Hrajeme si spolu – Modernizace Mateřské školy ve Slavči

Žadatel:Obec Slavče
Celkové výdaje projektu:1 491 439 Kč
Výše podpory z ROP JZ:1 358 678,98 Kč
Termín realizace:15. 10. 2008 – 31. 5. 2009

Příprava projektu

Mateřská škola disponuje samostatnou přízemní budovou ve středu obce, která je v majetku obce Slavče a MŠ k ní má právo trvalého užívání. Zpracovatelé studie identifikovali skutečnosti, které negativně ovlivňovaly chod mateřské školy, výchovnou práci pedagogických pracovnic a tím i kvalitu a dostupnost služeb MŠ.

„Projektová žádost byla zpracována ve spolupráci s partnerem projektu, který se prostřednictvím svých pracovníků podílel i na věcném a administrativním řízení projektu,“ sdělil nám starosta obce a zároveň manažer projektu Josef Tripes.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Záměrem projektu bylo vyřešení problému s technickým stavem budovy školky a vytvoření kvalitnějších podmínek pro komplexní rozvoj dětí, které navštěvují MŠ Slavče, tedy modernizovat budovu MŠ, prostory šaten a dovybavit školkovou třídu nábytkem, který umožní dětem více se věnovat výtvarným činnostem.

V případě modernizace budovy školky byla vyměněna všechna okna, dveře, střešní krytina, oplechování a zateplení fasády a vyměněny také byly rozvody tepla a radiátorů. Prostory šaten byly modernizovány především prostřednictvím výměny stávajícího vybavení odkládacích regálů a věšáků a úprava rozmístění tohoto vybavení v prostoru šatny tak, aby lépe vyhovovalo potřebám dětí.

„Cíle a priority projektu, tj. úspora energií, zlepšení služeb pro matky s dětmi a uplatnění znevýhodněné skupiny obyvatel na trhu práce (matky s dětmi) byly naplněny v rámci provedení stavebních prací a nákupem učebních pomůcek,“ zhodnotil projekt Tripes.

Služba příjemci

„Obec Slavče se zúčastnila semináře k zadávacímu řízení, který pořádal ÚRR. Spolupráci s ÚRR při realizaci našeho projektu lze hodnotit kladně, vstřícný přístup jeho pracovníků přispěl k úspěšné realizaci celého projektu,“ uvedl Josef Tripes.

Kontrola

V rámci projektu proběhla fyzická kontrola ex-ante, administrativní kontrola INTERIM a dne 17. 9. 2009 také fyzická kontrola INTERIM, které shledaly, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena dne 31. 5. 2009, Žádost o platbu, která byla předložena v řádném termínu společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla proplacena 1. 10. 2009.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.