Revitalizace Masarykova náměstí v městské památkové zóně Stříbro

Žadatel:Město Stříbro
Celkové výdaje projektu:54 421 228 Kč
Výše podpory z ROP JZ:50 339 635 Kč
Termín realizace:01/2011 – 05/2013

Příprava projektu

Předložený projekt řešil revitalizaci původního špatně řešeného uspořádání Masarykova náměstí ve Stříbře. Zlepšil vzhled a uživatelnost veřejného prostranství. Tento projekt byl podpořen v rámci prioritní osy Stabilizace a rozvoj měst a obcí.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 6. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Tento projekt přinesl zlepšení stavu veřejného prostranství a podílel se na tvorbě příznivých podmínek pro rozvoj sídelních funkcí. Projekt přinesl potřebné zklidnění tím, že omezil počet parkovacích míst a rovnoměrně je rozmístil okolo pochozí plochy náměstí. Tím se zabránilo polarizaci prostoru na pěší a dopravní část. Komunikace do té doby nevhodně procházela středem náměstí. Nyní je situována okolo centrální plochy. Zvýšil se také počet přechodů pro chodce, které slouží i jako retardéry. Obyvatelé tak mohou využívat náměstí jako klidovou zónu s odpovídajícím vybavením. Plocha náměstí je bezbariérová. Projekt také přinesl řešení informačního systému, který byl výrazně zanedbaný. Návštěvníci se tak dnes rychle dovědí, kde sídlí odbory městského úřadu, kam mohou zajít na jídlo či jaké historické památky si mohou prohlédnout. Na náměstí byla také vytvořena a instalována podrobná informační mapa s vyznačením turistických cílů.

Kontrola

V průběhu realizace projektu se uskutečnilo osm kontrol, z nichž pět se zaměřilo na správnost dokladů a tři z nich představovaly kontrolu na místě.

Ukončení projektu

Projekt byl ukončen v květnu roku 2013.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.