ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 11/11/2014
Upozorňujeme na povinnost ohlášení změny statutárního zástupce příjemce

Připomínáme příjemcům, kteří jsou územním samosprávným celkem typu obec, město a městys, že jsou v případě změny statutárního zástupce v důsledku nedávných komunálních voleb povinni tuto změnu ohlásit. Změnu je nezbytné předložit formou Oznámení o změně projektu (a to i u projektů, které mají prostředky proplaceny a podávají pouze Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti), jehož přílohou bude zápis usnesení zastupitelstva o volbě nového statutárního zástupce. Formulář Oznámení o změně projektu je přílohou č. 9 Příručky pro příjemce. Změna statutárního zástupce příjemce je aktuálně posuzována jako změna nepodstatná, která nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z ROP. Do Příručky pro příjemce a Metodického oznámení č. 14 k bližší specifikaci změn v projektech bude tato úprava promítnuta při nejbližší revizi obou dokumentů.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.