Modernizace MŠ Pastelka – ateliér pro předškolní děti

Žadatel:Město Milevsko
Celkové výdaje projektu:4.656.167 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4.180.229 Kč
Termín realizace:03. 11. 2008 – 23. 10. 2009

Příprava projektu

„Podklady pro přípravu projektu (projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, projednání s orgány města a podobně) připravoval projektový manažer ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci MěÚ. Na zpracování a podání projektové žádosti jsme spolupracovali se zpracovatelskou firmou,“ uvedla Jaroslava Procházková, projektový manažer MěÚ Milevsko.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Záměrem tohoto projektu byla modernizace a rozšíření (nástavba a stavební úpravy) zařízení předškolní péče o děti ve městě Milevsko a zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Mateřská škola Pastelka měla původně dvě patra a plochou střechou, s poškozenou izolací za hranicí životnosti. Poškozenou střechou do objektu v období srážek zatékalo, což způsobovalo na stropech tvorbu vnitřních map a výskyt plísní. Díky dotaci z ROP Jihozápad byla pořízena nová střešní konstrukce (sedlová střecha) a nová krytina čímž vzniklo krásné podkroví, do kterého byly rozšířeny stávající prostory školy. V podkroví byla zřízena kromě ateliéru i denní a víceúčelová místnost s příslušným zázemím.

Vedle zvýšení hospodárnosti provozu zařízení a úrovně hygienických podmínek přispěl projekt ke zvýšení kapacity mateřské školy o celkem 20 dětí.

Služba příjemci

„Zúčastnili jsme seminářů pořádaných ÚRR jak v přípravné, tak v realizační fázi projektu. Pracovníci úřadu byli vstřícní a ochotní. V realizační fázi jsme byli velmi spokojeni se spoluprácí s přiděleným pracovníkem z oddělení kontroly realizace Bc. Evou Kysnarovou, která vždy včas a ochotně reagovala na naše dotazy. Služby ROP Jihozápad využíváme i nadále v rámci přípravy dalších projektů, stále sledujeme i webové stránky, s jejich úrovní jsme spokojeni,“ sdělila Jaroslava Procházková, projektový manažer MěÚ Milevsko.

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny dvě administrativní kontroly a také fyzická kontrola INTERIM. Při žádné z kontrol nenalezla kontrolní skupina žádné zjištění, realizace projektu probíhala dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 23. 10. 2009, Žádost o platbu, která byla příjemcem předložena zároveň se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena 16. 4. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.