VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PŘÍJEMCŮ

V této sekci mohou realizátoři projektů zveřejnit své veřejné zakázky. Pro více informací kontaktujte svého finančního manažera.

  • Otevřené řízení (§ 27)
  • Užší řízení (§ 28)
  • Jednací řízení s uveřejněním (§ 29)
  • Jednací řízení bez uveřejnění (§ 34)
  • Soutěžní dialog (§ 35)
  • Zjednodušené podlimitní řízení (§ 38)
  • Zakázky nespadající pod působnost zákona č. 137/2006 Sb

Nejdůležitější dokumenty pro příjemce týkající se zadávání veřejných zakázek:

Úřad Regionální rady nabízí realizátorům projektů z ROP Jihozápad možnost konzultovat své veřejné zakázky již během jejich zadávání. Pro více informací kontaktujte svého finančního manažera.

Zároveň poukazujeme na to, že tato kontrola má informativní a konzultační charakter s tím, že Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nenese žádnou odpovědnost za případné nedostatky ve Vaší zakázce.

Šablona – Seznam subdodavatelů podílejících se na plnění veřejné zakázky

Šablona – Skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Platné od 1. 1. 2013 – po změně sazby DPH.

Minimální seznam dokumentů k veřejným zakázkám zadávaným po 1. 4. 2012

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU mimo režim zákona o zadávaní veřejných zakázek Nová verze – 05/2014

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU mimo režim zákona o zadávaní veřejných zakázek Nová verze – 05/2012

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU mimo režim zákona o zadávaní veřejných zakázek Nová verze – 02/2011

Závazné postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU mimo režim zákona o zadávaní veřejných zakázek Verze – 02/2009

Tabulka platnosti závazných postupů pro jednotlivé výzvy ROP Jihozápad

Sbírka zákonů

Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky

Zákon o veřejných zakázkách a jeho prováděcí právní předpisy – naleznete pod odkazem.

Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - znění po novelách zákona o veřejných zakázkách (právní stav k 1. 1. 2014) – nalezenete pod odkazem.

poslední aktualizace: 17.3.2015

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.