DOKUMENTY PRO ŽADATELE

Níže naleznete soubor obecně platné dokumentace, která je stejná pro všechny výzvy ROP Jihozápad.

Specifické dokumenty naleznete u jednotlivých výzev (AKTUÁLNÍ VÝZVY ROP JIHOZÁPAD, nebo ARCHIV VÝZEV).

Kromě obecně platných dokumentů pro vás budou důležitá i METODICKÁ OZNÁMENÍ a METODICKÉ POKYNY.

Základní dokumenty, které určují podmínky Regionálního operačního programu jsou Programový dokument a Prováděcí dokument – tyto dva naleznete v záložce ROP JIHOZÁPAD/PROGRAMOVÉ DOKUMENTY.

Veškerou dokumentaci k veřejným zakázkám naleznete na VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍJEMCŮ.

Obecná dokumentace pro žadatele

Odkaz na informační systém Benefit7: www.eu-zadost.cz

Potvrzení o předání projektové žádosti

Vzor smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace

Stanovisko ke smlouvě č. 1

Stanovisko ke smlouvě č. 2

Stanovisko ke smlouvě č. 4

Aplikace pro posouzení finančního zdraví žadatele

Manuál k aplikaci pro posouzení finančního zdraví žadatele

Čestné prohlášení o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

Čestné prohlášení NNO o veřejnoprávnosti

Prohlášení žadatele/příjemce týkající se stanovení velikosti podniku

Pravidla pro publicitu

Manuál značky ROP NUTS II Jihozápad

Grafické prvky pro použití v publicitě naleznete v záložce TISKOVÉ CENTRUM

OSTATNÍ DOKUMENTY A LEGISLATIVA

Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu

Nová definice malých a středních podniků (platnost od 1. 7. 2014)

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze SF/CF/EFF na programové období 2007–2013
Účinnost od 20. 4. 2015

Metodiky vydávané Národním orgánem pro koordinaci

Veřejná podpora

Podrobně se problematikou veřejné podpory v rámci ROP Jihozápad zabývá studie Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad. V případě nejasností může žadatel k posouzení veřejné podpory svého projektu vyplnit Formulář k posouzení veřejné podpory, nebo se obrátit na příslušné oddělení administrace žádostí.

Stručný průvodce problematikou veřejné podpory, září 2014

Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ dle pravidel de minimis

Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad

Příloha č. 1 (druhá aktualizace) Řešení problematiky veřejné podpory ROP Jihozápad na SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Akualizovaná verze zveřejněna 18. 7. 2013.

Formulář k posouzení veřejné podpory

Formulář žádosti o regionální investiční podporu

Čestné prohlášení de minimis

Související legislativa

Níže naleznete seznam souvisejících nařízení EK, zákonů ČR a usnesení vlády ČR. Veškeré tyto písemnosti jsou přístupné pod uvedenými odkazy.

Nařízení EK

 • Nařízení č.1080/2006 k ERDF
 • Nařízení č.1083/2006 (obecné nařízení)
 • Nařízení č.1828/2006 (prováděcí nařízení)
 • Nařízení Evropské komise č. 651/2014 (obecné nařízení o blokových výjimkách)
 • Nařízení Evropské komise č. 1407/2013 (de minimis)
 • Nařízení Evropské komise č. 1341/2008, článek 55

Aktuální znění těchto a dalších souvisejících nařízení naleznete pod tímto odkazem.

Zákony ČR:

 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 215/2004 Sb., (veřejná podpora)
 • Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • Zákon č. 2502000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 320/2001 Sb., (zákon o finanční kontrole)
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

Aktuální znění těchto a dalších souvisejících zákonů naleznete pod tímto odkazem.

Usnesení Vlády ČR

Aktuální znění souvisejících usnesení Vlády ČR naleznete pod tímto odkazem.

poslední aktualizace: 8.2.2017

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.