Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár

Žadatel:Město Jindřichův Hradec
Celkové výdaje projektu:11 033 380 Kč
Výše podpory z ROP JZ:10 205 875 Kč
Termín realizace:02/2010 – 11/2010

Příprava projektu

V přípravné fázi projektu proběhla technická příprava, rozbor a analýza provozních poznatků, byly navrženy varianty řešení. O realizaci projektu Most přes řeku Nežárku v místní části Horní Žďár rozhodlo Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec v rámci schváleného rozpočtu na rok 2008 v případě, že se na tento projekt podaří získat grant. Akce byla znovu zařazena do rozpočtu města na rok 2009 a zastupitelstvo města schválilo realizaci a financování akce v roce 2010. V rámci přípravné fáze dále proběhla celá řada aktivit – např. průzkum území, hydrotechnické posouzení, inženýrskogeologické posouzení základových poměrů, zpracování projektové dokumentace, zpracování žádosti o grant, vydání rozhodnutí k provedení stavby vodního díla atd.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 5. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Most přes řeku Nežárku v Jihočeské obci Žďár byl ve špatném technickém stavu a svými parametry naprosto nevyhovující. Hlavním cílem projektu tak byla stavba zcela nového mostu, čímž se nevyhovující parametry odstraní. Do teď se auta na předmostí jen těžko vyhnula. Bylo tedy třeba vozovku rozšířit. Zřízením nové konstrukce vozovky došlo ke zlepšení odvodnění a ke zlepšení pohodlí jízdy. Dále bylo nutné vystavět chodníky pro větší bezpečnost chodců. Na novém mostu se mohou nyní bez problémů současně pohybovat motoristé a chodci. Dalším problémem byly povodně. Starý most měl středový pilíř, který ztěžoval průtok velké vody. Nový most již byl postaven v souladu s protipovodňovými opatřeními. Dílčím cílem projektu bylo také odstranění hluku, který vznikal při přejezdu vozidel po porušeném povrchu vozovky a byl pro obyvatele okolní zástavby značně obtěžující.

Technické parametry: V průběhu realizace projektu došlo k demontáži stávajícího mostu, zajištění dočasných přeložek sítí a ke zřízení náhradního mostu. Nový most byl navržen jako masivní betonový monolitický rám o rozpětí 24,60 m a veden je v přímé ose bez středních pilířů. Byl uložen kloubově na základových pásech. Založení mostu bylo na základě geologického průzkumu navrženo na dvou řadách vrtaných mikropilot. Došlo k rozšíření vozovky a ke zbudování chodníku přes most o šíři 1,25 m. Celková délka mostu (mezi konci křídel) je 32 m. Nový most splňuje veškeré nároky jak na bezpečnost, moderní technické parametry (přeložky sítí), tak i na stále se zvětšující provoz v místní části Horní Žďár.

Kontrola

ÚRR provedl celkem 2 kontroly realizace projektu – administrativní a fyzická kontrola interim. Obě konstatovaly soulad průběhu projektu s pravidly ROP Jihozápad.

Ukončení projektu

Žádost o platbu byla předložená v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou a byla proplacena na účet příjemce dne 27. 7. 2011.

Fotodokumentace

--popis obrázku-- --popis obrázku--

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.