Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady

Žadatel:město Nové Hrady
Celkové výdaje projektu:5 559 873 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5 142 882 Kč
Termín realizace:5/2008 – 12/2008

Příprava projektu

Projekt reaguje na potřeby mateřské školky v Nových Hradech. Areál MŠ zahrnuje dvě budovy a zahradu, jedna budova je zapsaná do registru nemovitých kulturních památek a její technický stav byl před realizací projektu velmi neuspokojivý, rozsáhlá zahrada školky obsahovala řadu herních prvků, které však již také nevyhovovaly potřebám dětí.

Cílem projektu byla rekonstrukce budovy a úprava zahrady tak, aby byla zajištěna kvalitní a bezpečná výuka umožňující i integraci dětí se zdravotním hendikepem.

Žadatel se ucházel o dotace ze EU na rekonstrukci areálu školky již v minulosti, avšak neúspěšně. Při přípravě projektové žádosti do Regionálního operačního programu Jihozápad spolupracoval žadatel s partnerem projektu (zpracovatelem) – a nyní již s pozitivním výsledkem.

Předložení projektu

Projekt byl předložen do druhé výzvy ROP Jihozápad.

Realizace projektu

Mateřská školka v Nových Hradech je příspěvkovou organizací města Nové Hrady. Školka disponuje areálem, který je v majetku města a MŠ jej má v trvalém užívání. Kapacita školky je 96 dětí a skutečný stav zapsaných dětí pro školní rok 2007/2008 je 86, školku navštěvují dvě děti se zdravotním hendikepem.

Zpracovatelé projektu identifikovali řadu skutečností, které negativně ovlivňují chod MŠ a výchovnou práci pedagogických pracovnic. Mezi hlavní cíle projektu pak patřilo odstranění těchto nedostatků, konkrétně:

  • řešit kritický technický stav historické budovy školky a eliminovat tak ohrožení dlouhodobého omezení provozu v této budově,
  • stavebně technickou rekonstrukcí historické budovy školky vytvořit podmínky k využití prostorového potenciálu této budovy pro zvýšení kapacity školky, čímž se zlepší dostupnost a uspokojí budoucí předpokládaná poptávka rodičů po předškolní výchovné péči,
  • snížit současné provozní náklady a tuto úsporu věnovat na rozvoj inovativních metod výchovné práce s dětmi a tím přispívat k dosažení vyšší kvality výchovné práce,
  • propojit zkušenost pedagogických pracovnic s kvalitním materiálně technickým zázemím za účelem intenzivnější integrace hendikepovaných dětí,
  • vybavit dvě kmenové třídy moderními ICT, které budou přizpůsobeny psychickému a rozumovému vývoji předškolních dětí,
  • sdílet v rámci společných akcí se školní družinou při ZŠ Nové Hrady část rekonstruovaných prostor vzniklých tímto projektem.

Díky podpoře z programu ROP Jihozápad mohou dnes děti v MŠ Nové Hrady využívat nově zrekonstruovanou budovu i zahradu školky – v rámci projektu byla opravena střecha a fasáda budovy, byla provedena výměna topení, elektroinstalace a oken, byly pořízeny nové podlahové krytiny, dvě koupelny u tříd a zároveň proběhla i úprava zahrady a vybavení venkovních hřišť. Děti jsou ve zrekonstruované školce nadšené i z nové tělocvičny a dvou interaktivních tabulí.

Současný stav areálu MŠ umožňuje lepší využívání celého prostoru školky – děti zde tráví čas v bezpečném, moderním a příjemném prostředí. V rámci úpravy zahrady školky vzniknul i amfiteátr pro letní využití, který ocení i rodiče dětí při různých akcích pořádaných pro veřejnost.

Služba příjemci

Projektový tým navštívil před podáním projektu do Regionálního operačního programu Jihozápad informační seminář konaný na Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích.

Kontrola

U projektu proběhla jedna fyzická kontrola ex-ante dne 29. 7. 2008 s výsledkem, že realizace projektu probíhá v souladu se Smlouvou o podmínkách poskytnutí dotace.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena v prosinci roku 2008.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.