Rekonstrukce komunikace Ke Škále v Kaznějově

Žadatel:Město Kaznějov
Celkové výdaje projektu:20 696 717 Kč
Výše podpory z ROP JZ:18 951 388 Kč
Termín realizace:11/2009 – 02/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt byl zaměřen na rekonstrukci klíčové místní komunikace ve městě Kaznějov v ulici Ke Škále. Předmětem rekonstrukce byla místní komunikace v celkové délce 0,608 km, vybudování chodníků a odstranění závad staré komunikace. Komunikace přímo napojuje obytnou zónu města na silnicí I/27 spojující Plzeň a Most. Komunikace umožňuje přístup obyvatel místní části Kaznějova k městskému úřadu, základní škole, mateřské škole, zastávce ČSAD a ČD a k zdravotnímu středisku.

VÝSTUPY PROJEKTU

  • rekonstruovaná místní komunikace v délce 0,608 km,
  • odstranění bodových závad v celkovém počtu 10 (propustek – nevyhovující šířka – 1, nevyhovující oblouky a rozhledové poměry – 3, řešení dopravně závadných křižovatek – 6).

PŘÍNOSY PROJEKTU

  • zvýšení bezpečnosti chodců (dobudování chybějících chodníků),
  • zpřístupnění obytné lokality pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,
  • snížení hlučnosti a prašnosti prostředí lokality,
  • úspora pohonných hmot,
  • nižší opotřebení vozidel.

Kontrola

ÚRR provedl celkem 2 kontroly realizace projektu.

Ukončení projektu

Projektové práce započaly v březnu roku 2010. Rekonstrukce byla dokončena 30. září a předána do užívání. V Kaznějově se jednalo o největší investiční akci roku 2010. Projekt byl administrativně ukončen v únoru roku 2011 a proplacen příjemci v září.

Více informací zde a zde.

Fotodokumentace

Komunikace ke Škále ROP Jihozápad I Komunikace ke Škále ROP Jihozápad II

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.