Zkvalitnění podmínek výuky na ZŠ Planá, náměstí Svobody

Žadatel:Město Planá
Celkové výdaje projektu:4 774 970 Kč
Výše podpory z ROP JZ:4 338 401 Kč
Termín realizace:03/2011-07/2011

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad

Realizace projektu

Záměrem projektu bylo zlepšení podmínek a zkvalitnění počítačového vzdělávání na ZŠ na náměstí Svobody v Plané. V rámci projektu došlo k zasíťování školy pro výuku, vznikla 1 nově zrekonstruovaná učebna informatiky, 1 učebna chemie a fyziky a 1 učebna přírodopisu. Dále získala škola 1 mobilní PC-učebnu se 16 mini-notebooky, která může být využita ve všech odborných předmětech. Škola nechala dále upravit venkovní plochu atria k pořádání výuky, výstav a prezentací venku. Projekt zásadně pomohl zpestřit a zkvalitnit úroveň výuky.

Kontrola

Kontrola Projekt podléhal 2 kontrolám, obě konstatovaly soulad realizace projektu s podmínkami ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Projektové práce byly dokončeny před začátkem školního roku, závěrečná monitorovací zpráva s žádostí o platbu byla předložena na ÚRR v listopadu a projekt byl proplacen příjemci do konce roku 2011.

Doplňující informace k projektu (www stránky): Více o projektu pod tímto odkazem http://www.zsplananamesti.cz/view.php?cisloclanku=2011063001

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.