ROP JIHOZÁPAD - AKTUALITY - 7/5/2015
Upozorňujeme na revize Příručky pro příjemce a Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně

Upozorňujeme žadatele a příjemce, že dne 4. 5. 2015 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad schválena revize Příručky pro příjemce verze 9.0 ke dni 4. 5. 2015 s účinností od 5. 5. 2015 a revize č. 5 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, účinná ke dni 5. 5. 2015. Do Příručky pro příjemce byly zapracovány zejména tyto změny: zohlednění novely č. 40/2015 Sb. zákona o veřejných zakázkách; upozornění příjemců na rizika spojená s prodlužováním harmonogramu realizace projektu; doplnění informace o novele č. 360/2014 Sb. zákona o dani z přidané hodnoty a o přijatém nařízení vlády č. 361/2014 Sb. Dále došlo v Příručce pro příjemce a také v Metodickém pokynu k porušení rozpočtové kázně ke změně v souvislosti s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon č. 250/2000 Sb.), kterou byl zaveden institut výzvy k vrácení dotace nebo její části, který v případě potvrzené nesrovnalosti s finančním dopadem u již proplaceného projektu či etapy umožňuje příjemci vrátit dotaci nebo její část, aniž by pochybení bylo řešeno jako porušení rozpočtové kázně. Novou verzi Příručky pro příjemce naleznete zde a revizi Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně zde.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.