Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v základní škole v Běšinech

Žadatel:Obec Běšiny
Celkové výdaje projektu:5 390 046 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 895 008 Kč
Termín realizace:05/2009 – 02/2010

Příprava projektu

Za posledních několik desítek let neprošla škola významnější rekonstrukcí a její stav byl i na základě několika kontrol označen jako nevyhovující. Ve špatném stavu bylo zejména sociální zařízení školy a osvětlení ve třídách. V některých místnostech byly prohnuté stropy a škole chybělo zateplení. Vedle těchto stavebně technických nedostatků škole chyběla moderní výpočetní technika a další pomůcky, které by zvýšily zajímavost výkladu a efektivitu výuky. Mimo počítačů škola postrádala interaktivní tabule, tiskárnu, kopírku, skener, data projektor a plátno. „Stav školy znepokojoval zastupitelstvo obce již několik let. Obec proto v roce 2009 požádala o dotaci z programu Plzeňského kraje Rekonstrukce a opravy nemovitého majetku ZŠ a MŠ zřizovaných obcemi Plzeňského kraje. Na tyto práce obec navázala projektem Zlepšení podmínek pro výuku a vytvoření multimediální učebny v Základní škole v Běšinech. I v tomto případě jsme požádali a následně získali dotaci,“ uvedl starosta Běšin František Vlček.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Projekt řešil celkovou modernizaci základní školy v Běšinech - zlepšení podmínek a technického vybavení pro výuku. Z hlediska stavebně technického a dispozičního stavu byly nutné úpravy sociálního zařízení, stavební úpravy ve 3 učebnách a ve sborovně a rekonstrukce osvětlení v družině. To zahrnovalo především novou elektroinstalaci, osvětlení tříd, výměnu oken, zateplení a zabezpečení stropů. Z jedné třídy byla vytvořena multimediální učebna vybavená počítači s připojením na internet, multifunkčním zařízením (tiskárna, kopírka a skener), reproduktory, data projektorem a plátnem. Dvě kmenové učebny byly nově vybaveny interaktivní tabulí s příslušenstvím (data projektor, notebook).

Kontrola

Projekt podléhal 3 kontrolám, všechny konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v březnu 2011, kvůli pozdržení proplácení z ROP Jihozápad byl finančně ukončen až v létě 2011, kdy příjemce obdržel dotaci z programu.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.