Modernizace vybavení intenzivní péče

Žadatel:Nemocnice Tábor, a.s.
Celkové výdaje projektu:22 241 674,28 Kč
Výše podpory z ROP JZ:20 501 972,29 Kč
Termín realizace:03/2011 – 07/2011

Příprava projektu

Smyslem projektu byla modernizace vybavení intenzivní péče Nemocnice Tábor, a.s. Projekt byl zaměřen na zajištění vhodných podmínek pro poskytování zdravotnických služeb na plánované Centrální jednotce intenzivní péče pro chirurgické obory. V rámci projektu bylo pořízeno přístrojové vybavení na ARO, chirurgickou JIP, koronární JIP, metabolickou JIP, dětskou JIP, operační sály a ambulanci.

Důvodem vedoucím k předložení projektu byla zejména nutnost modernizace pramenící z technologické zastaralosti vybavení, které již neodpovídalo požadavkům pro plnění standardizované zdravotní služby.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Zahájení provozu nové multioborové JIP operačních oborů bylo spojeno s kvalitativně novou érou úrovně péče o hospitalizované pacienty operačních oborů, vyžadujících intenzívní péči.

Multioborová jednotka intenzívní péče vznikla po rekonstrukci východního křídla pavilónu operačních oborů ve třetím nadzemním podlažím spojením bývalých dvou jednotek intenzívní péče, kterými disponovalo chirurgické oddělení. Díky rekonstrukci a realizaci tohoto projektu v rámci regionálního operačního programu je nyní na centralizovaném pracovišti intenzívní péče k dispozici všem operačním oborům celkem 13 lůžek. Ta jsou rozčleněna do prostoru sálu, kde se nachází 6 lůžek a prostoru 4 boxů, kde je zbývajících 7 lůžek. Samozřejmostí je, že všechny prostory jsou klimatizované. Vlastní jednotka intenzívní péče je vybavena např. moderním monitorovacím systémem s centrálou, umožňující sledování základních životních funkcí hospitalizovaných pacientů na všech lůžkách z prostoru velínu, kvalitní přístrojovou technikou pro podávání infuzních roztoků a přesnou nitrožilní aplikaci účinných léků, elektricky ovládanými moderními lůžky umožňujícími polohování handicapovaných pacientů a v neposlední řadě matracemi pro prevenci proleženin (antidekubitárních matrací) u pacientů se zvýšeným rizikem vzniku dekubitů.

Jednotka intenzívní péče je vybavena v odpovídající míře i počítačovou technikou a disponuje i dostatečným prostorovým zázemím. Realizací projektu došlo k vyřešení všech problémů, vzniklých na základě zastaralosti technologického vybavení i na ostatních zmíněných odděleních jednotek intenzivní péče.

Kontrola

Projekt podléhal během své realizace 2 kontrolám ze strany ÚRR Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v roce 2011, dotace byla příjemci proplacena v březnu 2013. http://jihoceskezpravy.cz/zpravodajstvi-taborsko/taborska-nemocnice-ukoncila-modernizaci-vybaveni-intenzivni-pece

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.