Revitalizace Palackého náměstí v Českých Budějovicích

Žadatel:Statutární město České Budějovice
Celkové výdaje projektu:7 651 465,88 Kč
Výše podpory z ROP JZ:6 846 662,46 Kč
Termín realizace:09/2009 – 04/2010

Příprava projektu

Tento projekt je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) České Budějovice. IPRM představuje vzájemně obsahově a časově provázané akce, které jsou realizovány v rámci tematického přístupu k rozvoji ve městě České Budějovice.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 4. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

V rámci realizace projektu došlo ke komplexní revitalizaci, úpravě a vybavení veřejných prostranství, která zahrnovala zejména následující činnosti:

  • rekonstrukce povrchů
  • veřejná zeleň
  • veřejné osvětlení
  • městský mobiliář a drobné architektonické prvky
  • místní a účelové obslužné komunikace
  • přeložky a výstavba technické infrastruktury
  • hrubé terénní úpravy
  • infrastruktura pro zvýšení bezpečnosti a mobility občanů
  • další doplňkové aktivity ve vazbě na revitalizaci území (např. zklidňování dopravy, podpora využívání environmentálně šetrných druhů dopravy, řešení problematiky parkování atp.)

Cílem projektu bylo zvýšit atraktivitu veřejných prostranství a ploch komunikací ve vymezené oblasti realizace projektu.

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, všechny konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Rekonstrukce začala v září roku 2009, projekt skončil v květnu loňského roku. Finančně byl projekt ukončen v srpnu roku 2011.

Dlaší informace naleznete pod tímto odkazem

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.