Nejnovější projekt

Název projektu:Most ev. č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace
Žadatel:Správa a údržba silnic Plzeňského kraje
Celkové výdaje projektu:57 016 117 Kč
Výše podpory z ROP JZ:41 461 753 Kč
Termín realizace:04/2010 – 08/2011

Příprava projektu

Předmětem projektu byla výstavba nového mostu ev. č. 192-03 přes Úhlavu u obce Úborsko s přeložkou silnice II/192 v délce 499,68 m na trase Nýrsko - Pocinovice. Stavba se nachází v extravilánu v katastrálním území Úborsko a Bystřice nad Úhlavou. Předchozí mostní objekt o dvou polích se nacházel ve velmi havarijním stavu s podstatně sníženou zatížitelností. Přeložka odstranila dopravní závady na trase, nový mostní objekt o jednom poli byl navržen na zatěžovací třídu A podle ČSN 736203, provede Q100 dle ČSN 736201. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/60, úprava je v souladu s ČSN 736101. Silnice II/192 v úseku od začátku přeložky - stávající most - odbočka sil. III/19210 nyní slouží jako místní komunikace pro obsluhu obytných objektů a okolních pozemků. Starý most byl kompletně odstraněn.

Detaily projektu

PROJEKTY 2015

PROJEKTY 2014

PROJEKTY 2013

PROJEKTY 2012

PROJEKTY 2011

PROJEKTY 2010

PROJEKTY 2009

poslední aktualizace: 6.12.2011

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.