Modernizace ZŠ F.L. Čelakovského, Strakonice

Žadatel:Město Strakonice
Celkové výdaje projektu:17 876 479,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:14 344 509,43 Kč
Termín realizace:06/2011 – 06/2012

Příprava projektu

Původní stav ZŠ F.L.Čelakovského, Strakonice neodpovídal požadavkům na moderní a kvalitní vzdělání, především v útlejším školním věku. Problematický byl také stav objektu školy, především jeho bariérovost a technické vady (střecha, fasáda, elektroinstalace, hydroizolace, otopný systém), které souvisí se stářím objektu.

Přes výše uvedené technické potíže je Základní škola F.L.Čelakovského jednou z nejlépe hodnocených škol v České republice, což dokazují mimořádné výsledky testů žáků školy ve srovnávacích testech na úrovni národní (CERMAT) i mezinárodní (PISA).

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Podstatou projektu bylo odstranění technologických a technických nedostatků, které omezují efektivnost výuky v Základní škole F.L.Čelakovského, konkrétně budově 1. stupně v Chelčického ulici, ve Strakonicích.

K realizaci bylo navrženo pořízení vybavení počítačových učeben a jazykové laboratoře, pořízení interaktivní tabule s příslušenstvím a software pro výuku ekologie. Významnou aktivitou projektu je vybudování venkovní učebny EVVO se zážitkovou stezkou a arboretem.

Stavebně-technická část projektu řeší II. fázi komplexní rekonstrukce objektu (oprava pláště a střechy, výměna elektroinstalace, hydroizolace) a přístavbu venkovního výtahu pro osoby s omezenou hybností. Současně byly zvelebeny venkovní prostory areálu školy.

Kontrola

Projekt podléhal 4 kontrolám, všechny konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v červnu 2012, administrativně byl projektu ukončen v červenci. Město obdrželo dotaci z programu ROP Jihozápad v prosinci loňského roku.

http://www.strakonice.eu/content/modernizace-zs-flcelakovskeho-strakonice

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.