SLOVNÍK POJMŮ

Zde naleznete základní pojmy spojené s fungováním Regionálního operačního programu Jihozápad a s realizací projektů.

Soubor si můžete též stáhnout v PDF: Slovník pojmů

pojemvýklad
BENEFIT 7+ (též elektronická žádost)Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně slouží příjemci k podání žádosti o platbu.
BrownfieldNemovitost, která ztratila své původní využití, není v současnosti dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná, realizace projektu regenerace zóny či rekonstrukce objektu směřuje k jejímu účelnému využití.
Certifikace výdajůCertifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy Evropského společenství, jejichž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Výsledkem certifikace je zpracování Žádosti o platbu platebního orgánu Evropské komisi spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a Žádost o platbu.
De MinimisPodpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č. 1998 /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis nesmí celková výše pomoci udělená jednomu podniku (ve smyslu judikatury ES a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (viz Podnik) přesáhnout částku 200 000 EUR (100 000 EUR v případě subjektu provozujícího silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, 500 000 EUR v případě podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Podpora de minimis se od 1. 7. 2014 řídí nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis – více viz Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu.
EIAPosuzování vlivů na životní prostředí – proces posuzování vlivů na životní prostředí – proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky.
Etapa projektuEtapou se rozumí logický kontrolovatelný celek stanovený dle charakteru aktivit projektu a finančních možností žadatele. U projektů, jejichž předmětem jsou stavby, dodávky prací či dodávky zboží, se bude jednat o agregované celky např. stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). Stanovení etapy není vázáno na kolaudaci/částečnou kolaudaci projektu/části projektu. U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně tři měsíce, tzn. žadatel, pokud to lze, může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce maximálně čtyři. V případě splnění podmínek stanovených v Metodickém oznámení č. 38 si žadatel může nastavit etapy v žádosti o podporu projektu jako časové, tzn. bez věcné podmínky etapy s tím, že etapa musí mít minimální způsobilé výdaje stanoveny na 2 miliony Kč a časové omezení takové etapy je doporučováno na délku minimálně dvou měsíců. Etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném předem stanoveném časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření technického dozoru investora.
EtapizaceEtapizací se rozumí dělení projektů na jednotlivé etapy z důvodu následné kontroly plnění plánu realizace projektu viz Kontrola interim) a podávání žádosti o platbu. Žadatel stanoví etapy projektu s ohledem na své finanční možnosti a strukturu aktivit projektu již v rámci žádosti o podporu v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad, tzn., výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou minimální hranici dva milióny Kč způsobilých výdajů. Etapizace a její podmínky musí být stanoveny ve Smlouvě. V případě etapizace projektu stačí doložit předfinancování prvních 2 etap projektu. Platby se mohou uplatnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k příslušné ukončené etapě projektu.
Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)Evropský fond regionálního rozvoje je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí, podporuje trvale udržitelný rozvoj a vytváří trvale udržitelné pracovní příležitosti.
Expert (externí hodnotitel/externí kontrolor)Spolupůsobí v etapě hodnocení projektů, popř. při kontrole projektů, jako nezávislý odborný poradce, kterého si mohou vyžádat pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Jeho úkolem je odborné posouzení technicky či finančně náročných projektů. Posudek má poradní a doporučující roli.
Finanční mezeraPři projektech, které vytvářejí příjmy, je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Cílem je zjištění míry podpory z fondů EU při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Způsob výpočtu finanční mezery je uveden v Metodickém pokynu pro projekty vytvářející příjmy na http://www.rr-jihozapad.cz.
Finanční plán ROP NUTS II JihozápadROP NUTS II Jihozápad bude financován především z prostředků ERDF a z národních veřejných zdrojů. Finanční plán stanovuje maximální částku pro financování jednotlivých prioritních os programu rozdělených do jednotlivých oblastí podpory z prostředků z rozpočtu EU a míry národního spolufinancování.
Finanční rámec oblasti podpory (tabulka na konci každé oblasti podpory)Indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení finanční podpory na prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a české zdroje. Skladba českého spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých příjemců podpory. Procentní struktura financování je součástí výzev k jednotlivým oblastem podpory.
Globální cíl ROP NUTS II JihozápadGlobální cíl Regionálního operačního programu Jihozápad se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Tohoto cíle bude dosaženo především podporou růstu konkurenceschopnosti stávajících podnikatelských subjektů, podporou vytváření vhodných podmínek pro příliv dalších investic, podporou zvyšování konkurenceschopnosti pracovní síly a podporou rozvoje a zlepšování kvality technické vybavenosti území zvláště v oblasti dopravy, zlepšování estetické hodnoty sídel a krajiny, zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti krajiny a zkvalitňování nabídky zajímavostí pro návštěvníky.
Hodnocení projektuJedná se o třístupňovou fázi administrace projektu. První stupeň zahrnuje hodnocení formálních náležitostí (hodnocení, zda projekt splnil technické a formální požadavky dané příslušnou výzvou) a hodnocení přijatelnosti (hodnocení souladu se základními podmínkami podpory z ROP NUTS II Jihozápad v rámci dané výzvy - přijatelnost žadatele, základní zaměření projektů atp.), druhý stupeň se zaměřuje na věcné hodnocení projektu (předkladatel, kvalita projektu, význam projektu, horizontální kritéria) a třetí stupeň představuje hodnocení rizik (analýza rizik). Soubor výběrových kritérií, sloužící k objektivnímu ohodnocení předložených projektů a schvalovaný Monitorovacím výborem ROP NUTS II Jihozápad, je uveřejněn na www.rr-jihozapad.cz. Hodnocení projektů je v rámci obou územních odborů (České Budějovice, Plzeň) shodné.
Horizontální témataHorizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. ROP NUTS II Jihozápad rovněž obsahuje samostatné horizontální téma informační společnost. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě realizace.
Implementace programuJe to proces uvedení programu v činnost. Mezi fáze implementace patří: programování, výběr projektů, monitoring a evaluace. Celkovou odpovědnost za realizaci ROP NUTS II Jihozápad nese řídící orgán – Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.
Indikátorová soustava (soustava monitorovacích ukazatelů)Indikátorový systém ROP NUTS II Jihozápad vychází z „Národního číselníku indikátorů“. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů ROP NUTS II Jihozápad. Seznam jednotlivých indikátorů (monitorovacích ukazatelů) je obsažen v metodickém pokynu „Definice indikátorů pro projekty předkládané v ROP NUTS II Jihozápad“ na www.rr-jihozapad.cz.
Indikátory výstupů a výsledkůSlouží jako podklad pro monitorování. Indikátory výstupů sledují aktivity realizované jednotlivými oblastmi podpory a podávají informace o výstupech jednotlivých projektů. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Indikátory výsledků poskytují informace o změnách v chování, kapacitě nebo výkonnosti příjemců podpory. Mají vazbu na bezprostřední, přímý a okamžitý přínos daného programu. Charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách.
Individuální projektJedná se o ucelený jednorázový projekt, který je předložen žadatelem v rámci ROP NUTS II Jihozápad s cílem získat podporu na realizaci vlastního záměru. Projekt je zpravidla realizován vlastními silami žadatele / partnery žadatele, případně dodávkami na základě výběrového řízení.
Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM)Představuje specifický způsob podpory urbánního rozvoje měst, který v sobě zahrnuje různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. I když se obvykle jedná o tematicky rozdílné projekty, pro dosažení společného cíle jsou zapotřebí všechny, předmětem Integrovaného plánu rozvoje města je pak zajištění jejich provázanosti tak, aby společně přispěly k vyřešení problému. Integrovaný plán rozvoje města se může týkat např. revitalizace opuštěných kasáren, průmyslových závodů, znovuoživení starých a zanedbaných městských čtvrtí či vyřešení problémů vznikajících ghett. Integrovaný plán rozvoje může být zaměřený také tematicky, např. na modernizaci a rozvoj středního školství ve městě nebo na reformu systému sociálních služeb ve městě. Vždy by se však měl soustředit na jeden zcela jasně vymezený problém.
Kofinancování (spolufinancování)Míra spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů (zbylých 15 % pochází z národních veřejných zdrojů ČR). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší (viz Finanční mezera). Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.).
Kohezní politika Evropské unie (politika hospodářské a sociální soudržnosti)Politika soudržnosti představuje nástroj sbližování sociálně – ekonomických charakteristik jednotlivých regionů EU prostřednictvím sady finančních nástrojů a zřetelně identifikovaných věcných priorit. ROP NUTS II Jihozápad představuje základní nástroj uplatňování politiky soudržnosti v regionu soudržnosti Jihozápad v programovém období 2007–2013.
KontrolaDůležitá součást řídící práce, při které se ověřuje, zda skutečný stav se odpovídá stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření, díky nimž by se skutečný stav měl přiblížit požadovanému stavu. Kontroly mohou být děleny dle způsobu provádění kontroly na kontrolu administrativní a kontrolu na místě (fyzickou kontrolu) či dle jednotlivých fází vztahujících se k projektu na kontrolu ex-ante (před podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace), kontrolu interim (průběžnou – prováděnou během fyzické realizace projektu) a kontrolu ex-post (prováděnou v době udržitelnosti projektu).
Kontrola ex-anteKontrola je prováděna u vybraných projektů doporučených k financování VRR dle výsledků analýzy rizik před podpisem. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Jejím cílem je na místě realizace ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti o podporu projektu a předejít případným problémům při implementaci projektu.
Kontrola interimKontrola je prováděna v průběhu realizace projektu. Jejím cílem je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. V případě průběžné finanční kontroly je cílem zkontrolovat oprávněnost výdajů projektu, které příjemce žádá k proplacení.
Kontrola ex-postKontrola ex-post je prováděna po ukončení realizace projektu – v době udržitelnosti projektu. Jejím cílem je ověřit, zda došlo k naplnění původně stanovených cílů projektu, zda příjemce podpory dodržuje závazky týkající se projektu, vedení účetních dokladů a další závazky dle podmínek stanovených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace.
Lisabonská strategieJde o cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější, nejkonkurenceschopnější a na znalostech založenou ekonomikou na světě, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst a větší sociální kohezí s ohledem k životnímu prostředí. Za velmi důležitý je považován požadavek, aby se tento cíl naplňoval pro EU jako celek.
Malé a střední podniky (MSP)Od 1. 1. 2005 nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a přiklání se k aktuální definici MSP platné v EU, která vychází z Přílohy I „Definice malých a středních podniků“ nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj.
Monitorovací systém strukturálních fondůInformační systém sloužící pro monitorování programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Musí zajistit aktuální informace v adekvátní podobě a rozsahu, integritu dat a obsahovat kompletní data za program. Měl by být používaný všemi subjekty implementace. Existují tři úrovně monitorovacího systému: MSC 2007, IS MONIT 7+ a elektronická žádost pro žadatele Benefit7.
Monitorovací výbor ROP NUTS II JihozápadCílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci. Je složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Jeho aktuální složení naleznete na www.rr-jihozapad.cz. Členy schvaluje Výbor Regionální rady a jmenuje předseda Regionální rady a zohlední přitom princip partnerství. Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací ROP NUTS II Jihozápad, zejména nad zajištěním souladu s legislativou ES a ČR, dosažením cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků, aj.
MonitorováníMonitorování (monitoring) je základní nástroj dosažení efektivního nastavení a následné implementace ROP NUTS II Jihozápad a projektů. Monitoring zajišťuje sběr dat a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci ROP NUTS II Jihozápad, resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem.
Národní rozvojový plán (NRP)Národní rozvojový plán České republiky 2007-2013 definuje strategii pro Českou republiku pro období 2007–2013. Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta 2007–2013 a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu. Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby pomoci ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci EU.
Národní strategický referenční rámec (NSRR)Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami EU a který určuje propojení mezi prioritami EU a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů. Nejvýznamnějším východiskem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce je Národní rozvojový plán. Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti 2007–2013, jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány.
NesrovnalostPorušení právních předpisů ES nebo ČR, v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR.
Nestátní neziskové organizaceObčanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona č.227/1997 apod.).
Nezpůsobilé výdajeJedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze zdrojů Společenství a ČR (více viz Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu). Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu samostatně a musí být vždy plně financovány z vlastních zdrojů žadatele.
NUTSLa Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropské unie ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 4 úrovně NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti. V ČR jsou tvořeny územím 1–3 krajů.
Oblast podporyOblast podpory představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě ROP NUTS II Jihozápad zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů Společenství a ČR. Vypracovaný projekt (žádost o podporu projektu) může být předložen (předložena) pouze do jedné oblasti podpory.
Oddělení administrace žádostí České Budějovice/ Plzeň (OAČ/OAP)Garant a kontaktní místo pro žadatele pro všechny činnosti před schválením seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení konzultují projektové záměry, zajišťují příjem žádostí, hodnocení formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení.
Oddělení kontroly realizace projektů České Budějovice/ Plzeň (OKČ/OKP)Garant a kontaktní místo pro žadatele/příjemce pro všechny činnosti následující po schválení seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení zajišťují přípravu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, poskytují konzultace v průběhu realizace projektů, přijímají a vyhodnocují monitorovací zprávy a žádosti o platby, administrují změny v projektech, vykonávají kontroly na místě, kontrolují zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů atd.
Operační manuálOperační manuál je průvodce procesem implementace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na programové období 2007–2013 jakožto nástroje finanční pomoci ze Strukturálních fondů EU. Operační manuál popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad a plní funkci informačního a metodického nástroje pro všechny zainteresované subjekty, které se podílejí na implementaci ROP NUTS II Jihozápad.
Operační programOperační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Jihozápad), který pracovávají členské země EU. Jedná se o dokument schvalovaný Evropskou komisí pro realizaci podpory stanovené v Národním strategickém referenčním rámci. Dokument obsahuje souvislý soubor víceletých prioritních os, může využívat pomoc pouze jednoho fondu EU (princip monofondovosti) a může se vztahovat pouze na jeden z cílů EU. Zahrnuje analýzu a popis situace, strategii programu, rámcový popis prioritních os a oblastí podpory, finanční plán a popis implementačního uspořádání programu. Za provádění operačních programů odpovídají členské státy na příslušné územní úrovni. Pro využívání fondů EU v letech 2007–2013 má Česká republika celkem 24 operačních programů. Všechny OP jsou tvořeny pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013.
PartnerstvíPartnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromými či veřejnými), který spočívá ve spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze strukturálních fondů ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoli aktivitách za úhradu spojenou s projektem (dodavatel není partner). V případě zapojení partnera do projektu doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o partnerství/Smlouvu o partnerství, ze kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu.
PodnikDefinice podniku (ve smyslu definice veřejné podpory) podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury Evropského soudního dvora zahrnuje jakýkoli“ každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu“. Podnikem nejsou pouze subjekty, jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisky, ale také subjekty, které se pohybují na konkurenčním trhu. Je postačující, aby dotčená činnost mohla, byť pouze hypoteticky, za účelem vytváření zisku být prováděna. Definice podniku v sobě zahrnuje soukromý i veřejný sektor, ziskové, ale i neziskové organizace. Podnikem (příjemcem veřejné podpory) tak mohou být za předpokladu, že vyvíjí ekonomickou činnost (nemusí přitom vytvářet zisky), např. i zájmová sdružení nebo výzkumná střediska. Pro Smlouvy podepsané od 1. 7. 2014 včetně platí, že jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis.
Podnik – rozdělení dle typuStřední podnik – hranice obratu = 50 mil. EUR, hranice aktiv = 43 mil. EUR, méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Malý podnik – hranice obratu = 10 mil. EUR, hranice aktiv = 10 mil. EUR, méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Drobný podnikatel (mikropodnik) – hranice obratu = 2 mil. EUR, hranice aktiv = 2 mil. EUR, méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Více informací naleznete v dokumentu Nová definice malých a středních podniků (Uživatelská příručka a vzor prohlášení), která je umístěna na www.rr-jihozapad.cz.
PPP projektyZa projekt Public Private Partnerships (PPP projekt) je považován takový partnerský a smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány nebo provozovány veřejným sektorem.
Prioritní osaJedná se o jednu z priorit strategie ROP NUTS II Jihozápad skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Každá prioritní osa je naplňována prostřednictvím oblastí podpory a je jí přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů Společenství a ČR.
ProjektJe konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Projekt je tvořen žádostí a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí být v souladu s podmínkami programu, tzn., musí přispívat k naplnění cíle, zaměření a indikátorů příslušné oblasti podpory a musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu.
Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007–2013Dokument, který svým obsahem navazuje na ROP NUTS II Jihozápad a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os – oblastech podpory.
PříjemcePříjemcem podpory může být pouze osoba s právní subjektivitou, která žádá řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce přijímá prostředky od řídícího orgánu, uskutečňuje navržené aktivity a podílí se na dosažení cílů oblasti podpory. Příjemcem se žadatel stává podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace.
Příručka pro žadatelePříručka pro žadatele je základním informačním materiálem pro žadatele. Jejím hlavním cílem je podat potenciálním žadatelům kompletní a užitečné informace o průběhu celého projektového cyklu s důrazem na přípravu a předkládání žádostí o podporu a na proces hodnocení. Obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z operačního programu.
Příručka pro příjemcePříručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Cílem příručky je seznámit příjemce dotace: s povinnostmi při realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnictví), s procesem monitorování realizace projektů a proplacením způsobilých výdajů projektů, s kontrolami během realizace a udržitelnosti projektu.
Příspěvek SpolečenstvíČást celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu, jež je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.
PublicitaKaždý příjemce podpory je povinen informovat cílové skupiny a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), respektive Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Podrobněji jsou pravidla publicity uvedena v kapitole 9.6 Příručky pro žadatele.
Regionální investiční podporaRegionální investiční podpora je jedním z režimů výjimek z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne 24. 10. 2006, vyhlášeného v úředním věstníku EU dne 1. 11. 2006. Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena na podporu počátečních investic. Od 1. 7. 2014 je regionální investiční podpora poskytována podle článků 107 a 108 Smlouvy o EU a v souladu s Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014–2020 a Mapou regionální podpory na období od 1. července 2014 do 31. prosince 2020.
Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad na období 2007–2013Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále ROP NUTS II Jihozápad) je jedním z regionálních operačních programů, které budou realizovány pro Cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení Nařízení Rady (ES) č. 1260 / 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. ROP NUTS II Jihozápad představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programovacího období 2007–2013. Cílem ROP NUTS II Jihozápad je podstatné zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v regionu, trvalé zlepšování životní úrovně jeho obyvatelstva a zvyšování prosperity.
Regionální rada regionu soudržnosti JihozápadRegionální rada regionu soudržnosti Jihozápad řídí na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Regionální operační program NUTS II Jihozápad a nese celkovou zodpovědnost za jeho realizaci. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. Regionální rada zodpovídá zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity, atd.
Region soudržnosti JihozápadJedná se o územní statistickou jednotku na úrovni NUTS II, která je tvořena dvěma kraji – Jihočeským a Plzeňským. Regiony soudržnosti (v ČR celkem 8) byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politik hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V programovacím období 2007–2013 bude NUTS II Jihozápad čerpat podporu z ERDF v rámci Cíle Konvergence prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad.
Rovné příležitostiPrincip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi škol- souhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů, který patří mezi základní cíle Evropských společenství a jako takový je i hlavním cílem strukturálních fondů.
Řídící orgán ROP NUTS II JihozápadŘídícím orgánem ROP NUTS II Jihozápad je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Jedná se o orgán fakticky zodpovědný za implementaci, řízení, koordinaci a evaluaci a monitoring ROP NUTS II Jihozápad.
Řízení rizikIdentifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik.
Smlouva o podmínkách poskytnutí dotaceVýbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad usnesením rozhodne o seznamu projektů doporučených k financování. Následně je provedena analýza rizika a případná kontrola ex-ante. Jsou-li výstupy z analýzy rizik a kontroly ex-ante pozitivní, uzavře Regionální rada s žadatelem právní akt označovaný jako Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, jehož podpisem se ze žadatele stává příjemce.
Strukturální fondyStrukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky hospodářské a sociální soudržnosti k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. V rámci programového období 2007–2013 byl počet strukturálních fondů zredukován ze čtyř na dva: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudržnosti (Kohezní fond), který je určen na projekty evropsky významných transevropských dopravních sítí a na projekty přínosné v oblasti životního prostředí. V rámci ROP NUTS II Jihozápad je spolufinancování ES zajišťováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
SWOTSWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. SWOT analýza byla využita při zpracování ROP NUTS II Jihozápad k analýze regionu soudržnosti Jihozápad.
Udržitelnost projektuUdržitelnost projektu je doba, po kterou musí být výstupy projektu udrženy v nezměněné podobě. V rámci ROP NUTS II Jihozápad činí doba udržitelnosti nejméně pět let (u malých a středních podniků nejméně tři roky) ode dne ukončení projektu.
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti JihozápadÚřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady a předsedovi Regionální rady. Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady, tzn., poskytuje konzultace, přijímá, kontroluje a hodnotí žádosti o podporu, kontroluje realizaci projektů, zajišťuje publicitu programu atd. Úřad má sídlo v Českých Budějovicích a územní pracoviště v Plzni.
Veřejná podporaZa veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o příspěvkové organizace, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost (viz Podnik), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilá narušit soutěž na vnitřním trhu EU a může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů.
Veřejný výdajVeřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj.
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti JihozápadVýbor Regionální Rady regionu soudržnosti Jihozápad (také VRR) se skládá ze zvolených členů Zastupitelstev Jihočeského a Plzeňského kraje. Výbor Regionální rady jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP NUTS II Jihozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zejména schvaluje výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu, schvaluje výběr projektů a další.
Výzva k předkládání žádostí o podporu projektuVyzývá potenciální žadatele o podporu k předložení žádostí. Definuje aktuálně platnou šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádostí. Doba trvání výzvy je minimálně 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výzvy. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad www.rr-jihozapad.cz a stránkách www.sktrukturalni-fondy.cz a mohou být zveřejněny i v regionálních denících. Délku trvání administrace žádostí lze měnit. Konkrétní výzvu je možné z objektivních důvodů zrušit, o této skutečnosti jsou žadatelé informováni.
Změna projektuZměnou projektu se rozumí jakákoli změna oproti původnímu plánu projektu (v jakékoliv fázi projektu včetně udržitelnosti). Rozlišovány jsou změny nepodstatné, změny podstatné (změny podstatné menšího rozsahu a změny podstatné většího rozsahu), změny, které jsou v rámci ROP NUTS II Jihozápad za všech okolností nepřípustné změny, u kterých je v objektivně odůvodněných případech možné udělit výjimku a změny vyplývající ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace schvalované Výborem regionální rady.
Způsobilý výdajZpůsobilým výdajem je výdaj, který zakládá nárok na čerpání dotace, tj. může být spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad. Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro žadatele příslušné oblasti podpory a v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu.

poslední aktualizace: 31.7.2014

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.