Nákup trolejbusů a modernizace tramvají

Žadatel:Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Celkové výdaje projektu:309 300 000 Kč
Výše podpory z ROP JZ:117 533 999 Kč
Termín realizace:4/2010 – 6/2012

Příprava projektu

Obnova vozového parku veřejné dopravy je nekonečný a finančně nákladný proces, proto se město Plzeň i poskytovatel služby Plzeňské městské dopravní podniky neustále snaží získávat další zdroje finančních prostředků. PMDP a.s. podaly v září 2009 v rámci oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy žádost o spolufinancování projektu „Nákup trolejbusů a modernizace tramvají“, která byla schválena v únoru 2010.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 7. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Obsahem projektu byla dodávka 5ks nových velkokapacitních trolejbusů s pomocným motorem, 11ks velkokapacitních trolejbusů bez pomocného motoru a modernizace 6ks tramvají. Všechna vozidla jsou nízkopodlažní s ohledem na potřeby osob s omezenou schopností pohybu. S ohledem na potřeby občanů se sníženou schopností orientace jsou vozy vybaveny moderními opticko-akustickými systémy a zařízeními pro komunikaci s nevidomými, slabozrakými a neslyšícími. Nakoupené trolejbusy zajišťují provoz zejména na nově vybudované trati sítě městské hromadné dopravy města Plzně obsluhující jihozápadní kvadrant města.

Kontrola

Celkem bylo zatím ukončeno 9 kontrol. Žádná z nich nenašla pochybení, nebo problémy. Vzhledem k velikosti projektu plánuje ROP Jihozápad ještě 6 dalších kontrol.

Ukončení projektu

Poslední žádost o platbu, předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena na účet příjemce dne 4. 12. 2012.

Fotodokumentace

-popis-

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.