Stavební úpravy horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech

Žadatel:Město Trhové Sviny
Celkové výdaje projektu:5 530 126,10 Kč
Výše podpory z ROP JZ:5 040 676,48 Kč
Termín realizace:1. 8. 2008 – 31. 3. 2009

Příprava projektu

Projekt byl předložen jako součást postupné regenerace vyhlášené městské památkové zóny a týká se rekonstrukce místní komunikace a přilehlých chodníků v centru města Trhové Sviny. Žižkovo náměstí je historickým centrem města, zároveň však centrem dostupnosti místních obchodů a úřadů. V řešené lokalitě byl k dispozici pouze velmi omezený počet parkovacích míst, řidiči proto parkovali svá vozidla často na přilehlých chodnících. Z chodníků probíhalo také zásobování místních obchodů a stravovacích zařízení. Obě skutečnosti ohrožovaly bezpečnost chodců. K rekonstrukci bylo přistoupeno také s ohledem na nevyhovující stavebně konstrukční stav komunikací.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy programu ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Provedené stavební úpravy v sobě zahrnují v podstatě rekonstrukci a novou zádlažbu zpevněné plochy horní části náměstí a přiléhající komunikace s parkovištěm tak, aby odpovídala současným platným předpisům z hlediska bezpečnosti provozu na místních komunikacích a současně umožnila umístění plochy pro pěší, plochy pro dopravu v klidu (parkovací místa při okraji vozovky pro stání osobních automobilů) a plochy pro zásobování přiléhajících objektů. Ke zvýšení bezpečnosti přispívá také zpřehledněná křižovatka, která se na komunikaci nachází.

Služba příjemci

Podle slov starosty Trhových Svinů, Ing. Radislava Buška projekt zpracovala odborná firma, akce byla prezentována v místním tisku a na webu. „Město se účastnilo seminářů pořádaných Úřadem Regionální rady Jihozápad, ke spolupráci s jejími zaměstnanci jsem neměl žádné připomínky,“ dodal Bušek.

Kontrola

V rámci projektu proběhla administrativní a 24. 6. 2009 také fyzická kontrola interim se závěrem, že realizace probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen koncem března letošního roku, Žádost o platbu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou byla předložena v řádném termínu a příjemci již byla proplacena.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.