Domov pro seniory – komplexní zařízení péče pro osoby se sníženou soběstačností

Žadatel:Město Domažlice
Celkové výdaje projektu:106 062 468,00 Kč
Výše podpory z ROP JZ:54 248 571,10 Kč
Termín realizace:02/2009 – 06/2010

Příprava projektu

Kořeny tohoto projektu sahají až do roku 2006. Tehdy začalo město Domažlice zpracovávat "Komunitní plán sociálních služeb na Domažlicku" pro období 2008–2011. Výstupem tohoto plánu (projekt financován ze SROP) byl mimo jiné i „zásobník projektů“, který obsahoval 5 projektů, jejichž realizace by přispěla k sociální integraci v Domažlicích. Jedním z těchto projektů byla právě výstavba komplexního zařízení sociální péče pro osoby se sníženou soběstačností. Po zpracování studie zamýšleného zařízení byla v roce 2007 vyhotovena projektová dokumentace ke stavebnímu povolení. Územní rozhodnutí nabylo právní moci v lednu 2007 a stavební povolení nabylo právní moci v červenci 2007. Dále bylo ještě třeba zpracovat finanční a ekonomické hodnocení projektu. V březnu 2008 byla úspěšně podána žádost o dotaci na projekt v rámci ROP Jihozápad.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Cílem projektu je zajistit kvalitní a dostupné sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením na Domažlicku. K tomu bylo vybudováno komplexní bezbariérové zařízení pro lidi s nízkou soběstačností v Domažlicích. Nové zařízení poskytuje ambulantní, pobytové a terénní sociální služby včetně čtyřiadvacetihodinové péče. Jedná se vlastně o moderní přístavbu ke stávajícím objektům, které dlouhodobě nedostačovaly poptávce. Budova je funkčně propojena se stávajícím penzionem spojovacím krčkem. Došlo tak k vytvoření kompletního zařízení pro seniory. Domažlice tak zde mají 70 nových míst - 30 dvoulůžkových pokojů včetně sociálního příslušenství pro každý pokoj. Dalších 5 pokojů pro denní a týdenní stacionář se nachází na uzavřeném oddělení se zvláštním režimem a službami. Zde najdou své místo klienti s těžší demencí, nebo Alzheimerovou nemocí. Nutno také zmínit, že bylo díky projektu vytvořeno 20 nových pracovních míst.

Převzato z internetových stránek domova pro seniory: „Naším cílem je poskytnutí důstojného a bezpečného zázemí klientům, podpora, rozvoj a udržení jejich stávající soběstačnosti a samostatnosti včetně jejich začlenění do běžného společenského života. Respektování individuality klienta a jeho potřeb je samozřejmost.“

Kontrola

V rámci projektu bylo provedeno 7 kontrol. Osmá administrativní ex-post kontrola právě probíhá.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v červnu 2010 a proplacen v srpnu roku 2011. Další informace o tomto zařízení a foto-galerii naleznete na www.penziondo.cz/cs/domovproseniory/

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.