Povinně zveřejňované informace

Podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, je Regionální rada NUTS II Jihozápad povinna zveřejňovat následující informace:

1. Oficiální název:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

2. Důvod a způsob založení:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad (dále jen „Regionální rada“) je právnická osoba, zřízena s účinností od 1. 7. 2006 v územním obvodu statistické jednotky NUTS II, regionu Jihozápad, novelou zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 138/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách. Regionální rada je řídícím orgánem Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad pro období 2007–2013. Postavení a působnost regionální rady upravuje zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 16 odst. 4 tohoto zákona jsou orgány Regionální rady:

 • Výbor Regionální rady
 • předseda Regionální rady
 • Úřad Regionální rady

3. Organizační struktura:

 • ředitel
 • finanční odbor
 • odbor řízení programu
 • územní odbor implementace programu České Budějovice - Plzeň

4. Kontaktní spojení:

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

www stránky: www.rr-jihozapad.cz

E-mail: info@rr-jihozapad.cz

5. Úřední hodiny pro veřejnost:

Po 8:00 – 15:00

Út 8:00 – 12:00

St 8:00 – 15:00

Čt 8:00 – 12:00

6. Případné platby můžete poukázat na: č.ú. 212568941/0300

7. IČ : 75086999

8. DIČ: CZ75086999

9. Rozpočet:

Rozpočet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na rok 2017 byl schválen usnesením Výboru RRRSJ č. 1246/2016 ze dne 17. 10. 2016. Více informací o hospodaření Regionální rady naleznete v sekci HOSPODAŘENÍ REGIONÁLNÍ RADY.

10. Žádosti o informace:

Při poskytování žádosti o informace podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), lze využít opravné prostředky, a to odvolání nebo stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“).

Odvolání i stížnost lze podat u povinného subjektu na adrese: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Úřad Regionální rady, Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popř. jeho části, lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne,

 • doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím,

 • uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stížnost může podat žadatel,

 • který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 zákona o svobodném přístupu k informacím nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,

 • kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo

 • který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Odvolání nebo stížnost je možné učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za podmínky, že odvolání nebo stížnost jsou do 5 dnů potvrzena, popřípadě doplněna způsobem uvedeným ve větě první, je možno je učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití zaručeného elektronického podpisu.

Pokud zákon o svobodném přístupu k informacím nestanoví jinak, použije se pro rozhodnutí o odmítnutí žádosti, příp. části žádosti, pro odvolací řízení a v řízení o stížnosti pro počítání lhůt, doručování a náklady řízení zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11. Sazebník úhrad za poskytování informací:

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad je oprávněna, v souvislosti s poskytováním informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádat úhradu ve výši, která nepřesáhne náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Regionální rada je dále oprávněna žádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Úhrada za pořízení kopie se stanoví ve výši 0,50 Kč za jednu černobílou kopii formátu A4.

V případě, že bude vznesen požadavek, který vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledání informace, stanoví se výše požadované úhrady jako násobek průměrné superhrubé hodinové mzdy zaměstnance (tedy hrubá hodinová mzda + náklady zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění), který bude dané informace vyhledávat, s počtem hodin, které vyhledání mimořádně rozsáhlé informace prokazatelně vyžadovalo. V případě, že požadované informace bude vyhledávat větší množství zaměstnanců, činí výše požadované úhrady součet za jednotlivé zaměstnance.

Žadatel bude dopředu informován o odhadované výši případných nákladů. Žadateli nebude účtována úhrada ve větší výši, než kolik činí odhadovaná výše nákladů, o které byl v předstihu informován.

12. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy ROP Jihozápad naleznete v záložce PRŮBĚH REALIZACE.

13. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání:

 • stížnosti, žádosti, podněty a petice se Úřadu Regionální rady podávají písemně poštou, na sekretariátu Úřadu nebo ústně u příslušného odboru Úřadu
 • Úřad Regionální rady vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60-ti dnů ode dne následujícího po dni podání, petice jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů

14. Nejdůležitější předpisy:

Nejdůležitější předpisy k dané problematice jsou poskytnuty k nahlédnutí na PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY.

 • zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

poslední aktualizace: 18.11.2019

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.