Vybudování sportovně-relaxační zóny v rámci revitalizace území

Žadatel:Obec Heřmanova Huť
Celkové výdaje projektu:7 912 894 Kč
Výše podpory z ROP JZ:7 319 426 Kč
Termín realizace:04/2009 – 10/2009

Příprava projektu

Heřmanova Huť hledala vhodné využití pro danou část obce – vzknul tak projektový záměr vybudování sportovní a relaxační zóny, která bude sloužit zejména dětem. Zpracování projektové žádosti pak bylo svěřeno specializované firmě.

Předložení projektu

Projekt byl předložen v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozápad.

Realizace projektu

Pod na první pohled krkolomným názvem projektu se ukrývá výstavba sportovně relaxačního areálu na bývalém, v minulosti zasypaném, rybníku v obci Heřmanova Huť na Plzeňsku (část obce Vlkýš). Předmětem projektu bylo vybudování klidové zóny sloužící k odpočinku i ke sportovnímu vyžití různým věkovým skupinám obyvatel. Realizace projektu vyřešila problém chybějícího sportovně-relaxačního areálu v obci. Pro stávající obyvatele, ale i pro ty budoucí, byla potřeba připravit hezké podmínky pro bydlení a zvýšit občanskou vybavenost. Projekt také napomáhá obci v její strategii přilákání nových obyvatel, především rodin s dětmi.

Dalším kladem projektu je využití původně těžce využitelného území vhodným způsobem a začlenění zeleně do areálu. Relaxační zóna byla vybudována tak, aby respektovala přírodní charakter území. Původně byly tyto pozemky nevzhledné a narušovaly celkový ráz obce.

Nově tak mohou občané Heřmanovo Huti využít multifunkční hřiště, dětské hřiště s prolézačkami, cyklistické a in-line stezky, krásný bike a skate park. Byly zde instalovány také lavičky a odpadkové koše. Kromě nové zeleně zdobí areál také altánek s možností odpočinku, nové chodníky, nechybí ani parkovací místa. Celý prostor je monitorován kamerovým systémem, aby se předešlo vandalismu. Pomocí webové kamery si je možno kdykoli prohlédnout areál.

Služba příjemci

V průběhu realizace projektu pomáhala obci i nadále specializovaná firma, která sepsala projektovou žádost. Monitorovací zprávy, změny a další náležitosti projektu však s Úřadem Regionální rady vyřizoval příjemce sám. Místostarosta obce Přemysl Hofman k tomu uvádí: „Zúčastnili jsme se seminářů pro žadatele i pro příjemce pořádané Úřadem Regionální rady. Informace, které jsme zde získali považuji za velmi přínosné, nejdůležitější pro nás však byly osobní konzultace s naší projektovou manažerkou přímo z úřadu - tato komunikace probíhala k naší spokojenosti.“

Kontrola

V rámci projektu byly provedeny 3 kontroly. Všechny proběhly se závěrem, že realizace projektu probíhá dle projektové žádosti.

Ukončení projektu

Fyzická realizace projektu byla ukončena 26. 10. 2009. Žádost o platbu, předložená společně se Závěrečnou monitorovací zprávou, byla příjemci proplacena 1. 3. 2010.

Fotodokumentace

poslední aktualizace: 6.5.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.