Kompletní rekonstrukce odborné fyzikální učebny a revitalizace učebny literatury

Žadatel:Církevní gymnázium Plzeň
Celkové výdaje projektu:1 656 930,20 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 439 617,88 Kč
Termín realizace:2. 3. 2009 – 31. 8. 2009

Příprava projektu

Na Církevním gymnáziu v Plzni každoročně úspěšně absolvuje okolo 60 studentů denního studia. Vzhledem k charakteru školy klasického gymnázia, je kladen důraz na celkové spektrum vyučovaných předmětů tak, aby mohlo nabídnout ucelený pohled v rámci humanitních i přírodovědných oborů. V tomto ohledu však stávající podmínky nebyly dostatečné. Nedostatečné rozvody elektrické sítě, omezené prostory pro přípravu pokusů i jejich demonstraci a v neposlední řadě zastaralé nebo chybějící vybavení pro zkoumání, vedly k méně efektivní a o mnoho náročnější výuce fyziky. V učebně literatury, která je rovněž součástí projektu, byly možnosti pro uplatnění moderních způsobů výuky vedoucí k vyšší efektivitě a zájmu o studium rovněž neadekvátní.

Přípravou a zpracováním projektové žádosti byl pověřen Bc. Martin Svejkovský, který působí na Církevním gymnáziu v Plzni a který jako projektový manažer po přidělení dotace vedl společně s celým projektovým týmem realizaci projektu až do jeho samotného ukončení.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu je vybudování nové fyzikální učebny s odpovídajícím vybavením a kabinetem a revitalizovat učebnu literatury tak, aby mohly poskytovat studentům nižšího i vyššího gymnázia adekvátní možnosti vzdělávání. První fází byla rekonstrukce dvou běžných tříd na učebnu fyziky s přilehlým kabinetem a jejich následné vybavení. V této fázi proběhly také drobné stavební úpravy v učebně literatury. Druhou částí projektu pak bude samotné uvedení původní fyzikální učebny do stavu běžné výukové třídy a vybavení učebny literatury.

Více metrů čtverečních pro demonstraci pokusů vyučujícího i studentů ve fyzikální učebně, rozvod elektrické sítě k lavicím tak, aby mohli studenti ve skupinkách lépe a bezpečněji provádět měření a pokusy, využití dataprojektoru napojeného na notebook a měřící soustavy, interaktivní tabule a v neposlední řadě odpovídající kabinet, kde si bude moci vyučující připravovat materiály a pokusy k probírané látce, jednoznačně přispívají k zefektivnění a zkvalitnění výuky.

Revitalizace učebny literatury s sebou nese aspekty zlepšení výukového prostředí, jež vede k pohodlnější a zároveň efektivnější výuce literatury, stejně tak jako možnost studentů a vyučujícího zapojit se do nové dimenze spolupráce, kterou nabízí interaktivní tabule. V době, kdy nebude využívána učebna literatury pro samotnou výuku předmětu, budou moci tuto třídu využívat vyučující cizích jazyků s žáky.

Dne 1. 9. 2009 proběhlo slavnostní otevření učeben. Slavnostního přestřižení pásky ředitelem školy se účastnily významné osobnosti – hejtmanka Plzeňského kraje MUDr. Milada Emmerová, náměstek primátora Ing. Petr Náhlík a zástupce zřizovatele školy, biskupský vikář pro školství, Ing. Vojtěch Soudský, OP.

Služba příjemci

„Zástupci Církevního gymnázia se pravidelně účastnili seminářů pořádaných ÚRR, zejména semináře pro příjemce podpory a pro výběrová řízení,“ sdělil nám Bc. Martin Svejkovský. „Spolupráce s ÚRR probíhala na vysoké úrovni, veškeré otázky či připomínky byly vždy operativně řešeny a díky tomu nedošlo k žádným větším komplikacím,“ uvedl dále.

Kontrola

V rámci projektu proběhly v srpnu a v září 2009 dvě administrativní kontroly INTERIM, 29. 10. 2009 proběhla následně také fyzická kontrola INTERIM. Všechny kontroly byly ukončeny se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 8. 2009, Žádost o platbu, která byla předložena společně se Závěrečnou monitorovací zprávou v řádném termínu, byla proplacena 18. 11. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.