Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy

Žadatel:Město Klatovy
Celkové výdaje projektu:1 771 274 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 638 427 Kč
Termín realizace:1/2010 – 9/2011

Příprava projektu

Přípravná fáze projektu zahrnovala zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace stavby (prováděcí dokumentace) a podrobného rozpočtu. Příprava projektové dokumentace sahá až do roku 2004, zadávací dokumentace a rozpočet se připravoval na jaře 2009. Projektová žádost a zjednodušené finanční a ekonomické hodnocení projektu přišly na řadu také v roce 2009. Přípravná fáze projektu byla ukončena realizací výběrového řízení na dodavatele stavebních prací.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Tento projekt řešil novostavbu cyklostezky, která je pokračováním již starší cyklostezky procházející novou průmyslovou zónou Pod Borem. Cyklostezka vede podél nově budovaného severozápadního obchvatu Klatov a propojuje existující cyklostezku z Koldinovy ulice a nové průmyslové zóny se spádovou obcí Štěpánovice. Jedná se o komunikaci s obousměrným provozem cyklistů a chodců s živičným povrchem o šířce tři metry.

Celkem bylo postaveno 753 metrů. Chybějící úsek cyklostezky umožní bezpečné a kvalitní propojení páteřní klatovské cyklostezky (mezinárodní cyklotrasy č. 38) na navazující cyklotrasy v okolí Klatov (bez nutnosti jet po nebezpečné silnici I/27 Klatovy - Plzeň). Nová stezka umožní cyklistům dostat se bezpečně a rychleji do příměstských rekreačních oblastí v bezprostředním okolí Klatov, kde se nachází množství cyklotras a cest vhodných pro rekreační jízdu na kole. Dálkovým cykloturistům umožní bezpečný průjezd městem a snadné napojení na dálkové značené cyklotrasy.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám ze strany ROP Jihozápad – 1 kontrola se konala přímo na místě realizace projektu. Všechny kontroly potvrdily soulad realizace projektu s podmínkami programu ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Fyzická realizace byla zahájena v květnu 2011 a ukončena v září 2011, kdy byla provedena kolaudace stavby. Dotace byla příjemci proplacena v únoru roku 2012.

Další odkaz na informace o projektu

Fotodokumentace

Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy, ROP Jihozapad Výstavba cyklostezky Pod Borem, Klatovy, ROP Jihozapad

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.