let s nedostatkem volných míst. Projekty MŠ podpořené v rámci 3. a 5. výzvy ROP Jihozápad realizované na území Plzeňského kraje v Líních, Poběžovicích, Rokycanech, Chrástu, Kostelci, Radnicích a v Plzni, se týkaly ponejvíce právě rekonstrukce, modernizace a rozšíření kapacity stávajících objektů.

Úřad Regionální rady Jihozápad hledá informatika (18/3/2013)

Úřad Regionální rady Jihozápad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa „referent/-ka odboru vnitřních věcí – informatik v Českých Budějovicích“. Přihlášky je možno podávat do 4. 4. 2013. Více informací zde…

Sušice obdržela více než 30 milionů korun na nové kino (15/3/2013)

Sušice obdržela více než 30 milionů korun na nové kinoKino Sušice bylo 27. září 2012 po více než roční přestávce slavnostně znovuotevřeno. Objekt kina s okolním prostranstvím byl v letech 2011 – 2012 kompletně rekonstruován pod záštitou projektu Sušice - S.I.R.K.A. - Sušická regionální kulturní aula. ROP Jihozápad přispěl na konci loňského roku na realizaci projektu dotací 33 mil. Kč. Původní kino prošlo zásadní proměnou - dominantou budovy je její zvlněná fasáda z nerezového perforovaného plechu. Koncept a vnitřní uspořádání vychází z jednoho multifunkčního sálu, který disponuje, kromě moderního vybavení pro promítání filmů, i technikou vhodnou pro širší využití - divadelní a taneční představení, besedy, přednášky, konference, hry a další. Provozovatelem kina je Sušické kulturní centrum p.o., které zde má své kanceláře. V prvním patře se nachází Galerie výtvarného umění a celé příjemné prostředí dotváří Kavárna s celodenním provozem a možností rychlého občerstvení nebo připojení k Wifi.

Zítra proběhne odstávka informačního systému Benefit7 (14/3/2013)

Dne 16. 3. 2013 proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 14:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Přečtěte si přílohu věnovanou evropským dotacím (13/3/2013)

Pravidelným čtenářům Deníku jistě na konci února neunikla příloha Evropské dotace, která je celá věnována právě finanční pomoci z EU. ROP Jihozápad zde přináší informace k budoucnosti čerpání dotací z úst předsedy Regionální rady ROP Jihozápad Ivo Grunnera a článek hodnotící současné programovací období. Velký prostor je zde také věnován prezentaci projektů ROP Jihozápad. Přílohu si může přečíst na tomto odkazu….

Navštivte novou expozici Techmania Science Centra v Plzni (12/3/2013)

V rámci Integrovaného plánu rozvoje města „Plzeň – univerzitní město 2015“, jehož některé projekty jsou mimo jiné financované i z ROP Jihozápad, se postupně otevírají nová vědecko-výzkumná centra při Západočeské univerzitě. Jedním z nich je také Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE). To nyní prezentuje své výsledky v originální expozici plzeňské Techmanie Science Centra. Návštěvníci mohou nahlédnout do zákulisí výzkumné organizace a objevit technologie, které tamní vědci využívají. Jsou zde k nahlédnutí například vybrané atraktivní přístroje, zájemci se mohou seznámit také s některými magnetickými jevy. Expozice RICE vystřídala předchozí prezentaci Centra nových technologií a materiálů (CENTEM). Postupně budou prezentována další nová centra. Virtuální prohlídku centra RICE naleznete pod tímto odkazem.

Úřad Regionální rady Jihozápad hledá dva nové zaměstnance (11/3/2013)

Úřad Regionální rady Jihozápad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení dvou pracovních míst „Referent oddělení kontroly realizace v Českých Budějovicích“ a „Vedoucí odboru řízení programu České Budějovice“. Přihlášky je možno podávat do 21. 3. 2013. Více informací zde…

ROP Jihozápad proplatil 1. ZŠ v Plzni nové sportoviště (8/3/2013)

V únoru obdrželo statutární město Plzeň téměř 28 milionů korun za realizaci projektu Rekonstrukce a rozšíření atletického sportoviště 1. ZŠ v Plzni a výstavba zázemí pro sport. Město jakožto zřizovatel 1. ZŠ v Plzni projekt realizovalo v létě loňského roku. Žáci 1. ZŠ v Plzni mohou díky poskytnuté dotaci využívat nové sportoviště s moderním vybavením. Sportovní plochy využívají kromě žáků školy i místní atletický a fotbalový oddíl a Centrum dětí a rodičů, realizace projektu proto potěšila více než tisícovku sportovců.

Neúspěšní žadatelé z 23. výzvy „podoblasti“ 3.1A a 3.1B si mohou vyzvedávat originál projektové žádosti (7/3/2013)

Upozorňujeme žadatele neúspěšných projektů, které byly v rámci 23. výzvy ROP Jihozápad „podoblasti“ 3.1A a 3.1B vyřazeny v rámci procesu hodnocení formálních náležitostí či přijatelnosti, na možnost vyzvednutí originálu projektové žádosti. Originál projektové žádosti včetně všech povinných příloh lze získat na příslušném územním pracovišti ROP Jihozápad v Českých Budějovicích a Plzni. Žádost bude vydána pouze statutárnímu zástupci žadatele, který je uvedený v Benefitové žádosti, případně jím pověřené osobě, a to vždy na základě pověření/zmocnění k vyzvednutí podepsaného statutárním zástupcem.

Aktuální kurz ECB na březen 2013 (6/3/2013)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na březen 2013 je 25,637 Kč za 1 euro.

Pozvánka na seminář pro příjemce dotace z ROP Jihozápad (5/3/2013)

Na semináři provedeme příjemce dotace všemi fázemi „života“ projektu a seznámíme účastníky s kontrolním procesem a účetnictvím projektu. Pozornost zaměříme na změny v projektech a na jejich řádné hlášení. Zásadním tématem bude správné zadávání veřejných zakázek a výběr dodavatele. Seminář se koná dne 19. 3. od 10:00 hodin. Na Úřadě Regionální rady v Českých Budějovicích a v Plzni. Podrobnosti naleznete v pozvánkách.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 – březen 2013 (4/3/2013)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Modernější a efektivnější MHD v Plzni díky dotacím z EU (1/3/2013)

Šest párů důležitých zastávek v Plzni je vybaveno „inteligentními“ systémy. Ty informují cestující o času skutečného odjezdu autobusu, zpožděných spojích, nebo o změnách v jízdních řádech. Projekt „Vybavení zastávek inteligentními informačními systémy“ byl podpořen v 5. výzvě ROP Jihozápad částkou 4,8 milionu korun. Je součástí série projektů zaměřených na modernizaci a zavádění komplexního řízení MHD v Plzni. Do budoucna se počítá s osazováním dalších zastávek stejnými informačními systémy. Více o projektu v projektové kartě…

Přehled otevřených výzev TOPů a ROPů (28/2/2013)

Zjistili jste, že nemůžete žádat o dotace v rámci ROP Jihozápad a hledáte jinou možnost financování vašeho projektu? Dokument Přehled otevřených výzev, který vydává MMR, vám poskytne základní přehled o aktuálních možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V závěru dokumentu jsou uvedeny i základní kroky spojené s realizací projektů financovaných z fondů EU. Dokument naleznete pod tímto odkazem….

Zapojte se do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje (27/2/2013)

Zapojte se do 10. ročníku soutěže Stavba roku Plzeňského kraje a prezentujte zajímavou formou úspěšné investiční projekty. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla v jednotlivých kategoriích uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

Přinášíme Vám příležitost, jak prezentovat úspěšné investiční projekty dokončené v roce 2012. To je možné díky 10. ročníku veřejné soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Přihlášku do soutěže může do 22. března 2013 podat investor, projektant, zhotovitel nebo vlastník přihlašovaného stavebního díla, a to vždy se souhlasem jeho autora a vlastníka. Novinkou letošního ročníku je Cena veřejnosti. Další informace naleznete na www.stavbarokuPK.cz.

Dotaci získalo 21 projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu (26/2/2013)

Výbor Regionální rady schválil na svém dnešním zasedání seznam příjemců podpory v rámci 23 výzvy, konkrétně aktivity 3.1A (Výstavba cyklostezek a cyklotras včetně doprovodné infrastruktury a značení) a 3.1 B (Výstavba a modernizace zařízení a infrastruktury pro lázeňské a wellness pobyty). Celkem bylo schváleno k podpoře 21 projektů za více než 171 milionů korun. Více v seznamu podpořených projektů a v tiskové zprávě.

Božkovský ostrov v Plzni vyzdobí dřevěné sochy (25/2/2013)

Relaxační zóna Božkovský ostrov nabízí celou řadu odpočinkových aktivit. Díky projektu ROP Jihozápad zde byly vybudovány pěší stezky v oblasti řeky Úslavy se sedmi zastávkami a cvičebními stojany pro provádění rehabilitačních cviků. Cvičební prvky jsou uzpůsobena i invalidním a jinak znevýhodněným občanů. V dubnu zpestří ostrov i dřevěné sochy plzeňského fotografa Pavla Černého. Ten přišel s nápadem jak oživit nově revitalizované prostředí Božkovského ostrova využitím stromů pokácených při budování přilehlé in-line dráhy. Sochy, jejichž hlavním tématem je moře, lastury a mušle budou součástí dětského interaktivního hřiště. S předstihem můžete vidět dřevěné sochy na radnici v Plzni Slovanech, kde budou vystaveny až do 31. 3. 2013.

I v menších městech může fungovat kvalitní zdravotnická péče (22/2/2013)

Díky projektu ROP Jihozápad mohou občané Dačic a okolí využívat kvalitní péče oční ambulance. Z dotace bylo pořízeno několik diagnostických přístrojů. Pro správné využití některých funkcí zakoupených přístrojů bylo nutné také pořízení speciálního notebooku, který tato data zpracovává. Donedávna museli občané Dačic a okolí dojíždět na specializovaná vyšetření do 35 kilometrů vzdáleného Jindřichova Hradce. To již nyní nemusejí a tak se výrazně snížila časová i finanční nákladnost vyšetření. I objednací lhůty jsou nyní kratší. Projekt získal dotaci 616 tisíc korun v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad. Projekt čeká na finanční ukončení. Více v kartě projektu…

Lyžařský areál Libínské sedlo a muzeum v Rokycanech zvou k návštěvě (21/2/2013)

Po menší přestávce opět navazujeme na náš seriál videoreportáží z ukončených projektů ROP Jihozápad. Tentokrát vás pozveme k návštěvě rodinného lyžařského areálu na Libínském sedle. Pro ty, kteří neholdují zimním sportům, přinášíme pozvánku do nedávno otevřené přírodopisné expozice muzea v Rokycanech. Nově budou naše reportáže vysílány také na kanálech Jihočeské televize a televize ZAK. Sledujte nás již tuto sobotu v podvečer. Reportáže naleznete zde...

Úřad Regionální rady Jihozápad hledá stavebního specialistu (20/2/2013)

Ředitelka Úřadu Regionální rady Jihozápad vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa„Referent oddělení kontroly realizace územního odboru implementace programu České Budějovice – stavební specialista“. Přihlášky je možno podávat do 6. 3. 2013. Více informací zde…

Orientační tabulka k Závazným postupům pro zakázky mimo režim zákona (19/2/2013)

Vážení příjemci, jistě jste si všimli, že byly vydány již tři verze dokumentu Závazné postupy pro zakázky mimo režim zákona o veřejných zakázkách. Pro lepší orientaci jsme pro vás připravili přehlednou tabulku, ze které zjistíte, kterou verzí se při vyhlašování veřejných zakázek malého rozsahu či výběrových řízení nespadajících pod aplikaci zákona řídit. Tabulku naleznete pod tímto odkazem…

Zavedeny monitorovací návštěvy projektů (18/2/2013)

Od 1. 2. 2013 ROP Jihozápad zavedl do svých pravidel institut tzv. „monitorovací návštěvy“ dotýkající se příjemců dotací. Monitorovací návštěvu je možné dle aktuální potřeby uskutečnit nad rámec plánovaných a ad hoc fyzických kontrol, tzn. neplatí zde, že musí být ohlášena předem. V jejím průběhu může být zjišťován stav realizace projektu, mohou být ověřeny skutečnosti tvrzené příjemcem apod. Z monitorovací návštěvy bude pořízen záznam, který bude po jejím ukončení založen do složky projektu. V případě, že budou při monitorovací návštěvě zjištěny nedostatky, může být na místě zahájena fyzická kontrola, která pak bude splňovat všechny potřebné náležitosti. Samozřejmou součástí takovéto návštěvy bude i pořizování fotodokumentace zachycující aktuální stav resp. výstupy projektu. V této souvislosti tak může jako přidaná hodnota vzniknout řada zajímavých fotografií, které mohou následně najít své uplatnění v propagačních aktivitách ROP Jihozápad.

Odstávka informačního systému Benefit7 (25/1/2013)

Upozorňujeme na celodenní odstávku aplikace Benefit7 dne 26. 1. 2013. Děkujeme za pochopení.

Mediální prezentace vašich projektů (14/2/2013)

Vážení příjemci dotací z ROP Jihozápad, rádi bychom s vámi navázali spolupráci v rámci zlepšení medializace vašich projektů. Článek v novinách, nebo reportáž v rádiu může udělat mnoho pro zvýšení povědomí o projektu. Novináře i občany obou krajů nejvíce zajímá to, jaké projekty se budou realizovat a také to, jaké se právě dokončily a lze jich využívat. Neváhejte nás proto kontaktovat v případě zajímavé akce v rámci podpořeného projektu. Společně můžeme zaslat tiskovou zprávu, nebo využít jiných mechanizmů k možné prezentaci projektu a ROP Jihozápad.

Výstupy projektů ROP Jihozápad se představují na veletrzích cestovního ruchu (13/2/2013)

První měsíce nového roku jsou již tradičně pro cestovní ruch časem velmi aktivním. Také proto se Plzeňský kraj tradičně prezentoval na 22. středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World konaném ve dnech 7. - 10. února 2013. Vedle kolekce publikací realizovaných v rámci projektu „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií“ podpořeného z 5. výzvy ROP Jihozápad, byla též představena celá řada propagačních materiálů o plzeňském kraji. Například milovníky památek potěšila tematická skládačka „Perly Baroka“, která zve návštěvníky na několikadenní putování po zajímavých barokních památkách kraje. V březnu budou mít zájemci možnost navštívit další veletrh INFOTOUR & CYKLOTURISTIKA Hradec Králové, kde Plzeňský kraj nabídne návštěvníkům možnost získat zcela nové vydání 8 cyklomap Plzeňského kraje aktualizovaných v rámci udržitelnosti projektu „Komplexní propagace Plzeňského kraje“ podpořeného v 2. Výzvě ROP Jihozápad.

ROP Jihozápad ukončil hodnocení 23. výzvy – „podoblast“ 3.1C (12/2/2013)

Dle schváleného harmonogramu hodnocení byl ke dni 6. 2. 2013 ukončen poslední z administrativních procesů, kterým je věcné hodnocení projektů, u projektů 23. výzvy „podoblasti“ 3.1C. Tato „podoblast“ byla zaměřena na podporu aktivit „Výstavba a rekonstrukce kulturní vybavenosti pro cestovní ruch „ a „Výstavba, rekonstrukce a modernizace zařízení pro kongresovou turistiku – mimo ubytovací kapacity“. Po zasedání Výboru Regionální rady, který je plánován na konec března, budou následně všichni žadatelé informování o doporučení či nedoporučení projektu k financování

Navštivte novou muzejní expozici v Rokycanech (8/2/2013)

Od neděle 10. února 2013 bude návštěvníkům rokycanského Muzea Bohuslava Horáka zpřístupněna nová stálá muzejní expozice realizovaná z projektu „Příroda pro budoucnost" podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad. Expozice, která bude zaměřena primárně na přírodu chráněných oblastí Rokycanska, vznikla jako nová moderně provedená přírodovědná muzejní expozice, která bude využívat také audiovizuálních prvků. Dokončení expozice nezbytně předcházelo fotografování v terénu, filmování pro audiopořady o chráněných územích a sběr dalšího materiálu. Jako velmi náročné se ukázalo získání dostatečně velkých kmenů pro specifické vitríny. Zajímavostí též je, že pozadí expozičních diorámat pak budou tvořit velkoplošné fotografie. Projekt čeká na finanční ukončení. Více pod tímto odkazem...

Zveřejňujeme novou příručku pro příjemce (7/2/2013)

Do textů příručky bylo doplněno zpřesnění postupu při dočasném neplnění indikátoru Pravidla pro udržitelnost projektu. Byla také doplněna povinnost nahlásit Úřadu Regionální rady veškeré významné dodatečné/doplňující smlouvy či podstatné změny smluv o dílo ještě před tím, než je zadavatel podepíše. V rámci pravidel pro způsobilé výdaje, byla v příručce upřesněna způsobilost DPH doplněním povinnosti předkládat prohlášení daňového poradce a bylo stanoveno datum ukončení projektů v rámci ROP Jihozápad nejpozději do 31. 12. 2015. Na základě dokumentu „Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006“ byla odstraněna možnost ukončit fyzickou kontrolu stvrzením žadatele/příjemce. Více informací o provedených revizích je možné najít v tabulce změn v úvodu dokumentu. Příručku naleznete pod tímto odkazem...

Aktuální kurz ECB na únor 2013 (6/2/2013)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na únor 2013 je 25,652 Kč za 1 euro.

Upozorňujeme žadatele a příjemce na revize dvou metodických pokynů (5/2/2013)

Jedná se o Metodický pokyn Definice indikátorů, revize č. 8. Dokument byl aktualizován z důvodu sjednocení názvů a definic indikátorů s Národním číselníkem. Další aktualizovanou metodikou je Metodický pokyn k porušení rozpočtové kázně, verze 1.0, revize č. 2. Změny v tomto dokumentu byly provedeny především na základě revize centrálního pokynu Metodika finančních toků a promítlo se zde mj. i to, že úřad může konstatovat porušení rozpočtové kázně ještě před odesláním případu na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či před obdržením výsledku šetření. Více informací o provedených revizích je možné najít v tabulce změn v úvodu obou dokumentů.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (4/2/2013)

Dnes proběhne plánovaná odstávka aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Opravená hájenka na Bolfánku zve turisty (1/2/2013)

Areál Bolfánek je krásné a působivé místo na samotném vrcholu kopce Žďár nad Chudenicemi. Jeho dominantou je turisty oblíbená rozhledna s přilehlou Šlépějovou kaplí sv.Wolfganga . Pod rozhlednou dnes najdete navíc sezonní výletní hostinec s ubytováním „Na poustevně“. Hostinec vzniknul z původní budovy staré hájovny za finanční podpory ROP Jihozápad. Objekt získalo do nájmu od Chudenic občanské sdružení Otisk, které se věnuje ekologickému, kulturnímu a společenskému dění v regionu, a které se zavázalo přeměnit hájovnu pod rozhlednou na turistické centrum. Občanské sdružení obdrželo v prosinci poslední část dotace z ROP Jihozápad – celkem téměř 5 milionů korun. Více informací získáte v projektové kartě.

ROP Jihozápad nabízí Jihočeskému a Plzeňskému kraji téměř 400 milionů na dopravu (31/1/2013)

Dnes začíná příjem projektových žádostí v rámci 24. výzvy programu ROP Jihozápad. Výzva je zaměřena na dopravu – konkrétně se jedná o oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Celkem program ROP Jihozápad nabízí v rámci této výzvy 380 milionů korun. Cílem podpory je zlepšení stavu komunikací II. a III. tříd v Plzeňském a Jihočeském kraji, propojení center a jejich napojení na nadřazenou silniční síť. Výzva k předkládání projektů potrvá do 28. 6. 2013 do 12 hodin. Vyhlášení 24. výzvy schválil na svém úterním zasedání Výbor Regionální rady Jihozápad. Více informací v textu výzvy…

Zprávy z jednání Výboru Regionální rady (30/1/2013)

Na včerejším zasedání VRR byl schválen seznam příjemců podpory z ROP Jihozápad v rámci 21. výzvy, která je zaměřena na Modernizaci regionální silniční sítě. Dotaci získalo celkem 9 projektů. Aktualizovaný seznam příjemců podpory se zmiňovanými projekty naleznete pod tímto odkazem. VRR dále schválil dlouho očekávaný plán výzev na rok 2013. V první polovině roku 2013 plánujeme vyhlásit ještě 4 výzvy. V zítřejší aktualitě naleznete informace o čerstvě vyhlašované 24. výzvě ROP Jihozápad. Plánované schvalování seznamu příjemců podpory 23. výzvy (3.1A a 3.1B) bylo odloženo na 18. 2. 2013. Důvodem odložení je fakt, že ještě nebyl zcela dokončen proces hodnocení těchto žádostí o podporu.

Dokládání příloh pro potřeby vyhlášení veřejné zakázky (29/1/2013)

Upozorňujeme, že pro potřeby vyhlášení veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, je nutné doložit jako přílohu zadávací dokumentace úplnou projektovou dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Dále je nutné zpracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu, který stanoví vyhláška 230/2012 Sb. v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory. Veškeré bližší informace najdete ve vyhlášce 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Na REGIONTOURu představen nový turistický průvodce financovaný z ROP Jihozápad (28/1/2013)

Jedním z prvních českých veletrhů letošního roku, kde je prezentována turistická nabídka a nové produkty byl brněnský REGIONTOUR (17.- 20. 1. 2013). Veletrhu se tradičně zúčastnil i Plzeňský kraj, který zde představil kromě ucelené řady propagačních materiálů o kraji i poslední novinkovou publikaci financovanou z projektu podpořeného v 5. výzvě ROP Jihozápad „Do Plzeňského kraje za přírodou, tradicemi a gastronomií". Jedná se o turistického průvodce Šumavou, Českým lesem a bavorským příhraničím, který představuje 24 doporučených turistických tras nejen v centrální části Šumavy s přilehlým Českým lesem, ale zcela cíleně i s přesahem do její jižní části a Bavorského lesa.

Monitorovací výbor ROP Jihozápad zasedá zítra v Plzni (24/1/2013)

Zítra se uskuteční 13. jednání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad. Svou účast tradičně přislíbil i zástupce Evropské komise Martin Bouška. Výbor bude schvalovat Evaluační plán ROP Jihozápad na rok 2013, Územní aspekty implementace programu a Zprávu o realizaci programu. Na pořadu dne je také prezentace zástupců měst České Budějovice a Plzeň, kteří pohovoří o pokroku IPRM. Tématem jednání bude i budoucí programovací období a s ním související aktivity.

Školy lákají na lepší podmínky (23/1/2013)

V minulém týdnu proběhly na řadě plzeňských základní škol Dny otevřených dveří spojené se zápisy dětí do 1. tříd. Celá řada škol se díky dotacím z ROP Jihozápad mohla prezentovat hezčím prostředím a modernějším vybavením. Jednou z nich je například 2. ZŠ v Plzni. Škola získala dotaci z ROP Jihozápad na rozšíření a modernizaci prostor. Před realizací projektu byla škola nucena využívat opatření na regulaci počtu žáků přijímaných do prvních tříd. Díky půdní vestavbě a nástavbě objektu je již kapacita školy navýšená. Vedle ZŠ v samotné Plzni přispěly prostředky z ROP Jihozápad ke zkvalitnění zázemí pro výuku školáků i v dalších obcích a městech Plzeňského kraje - např. v Chlumčanech, Plané, Černošíně , Městě Touškově, Spáleném Poříčí, Domažlicích, Klatovech nebo v Tlučné. více...

ROP Jihozápad finišuje s hodnocením 23. výzvy (22/1/2013)

V současné době na oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích a v Plzni probíhá poslední fáze hodnocení projektů předložených do 23. výzvy – konkrétně do „podoblastí“ 3.1C a 3.1D. Věcné hodnocení projektů „podoblasti“ 3.1C by mělo být dle schváleného harmonogramu administrativních procesů ukončeno ke dni 6. 2. 2013 a u projektů „podoblasti“ 3.1D ke dni 26. 2. tohoto roku. Po zasedání Výboru Regionální rady, který je předběžně plánován na přelom měsíce února a března, budou následně všichni žadatelé informování o doporučení či nedoporučení projektu k financování.

Aktuální kurz ECB na leden 2013 (21/1/2013)

Aktuální kurz Evropské centrální banky na leden 2013 je 25,140 Kč za 1 euro.

Skončilo hodnocení 21. a 23. výzvy (17/1/2013)

Včera skončilo na oddělení administrace žádostí ROP Jihozápad v Českých Budějovicích a Plzni věcné hodnocení projektových žádostí, které byly předloženy do 21. a 23. výzvy (zaměření 3.1 A a 3.1 B) ROP JZ. Výzva č. 21 byla zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě – celkem do ní žadatelé předložili 9 projektů. Projekty 23. výzvy směřují do oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu. Tato výzva byla rozdělena do čtyř aktivit, které se hodnotí postupně. V rámci prvních dvou aktivit - 3.1A a 3.1B bylo předloženo 29 projektů. Po zasedání Výboru Regionální rady ROP Jihozápad, které je stanoveno na 29. 1. 2013, budou následně všichni žadatelé informování o doporučení či nedoporučení projektu k financování. Obyvatelé Plzeňského a Jihočeského kraje se tak v průběhu několika málo následujících měsíců budou moci vypravit po nově zrekonstruovaných komunikacích například do některé z připravovaných venkovských muzejních expozic.

Změna sazeb DPH s účinností od 1. 1. 2013 (16/1/2013)

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 1. ledna 2013 u zdanitelného plnění nebo u přijaté úplaty uplatňuje: základní sazba daně ve výši 21 %, nebo snížená sazba daně ve výši 15 %. Pro využití příjemců v případě změn smluv o dílo z důvodu vyšší sazby DPH se svými dodavateli přikládáme vzor dodatku k těmto smlouvám, který naleznete v sekci Veřejné zakázky příjemců.

Bližší informace o změnách v oblasti daně z přidané hodnoty („DPH“) s účinností od 1. 1. 2013 naleznete ZDE

Realizace stavebních změn v projektu v roce 2013 (15/1/2013)

Vážení příjemci, Úřad ROP Jihozápad opakovaně musí přistupovat ke krácení způsobilých výdajů na základě neuznaných stavebních změn. Stavební změny, které jsou z pohledu ROP Jihozápad uznatelné, jsou pouze a jedině takové, které jsou zapříčiněny objektivně nepředvídatelnou okolností.Jedná se tedy o skutečnosti, které nemohli žadatelé a příjemci v době tvorby projektu předvídat. Stavební projekt by měl být aktuální k datu vyhlášení výzvy k podání nabídek. Zadavatel je povinen řídit se Zákonem o veřejných zakázkách či dle Závazných postupů pro zakázky mimo režim zákona. Nutností je důkladná příprava stavebního projektu, tzn. včetně statického a geologického průzkumu. Pokud tyto průzkumy nebudou provedeny v době přípravy stavebního projektu a následně v době realizace budou hlášeny změny, které jsou nutné na základě výše zmíněných průzkumů, nebudou tyto změny uznány k financování ze způsobilých výdajů. Dále upozorňujeme na skutečnost, že není možné měnit vysoutěžené a v rámci zakázek požadované materiály, technologie apod.

Přestavbou byla navýšena kapacita mateřské školy v Líních na Plzeňsku (14/1/2013)

Líně na Plzeňsku zvýšily kapacitu mateřské školy díky dotaci z ROP Jihozápad. Nové prostory vznikly rekonstrukcí půdy nad starou školkou. Dotace pokryla 10 milionů korun z celkového rozpočtu, obec dala ze svého další dva miliony. Kapacita školky se rozrostla o celou třetinu na 84 dětí. Školka zahájila podle starosty Michala Gottharta provoz v novém roce.„Vznikly tři třídy, dvoje sociální zařízení, nová šatna. Byly zmodernizovány i přízemní plochy, byly nově udělány podlahy, nově byl vydlážděn dvůr, přibyla rampa pro vozíčkáře, v přízemí byla modernizována šatna s bezbariérovým přístupem, natřela se nově fasáda,“ vypočítává starosta.

Strakonice obdržely dotaci za rekonstrukci ZŠ F. L. Čelakovského (11/1/2013)

V prosinci zaslal ROP Jihozápad na účet města Strakonice více než 14 milionů korun za realizovaný projekt Modernizace ZŠ F.L. Čelakovského. Rekonstrukce se týkala budovy školy v Chelčického ulici, kde sídlí 1. stupeň ZŠ. Celkem město do opravy školy investovalo téměř 18 milionů korun. U této školní budovy půjde už o druhou etapu rekonstrukce. Po oknech přišly na řadu hydroizolace, střecha, venkovní prostory a nové vybavení specializovaných učeben. Více informací získáte v projektové kartě.

Revidované metodické oznámení č. 27 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (10/1/2013)

Upozorňujeme příjemce, že bylo zveřejněno revidované Metodické oznámení č. 27, revize č. 2 k novele zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – přenesení daňové povinnosti u příjemců dotací z ROP NUTS II Jihozápad. Revizí dokumentu chceme předejít pochybením při uplatňování nároku na odpočet DPH u příjemců, kteří uskutečňují ekonomickou činnost za úplatu pouze poměrově např. k výkonu veřejné správy nebo v rámci svých ekonomických činností uskutečňují plnění s nárokem i bez nároku na odpočet daně z přidané hodnoty. Doporučujeme všem příjemcům, aby tomuto dokumentu věnovali pozornost.

Semináře Projektové a finanční řízení měkkých projektů a Udržitelnost projektu v Českých Budějovicích (9/1/2013)

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá 24. ledna 2013 v Českých Budějovicích dva semináře pro veřejnost. Seminář k měkkým projektům bude zaměřen na zásady projektového a finančního řízení, postihuje jak základní teorii, tak i praktická doporučení v oblasti řízení projektů financovaných z ESF fondů. Seminář k udržitelnosti se bude zabývat problematikou monitorovacích indikátorů, výstupů a dopadů projektu. Více informací a registraci naleznete zde. Přihlášku na seminář lze podat do 17. ledna, semináře jsou zdarma.

Investice ROP Jihozápad přináší výsledky (8/1/2013)

Jako tradičně byl v poledne 31. 12. 2012 přivítán symbolický poslední návštěvník roku 2012 v ZOO Plzeň. Celkem zoologickou zahradu v uplynulém roce navštívilo 422 tisíc návštěvníků. To představuje 4. historicky nejúspěšnější sezonou. ZOO Plzeň tak i v uplynulém roce 2012 zůstala nejnavštěvovanějším turistickým cílem v Plzeňském kraji. V době, kdy řada turistických atrakcí zaznamenává úbytek návštěvníků, si Plzeňská ZOO udržuje svoje fanoušky. Věříme, že tomu tak i díky novým atraktivním expozicím, které vznikly v rámci projektu „Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzně“ s podporou ROP Jihozápad.

ROP Jihozápad proplatil v prosinci příjemcům přes miliardu korun (7/1/2013)

Během prosince 2012 poslal ROP Jihozápad na účty příjemců do jižních i západních Čech celkem 1 032 258 238 Kč. Mezi největší investiční akce patřily projekty zaměřené na dopravu. Jihočeský kraj například obdržel v prosinci téměř půl miliardy korun na Program modernizace komunikací II. a III. třídy – fáze P3 a P4. Další rozsáhlou investicí Jihočeského kraje byla 1. etapa projektu Přeložka silnice II/156 a II/157 v Českých Budějovicích, část 1.1 a 1.2. Do západních Čech celkem směřovalo v prosinci z ROP Jihozápad více než 300 milionů korun. Z toho největší finanční částku, téměř 160 milionů korun, obdržela Správa a údržba silnic Plzeňského kraje na projekty modernizace silnic II/230 Nepomuk – Přeštice, 1. část, II/605 od hranice okr. Tachov / Plzeň sever po město Bor a II/197 Horšovský Týn - Srby. Více informací si přečtěte v tiskové zprávě.

Plzeň brázdí 16 nových trolejbusů (4/1/2013)

Díky projektu Nákup trolejbusů a modernizace tramvají vozí Plzeňany 16 nových trolejbusů a 6 modernizovaných tramvají. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní a speciálně upravena s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Nákladný projekt za 309,3 milionu korun byl rozdělen do tří etap a ROP Jihozápad na něj v rámci sedmé výzvy přispěl 117, 3 miliony korun. Více v kartě projektu.

Centrum sociální rehabilitace v Meclově se představuje (3/1/2013)

Kamera ROP Jihozápad vás dnes zavede do Centra sociální rehabilitace v Meclově na Domažlicku. Centrum poskytuje bydlení, zázemí a seberealizaci formou prací v dílnách klientům s psychickým handicapem, kteří se vracejí s psychiatrických léčeben a postrádají rodinné zázemí. ROP Jihozápad přispěl na kompletní rekonstrukci staré fary a přilehlých objektů částkou 18,6 milionu korun, což tvoří 87 procent celkových výdajů. Více o projektu v tomo videu.

ROP Jihozápad v roce 2013 (2/1/2013)

Rok 2013 je posledním rokem programovacího období 2007 – 2013, byť v následujících letech bude nadále probíhat ukončování realizace projektů podpořených z ROP Jihozápad, proplácení žádostí o platby a konečné finanční i věcné uzavírání programu. V tomto roce nás čeká ukončení procesu hodnocení 21. a 23. výzvy, a hodnocení dílčích projektů z kontinuální 15. a 22. výzvy. V průběhu roku plánujeme operativně vyhlásit ještě 2 – 3 výzvy. Jistá je zatím pouze jedna, která bude zaměřena na oblast podpory 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Vedle výzev nás čeká příprava podkladů souvisejících s 5. a dalšími certifikacemi. Chceme se také účastnit příprav dalšího programovacího období. V neposlední řadě se ROP Jihozápad zaměří na vhodné vyhodnocení skutečného dopadu projektů podpořených z ROP Jihozápad, stejně jako na dopad prostředků alokovaných z tohoto programu do jednotlivých částí regionu soudržnosti Jihozápad. Za tímto účelem bychom rádi nechali zpracovat rozsáhlou externí evaluaci.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.