ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 5/3/2015
Upozornění pro žadatele v rámci 35. výzvy

Rádi bychom Vás upozornili na skutečnost týkající se způsobilosti, respektive oprávněnosti výdajů projektu. Způsobilost výdaje může začínat v souvislosti s 35. výzvou standardně nejdříve datem předložení projektové žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (s výjimkou výdajů, u kterých lze časovou způsobilost datovat od 1. 1. 2007). Časová oprávněnost výdaje musí v obecné rovině splňovat podmínky, na základě kterých takovýto výdaj vznikl během fyzické realizace projektu a současně nejdříve dnem předložení žádosti na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vzhledem ke skutečnosti týkající se data ukončení fyzické realizace projektu do nejzazšího možného termínu, jenž byl v kontextu 35. výzvy stanoven na 31. 8. 2015, je vhodné zahájit a zrealizovat výběrová řízení na dodavatele stavebních prací již v současné době, tak, aby bylo možné mezní datum pro ukončení fyzické realizace projektu skutečně dodržet. Do smluvního vztahu pak doporučujeme uvést, že podpis Smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem stavebních prací je podmíněn získáním dotace na příslušný projekt z ROP NUTS II Jihozápad. Posun harmonogramu projektu za datum stanovený v rámci 35. výzvy – tedy za mezní termín 31. 8. 2015 nebude ze strany ÚRR JZ umožněn.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.