ROP JIHOZÁPAD AKTUALITY
ARCHIV 2009

Archiv aktualit 2009 (24/5/2009)

Novoroční přání pro rok 2010 (31/12/2009)

Pevné zdraví, hodně spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů Vám v novém roce 2010 přeje Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad!

Návštěvnost webových stránek za rok 2009 (30/12/2009)

V průběhu roku 2009 navštívilo titulní stranu webových stránek Úřadu regionální rady 153 536 čtenářů. Nejnavštěvovaněší měsíce byly ty, v nichž byla vyhlášena výzva. Srovnání návštěvnosti webu v jednotlivých měsících naleznete v grafu.

Přinášíme nové reportáže (29/12/2009)

V sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad jsou pro Vás připraveny dvě nové reportáže o úspěšně dokončených projektech podpořených z programu ROP Jihozápad. První reportáž představuje projekt, díky němuž byl zrekonstruován a zmodernizován Domov důchodců v Horní plané. Druhá reportáž Vás zavede do města Sušice, kde bylo podpořeno zatím 5 projektů.

Šumavské podhůří nabízí nový výhled z obnovené rozhledny (28/12/2009)

Dne 13. 12. 2009 proběhlo slavnostní otevření obnovené rozhledny na vrchu Sedlo, který je jednou z turistických zajímavostí Šumavského podhůří. Vedle samotné výstavby rozhledny došlo také k instalaci doprovodné infrastruktury, jako je mobiliář a značení. Sdružení pro obnovu rozhledny na Sedle získalo v rámci třetí výzvy ROP NUTS II Jihozápad dotaci ve výši přesahující 5,5 mil. Kč. Stavba přispěje také k vytvoření specializované tématické stezky po rozhlednách podhůří Šumavy a celkově obohatí infrastrukturu cestovního ruchu regionu.

Neúspěšní žadatelé si mohou na Úřadu regionální rady vyzvedávat své projekty (22/12/2009)

Neúspěšní žadatelé 5. výzvy mají možnost si vyzvednout na adrese ÚRR JZ České Budějovice originál své projektové žádosti. Při této příležitosti si mohou domluvit osobní konzultaci, v rámci které se žadatelé dozvědí podrobnější informace o příčinách bodových srážek. V období od 21. 12. 2009 do 18. 1. 2010 jsou konzultace a vyzvedávání projektů možné pouze v pondělí a po předchozí telefonické domluvě s projektovým manažerem!

Proběhly semináře pro příjemce podpory z ROP NUTS II JZ (21/12/2009)

Ve dnech 15. a 16. 12. 2009 se na Územním odboru implementace programu v Plzni uskutečnily semináře pro příjemce dotace z ROP NUTS II Jihozápad. Semináře byly zaměřeny na témata, která vzešla z průzkumu zájmu a požadavků příjemců a cílem byla diskuze ke konkrétním tématům, která jsou pro Vás - příjemce, nejzajímavější, nejaktuálnější a nejsložitější. Na Územním odboru implementace programu v Českých Budějovicích tyto semináře proběhly již v listopadu.

Centrální části Bezdružic slouží bezpečnější komunikace (18/12/2009)

Záměrem tohoto projektu města Bezdružice byla komplexní rekonstrukce ulic v centru města. Výchozí stav komunikací byl zcela nevyhovující a vyžadoval rekonstrukci. Povrchy byly většinou mnohokrát vyspravované a zaplátované. Vzhledem ke zcela nevyhovujícímu povrchu komunikací nebylo možno zajistit bezpečnost jak motorových vozidel, tak i pěších. Projekt s podporou ROP Jihozápad ve výši 17 082 790,29 Kč uspěl v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a v současné době čeká na své proplacení.

Hlasujte v nové anketě (17/12/2009)

Počínaje dnešním dnem máte možnost vyjádřit svůj názor v nové anketě ROP Jihozápad. V předchozí anketě jsme se Vás ptali, zda jste se již setkali s projektem podpořeným z ROP Jihozápad a kde. Z této ankety vyplývá, že největší počet hlasujících navštívilo některý z projektů osobně. Dále jste se o projektech dověděli z informačních billboardů u projektů, nebo z webových stránek Úřadu Regionální rady. Výsledky ankety naleznete v grafu.

Konzultace v měsíci listopadu (16/12/2009)

Pracovníci Úřadu Regionální rady stále konzultují s žadateli a příjemci programu ROP Jihozápad. Největší zájem byl v listopadu o telefonické konzultace. Přehled konzultací naleznete v grafu.

Omezení konzultací na oddělení administrace v Plzni i v Českých Budějovicích (15/12/2009)

Upozorňujeme žadatele na omezení konzultací na oddělení administrace žádostí v Plzni a v Českých Budějovicích z důvodu hodnocení projektových žádostí aktuálně probíhajících výzev. Konzultace budou poskytovány v období od 21. 12. 2009 do 18. 1. 2010 pouze v pondělí po předchozí telefonické domluvě s projektovým manažerem. Toto omezení se týká i vydávání složek neúspěšných projektových žádostí 5. výzvy.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (14/12/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc prosinec činí 26,186 Kč za 1 Euro.

Církevní gymnázium v Plzni využívá nové učebny (11/12/2009)

Cílem projektu „Kompletní rekonstrukce odborné fyzikální učebny a revitalizace učebny literatury“ bylo vybudování nové fyzikální učebny s odpovídajícím vybavením a kabinetem a učebny literatury tak, aby mohly poskytovat studentům nižšího i vyššího gymnázia adekvátní možnosti vzdělávání.

Oznámení o důvodech zamítnutí projektu (10/12/2009)

V Oznámení o důvodech zamítnutí projektu, které automaticky po každé výzvě obdrží neúspěšní žadatelé o dotaci, je žadatel upozorňován, že sdělené informace jsou důvěrného charakteru a může je využít výlučně pro svou vlastní potřebu. Tento požadavek Úřadu Regionální rady je motivován ochranou žadatele a jeho projektového záměru a je na zvážení žadatele jakým způsobem využije informace v poskytnutém oznámení – úřad tímto tedy neomezuje žadatele v poskytnutí informací (např. členům zastupitelstva, občanům, zpracovatelské agentuře), avšak jejich případné využití či zneužití jinými subjekty již spadá do odpovědnosti žadatele.

Proběhla Výroční konference ROP Jihozápad (09/12/2009)

Zájemci a hosté Výroční konference ROP Jihozápad 2009 se letos měli možnost účastnit konference 30. listopadu hned na dvou místech – v Plzni a v Českých Budějovicích. Přinášíme Vám fotogalerii z jejího průběhu a také elektronické verze prezentací, které zazněly na programu.

Rekonstrukce památkového objektu v Českém Krumlově na penzion (08/12/2009)

V rámci projektu byla obnovena kulturní památka v Dlouhé ulici v Českém Krumlově, která byla ve špatném technickém stavu. Pokud by památka nebyla rekonstruována, došlo by ke kulturnímu a architektonickému znehodnocení objektu, který se nachází v městské památkové rezervaci zapsané v seznamu UNESCO. Dotace poskytnutá z ROP Jihozápad činila 10 857 031 Kč. Díky této podpoře byl v objektu vybudován penzion, který kloubí moderní architekturu s prvky zámeckého stylu. Od svého počátku je vyhledáván turisty, kteří se rádi vracejí i mimo sezónu, čímž projekt splnil svůj účel-podpora cestovního ruchu v mimosezónní době.

Přihlaste se na semináře pro příjemce (07/12/2009)

Pro stávající příjemce a nové příjemce všech výzev ROP Jihozápad připravuje Úřad Regionální rady workshop, který bude zaměřený především na naše zkušenosti z kontrol, na konkrétní vyplňování formulářů, posuzování změn a další témata zvolená příjemci. Více informací naleznete v pozvánce.

Ve Střelských Hošticích po novém mostě (04/12/2009)

Cílem projektu „Most ev.č. 117210-4 Střelské Hoštice“ byla rekonstrukce mostního objektu na silnici III/17210. Díky rekonstrukci došlo ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu v návaznosti na kvalitní propojení silnice III. třídy na nadřazenou silniční síť. Délka mostu je 47,68 m, šířka mostu 5,5 m. Stávající šířkové a směrové uspořádání zůstalo zachováno, právě tak jako zatížitelnost mostu. Dále byla provedena rekonstrukce vozovky na obou předmostích v délce 22,0 m. Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a podpořen částkou téměř 19,4 milionů korun.

Přečtěte si výroční číslo zpravodaje ROP Jihozápad (03/12/2009)

Přinášíme Vám sedmé číslo zpravodaje HEJ ROP, ve kterém Vás seznámíme se zájmem žadatelů v šesté a sedmé výzvě ROP Jihozápad. Dozvíte se, že ROP Jihozápad již od svého spuštění rozdělil obcím a městům v Jihočeském a Plzeňském kraji již 1,5 miliardy korun. Vybrali jsme také seznam nedůležitějších pochybení v žádostech do páté výzvy. U příležitosti výroční konference ROP Jihozápad jsme připravili také výroční vydání zpravodaje HEJ ROP. V tomto vydání představujeme vybrané úspěšně realizované projekty podpořené z ROP Jihozápad. Obě čísla jsou k dispozici v sekci Elektronický bulletin.

Upozorňujeme žadatele na nejčastější chyby v dokladování vlastnických vztahů (02/12/2009)

Při hodnocení formálních náležitostí se často opakují nedostatky v souvislosti s přílohou č. 3 Doklad o prokázání vlastnických vztahů – např. nebylo doloženo právo hospodaření po dobu udržitelnosti projektu, chyběl souhlas vlastníka s realizací projektu a skutečnost, že zástavní právo váznoucí na objektech dotčených projektem nenaruší jeho realizaci.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (30/11/2009)

Dne 1. 12. 2009 proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Škola ve Spáleném Poříčí využívá nový způsob výuky (27/11/2009)

Díky dotaci z ROP Jihozápad prošla Základní škola ve Spáleném Poříčí komplexní rekonstrukcí interiérů budov. Bylo také nakoupeno zařízení a vybavení několika učeben. Došlo i k dovybavení tělocvičny. Více o projektu v jeho kartě.

Děti v mateřské škole v Boršově vyzkouší novou zahradu (25/11/2009)

Dne 27. 10. 09 proběhlo slavnostní otevření pavilonů mateřské školy v Boršově nad Vltavou – II, která v rámci 2. výzvy ROP JZ realizovala projekt „Rekonstrukce a modernizace pavilonů mateřské školy Boršov nad Vtavou –II, jehož záměrem bylo vyřešit kritický technický stav areálu školy. Tím došlo ke zkvalitněním podmínek prostorového potenciálu školy a to především díky novému vybavení školní zahrady .

Připravujeme změny v etapizaci projektů (24/11/2009)

Z důvodu odlišných procesů proplácení finančně náročných investičních akcí připravil Řídící orgán ROP NUTS II Jihozápad výjimku v systému etapizace projektů pro projekty, jejichž celkové způsobilé výdaje připadající na podíl EU a státního rozpočtu byly v žádosti o podporu projektu plánovány a schváleny v celkovém objemu vyšším než 80 milionů Kč. Výjimka bude stanovena z věcného charakteru etap jako logicky kontrolovatelného celku.

V Plzeňském kraji byl slavnostně představen jeden z největších dopravních projektů (23/11/2009)

V úterý 3. 11. 2009 byl slavnostně otevřen jeden z největších projektů ROP Jihozápad, jehož cílem bylo vybudování komunikace III/1882 Oselce-Chanovice. Projekt byl podpořen v rámci 1. výzvy ROP Jihozápad dotací přesahující 135 mil. Kč. Smyslem projektu je především zlepšení dopravní situace v celé oblasti a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na stávající komunikaci, která je takřka v havarijním stavu. Realizace této investice bude mít též pozitivní efekt na životní prostředí v okolních obcích a zlepšeno bude také celkové napojení inkriminované oblasti na nadřazenou síť silnic.

Zveřejnění aktualizované Příručky pro příjemce (18/11/2009)

Upozorňujeme příjemce na aktualizaci Příručky pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad, kterou naleznete na webových stránkách Regionální rady v sekci Vše pro příjemce. Tato verze příručky je platná pro všechny příjemce podpory z programu ROP Jihozápad a to od 30.10.2009. Doporučujeme všem příjemcům využití aktuální příručky zejména s ohledem na změny některých podmínek pro realizaci projektů, které z ní vyplývají!

Reportáže ze slavnostního ukončení projektů na webových stránkách (16/11/2009)

V sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad jsou připraveny dvě nové reportáže o úspěšně dokončených projektech podpořených z programu ROP Jihozápad. Jedná se o projekt Vybudování sportovně relaxační zóny v rámci revitalizace území, který byl realizován v obci Heřmanova Huť a kde se nově mohou návštěvníci zabavit mimo jiné například při hře metaná. Druhá reportáž přináší informace o projektu Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy, který jistě zpříjemní život obyvatelům Třeboně a okolí tím, že sdružil veškeré správní instituce pod jednu střechu nově opraveného areálu bývalých kasáren.

Ve Zbiroze vyrostly nové místní komunikace k novostavbám (13/11/2009)

Projekt "Zbiroh - Vlčí jáma, dopravní infrastruktura" řešil novostavbu místních komunikací v lokalitě Zbiroh Vlčí jáma v celkové délce 613,8 m. Došlo ke kvalitnímu přímému napojení na nadřazenou silniční sít II/235, což umožní celkový rozvoj obytné zóny. Veškeré napojení nájezdů komunikace a chodníků je řešeno jako bezbariérové. Vybudováním nových místních komunikací se výrazně zlepšila kvalita obslužnosti nových rodinných domů a zvýšila se také atraktivita bydlení. Projekt byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a získal dotaci 10145 992 Kč.

Prodloužena lhůta na administraci ŽoP (12/11/2009)

Úřad Regionální rady prodlouží lhůtu administrace monitorovacích zpráv se žádostí o platbu a proplacení finančních prostředků ze stávajících 35 na 55 pracovních dnů, což je standardní lhůta u všech ostatních regionálních operačních programů. ROP Jihozápad měl jako jediný nastavenou takto krátkou lhůtu pro administraci monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Tato úprava umožní efektivnější zpracování veškeré dokumentace.

Aktuální informace k dnešní aktualitě (11/11/2009)

Úřad Regionální rady dostal aktuální informaci o zrušení semináře "Rekreační jezdectví", který byl plánován na 11. 11. 2009. V případě konání semináře v náhradním termínu Vás budeme informovat. Omlouváme se za případné problémy.

ROP Jihozápad se představí na semináři k hipoturistice (11/11/2009)

Zástupce Úřadu Regionální rady představí možnosti čerpání z ROP Jihozápad v oblasti podpory 3.1 C zaměřené na hipotrasy a hipostezky na semináři "Rekreační jezdectví" pořadaném Českou lesnickou společností, o.s. Náplní semináře bude mezioborová debata nad otázkami při plánování, realizaci a především užíváním hipotras a hipostezek. Účastníci budou seznámeni i s možnostmi financování vznikajících hipostezek. Více informací naleznete v pozvánce.

Pozvánka na semináře pro příjemce z 5. výzvy ROP Jihozápad (10/11/2009)

Ve dnech 19. a 20. 11. 2009 proběhnou v Českých Budějovicích a v Plzni semináře pro příjemce podpory u projektů, které byly schváleny k financování v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad na 15. jednání Výboru Regionální rady. Na seminářích budou příjemci podpory seznámeni s nejdůležitějšími podmínkami čerpání dotace a realizace projektů. Podrobnější informace spolu s harmonogramem naleznete v pozvánkách na semináře (České Budějovice, Plzeň).

Zveřejňujeme seznam příjemců 5. výzvy ROP Jihozápad (09/11/2009)

Na jednání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dne 6.11.2009 byl schválen seznam příjemců podpory v rámci páté výzvy ROP Jihozápad. Úplný seznam projektů schválených k financování naleznete v podobě dané Nařízením EK č. 1828/2006, v sekci Výzvy ROP Jihozápad.

Vyhlašujeme devátou a desátou výzvu ROP Jihozápad (06/11/2009)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje devátou výzvu k předkládání projektových žádostí do oblasti podpory 1.3 A Modernizace vozového parku veřejné dopravy (výzva je zaměřena pouze na kolejová vozidla). Žádosti do deváté výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 30. 6. 2010. Další dnes vyhlášenou výzvou je desátá výzva pro oblast podpory 1.1. Modernizace regionální silniční sítě. Žádosti do desáté výzvy je možné předkládat počínaje dnešním dnem do 15. 12. 2009. Veškerou dokumentaci k výzvám naleznete v sekci Výzvy.

Mateřská škola ve Slavči prošla modernizací (05/11/2009)

Záměrem projektu „Hrajeme si spolu - Modernizace Mateřské školy ve Slavči“ bylo vyřešení problému s technickým stavem budovy školky a vytvoření kvalitnějších podmínek pro komplexní rozvoj dětí. Došlo k výměně oken, dveří, střešní krytiny, oplechování a zateplení fasády a vyměněny také byly rozvody tepla a radiátorů. Prostory šaten byly modernizovány především prostřednictvím výměny stávajícího vybavení odkládacích regálů a věšáků a úprava rozmístění tohoto vybavení v prostoru šatny tak, aby lépe vyhovovalo potřebám dětí.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (04/11/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc listopad činí 26,495 Kč za 1 Euro.

V Sušici mají bezpečnější silnice (03/11/2009)

Dne 16. 10. 2009 byla slavnostně přestřižena páska na rekonstruované ulici Křičíkova a U Rybníku ve městě Sušici. Křičíkova ulice byla v rámci stavby upravena jako místní obslužná dvouproudová komunikace s parkovacími zálivy a jednostranným chodníkem na straně zástavby. Ulice U Rybníka byla upravena jako obytná zóna. Projekt byl podpořen v rámci třetí výzvy ROP Jihozápad částkou téměř 6,5 mil. Kč.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (02/11/2009)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

V Černošíně se zlepšily podmínky ke studiu (30/10/2009)

Překážky bránící zkvalitnění vzdělávání a zvýšení efektivity výuky byly v Černošíně odstraněny v rámci projektu „Zkvalitnění podmínek pro výuku na ZŠ Černošín“. Vznikly tři nové učebny - počítačová, jazyková a multimediální a došlo k vybavení tříd. Úpravy exteriéru zajistily vytvoření plochy s altánem pro výuku venku a prostor pro míčové hry a volnočasové aktivity dětí. Realizace projektu rozšířila možnosti výuky cizích jazyků, odborných předmětů, informačních technologií a environmentální výchovy. Projekt, který uspěl v rámci třetí výzvy ROP Jihozápad, byl podpořen částkou přesahující 3 980 000 Kč.

Hodnocení projektů 6. výzvy je v plném proudu (29/10/2009)

Po ukončení procesu hodnocení projektů z 5. výzvy přistoupili zaměstnanci oddělení administrace žádostí v Českých Budějovicích i v Plzni k 1. stupni procesu hodnocení projektů 6. výzvy – hodnocení formálních náležitostí. V případě zjištění formálního nedostatku projektu byl žadatel vyzván, aby daný nedostatek v termínu dvou pracovních dnů odstranil. Projekty, které úspěšně projdou tímto stupněm hodnocení, postupují do další fáze, kterou je kontrola přijatelnosti projektu.

Domov důchodců v Horní Plané otevřel rekonstruovaný pavilon C (27/10/2009)

Celkovou rekonstrukcí prošel pavilon C Domova důchodců v Horní Plané. DD byl například napojen na centrální vytápění obce H. Planá, byla realizována půdní vestavba. Celý DD je nyní bezbariérový. Projekt získal dotaci 36,2 mil. Kč ve druhé výzvě ROP Jihozápad. Dne 23. 10. proběhlo slavnostní ukončení projektu, který se tak představil veřejnosti.

Pozvánka na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2009 (26/10/2009)

Dovolujeme si Vás pozvat na Výroční konferenci ROP Jihozápad 2009, která se uskuteční 30. 11. 2009 v Českých Budějovicích a následně v Plzni. V rámci konference seznámíme účastníky s průběžnými výsledky ROP Jihozápad a s možnostmi, které ROP Jihozápad nabízí pro rozvoj Jihočeského a Plzeňského kraje. Na konferenci vystoupí také zástupci Plzeňského a Jihočeského kraje a další hosté. Své projekty představí úspěšní příjemci. Podrobnosti naleznete v pozvánce (České Budějovice, Plzeň).

Hotelové služby ve Slavonicích i pro postižené (23/10/2009)

Projekt „Revitalizace nemovité kulturní památky ČP. 466 pro rozvoj cestovního ruchu v MPR Slavonice“ (hotel ARKÁDA na Náměstí Míru ve Slavonicích) získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši téměř 2,5 mil Kč. Díky financím z EU mohl být instalován výtah pro bezbariérový přístup jednotlivých podlaží a tím se hotel zpřístupnil i návštěvníkům a občanům s tělesným postižením. Více o projektu v kartě.

Přinášíme nové reportáže z dokončených projektů (22/10/2009)

V dnešní reportáži Vás provedeme rekonstruovanými prostorami Bolzanovy barevné školy, která nyní patří díky dotaci mezi nejmoderněji vybavené školy v Táboře. Budete mít možnost nahlédnout do nových jazykových učeben či botanické laboratoře. Druhá reportáž Vás zavede do prostor Domu hudby v Plzni, který je výstupem projektu „Zkvalitnění výuky konzervatoře Plzeň“. Vznikl zde unikátní jednoúčelový koncertní sál se skvělou akustikou a další zázemí.

Příjemci dotací v Jihočeském a Plzeňském kraji získali z ROP Jihozápad v září téměř 300 milionů (21/10/2009)

Téměř 300 milionů korun přinesl ROP Jihozápad obcím, městům a podnikatelským subjektům v Jihočeském a Plzeňském kraji v uplynulém měsíci. Tuto částku totiž ROP Jihozápad v září reálně vyplatil na podporu projektů realizovaných v obou krajích regionu soudržnosti. Více informací získáte v tiskové zprávě.

Žáci Základní školy v Kardašově Řečici využívají nové učebny (20/10/2009)

V průběhu měsíce října bude proplacen a tím i ukončen projekt „Efektivnější výuka v Základní škole Kardašova Řečice“. Cílem projektu bylo zvýšit celkovou vybavenost základní školy; v průběhu realizace projektu došlo na výměnu rozvodů vody, vytápění, elektrické instalace, rekonstrukci podlah, dále byl rekonstruován školní dvůr s vybudováním sportoviště. V rámci projektu byl dále dovybaven interiér školy o specializovaný nábytek a vybavení včetně laboratorního, dílenského a ICT pro IT učebnu, IT centrum i pro nepočítačové předměty.

Slavnostní zahájení veletrhu cestovního ruchu ITEP 2009 (19/10/2009)

Dne 22. 10. 2009 v 10.00 hodin proběhne ve velkém sále Domu kultury INVEST-K v Plzni slavnostní zahájení veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2009. 5. ročník veletrhu je pořádaný pod záštitou ředitele České centrály cestovního ruchu – Czech Tourismu Ing. Rostislava Vondrušky a potrvá do 24. října 2009. ITEP 2009 je součástí projektu Komplexní propagace Plzeňského kraje, který byl předložen v rámci 2. výzvy ROP NUTS II Jihozápad a podpořen dotací ve výši přesahující 18 mil. Kč. Podrobnosti bohatého programu tohoto veletrhu, který určitě stojí za Vaši návštěvu, naleznete pod odkazem.

Návštěvníky jediných lázní Plzeňského kraje přivítá nový přestupní terminál (16/10/2009)

Cílem projektu „Přestupní autobusový-železniční terminál Konstantinovy “ bylo vyřešení problematického stavu autobusového nádraží a k němu přilehlého parkoviště v obci Konstantinovy Lázně. Realizací projektu došlo k vytvoření přestupního terminálu mezi různými druhy veřejné dopravy (autobus, železnice) a k vytvoření napojení mezi veřejnou dopravou a dalšími ekologicky šetrnými druhy dopravy.

Konzultace v měsíci září (15/10/2009)

Pracovníci Úřadu Regionální rady zaznamenali zvýšený zájem o konzultace v souvislosti s ukončením možnosti předkládání projektových žádostí do 6. a 7. výzvy ROP Jihozápad. Nejvíce se využívala možnost telefonických konzultací, zejména v prioritní ose 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí – 196 telefonátů. Podrobnější informace v grafu.

Pozvánka na slavnostní otevření místních komunikací v Sušici (14/10/2010)

Tento pátek 16. 10. 2009 bude slavnostně ukončen projekt „Sušice – ul. Křičkova a U Rybníka – rekonstrukce místních komunikací“. Jedná se o zásadní rekonstrukci místních komunikací, která zajistí zlepšení stavu místních komunikací ve městě a zvýšení bezpečnosti silničního provozu nejen pro motoristy, ale také pro pěší. Křičkova ulice je v rámci stavby upravena jako místní obslužná dvouproudová komunikace s parkovacími zálivy a jednostranným chodníkem na straně zástavby. Ulice U Rybníka nyní slouží jako funkční skupina D1.

Zpracování Závěrečných monitorovacích zpráv (13/10/2009)

Proces kontroly Závěrečných monitorovacích zpráv se Žádostí o platbu je velmi často zpomalen nevhodným uspořádáním monitorovací zprávy, popřípadě chybějící dokumentací. Upozorňujeme příjemce, aby věnovali zvýšenou pozornost zpracování Závěrečné monitorovací zprávy dle pokynů v Příručce pro příjemce včetně povinně dokládaných příloh.

Ředitel Úřadu Regionální rady informoval média o projektech přijatých v 6. a 7. výzvě (12/10/2009)

Ve dnech 6. - 7. října se na Úřadu Regionální rady v Plzni a Českých Budějovicích uskutečnilo setkání ředitele úřadu se zástupci médií. Jiří Trnka novináře informoval o přijatých projektech v rámci 6. a 7. výzvy, seznámil je s harmonogramem hodnocení těchto projektů a upozornil na nejčastější chyby, za které žadatelé ztratili body při věcném hodnocení projektů předložených v 5. výzvě programu ROP Jihozápad.

Penzion Bezdrev znovu nabízí své služby (09/10/2009)

Dnes zveřejňujeme kartu projektu „Přístavba a rekonstrukce penzionu Bezdrev“. Penzion, který se nachází v obci Zliv nedaleko Českých Budějovic, byl díky dotaci opět uveden do provozu a nabízí dnes návštěvníkům kromě ubytovacích a stravovacích služeb také vyjížďky na koních či zajištění rybářských povolenek. Více v sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

Ve Strašicích se otevřelo nové muzeum (08/10/2009)

V sobotu 26. září 2009 se ve Strašicích uzavřela první etapa budování areálu zážitkové a poznávací turistiky. Obci Strašice se díky podpoře z ROP Jihozápad podařilo vybudovat ve velitelské vile bývalých kasáren muzeum. V muzeu jsou umístěny přírodovědné sbírky se zaměřením na geologii, paleontologii, botaniku i zoologii.

První koncert v novém sále plzeňské konzervatoře (07/10/2009)

Dne 21. 9. 2009 slavnostně otevřela plzeňská konzervatoř nový koncertní sál. Projekt „Zkvalitnění výuky Konzervatoře Plzeň“ byl podpořen v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad a získal dotaci téměř 15 mil. Kč. Sál díky dotaci ROP Jihozápad poskytuje špičkové hudební zázemí nejen studentům, ale i "externím“ umělcům při mimoškolních koncertech. Z dotace byly zakoupeny i nové kvalitní hudební nástroje, které budou k dispozici studentům školy. Více informací v článku.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen (06/10/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc říjen činí 25,18 Kč za 1 Euro.

Zveřejnění metodického oznámení č. 17 (05/10/2009)

K 1. 8. 2009 nabyla účinnosti novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, kterou lze uplatnit také u příjemců dotací z ROP Jihozápad. Na základě novely zákona má zaměstnavatel v některých případech nárok na slevu na pojistném za každého zaměstnance. Podrobné informace naleznete v Metodickém oznámení č. 17 (sekce „ Vše pro příjemce“).

Sušice nabízí nové možnosti pro volnočasové aktivity (02/10/2009)

Dnes Vám přinášíme kartu projektu „Sušice– revitalizace herních ploch“. Projekt uspěl ve druhé výzvě ROP Jihozápad a získal dotaci ve výši 5,4 mil. Kč na rekonstrukci infrastruktury pro volný čas ve městě Sušice. Díky tomuto projektu vznikla hřiště nejen pro ty nejmladší, ale myslelo se také na seniory, pro něž byla vytvořena speciální herní plocha.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/10/2009)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace bude nepřístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Děkujeme za pochopení.

Končí šestá a sedmá výzva ROP Jihozápad (30/09/2009)

Dnes ve 12:00 hodin končí příjem žádostí do 6. a 7. výzvy ROP Jihozápad. Šestá výzva se zaměřuje jednak na pro projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru – oblasti podpory 1.2, 2.2, 3.1, a také na oblasti podpory 2.2, 2.3. Sedmá výzva byla vyhlášena specielně na oblast podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy - pouze vozidla městské hromadné dopravy (autobusy, ekobusy, trolejbusy, tramvaje). Předpokládané datum pro zveřejnění seznamu příjemců na webových stránkách je 15. 2. 2010.

Dnes probíhá konference SROP (29/09/2009)

Dnešní konference, která se koná na Krajském úřadě Jihočeského kraje, zhodnotí výsledky SROP v regionu Jihozápad včetně srovnání s ostatními regiony. Na konferenci vystoupí se svou prezentací i zástupce ROP Jihozápad a představí možnosti čerpání finančních prostředků, které tento program nabízí.

Na břehu Lipna nabízí své služby zrekonstruovaný kemp a pension (25/9/2009)

Cílem projektu „Rekonstrukce kempu a pensionu U Kukačků“ bylo zrekonstruovat a zmodernizovat kemp a pension, který se nachází nedaleko obce Horní Planá. Byly zrekonstruovány budovy sociálního zařízení, zpevněny cesty v areálu kempu, došlo k zateplení budov pensionu, byly zavedeny technologie vytápění budov a instalováno solární zařízení pro ohřev TUV. Realizace projektu napomohla k rozšíření nabídky možností pro trávení volného času v Jihočeském kraji a zvýšení kvality a úrovně služeb v tomto regionu. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 2 431 000 Kč. Projekt naleznete v sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad“.

Na místě kasáren je nový Seniorský dům (24/09/2009)

Dne 9. 9. 2009 se konalo slavnostní otevření Seniorského domu Písek za přítomnosti ředitele Krajského úřadu Jihočeského kraje JUDr. Luboše Průši a starosty města Písek Ing. Miroslava Sládka. Tento projekt byl podpořený z programu ROP Jihozápad částkou 36,4 milionu korun. V rámci projektu „Seniorský dům Písek“ byl rekonstruován objekt dnes již nevyužívané bývalé vojenské nemocnice Otavských kasáren v Čelakovské ulici č.p. 8., který bude nyní sloužit nízkopříjmovým skupinám seniorů nejen píseckého okresu. Město tak pro své seniory získalo dalších 100 lůžek.

Přečtěte si Metodické oznámení č. 16 (23/09/2009)

Upozorňujeme žadatele a příjemce na Metodické oznámení k upřesnění vztahů obec/kraj a organizací jimi zřizovaných či zakládaných v souvislosti s dokladováním výdajů projektu. Dle dokumentace ROP Jihozápad je vždy nutné doložit skutečnou úhradu výdaje příjemcem podpory projektu, tzn. že veškeré výdaje s projektem spojené musí být hrazeny z účtu vedeného na jméno příjemce. Metodické oznámení naleznete v sekci Vše pro příjemce.

  1. základní škola v Plzni zrekonstruovala díky ROP Jihozápad svůj sportovní areál (22/09/2009)

Dne 9. 9. 2009 došlo ke slavnostnímu otevření rekonstruovaného sportovního areálu 20. základní školy v Plzni - Slovanech. Díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši 18,5 mil. Kč se 20. ZŠ podařilo ze stávajícího sportovního areálu z roku 1956, který neodpovídal současným potřebám, vytvořit moderní sportoviště pro více druhů sportu. Areál bude sloužit nejen pro školu, školní zájmovou činnost, mimoškolní a oddílovou činnost mládeže, ale bude rovněž využíván širokou veřejností k rekreačnímu sportování.

Zasedal Monitorovací výbor (21/09/2009)

Ve čtvrtek 17. 9. 2009 se již popáté sešel Monitorovací výbor ROP Jihozápad za účasti zástupce Evropské komise Jana Boušky. Tentokrát výbor schválil aktualizovaný Prováděcí dokument ROP Jihozápad a také evaluační studie Vyhodnocení úspěšnosti publicitních aktivit ROP NUTS II Jihozápad a Vyhodnocení realizační fáze projektů. Monitorovací výbor neshledal závady, které by bránily řádné realizaci ROP JZ, a prostřednictvím schválené Zprávy o realizaci ROP Jihozápad konstatoval jeho uspokojivý vývoj.

V obci Líně využívají občané nově zrekonstruovanou komunikaci (18/9/20009)

Více jak 5,7 mil. Kč získal projekt „Rekonstrukce místní komunikace – ul. Havířská, v části Sulkov – II. etapa“ ve třetí výzvě ROP Jihozápad. Projekt řeší kompletní rekonstrukci nevyhovující komunikace v oddělené části obce Sulkov. Po obou stranách vozovky byla také vybudována nová parkovací stání. Ve čtyřech upravených křižovatkách jsou řešeny bezbariérové prvky signálními pásy a sníženým obrubníkem. Více o projektu v sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad.“

Přinášíme novou anketu (17/09/2009)

Počínaje dnešním dnem máte možnost vyjádřit svůj názor v nové anketě ROP Jihozápad „Setkali jste se již s realizovaným projektem podpořeným z ROP Jihozápad?“ Z předchozí ankety vyplývá, že největší přínos pro život v regionu NUTS II Jihozápad mají, podle 168 hlasujících, projekty z oblastí podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí, 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci a 1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Pokud však bereme v úvahu fakt, že tematika cestovního ruchu je rozmělněna do tří oblastí podpory, umístila se s 38 hlasy suverénně na první příčce. Výsledky ankety naleznete v grafu.

Proběhlo další kolo seminářů k PPP projektům (16/09/2009)

Na obou územních pracovištích proběhlo ve dnech 2. a 3. 9. další kolo seminářů pro žadatele z ROP Jihozápad zaměřených na přípravu a realizaci PPP projektů. PPP projekty jsou realizovány formou partnerství veřejného a soukromého sektoru. Všechny prezentace včetně případové studie naleznete v sekci „Semináře, vzdělávací akce“.

Shlédněte reportáž o projektech podpořených z ROP Jihozápad (15/09/2009)

Hlavním cílem TV reportáží, které bude na svých webových stránkách úřad zveřejňovat pravidelně v polovině každého měsíce, je představit úspěšně realizované projekty podpořené z ROP Jihozápad. Objeví se záznamy z významných akcí týkajících se projektů, jako např. otevírání stavebních prací, slavnostní ukončení projektu aj. Součástí každé reportáže o projektu by měl být rozhovor s příjemcem, nebo s jinými dotčenými osobami. Reportáže také zmapují nejdůležitější události ROP Jihozápad. První reportáž naleznete v nové sekci „Úspěšné projekty ROP Jihozápad/Reportáže“.

Komunikace v centru Bezdružic prošly rekonstrukcí (14/09/2009)

Dne 18. září 2009 bude slavnostně ukončena komplexní rekonstrukce ulic v centrální části města Bezdružice. Přestřižení pásky budou předcházet projevy zástupců Plzeňského kraje a starosty města. Rekonstrukce osmi komunikačních větví výrazně zlepší přístup k objektům občanské vybavenosti ve městě. Tento projekt, předložený v rámci druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad, byl podpořen dotací přesahující 17 mil. Kč.

Střední rybářská škola v Třeboni získala nové učebny (11/09/2009)

Představujeme Vám další z dokončených projektů z oblasti školství. Střední odborná škola rybářská a vodohospodářská v Třeboni mohla díky dotaci z ROP Jihozápad realizovat projekt „Vybudování multifunkční učebny a zřízení jazykových učeben“. Učiliště tak získalo kvalitní a dosud chybějící vzdělávací zázemí pro výuku nejen cizích jazyků, ale i dalších odborných předmětů. Více o projektu…

Přihlaste se na seminář „Jezdíme na stlačený plyn“ (10/09/2009)

Český plynárenský svaz ve spolupráci s Krajským úřadem JčK připravuje seminář k využití CNG v dopravě. Cílem semináře je poskytnout firmám působícím v JČ regionu v oblasti dopravy, přepravy osob, zboží, materiálů dále zástupcům státní správy a územní samosprávy, starostům měst a obcí i nejširší veřejnosti informace o využití CNG v dopravě v ČR a ve světě včetně nabídky aut na tento alternativní pohon. Dozvíte se také o možnostech předkládání projektů souvisejících s využitím tohoto alternativního paliva (CNG) do ROP Jihozápad. Seminář se uskuteční dne 17. září 2009 od 9:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu.

Pozor na členění financí mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu (09/09/2009)

Apelujeme na žadatele, aby dopředu dostatečně zvážili zařazení financí v rozpočtu projektu do investic a neinvestic a toto zařazení v projektové žádosti měli účetně ověřeno. Změna přesunu financí mezi investicemi a neinvesticemi v rozpočtu projektu je změnou v rámci ROP Jihozápad obecně nepřípustnou.

Řízení změn v projektu (08/09/2009)

Upozorňujeme příjemce, že není možné posouvat termín ukončení realizace projektu směrem vpřed ani dozadu, a to do měsíců říjen – listopad 2009. Úřad Regionální rady nepovolí tuto změnu z důvodů zajištění dostatečných prostředků na proplacení projektů a hladkého průběhu řízení oběhu hotovosti vzhledem ke končícímu roku.

Zasedal Výbor Regionální rady (7/09/2009)

V pátek 4. 9. 2009 se již počtrnácté sešel na svém zasedání Výbor Regionální rady. Pod vedením předsedkyně a hejtmanky Plzeňského kraje Milady Emmerové tentokrát výbor mimo jiné projednával průběh administrace projektových žádostí 5. výzvy ROP Jihozápad, schvaloval Závěrečný účet Regionální rady za rok 2008 a změny ve schválených projektech ROP Jihozápad.

Centrum obce Zruč-Senec se pyšní zrekonstruovanými silnicemi a novými chodníky (4/09/2009)

Záměrem projektu „Komplexní rekonstrukce místních komunikací v obci Zruč – Senec – II. Etapa“ byla komplexní rekonstrukce místních komunikací v centru obce. Jedná se o 5 komunikačních větví, které jsou důležitým prvkem při napojení obytné zóny na silnici II. třídy. Významnou součástí projektu je také výstavba nových chodníků, které zajistí bezpečnost pohybu. Komunikace dále umožní přístup k občanské vybavenosti - základní a mateřské škole, tělovýchovné jednotě Zruč a veřejně přístupnému hřišti. Projekt, který uspěl ve 3. výzvě ROP Jihozápad, byl podpořen částkou téměř 13,5 mil. Kč.

Plzeň má nový zimní stadion podpořený z ROP Jihozápad (3/09/2009)

Dne 31.8. 2009 byl v Plzni zahájen provoz nového zimního stadionu. Projekt „Výstavba areálu zimního stadionu Plzeň – Košutka“ je jedním z největších projektů v oblasti cestovního ruchu, který byl v Plzeňském kraji podpořen. Příjemce dotace s ním uspěl v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad a získal dotaci přesahující sto milionů korun. Kromě dvou ledových ploch bude ve sportovně-rekreačním areálu k dispozici také fitness, prodejna sportovních potřeb, restaurace a bufet.

S novým školním rokem v novém prostředí (2/09/2009)

S počátkem školního roku začínají sloužit nově zrekonstruované prostory ve školách, jejichž modernizace byla podpořena z ROP Jihozápad. Město Touškov v plzeňském kraji otevřelo dne 31.8. slavnostním přestřižením pásky a prohlídkou zmodernizovaný pavilon své základní školy. Církevní gymnázium v Plzni začalo od 1. 9. využívat nově zrekonstruované učebny fyziky a literatury. Na 20. 9. připravuje den otevřených dveří Město Spálené Poříčí, které začne v základní škole využívat nové interaktivní učebny. V Jihočeském kraji zahájila 1. 9. výuku v novém pavilonu Bolzanova barevná škola v Táboře.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (1/09/2009)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace bude nepřístupná od 8:00 do 17:00 hodin.

Přečtěte si závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek (31/08/2009)

Upozorňujeme příjemce na Metodiku zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Metodiku zadávání zakázek financovaných za zdrojů Evropské Unie. Dokument naleznete v sekci Vše pro příjemce. V případě zjištěných nedostatků v oblasti zadávání veřejných zakázek může dojít k pokrácení dotace až do výše 100% dané zakázky. Soupis nejčastějších nedostatků zjištěných při kontrolách zadávání veřejných zakázek si můžete přečíst v sekci Vše pro žadatele a příjemce - Ostatní dokumenty.

Hotel Zvíkov nabízí vyšší standard služeb (28/08/2009)

Na konci dubna letošního roku byl ukončen další projekt podpořený z programu ROP Jihozápad. Díky projektu Rekonstrukce hotelu Zvíkov, který se nachází v oblasti Orlické přehrady, kde plní roli významné základny cestovního ruchu, došlo k opravě a modernizaci pokojů, restaurace, vinárny, výčepu, kavárny, salónku, skladu, chodby, vstupní haly s recepcí, sociálního zařízení, kuchyně a krytého bazénu hotelu. Zcela nově přibyl i bezbariérový přístup. Projekt byl podpořen částkou 1,7 milionu korun.

ROP Jihozápad nejmedializovanějším programem (27/08/2009)

ROP Jihozápad se i nadále drží na čele medializace regionálních operačních programů. Absolutní počet mediálních výstupů zaznamenaných společností Newton Media se proti červnu mírně snížil, ale ROP Jihozápad (139) i nadále zůstává na čele žebříčku a jako jediný v tomto měsíci překročil hranici sta mediálních výstupů. V červenci dosáhly ve srovnání s předchozím měsícem zlepšených výsledků také ROP Severozápad (98) a ROP Moravskoslezsko (87). Graf...

Konzultace s žadateli pokračují (26/08/2009)

Přestože byla koncem června ukončena 5. výzva ROP Jihozápad, realizovali pracovníci územních odborů administrace programu v Českých Budějovicích a Plzni v průběhu července 213 konzultací. Tento počet souvisí s vyzýváním žadatelů k nápravě formálních náležitostí v předložených projektových žádostech. Statistiku počtu konzultací naleznete v grafu.

Město Černošín a obec Líně představí místní komunikace podpořené z ROP Jihozápad (25/08/2009)

V tomto týdnu budou na území Plzeňského kraje ukončeny další dva projekty podpořené z ROP Jihozápad zaměřené na rekonstrukci a modernizaci místních komunikací. Ve čtvrtek 27.8. bude slavnostně zakončena realizace projektu obce Líně „Rekonstrukce místní komunikace – ulice Havířská v části Sulkov – II. etapa“, v pátek 28.8. proběhne otevření projektu města Černošín „I. etapa - rekonstrukce a modernizace komunikací (Obnova náměstí ve městě Černošín)“. Černošín uspěl se svým projektem v rámci 2. výzvy s dotací téměř 15,9 mil. Kč, projekt Líní byl podpořen ve 3. výzvě ROP Jihozápad částkou více než 5,7 mil. Kč.

O semináře pro příjemce byl velký zájem (24/08/2009)

Dne 19. a 20. 8. 2009 uspořádal Úřad Regionální rady dva semináře pro příjemce v Českých Budějovicích a v Plzni. Semináře byly zaměřeny především na aktualizaci příručky pro příjemce a nejčastější pochybení v zadávání veřejných zakázek. O semináře byl již tradičně velký zájem. Celkem se obou seminářů zúčastnilo 100 posluchačů.

Kladruby mají nové komunikační plochy (21/08/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ se dnes nově dočtete o úspěšně zrealizovaném projektu „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever“, který byl podpořen z programu ROP Jihozápad dotací přes 5 milionů korun. Ve čtvrti Kladruby – sever byla v rámci projektu zrekonstruována frekventovaná komunikace, vzniklo nové parkoviště, byly osazeny přilehlé chodníky, upraveny zvýšené rampy pro osoby s omezenou pohybovou mechanikou a orientací a vysázena zeleň. Realizací projektu byla zvýšena bezpečnost obyvatel při pohybu v této lokalitě a byla lépe zpřístupněna zařízení občanské vybavenosti – dům s pečovatelskou službou, pošta a mateřská škola.

Proběhlo hodnocení přijatelnosti projektů 5. výzvy (20/08/2009)

Zaměstnanci územních odborů implementace v Českých Budějovicích a v Plzni hodnotili přijatelnost projektů 5. výzvy ROP Jihozápad. Posuzovali, zda předložené žádosti odpovídají podmínkám a cílům jednotlivých oblastí podpory v rámci programu ROP Jihozápad. Do pěti pracovních dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti jsou všichni žadatelé písemně seznámeni s výsledkem hodnocení svého projektu.

Slavnostní otevření komunikace podpořené z ROP Jihozápad (19/08/2009)

V úterý 11. srpna 2009 byla slavnostně uvedena do provozu stavba „Přeložka silnice II/190 Železná Ruda – Špičák“. Předmětem projektu, který uspěl v 1. výzvě ROP Jihozápad, je výstavba nové přeložky silnice II/190 v včetně rekonstrukce stávajícího objektu železničního mostu. Stavbou došlo k narovnání komunikace a odstranění nepřehledných a nebezpečných úseků, čímž se výrazně zvýšila bezpečnost dopravního provozu. Plánované finální dokončení projektu je stanoveno na 30.6.2010, výše dotace z ROP Jihozápad činí více než 97,5 mil. Kč.

Upozornění na výpadek telefonních linek (18/08/2009)

Dnes probíhá úprava připojení na Územním odboru implementace programu v Plzni. Z tohoto důvodu předpokládáme v době od 8:00 do 10:00 nedostupnost telefonních linek.

Město Kaplice předložilo etapovou monitorovací zprávu s žádostí o platbu (17/08/2009)

Dne 22. 6. byla na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad předložena 3. etapová monitorovací zpráva se žádostí o platbu města Kaplice v rámci projektu Rekonstrukce komunikací v Kaplici. Díky realizaci tohoto projektu došlo k rekonstrukci ulice Tržní, kde byla odfrézována původní vozovka a položen nový podklad. V místech, kde vozovka těsně přiléhala k zástavbě, byly zřízeny odrazové proužky a obrubníky byly převýšeny nad úroveň vozovky. Celkem bylo zrekonstruováno 397 metrů komunikace.

K Regionálnímu muzeu Čestice vede zrekonstruované schodiště (14/08/2009)

Hlavním cílem projektu „Regenerace přístupového schodiště k regionálnímu muzeu Čestice“ bylo odstranění škod způsobených vlivem času, podmínkami prostředí, ve kterém se schodiště nalézá, a následkem nevhodných stavebních úprav ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Cílem realizace bylo oživení historického a kulturního dědictví městysu Čestice a zvýšení potenciálu cestovního ruchu na území mikroregionu Svazku obcí šumavského Podlesí. Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 1 065 242,50 Kč.

Hlasujte v nové anketě (13/08/2009)

V předchozí anketě jsme se Vás ptali, zda jste k zajištění úvěru zřídili zástavu na majetek získaný z dotace. V anketě hlasovalo celkem 25 respondentů - nejvíce hlasujících uvedlo, že majetek z projektu zastaven není. Upozorňujeme, že zastavení majetku pořízeného z dotace je podle čl. VI odst. 15 Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace po dobu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu zakázáno a dodržování tohoto pravidla je úřadem kontrolováno.

V dnešní anketě se Vás ptáme: "Rozvoj které oblast podpory ROP Jihozápad má podle Vás největší přínos pro život v regionu NUTS II Jihozápad?" Hlasovat můžete níže na této stránce.

Připravujeme seminář k přípravě PPP projektů (12/08/2009)

Přihlaste se na další kolo semináře k procesu přípravy PPP projektů (partnerství veřejného a soukromého sektoru). Semináře se budou konat 2.9. v Českých Budějovicích a 3.9. v Plzni. Informace o programu naleznete v pozvánce.

Občané Žinkov a okolí mohou využívat nové areály zábavy a poznání (11/08/2009)

Dne 1. srpna 2009 proběhla slavnost k oficiálnímu zahájení provozu Areálů zábavy a poznání pořádaná městysem Žinkovy. V rámci projektu „Vybudování tří areálů trávení volného času – posílení občanské vybavenosti městysu Žinkovy“ tak v Žinkovech a jejich částech Kokořově a Bězí vyrostla tři dětská hřiště, dvě letní scény a multifunkční klub pro volnočasové aktivity občanů. Projekt předložený v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad byl podpořen dotací ve výši přesahující 7,6 mil. Kč, což představuje 92,5% z celkových způsobilých výdajů projektu. Slavnost zpestřilo mimo jiné i loutkové představení a vystoupení dechové hudby.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (10/08/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc srpen činí 25,581 Kč za 1 Euro.

Obce Bolešiny a Ostřetice spojuje nová místní komunikace (07/08/2009)

V sekci „ Úspěšné projekty ROP jihozápad“ prezentujeme další ukončený projekt „Rekonstrukce místní komunikace Bolešiny – Ostřetice“. Obec Bolešiny získala na projekt dotaci více jak 12,5 mil. korun z ROP Jihozápad. Díky projektu došlo ke zvýšení bezpečnosti na místní komunikaci a ke zlepšení obslužnosti obou obcí.

Slavnostní otevření rozhledny na Kleti (06/08/2009)

Dne 24.7.2009 proběhlo slavnostní otevření nově opravené rozhledny na Kleti v rámci podpořeného projektu ze 2. výzvy ROP Jihozápad „Rekonstrukce rozhledny na Kleti“. Současně s otevřením rozhledny a u příležitosti 20. výročí založení CHKO Blanský les byla ve druhém patře rozhledny otevřena nová expozice "Krajina Kleť". Projekt byl z ROP Jihozápad podpořen částkou 8,4 mil Kč.

Přinášíme šesté číslo zpravodaje ROP Jihozápad (05/08/2009)

V šestém čísle informačního zpravodaje ROP Jihozápad naleznete vyhodnocení počtu předložených projektových žádostí v páté výzvě, informace k vyhlášené sedmé výzvě na obnovu vozů MHD a plán výzev na příští roky. Také se dočtete, že z hlediska čerpání patří ROP Jihozápad mezi nejúspěšnější operační programy v ČR, a představíme další realizované projekty. ROP Jihozápad se také účastní veletrhů a soutěží, ve kterých již některé projekty získaly ocenění. Naleznete i další hesla ze slovníčku pojmů. Páté číslo zpravodaje je k dispozici v sekci Elektronický bulletin.

Pozvánka na semináře pro příjemce ROP Jihozápad (04/08/2009)

Dovolujeme si Vás pozvat na semináře pro příjemce, které se konají dne 19. 8. 2009 v Českých Budějovicích a 20. 8. 2009 v Plzni. Semináře jsou zaměřeny především na aktualizaci příručky pro příjemce a nejčastější pochybení v zadávání veřejných zakázek. Podrobnější informace naleznete v pozvánce.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit 7 (03/08/2009)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace bude nepřístupná od 8:00 – 17:00 hodin.

Novohradské hory rozšířily ubytovací kapacity (31/07/2009)

Projekt „Multifunkční sportovně-relaxační centrum Černé údolí " je zaměřen na vybudování nových ubytovacích kapacit v budoucím komplexu sportovně-relaxačního centra Černé údolí v malebné lokalitě Novohradských hor. Turisté mají možnost využít 34 nových lůžek. Více o tomto projektu se dočtete v sekci „Úspěšné projekty“.

V Chodové Plané bylo slavnostně otevřeno náměstíčko podpořené z ROP Jihozápad (29/07/2009)

V pátek 24. 7. 2009 byl v městysu Chodová Planá slavnostně představen zrealizovaný projekt Rekonstrukce prostoru náměstí Chodová Planá, se kterým městys uspěl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad. V rámci slavnostního otevření zrekonstruovaného náměstíčka vysvětil plzeňský biskup František Radovský historickou kašnu, která je hlavní dominantou náměstí. Starosta městyse Ing. Jan Volný ve svém projevu mimo jiné uvedl, že by k této rekonstrukci bez finanční podpory z ROP Jihozápad nedošlo. Schválená výše dotace činí téměř 6 mil. Kč.

Písecká nemocnice modernizuje (27/07/2009)

Dne 31. 5. 2009 byl dokončen projekt „Telemetrie a ultrazvuk“ v písecké nemocnici. Došlo tak k naplnění původního záměru, tedy modernizace vybavení tohoto zdravotnického zařízení. Nový telemetrický přístroj nyní zajišťuje nezbytný monitoring pacientů po infarktu myokardu a prodělání dalších kardiovaskulárních chorob. Moderní ultrazvukové zařízení pak umožnilo zkvalitnění služeb radiodiagnostického oddělení, které je specifické svým nepřetržitým celodenním provozem. Moderní vybavení zajistí celkové snížení nákladů na zdravotní péči za současného zvýšení její kvality.

Nově zrekonstruovaná sokolovna v obci Kařez poskytuje občanům kulturní, společenské a sportovní vyžití (24/07/2009)

Hlavním smyslem projektu Rekonstrukce Sokolovny bylo zachovat, rozšířit a obnovit řadu služeb a aktivit souvisejících s budovou sokolovny Kařez. Ta již delší dobu nebyla plnohodnotně využívána kvůli nedostatečnému technickému a technologickému stavu. Projekt řešil komplexní rekonstrukci objektu, který tak může být znovu naplno využíván. Bližší informace o projetu naleznete v sekci „Úspěšné projekty“.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v červnu 2009 (23/07/2009)

Během června navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 16 573 čtenářů. Červnová návštěvnost převyšuje květnové výsledky a potvrzuje trvající zájem o internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu.

Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vltavou – II.etapa (22/07/2009)

V nejbližších dnech bude proplacen projekt „Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vltavou“. Náklady projektu dosáhly částky 2 356 107,58 Kč, z toho dotace činí 2 179 399,00 Kč. Během doby realizace projektu spolufinancovaného z ROP Jihozápad bylo zrekonstruováno šest úseků chodníků v centrální části obce v celkové délce 0,77 km. Nový povrch z kamene nahradil staré, rozpadající se chodníky s asfaltovým povrchem. Rekonstrukce zvýší bezpečnost nejen chodců, ale i ostatních účastníků silničního provozu v obci, a usnadní přístupnost komunikací osobám se sníženou mobilitou.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (21/07/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červenec 2009 činí 26,020 Kč/EUR.

V horažďovickém muzeu vznikla nová interaktivní dílna (20/07/2009)

Dne 30. 5. 2009 proběhlo v Městském muzeu Horažďovice slavnostní otevření interaktivní dílny podpořené z ROP Jihozápad. Starostka města Jindřiška Antropiusová při něm představila projekt, který oživí a představí staré místní tradice mimo jiné i prostřednictvím počítačového programu „virtuální dílna“. Interaktivní dílna je propojena se stálými expozicemi muzea s ukázkami tradičních řemesel a tvoří tak nový zajímavý produkt cestovního ruchu. Město Horažďovice získalo na svůj záměr prostřednictvím ROP Jihozápad v rámci 3. kola výzvy dotaci ve výši přesahující 600 000,- Kč.

Rokycany nabízejí zdravotně postiženým nový stacionář (17/07/2009)

V dubnu letošního roku se Rokycanech otevřely nové prostory pro lidi se zdravotním postižením, jejichž omezení jim nedovolí plně se zapojit do práce a potřebují pracovní aktivitu zkombinovat s možností rehabilitace a relaxace. Realizací projektu došlo v Rokycanech k rekonstrukci objektu a vybavení budovy, v níž jsou provozovány Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička. Více o projektu naleznete v sekci „Úspěšné projekty“.

Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta (16/07/2009)

Dne 1.5. 2009 byla ukončena první etapa projektu Rekonstrukce domova důchodců U Zlatého kohouta realizovaného v rámci druhé výzvy. Cíl projektu spočívá ve zvýšení kvality poskytovaných služeb pro seniory. Hlavní aktivity k dosažení cíle jsou výstavba sesterny, rozšíření provozních prostor a vybudování bezbariérových vstupů do obytných buněk.

URBACT (15/07/2009)

Upozorňujeme na vyhlášení nové výzvy v rámci operačního program URBACT II, která je zaměřena na řešení ekonomické krize a řešení globálního oteplování. Program URBACT II slouží k výměně a získávání zkušeností mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst. Hlavním cílem programu je zefektivnit politiky a strategie pro dosažení udržitelného a integrovaného rozvoje měst. Více informací k dané výzvě naleznete přímo na portálu http://www.urbact.eu/, který slouží i k získání partnerů pro váš projekt.

Obce a města mohou obnovit zeleň z Operačního programu Životní prostředí (14/07/2009)

Žadatelé, kteří předkládají své projektové záměry revitalizace sídelní zeleně do oblastí podpory 2.2 a 2.3 ROP Jihozápad, mohou žádat také do Operačního programu Životní prostředí. Konkrétně do oblasti podpory 6.5, která je zaměřena na zachování a zvyšování počtu a rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěných územích, zakládání zelených prstenců kolem sídel, výsadbu vegetace na místě odstraněných starých zátěží a odstraňování, nebo zajišťování nevyužívaných objektů v chráněných územích.

Zveřejnění revize Metodického oznámení č. 12 (13/07/2009)

Metodické oznámení č. 12 blíže upřesňuje způsobilost výdajů na odborné a znalecké posudky a nově upřesňuje způsobilost výdajů spojených s řízením projektu s ohledem na hospodárnost a přiměřenost výdaje. Kompletní metodické oznámení č. 12 naleznete v materiálech k 5., 6. a 7. výzvě u každé oblasti podpory a v sekci Vše pro příjemce.

Náměstí v Trhových Svinech prošlo stavebními úpravami (10/07/2009)

Ve 2. výzvě ROP Jihozápad uspěly Trhové Sviny s projektem Stavební úpravy horní části Žižkova náměstí. Projekt byl předložen jako součást postupné regenerace vyhlášené městské památkové zóny a týká se rekonstrukce místní komunikace a přilehlých chodníků v centru města. Výše podpory z ROP Jihozápad činí 5 040 676,48 Kč. Více o projektu naleznete v sekci „Úspěšné projekty“

Povodně mohou přinést problémy příjemcům podpory z ROP Jihozápad (09/07/2009)

V důsledku mimořádných přírodních událostí může v praxi dojít k problémům s realizací či udržitelností projektů, které byly, nebo by mohly být spolufinancovány z prostředků EU. Při takovýchto událostech je nutné konzultovat vzniklý problém s Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Přinášíme Vám přehled možných problémů v souvislosti s povodněmi a doporučení jejich řešení.

Začalo hodnocení projektů 5. výzvy ROP Jihozápad (08/07/2009)

Dne 1.7.2009 proběhlo na pracovištích oddělení administrace žádostí v Plzni a v Českých Budějovicích otevírání obálek a začal proces hodnocení formálních náležitostí projektů. Nejprve hodnotitelé posuzují splnění jednotlivých kritérií formálních náležitostí, přičemž po kontrole každého kritéria vyplní v příslušném sloupci protokolu, zda bylo, nebo nebylo toto kritérium splněno. Pro úspěšné postoupení do další fáze hodnocení musí žádost splnit veškerá kritéria hodnocení formálních náležitostí. Více...

Přinášíme vám novou anketu (07/07/2009)

V předchozí anketě jsme se Vás ptali, zda se chystáte předložit projektovou žádost v rámci páté a šesté výzvy ROP Jihozápad. Podle výsledků ankety, ve které hlasovalo celkem 758 respondentů byl opět velký zájem o oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího školství. Podobně exponovaná byla oblast podpory 2.3 Revitalizace částí měst a obcí.

V dnešní anketě se Vás ptáme, zda jste si zřídili zástavu na majetek získaný z dotace k zajištění úvěru.

Omezení konzultací na Územních odborech v Českých Budějovicích a Plzni (07/07/2009)

Z důvodů administrace projektových žádostí v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad dochází od 1.7. 2009 k omezení konzultací na oddělení administrace žádostí obou Územních odborů implementace v Českých Budějovicích a Plzni. Žadatelé mohou nadále konzultovat po předchozí domluvě s pracovníky úřadu.

Chanovice poskytují nové propagační materiály v rozšířeném informačním centru (03/07/2009)

Díky projektu „Obec Chanovice a okolí – příroda, historie, kultura, řemesla a tradice pro návštěvníky Pošumaví“, který byl podpořen v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad, mohla obec Chanovice na Plzeňsku vydat několik zajímavých publikací propagujících toto území jako destinaci cestovního ruchu. Došlo také k rozšíření vybavení a posílení služeb poskytovaných v místním informačním centru. Více o projektu naleznete v sekci „Úspěšné projekty“.

Vyhněte se chybám při zadávání veřejných zakázek (02/07/2009)

Přinášíme nejčastější nedostatky zjištěné při kontrolách zadávání veřejných zakázek (včetně zakázek mimo režim zákona) u projektů v realizační fázi či u ukončených projektů. V případě zjištěných nedostatků může dojít k pokrácení dotace až do výše 100 % dané zakázky. Tento soupis by měl sloužit především jako prevence častých a zbytečných chyb při zadávání veřejných zakázek. Najdete jej pod odkazem Vše pro žadatele a pro příjemce – Ostatní dokumenty.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (01/07/2009)

Dnes proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin

  1. výzva ROP Jihozápad dnes končí (30/6/2009)

Pracovníci oddělení administrace dnes převezmou poslední projektové žádosti v rámci 5. výzvy. Žadatelé měli možnost předkládat projektové žádosti od 27. 3. do 30. 6. 2009 do 12:00. Pátá výzva ROP Jihozápad je další velkou výzvou určenou pro drtivou většinu oblastí podpory a je na ní určeno téměř 3,8 mld. Kč.

Písek nabízí nové sportovně relaxační centrum (26/06/2009)

V sekci Úspěšné projekty zveřejňujeme další ze série dokončených projektů podpořených prostřednictvím ROP Jihozápad. Projekt Harmony Club Písek uspěl ve druhé výzvě ROP NUTS II Jihozápad a byl podpořen částkou 8 624 294,92 Kč.

Ukončení osobních konzultací (25/06/2009)

V pátek 26. 6. 2009 končí možnost osobně konzultovat připravované projektové záměry do 5. výzvy ROP Jihozápad. V pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. budou vyřizovány již jen telefonické a výjimečně e-mailové dotazy. Zároveň upozorňujeme, že lhůta pro vyřízení dotazů je standardně stanovena Úřadem Regionální rady na 5 pracovních dní.

Upozorňujeme na konec výzvy (23/06/2009)

Upozorňujeme předkladatele projektů na blížící se termín ukončení 5. výzvy programu ROP Jihozápad dne 30. 6. 2009 ve 12 hodin. Do této doby musí být projektové žádosti doručeny osobně v zapečetěné obálce na příslušný územní odbor implementace Úřadu Regionální rady v Plzni a v Českých Budějovicích. Apelujeme na předkladatele projektových žádostí, aby se snažili předkládat své projekty průběžně před ukončením výzvy a vyhnuli se tak případnému čekání či shonu v posledních dvou dnech výzvy (29. 6. a 30. 6.).

Upozorňujeme na aktualizovaný telefonní seznam (22/06/2009)

V souvislosti s vrcholícími přípravami projektů do 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad upozorňujeme žadatele a příjemce na aktualizaci telefonního seznamu zaměstnanců úřadu. Konkrétně došlo k přečíslování koncových čísel pracovníků Územního odboru implementace v Českých Budějovicích. Více zjistíte přímo v sekci Kontakty.

V Blovicích vyrostla komunikace pro novou obytnou zónu (19/06/2009)

V sekci Úspěšné projekty zveřejňujeme další ze série dokončených projektů podpořených prostřednictvím ROP Jihozápad. Tentokrát si můžete přečíst o novostavbě místních komunikací nové obytné zóny v Blovicích na Plzeňsku.

Unikátní gotické výmalby byly objeveny při rekonstrukci kostela a fary v Prachaticích (18/06/2009)

Dne 7.4. 2009 byla předána 1. Průběžná monitorovací zpráva projektu „Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích“ z druhé výzvy. Cílem projektu byla výměna krytiny střechy kostela sv. Jakuba, která byla v havarijním stavu a byla příčinou poškozování této kulturně historické památky. Byl též řešen nevyužitý prostor v části krovu kostela s ohledem na turistický ruch. Tento prostor bude využit k výstavám a k prezentaci města, případně k uměleckým vernisážím a povede k zvýšení návštěvnosti této kulturně historické památky i města Prachatice.

Rekordní počet konzultací v roce 2009 (17/06/2009)

V souvislosti s vyhlášenou 5. a 6. výzvou ROP Jihozápad výrazně stoupl počet konzultací v měsíci květnu ve srovnání s ostatními měsíci roku 2009. Nejvíce se konzultuje v oblastech podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu a 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Ze statistik vyplývá, že omezené finanční prostředky umožní podpořit pouze zhruba každý desátý předložený projekt v těchto oblastech podpory. Apelujeme na žadatele, aby zvážili, zda je jejich projekt natolik kvalitní a přínosný, aby měl šanci uspět v konkurenci ostatních projektů. Statistiku počtu konzultací naleznete v grafu.

Konstantinovy Lázně mají dopravní terminál podpořený z ROP Jihozápad (16/06/2009)

Na konci měsíce května byl v Konstantinových lázních slavnostně otevřen nový bezbariérový dopravní terminál. V jediných lázních Plzeňského kraje bylo díky dotaci z ROP Jihozápad ve výši přesahující dva a půl milionu korun kromě dopravního terminálu také vybudováno nové parkoviště, venkovní prostory byly osázené keři, přibyly nové lavičky pro pasažéry a nezapomnělo se ani na cyklisty, pro něž vznikl odpočívací koutek s cyklostojany. Podle starosty města Karla Týla je nyní dopravní terminál reprezentativní bránou, kterou lázeňské městečko potřebovalo.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v květnu 2009 (15/06/2009)

Během května 2009 navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 13 576 čtenářů. Květnová návštěvnost je srovnatelná s počtem čtenářů v dubnu 2009 a potvrzuje stále velký zájem o internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v květnu 2009 (15/06/2009)

Během května 2009 navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 13 576 čtenářů. Květnová návštěvnost je srovnatelná s počtem čtenářů v dubnu 2009 a potvrzuje stále velký zájem o internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu.

Tábor nabízí nové, modernější služby turistům (12/06/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Město Tábor získalo dotaci na projekt “Modernizace infocentra – rozšíření nabídky služeb turistům“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Cyklisté se poprvé projeli po cyklostezce financované z ROP Jihozápad (11/06/2009)

V sobotu 30. května byla otevřena 1. etapa projektu Otavské cyklistické stezky Sušice – putování krajem Karla Klostermanna. I přes nepřízeň počasí se k první jízdě po nově vybudované cyklistické stezce podél řeky Otavy dostavila řada cyklistů. Všichni zúčastnění byli odměněni pamětní plackou. Slavnostního aktu se zúčastnil také starosta města Sušice Bc. Petr Mottl a ředitel Úřadu Regionální rady Jihozápad JUDr. Jiří Trnka. Město Sušice uspělo se svým projektem v rámci 2. výzvy a získalo na něj částku převyšující 30 mil. Kč.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (10/06/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc červen 2009 činí 26,761 Kč/EUR.

Snídaně s novináři představila aktuální události ROP Jihozápad (08/06/2009)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad uspořádal 28. 5. 2009 snídani s novináři v Českých Budějovicích a 5. 6. 2009 v Plzni. Ředitel úřadu Jiří Trnka informoval zástupce médií o nejdůležitějších aktuálních událostech ROP Jihozápad. Představil průběžné výsledky 5. a 6. výzvy a výsledky ankety, podle kterých lze očekávat, že žadatelé opět podají několikanásobně více projektů, než budeme schopni podpořit. V souvislosti s podáváním žádostí Jiří Trnka upozornil také na nejčastější chyby v projektových žádostech. Novináři dále získali informace i o právě vyhlášené 7. výzvě ROP Jihozápad.

Představujeme projekt „Nákup zdravotnického zařízení Nemocnice Sušice“ (05/06/2009)

V sekci Úspěšné projekty ROP Jihozápad zveřejňujeme projekt „Nákup zdravotnického zařízení Nemocnice Sušice“, který získal dotaci téměř 6,5 mil Kč v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad. V kartě projektu se, mimo jiné, můžete dočíst jak probíhala příprava projektu, jeho realizace i ukončení.

V Kařezu se slavnostně otevřela sokolovna podpořená z ROP JZ (04/06/2009)

V sobotu 23. 5. 2009 se v obci Kařez na Rokycansku uskutečnilo slavnostní otevření nově zrekonstruované sokolovny. Projekt „Rekonstrukce Sokolovny“ byl podpořen v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad v oblasti podpory 2. 3. Revitalizace částí měst a obcí.

Most v Soběslavi bude bezpečnější nejen pro chodce (03/06/2009)

Dne 1.4. předložil Jihočeský kraj průběžnou monitorovací zprávu k projektu „Most evidenční číslo 135-011 Soběslav“. Jedná se o projekt z druhé výzvy, který řeší rekonstrukci stávajícího mostu a zvýšení jeho nosnosti. Současně dochází ke změně šířkového uspořádání na mostě tak, aby zde mohl být umístěn chodník. Touto rekonstrukcí dojde k výraznému zlepšení pohybu chodců na mostě a ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Město Písek je atraktivnější díky regeneraci výstaviště v Písku (02/06/2009)

Dalším projektem, který byl podpořen ve druhé výzvě ROP Jihozápad a v nedávné době zrealizován, je projekt „Rekonstrukce ploch Na Výstavišti v Pisku, I.etapa – 2. část“. V rámci regenerace došlo k úpravě veřejných prostranství zahrnujících komplexní ozelenění, rekonstrukci komunikací, chodníků, parkovacích ploch, osvětlení a venkovní mobiliáře.

Výbor Regionální rady schválil další důležité dokumenty (01/06/2009)

Dne 29. 5. 2009 se na Úřadu Regionální rady v Plzni konalo 13. jednání Výboru Regionální rady. Kromě vyhlášení 7. výzvy se jednalo o interních záležitostech týkajících se chodu Úřadu, o změnách v realizovaných projektech podpořených z ROP NUTS II Jihozápad, nebo byl schválen Plán výzev na roky 2009 a 2010. Výbor také odsouhlasil dílčí projekty předložené v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst a několik rozhodnutí týkající se podmínek realizace projektů podpořených v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Program jednání a soubor usnesení ze všech jednání Výboru najdete v sekci O nás - Výbor Regionální rady .

Vyhlašujeme sedmou výzvu ROP Jihozápad (29/5/2009)

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje sedmou výzvu k předkládání projektových žádostí týkající se oblasti podpory 1.3 Modernizace vozového parku veřejné dopravy (výzva je zaměřená pouze na vozidla městské hromadné dopravy - autobusy, ekobusy, tramvaje a trolejbusy). Žádosti je možno předkládat počínaje dnešním dnem do 30. 9. 2009 do 12.00 hodin. V oblasti podpory 1.3 byl s vyhlášením sedmé výzvy aktualizován Metodický pokyn ke způsobilým výdajům.Dle rozhodnutí EK jsou způsobilými náklady u oblasti podpory 1.3 pouze celkové investiční náklady nezbytné pro pořízení a obnovu vozidel a kolejových vozidel a náklady na zveřejnění ve smyslu nařízení Komise č. 1828/2006. Veškerou dokumentaci k sedmé výzvě naleznete v sekci výzvy.

Přízemí zámku ve Střelských Hošticích bylo zpřístupněno veřejnosti (28/5/2009)

Dne 6.4. 2009 byla předána 1. Průběžná monitorovací zpráva projektu „Rekonstrukce přízemí zámku ve Střelských Hošticích“ ze druhé výzvy. Cílem projektu byla rekonstrukce části přízemí renesančního zámku v centru obce Střelské Hoštice. Více..

Strakonická nemocnice zahájila dostavbu podpořenou z ROP Jihozápad (27/5/2009)

Ve čtvrtek 14. 5. 2009 byla slavnostním položením základního kamene za účasti hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly, představitelů Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva financí, města Strakonice a dalších významných hostů zahájena dostavba a rekonstrukce pavilonu operačních oborů ve strakonické nemocnici.

Plánovaná odstávka informačního systému Benefit7 (26/5/2009)

V pondělí 1.6. 2009 proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7. Aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin.

V Chanovicích se křtily publikace podpořené z ROP Jihozápad (25/5/2009)

V sobotu 16. května se v zámeckém areálu obce Chanovice křtily propagační materiály obce sloužící k zajištění jednotné propagace tohoto území jako destinace cestovního ruchu. Konkrétně se jednalo o pět publikací - knihy o historii obce a o přírodě Chanovicka, turistický průvodce, přehled kulturních akcí a papírový model zámku Chanovice. Vytvoření propagačních materiálů bylo jedním z cílů projektu, se kterým obec Chanovice uspěla ve 2. výzvě ROP Jihozápad a získala na něj částku přesahující 590 tis. Kč.

Představujeme projekt „Rozšíření sportoviště víceúčelové haly“ (22/5/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Město Vodňany získalo dotaci na projekt „Rozšíření sportoviště víceúčelové haly“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Statistika konzultací za měsíc duben 2009 (21/5/2009)

V dubnu 2009 využilo možnosti konzultace na obou územních pracovištích (v Českých Budějovicích a v Plzni) celkem 461 potenciálních žadatelů. Obdobně jako v minulých měsících se zájemci obraceli na zaměstnance úřadu nejčastěji telefonicky (40 %) a e-mailem (44 %), osobní návštěvy využilo v dubnu 76 osob (16 %). Největší zájem byl o témata týkající se prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí a prioritní osy 3 – Rozvoj cestovního ruchu. Podrobnější informace naleznete v grafu se statistikou počtu a typu konzultací za duben 2009.

V Plasích byl slavnostně zahájen projekt podpořený z ROP Jihozápad (20/5/2009)

V pondělí 11. května 2009 byl slavnostně zahájen projekt Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy. Město Plasy uspělo se svým projektem ve 3. výzvě ROP Jihozápad a obdrželo na něj dotaci převyšující 30 mil. Kč. Město Plasy současně zahájilo také stavbu silnice I/27 most Plasy, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v dubnu 2009 (19/5/2009)

Během dubna 2009 navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 13 775 čtenářů. V březnu 2009 byla návštěvnost dokonce ještě o 16 % vyšší (15 928 návštěvníků – třetí nejvyšší návštěvnost od května 2007, kdy byly stránky zřízeny). Tento velký zájem lze dát do souvislosti se zveřejněním 5. a 6. výzvy ROP Jihozápad, která byla vyhlášena 27. 3. 2009. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu.

Zveřejnění Metodického oznámení č. 15 (18/5/2009)

V Metodickém oznámení č. 15 naleznete upřesnění k novele zákona č. 235/2004 Sb. o DPH od 1. 1. 2009 ve vztahu k žadatelům o podporu z ROP Jihozápad, dále informace o změně maximálního limitu na 10 000 Kč pro dokládané pokladní doklady a upozornění k příloze žádosti o podporu projektu č. 2 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele. Kompletní metodické oznámení č. 15 naleznete v materiálech k 5. výzvě a 6. výzvě u každé oblasti podpory a v sekci Vše pro příjemce.

Představujeme projekt „Rekonstrukce mostu přes Příkosický potok v Mirošově“ (15/5/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Město Mirošov získalo dotaci na projekt „Rekonstrukce mostu přes Příkosický potok na místní komunikaci - ul. Politických vězňů v Mirošově“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (13/5/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc květen 2009 činí 26,69 Kč/EUR.

Trhové Sviny díky podpoře z ROP Jihozápad regenerují městskou památkovou zónu (12/5/2009)

V úterý 28. 4. 2009 ukončil svou realizaci projekt „Stavební úpravy horní části Žižkova náměstí v Trhových Svinech“ realizovaný městem Trhové Sviny. Tento projekt byl součástí postupné regenerace vyhlášené městské památkové zóny v centru města. Smyslem projektu bylo zvýšení bezpečnosti pohybu chodců ve frekventované lokalitě. Realizovanou rekonstrukcí byly zlepšeny technické a bezpečnostní parametry stávající komunikace a přilehlých chodníků, byla také navýšena kapacita parkovací plochy při okraji vozovky. Celkové výdaje projektu byly 5 530 126 Kč, Město Trhové Sviny dostalo na tento projekt dotaci z ROP Jihozápad ve výši 5 073 414 Kč.

Zveřejnění Metodického oznámení č. 14 (7/5/2009)

Metodické oznámení č. 14 přináší příjemcům dotace informace týkající se podrobnějšího rozdělení změn při realizaci projektů v ROP Jihozápad. Materiál definuje změny podstatné a nepodstatné změny, které budou nepřípustné za každých okolností, a také změny, u kterých bude udělena výjimka, nebo povolena změna až na základě posouzení jejich zdůvodnění. Dále jsou v metodickém oznámení uvedeny specifikace některých často oznamovaných změn a jejich řešení. Více si přečtěte v Metodickém oznámení č. 14, které naleznete v sekci Vše pro příjemce.

Anketa ukazuje na velký zájem o oblast podpory 2.4 (6/5/2009)

Průběžné výsledky zveřejněné ankety na www.rr-jihozapad.cz ukazují obrovský zájem hlasujících (v současné době téměř 80 žádostí) o oblast podpory 2.4 (Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství). Na základě zkušeností z minulých výzev alokace vyčleněná pro oblast podpory 2.4 umožní podpořit maximálně cca 15 nejkvalitnějších projektových žádostí s bodovým hodnocením převyšující 90 % dle výběrových kritérií.

Seznamte se s aktualizovanou sekcí Často kladené dotazy (FAQ) (5/5/2009)

Pro potenciální žadatele, žadatele i příjemce jsme aktualizovali nejčastější dotazy, které zájemci pokládají při konzultacích a na seminářích. Navíc byl v sekci Často kladené dotazy doplněn soubor otázek a odpovědí ze seminářů v „bílých místech“ regionu soudržnosti Jihozápad a ze specializovaných seminářů pro žadatele a příjemce, které se konaly v březnu a v dubnu letošního roku. Více ...

Aktuální údaje o počtu obyvatel obcí regionu soudržnosti Jihozápad (4/5/2009)

Český statistický úřad ČR zveřejnil údaje o počtu obyvatel jednotlivých obcí regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2008. Počet obyvatel je důležitým údajem pro rozhodnutí, zda může být projekt z ROP Jihozápad vůbec podpořen, případně do jaké spadá oblasti podpory.

V Táboře zahájili výstavbu stomatologického centra podpořeného z ROP Jihozápad (30/4/2009)

Poslední březnový den byla zahájena fyzická realizace projektu „Vybudování stomatologického centra v Táboře“ společností STOMAMED s.r.o. Tento projekt byl schválen ve třetí výzvě ROP Jihozápad.

Do 5. výzvy ROP Jihozápad byly předloženy první projektové žádosti (29/4/2009)

Na územní odbor v Plzni byl minulý týden přijat první projekt v rámci 5. výzvy ROP Jihozápad, a to do oblasti 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci. Také v Českých Budějovicích již byl podán první projekt, konkrétně do oblasti podpory 3.2 Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu.

Žadatelé mají možnost předkládat své projekty v rámci 5. výzvy až do 30. 6. 2009 do 12:00 hodin do oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.5, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3. Projektové záměry a otázky k výzvě je možno konzultovat každý pracovní den na příslušných územních pracovištích. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete pod odkazem.

Skiareál Lipno podpořený z ROP Jihozápad se stal investicí roku 2008 (28/4/2009)

Projekt Skiareál Lipno - regionální zimní centrum, který byl významně podpořen z ROP Jihozápad, získal prestižní ocenění v soutěži Top Invest – nejlepší investice roku 2008. Zástupci firmy Lipno servis převzali ocenění na slavnostním vyhlášení soutěže v rámci Stavebních veletrhů v Brně.

O specializované semináře byl zájem (27/4/2009)

V předcházejících dvou týdnech uspořádal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem pět specializovaných seminářů k tématům veřejných zakázek, změn v účtování DPH a k procesu přípravy PPP projektů. Témata byla zvolena na základě výsledků ankety zveřejněné na www.rr-jihozapad.cz. Seminářů se zúčastnilo celkem 166 posluchačů (105 v Plzni a 61 v Českých Budějovicích). Prezentace ze seminářů naleznete v sekci Semináře, vzdělávací akce - Ostatní.

Představujeme projekt „Revitalizace hotelu Podhrad - 3. etapa“ (24/4/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. AGRIPROD CZ, a. s., získal dotaci na projekt „Revitalizace hotelu Podhrad - 3. etapa“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Zveřejnění Metodického oznámení č. 13 (23/4/2009)

Metodické oznámení č. 13 přináší informace týkající se předkládání povinné přílohy Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele u subjektů, pro jejichž výpočet finančního zdraví se využívají data z ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém – Ministerstvo financí ČR). Více si přečtěte v Metodickém oznámení č. 13, které naleznete v materiálech k 5. výzvě a 6. výzvě u každé oblasti podpory.

Upozornění na nedostupnost zaměstnanců (22/4/2009)

Z důvodu konání pravidelné porady všech zaměstnanců Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nebude možné se dnes v době od 10:30 hod. do přibližně 13:00 hod. (v Plzni po celý den) dovolat na telefonní linky úřadu. Případné vzkazy můžete zanechat na recepci úřadu (tel.: 389 058 600).

Zveřejnění Metodického oznámení č. 12 (21/4/2009)

V Metodickém oznámení č. 12 naleznete upřesnění způsobilosti výdaje odborného a znaleckého posudku pro přípravu projektové žádosti a jejích povinných příloh. Kompletní metodické oznámení č. 12 naleznete v materiálech k 5. výzvě a 6. výzvě u každé oblasti podpory.

Pozvánka na seminář „Proces přípravy PPP projektů“ (20/4/2009)

Seminář „Proces přípravy PPP projektů“ určený zájemcům z Jihočeského i Plzeňského kraje se koná dne 24. 4. 2009 v sídle Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích.

Představujeme projekt „Rekonstrukce místních komunikací v katastrech obcí Březí a Kokořov“ (17/4/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Městys Žinkovy získal dotaci na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v katastrech obcí Březí a Kokořov“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

V Českých Budějovicích a v Plzni proběhly semináře pro žadatele k 5. a 6. výzvě ROP Jihozápad, zveme vás na další specializované semináře (16/4/2009)

U příležitosti vyhlášení 5. a 6. kola výzvy se ve dnech 30. 3. 2009 až 6. 4. 2009 v prostorách Úřadu Regionální rady v Českých Budějovicích a od 6. 4. do 10. 4. 2009 na územním pracovišti úřadu v Plzni konaly semináře pro žadatele. Celkem 106 zúčastněných žadatelů a zpracovatelů v Českých Budějovicích a 158 v Plzni získalo základní informace o jednotlivých oblastech podpory, podmínkách vyhlášené 5. a 6. výzvy a zásadních změnách v Příručkách pro žadatele a Metodických pokynech.

Přinášíme páté číslo zpravodaje ROP Jihozápad (15/4/2009)

V pátém čísle informačního zpravodaje ROP Jihozápad naleznete širší informace o vyhlášené 5. a 6. výzvě včetně doporučení a rad pro žadatele, které souvisí například s výběrem externího zpracovatele. Dalšími důležitými informacemi pro žadatele jsou změny v pravidlech pro předkládání projektů a změny ve výběrových kritériích. Čtenářům představujeme nové vedení Výboru Regionální rady a Monitorovacího výboru, pozornost věnujeme i novým publikacím, které Úřad Regionální rady Jihozápad vydal v poslední době a naleznete zde další hesla ze slovníčku pojmů. Páté číslo zpravodaje je k dispozici v sekci Elektronický bulletin.

Seznamte se s územními aspekty čerpání dotací z ROP Jihozápad (14/4/2009)

Přinášíme vám hlavní informace a závěry ze studie Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Cílem studie je podat přehled o provádění ROP Jihozápad z hlediska územního dopadu přijatých, resp. schválených projektových žádostí o podporu z ROP Jihozápad. Více ...

Představujeme projekt „Silnice II/154 u Kratochvíle“ (10/4/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Jihočeský kraj získal dotaci na projekt „Silnice II/154 u Kratochvíle“, který byl doporučen k financování v rámci první výzvy ROP Jihozápad.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (9/4/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc duben 2009 činí 27,469 Kč/EUR.

Na územních odborech probíhá kontrola průběžných monitorovacích zpráv (8/4/2009)

Do včerejšího dne byly na územní odbory v Plzni a Českých Budějovicích doručovány průběžné monitorovací zprávy z projektů podpořených v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad. Příslušné oddělení kontroly realizace nyní zahajuje proces jejich kontroly. V případě, že údaje uvedené ve zprávě nebudou úplné, hlavní finanční manažer zašle příjemci výzvu k doplnění údajů monitorovací zprávy. Na základě této výzvy je příjemce povinen nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jejího obdržení doplnit požadované údaje nebo doklady. Požadované doklady je možno doplnit osobně nebo poštou.

Žadatelé mohou požádat o Stanovisko k veřejné podpoře (7/4/2009)

Upozorňujeme žadatele, kteří chtějí předložit projektovou žádost v páté nebo šesté výzvě ROP Jihozápad, na možnost získání stanoviska k veřejné podpoře. Pokud si nejste jisti, zda Váš projekt bude či nebude zakládat veřejnou podporu, můžete kdykoliv během roku vyplnit „Formulář k posouzení veřejné podpory“. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad posoudí formulář a zašle vám stanovisko k veřejné podpoře. K vyplnění formuláře vám pomůže Metodický pokyn k posouzení veřejné podpory.

Končí lhůta pro doručení průběžné monitorovací zprávy (6/4/2009)

Zítra mají příjemci podpory z ROP Jihozápad, kteří uspěli se svými projekty v rámci 2. výzvy, poslední možnost doručit na příslušné územní pracoviště ÚRR Jihozápad průběžnou monitorovací zprávu. Nepředložení průběžné monitorovací zprávy by bylo chápáno jako porušení smluvních podmínek, za které je poskytovatel dotace dle smlouvy oprávněn vyměřit příjemci smluvní pokutu ve výši 5 % z částky dotace, ke které se porušení smluvních podmínek vztahuje (za předpokladu, že ještě nedošlo k proplacení dotace). V případě dotazů či nejasností ohledně průběžné monitorovací zprávy kontaktujte hlavního finančního manažera svého projektu.

Představujeme projekt „Modernizace vybavení - endoskopické přístroje“ (3/4/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Nemocnice v Sušici získala dotaci na projekt „Modernizace vybavení - endoskopické přístroje“, který byl doporučen k financování v rámci třetí výzvy ROP Jihozápad.

Zprovoznění telefonních linek v Plzni (2/4/2009)

Telefonní linky na územním pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni již byly zprovozněny.

K vyhlášení páté a šesté výzvy proběhly tiskové konference (2/4/2009)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad uspořádal v Českých Budějovicích (25.3.) a v Plzni (1.4.) tiskové konference k vyhlášení 5. a 6. výzvy. ROP Jihozápad nabízí žadatelům v těchto výzvách více než 4,3 miliardy korun. Ředitel úřadu Jiří Trnka představil vyhlašované oblasti podpory a jejich alokace a informoval účastníky o novinkách výzev. Více

Výpadek telefonních linek na územním pracovišti Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni pokračuje (1/4/2009)

Avizovaný výpadek telefonních linek na územním odboru v Plzni bohužel, vzhledem k technickým problémům, stále trvá. O zprovoznění telefonních linek Vás budeme informovat. Prozatím Vás žádáme o elektronickou komunikaci. E-mailové adresy všech zaměstnanců naleznete v kontaktech. Za vzniklou situaci se omlouváme.

V Táboře otevřou nově zrekonstruované informační centrum (1/4/2009)

Dne 3. 4. 2009 v 11.00 hodin proběhne slavnostní zahájení zkušebního provozu nově zrekonstruovaného infocentra ve městě Tábor, které bylo podpořeno ve třetí výzvě ROP Jihozápad částkou 1,4 milionu korun. Realizací projektu „Modernizace infocentra - rozšíření nabídky služeb turistům“ se umožní lepší využití stávajících prostor s důrazem na přehledné poskytnutí návštěvnických informací, zajištění internetu pro veřejnost a poskytnutí vyhovujícího zázemí pro návštěvníky, což odpovídá současným požadavkům a trendům nabídky informačních center.

Výpadek telefonních linek na územním pracovišti ÚRRRSJ v Plzni (31/3/2009)

Omlouváme se žadatelům a příjemcům za dvoudenní výpadek telefonních linek na územním odboru v Plzni. Opravu a zprovoznění telefonní ústředny předpokládáme během dnešního dne.

V Plzni bude zahájena revitalizace Františkánského kláštera podpořená z ROP Jihozápad (31/3/2009)

V pátek 3. dubna 2009 budou v Plzni zahájeny stavební práce na projektu Revitalizace objektu Františkánského kláštera a zřízení muzea církevního umění plzeňské diecéze (pozvánka). Tento projekt uspěl v rámci 3. výzvy ROP Jihozápad a získal dotaci ve výši 87% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 34 597 481 Kč. Díky prostředkům EU bude zrekonstruováno východní křídlo kláštera včetně fasády a Rajský dvůr, dále bude zrestaurována barokní knihovna, liturgické umyvadlo a okenice letního refektáře. Dojde také k vybudování nového vstupu do objektu.

Plánované odstávky informačních systémů v období duben - říjen 2009 (30/3/2009)

Ve středu 1. 4. 2009 proběhne pravidelná instalace aplikace Benefit7, aplikace nebude přístupná od 8:00 do 17:00 hodin. Dále zveřejňujeme plán odstávek informačního systému Benefit7 na období duben – říjen 2009.

Aplikace Benefit7 pro 5. a 6. výzvu ROP Jihozápad zatím není přístupná (27/3/2009)

Vzhledem k neočekávaných technickým komplikacím při přenosu údajů potřebných pro zpřístupnění výzvy pro předkládání žádostí v systému Benefit7 není 5. a 6. výzva zatím v tomto systému přístupná. Očekávané datum zprovoznění funkčnosti systému a možnosti zakládat žádosti pro 5. a 6. výzvu je úterý 31.3.2009. Velmi se omlouváme za komplikace, které tento stav mohl způsobit.

Vyhlašujeme pátou a šestou výzvu ROP Jihozápad (27/3/2009)

Dnešním dnem odstartovala v pořadí pátá a šestá výzva ROP Jihozápad. V páté výzvě s celkovou alokací 3,75 miliardy korun mohou žadatelé předkládat své projektové žádosti od 27.3. 2009 do 30. 6. 2009.

Šestá výzva je vyhlášena pro projekty realizované formou partnerství veřejného a soukromého sektoru a dále pro rozvojové projekty spádových center a revitalizace částí měst a obcí s celkovou alokací více než 554 milionů korun. Žadatelé mají na předkládání projektových žádostí lhůtu od 27. 3. 2009 do 30. 9. 2009.

Přesné znění výzev naleznete v sekci Výzvy ROP Jihozápad – 5. výzva a Výzvy ROP Jihozápad – 6. výzva pod jednotlivými oblastmi podpory.

Proběhly semináře v „bílých místech“ regionu soudržnosti Jihozápad, připravujeme klasické workshopy pro žadatele a speciální semináře k vybraným tématům (26/3/2009)

V minulém týdnu proběhly semináře pro žadatele v „bílých místech“ regionu soudržnosti Jihozápad, tedy v místech, ze kterých žadatelé předložili v minulých výzvách minimum projektů k podpoře. Celkem se těchto seminářů zúčastnilo 98 zájemců (60 v Jihočeském a 38 v Plzeňském kraji) v Blatné, Písku, Strakonicích, Blovicích, Nepomuku a v Kralovicích.

ROP Jihozápad podpořil rekonstrukci historického Lazebnického mostu v Českém Krumlově (25/3/2009)

V rámci 3. výzvy ROP Jihozápad probíhá realizace projektu „Rekonstrukce Lazebnického mostu v Českém Krumlově“, jehož cílem je rekonstrukce památkově chráněného Lazebnického mostu ležícího na hlavní turistické trase spojující městské historické centrum města Český Krumlov a Státní hrad a zámek Český Krumlov. Dotčený most přes řeku Vltavu byl v roce 2002 poškozen povodní. Fyzická realizace projektu byla zahájena 13. 10. 2008, předpokládaný datum ukončení fyzické realizace je plánován na 30.11. 2009. Projekt získal dotaci z ROP Jihozápad ve výši 6 141 119 Kč.

Povinnost předložit průběžnou monitorovací zprávu pro příjemce 2. výzvy (24/3/2009)

Příjemci podpory z ROP Jihozápad, kteří uspěli se svými projekty v rámci 2. výzvy ROP Jihozápad, jsou povinni v termínu od 31. 3. do 7. 4. 2009 doručit na příslušné územní pracoviště ÚRR Jihozápad průběžnou monitorovací zprávu. Podrobnější informace ...

Přinášíme novou anketu (23/3/2009)

V předchozí anketě jsme se Vás ptali, jaké školení/semináře byste jako potenciální žadatelé či příjemci podpory z ROP Jihozápad nejvíce uvítali. Podle výsledků ankety, ve které hlasovalo celkem 352 respondentů, je velký zájem o semináře týkající se veřejných zakázek a o obecné informace o ROP Jihozápad. V brzké době chystáme oba tyto typy seminářů. Přesný harmonogram seminářů naleznete v sekci Semináře, vzdělávací akce.

V dnešní anketě se Vás ptáme, zda se chystáte předložit projektovou žádost v rámci páté a šesté výzvy ROP Jihozápad.

Představujeme projekt „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady“ (20/3/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Město Nové Hrady získalo dotaci na projekt „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb MŠ Nové Hrady“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

V Tachově byly představeny projekty podpořené z ROP Jihozápad (19/3/2009)

Dne 17. 3. 2009 se v sídle městského úřadu města Tachov uskutečnila tisková beseda k realizaci projektů „Sanace a revitalizace areálu Rybena v centru města Tachov“ a „Výstavba záchytného parkoviště pro přestup na veřejnou dopravu“. Jedná se o významné stavby, které zkvalitní plochu v centru Tachova a podstatně zlepší dopravní situaci a bezpečnost dopravy ve městě. Město Tachov uspělo s těmito projekty ve 2. výzvě ROP Jihozápad a obdrželo na ně dotaci převyšující 32 mil. Kč.

Proběhlo jednání Monitorovacího výboru ROP Jihozápad (18/3/2009)

Čtvrté jednání Monitorovacího výboru se konalo 25. 2. 2009 v hotelu Gomel v Českých Budějovicích. Přizvaným hostem jednání výboru byl zástupce Evropské komise Christos Gogos. Zasedání vedla nová předsedkyně Regionální rady regionu soudružnosti Jihozápad a hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová. Monitorovací výbor projednal zprávu o realizaci ROP Jihozápad k 1. 2. 2009, Výroční zprávu ROP Jihozápad za rok 2008 a podrobněji se zabýval revizí výběrových kritérií pro hodnocení projektů.

V Albrechticích nad Vltavou dokončili projekt, který zvýšil bezpečnost chodců v obci (17/3/2009)

Obec Albrechtice nad Vltavou získala téměř 2,2 milionu korun z druhé výzvy ROP Jihozápad na projekt „Zajištění bezpečnosti chodců v Albrechticích nad Vltavou“. V rámci realizace projektu bylo rekonstruováno 6 úseků chodníku v centrální části obce. Jejich povrch tvořil 35 let starý rozpadající se asfalt, který byl navíc v minulosti narušen pokládkou kabelů telekomunikačních sítí. Obrubou těchto úseků chodníku byl rozpadající se beton. Na základě doporučení stavebních odborníků bude na rekonstrukci chodníků přímo navazovat rekonstrukce přilehlé komunikace č. II/159.

Představujeme projekt Rekonstrukce ulic Nad Dráhou a K Draganci (13/3/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Obec Vejprnice u Plzně získala dotaci na projekt „Rekonstrukce ulic Nad Dráhou a K Draganci“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Upozornění pro příjemce na změnu v Benefitu7 v oddíle Žádost o platbu (12/3/2009)

Dne 2.3.2009 došlo po instalaci Benefitu7 k automatizaci načítání pole „Variabilní symbol“ a to ve formátu xx/yyyyy. (xx=číslo žádosti, yyyyy=poslední pětičíslí projektu) v oddíle – „Žádost o platbu“, jenž vyplňuje příjemce v Benefitu7 při procesu zpracování Etapové/Závěrečné monitorovací zprávy s Žádostí o platbu. Žádáme příjemce, aby tento formát variabilního symbolu nepřepisovali. Správný formát symbolu je nezbytný k řádnému přenosu dat do IS MONIT pro následnou administrativní kontrolu Žádosti o platbu prováděnou finančními manažery oddělení kontroly realizace.

Výpadek telefonní ústředny na pracovištích ÚRRRSJ (11/3/2009)

Upozorňujeme, že vzhledem k neočekávanému výpadku telefonní ústředny budou dnes a zítra mimo provoz telefonní linky na pracovištích Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad v Českých Budějovicích a v Plzni.

Seznamte se s Výroční zprávou ROP Jihozápad za rok 2008 (11/3/2009)

Zveřejňujeme Výroční zprávu ROP Jihozápad za rok 2008, která byla vzata na vědomí Monitorovacím výborem ROP Jihozápad a Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Zpráva je vytvořena jako informační materiál pro širokou veřejnost, který podává přehled o průběhu jednotlivých kol výzev proběhlých v roce 2008 a jejich výsledcích. Upozorňujeme, že kvalita fotografií v přiloženém pdf souboru je nižší než v tištěné verzi Výroční zprávy ROP Jihozápad 2008 z důvodu vyšší komprese souboru pro umístění na www stránky.

V Plzni se uskutečnil seminář pro neziskové organizace na získávání dotací z Evropské unie (10/3/2009)

Na Krajském úřadě Plzeňského kraje se dne 5. března 2009 konal seminář „NNO a Strukturální fondy“. Sérii interaktivních seminářů v různých krajích ČR pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací a Centrem pro komunitní práci Střední Morava. Na semináři vystoupili také pracovníci ÚRR Jihozápad, kteří seznámili účastníky s možnostmi čerpání dotace z ROP Jihozápad. Bližší informace a harmonogram pořádaných seminářů naleznete na http://www.asociacenno.cz/.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (9/3/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc březen 2009 činí 28,333 Kč/EUR.

Představujeme projekt „Rekonstrukce Denního stacionáře Človíček“ (6/3/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Diakonie ČCE – středisko v Plzni získala dotaci na projekt „Rekonstrukce Denního stacionáře Človíček“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Pozvánka na semináře pro žadatele (5/3/2009)

V souvislosti s vyhlášením páté a šesté výzvy ROP Jihozápad připravujeme workshopy pro žadatele, které proběhnou v Českých Budějovicích, v Plzni a speciální semináře v tzv. bílých místech regionu, tedy v místech, ze kterých žadatelé předložili v minulých výzvách minimum projektů k podpoře. Více...

V Plzni proběhly akce na podporu kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury 2015 (4/3/2009)

Minulý týden se na plzeňském náměstí uskutečnila akce pro veřejnost „Dva na jednoho v pět“ (setkání dvou lidí na jedné židli v pět hodin na plzeňském náměstí u Andělíčka), jejímž cílem byla podpora kandidatury na titul Evropské hlavní město kultury. Tato akce byla první z řady dalších podobně laděných setkání, které by měly aktivizovat obyvatele města Plzně. Plzeň se titul Evropské hlavní město kultury pokusí získat v roce 2015.

Ukončení fyzické realizace projektu „Tisová - zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“ (3/3/2009)

Dne 31.12.2008 došlo k ukončení fyzické realizace projektu „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“ ze 2. výzvy ROP Jihozápad. Projekt řešil rekonstrukci komunikace o délce 227 m v místní části Habeš, jedné z rezidenčních částí města Strakonice. Rekonstrukce přispěla nejen lepšímu zabezpečení dopravní obslužnosti obytných domů, ale její součástí byla i výstavba nové konečné zastávky MHD, která vedle místních obyvatel slouží také návštěvníkům strakonického koupaliště a kulturního domu.

Přinášíme vám přehled nejčastějších důvodů vyřazení projektů (2/3/2009)

Vyhodnocení nejčastějších důvodů vyřazení žádosti o podporu je evaluační studie, která se zabývá problémy a nedostatky, se kterými se žadatelé o podporu potýkali při sestavování a předkládání svých žádostí v předchozích výzvách. Žadatelům se záměrem předložení projektové žádosti v rámci připravované páté výzvy ROP Jihozápad studie pomůže se vyvarovat opakovaných chyb při zpracování projektové žádosti.

Představujeme projekt „Modernizace hřišť Základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek“ (27/2/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ dnes představujeme další ze série úspěšně realizovaných projektů podpořených z ROP Jihozápad. Projekt „Modernizace hřišť Základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek“ uspěl se svou projektovou žádostí ve druhé výzvě ROP Jihozápad.

Rekonstrukce komunikací v Kaplici (26/2/2009)

Dne 31.12.2008 došlo k ukončení 2. etapy projektu „Rekonstrukce komunikací v Kaplici“ podpořeného ze druhé výzvy ROP NUTS II Jihozápad. V rámci této etapy byla zrekonstruována vozovka ulice „Omlenická“ a došlo k rekonstrukci oboustranných chodníků, jenž byly od vozovky odděleny zvýšeným obrubníkem s bezbariérovým přístupem. V další etapě tohoto projektu je městem Kaplice naplánovaná rekonstrukce ulice Tržní.

V Plzni se konala tisková konference k projektu podpořenému z ROP Jihozápad (25/2/2009)

Dne 16. 2. 2009 proběhla v Plzni tisková konference k projektu Revitalizace objektu Františkánského kláštera v Plzni a zřízení muzea církevního umění Plzeňské diecéze. Více…

Dodržujte Pravidla pro publicitu při použití loga ROP Jihozápad (24/2/2009)

Upozorňujeme příjemce na dodržování použití loga ROP NUTS II Jihozápad pouze ve spojení s informačním bannerem tak, jak je uvedeno v Pravidlech pro publicitu. Jiné použití loga ROP NUTS II Jihozápad příjemcem např. v záhlaví pozvánek, tiskových zpráv apod. není povoleno.

Nová výběrová řízení (23/2/2009)

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vypisuje výběrové řízení na obsazení volných pracovních pozic: referent oddělení administrace žádostí územního odboru implementace programu Plzeň a vedoucí oddělení kontroly realizace územního odboru implementace programu Plzeň. Podrobnější informace naleznete v sekci Volná pracovní místa.

Představujeme projekt „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy“ (20/2/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme další úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Domažlická základní škola získala dotaci na projekt „Zvýšení efektivnosti ve výuce základní školy“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad.

Chýnov zrekonstruoval kulturní dům (19/2/2009)

Dne 31.12.2008 byla ukončena fyzická realizace projektu ze 2. výzvy: „Rekonstrukce kulturního domu v Chýnově“, jehož záměrem bylo prostřednictvím občanské vybavenosti zlepšit podmínky ve městě Chýnov a zatraktivnit město pro obyvatele či návštěvníky. Více...

V Plzni se uskuteční řídící výbory v rámci IPRM (18/2/2009)

Dne 4. 3. 2009 se v Plzni uskuteční 8. zasedání řídícího výboru v rámci projektu „Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015“ a 6. zasedání řídícího výboru v rámci projektu „Plzeň – univerzitní město 2015“.

Hledáme nové kolegyně a kolegy! (17/2/2009)

Ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vypisuje výběrové řízení na obsazení volné pracovní pozice: referent oddělení kontroly realizace územního odboru implementace programu České Budějovice.

Příjemci ROP Jihozápad si mohou vyzvednout přehledné pořadače (16/2/2009)

Příjemci první a druhé výzvy ROP Jihozápad si mohou na příslušném územním pracovišti v Plzni a v Českých Budějovicích vyzvednout šanony s přehledným vnitřním členění. Více...

Představujeme projekt „Skiareál Lipno – regionální zimní centrum“ (13/2/2009)

V sekci „Úspěšné projekty“ zveřejňujeme v pořadí druhý úspěšně realizovaný projekt podpořený z ROP Jihozápad. Tentokrát Vám podrobně představíme projekt „Skiareál Lipno - regionální zimní centrum“, který byl doporučen k financování v rámci druhé výzvy.

V Třeboni dokončili projekt na Středním odborném učilišti rybářském (12/2/2009)

Dne 30.11.2008 byla ukončena fyzická realizace projektu z druhé výzvy ROP Jihozápad „Vybudování multifunkční učebny a zřízení jazykových učeben“. Projekt získal dotaci ve výši téměř 4,2 milionů korun, což je 92,5 % celkových nákladů.

V Plzni a v Českých Budějovicích se podepisovaly Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace (11/2/2009)

V poslední lednovém týdnu byly na územních pracovištích podepisovány Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP Jihozápad s úspěšnými žadateli ze třetí výzvy.

Zveřejnění Metodického oznámení č. 11 (10/2/2009)

Metodické oznámení č. 11 přináší důležitou informaci příjemcům dotace ke změnám rozpočtu v souvislosti se zadávacím řízením, zejména při vícepracích – vícenákladech a méněpracích. Více si přečtěte v Metodickém oznámení č. 11, které naleznete v sekci Vše pro příjemce.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (9/2/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc únor 2009 činí 27,480 Kč/EUR.

Začínáme představovat úspěšné projekty podpořené z ROP Jihozápad (6/2/2009)

Na www.rr-jihozapad.cz jsme zřídili novou sekci „Úspěšné projekty“, ve které vám každý týden podrobněji představíme jeden úspěšně realizovaný projekt z jednotlivých výzev ROP Jihozápad. Prvním projektem je rekonstrukce místních komunikací v Nýřanech v Plzeňském kraji.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v lednu 2009 (5/2/2009)

Během ledna 2009 navštívilo internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad celkem 12 207 čtenářů. Lednová návštěvnost je srovnatelná s počtem čtenářů v prosinci 2008 a potvrzuje tak opět velký zájem o internetové stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Vývoj návštěvnosti naleznete v grafu.

V Plzni byl přijat první dílčí projekt IPRM (4/2/2009)

  1. ledna 2009 byl na územní odbor implementace programu Plzeň předložen projekt města Plzně na výstavbu nové trolejbusové tratě na Borská pole v Plzni. Jedná se o první předložený projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Plzně – „Plzeň – univerzitní město 2015“. Více...

Statistika konzultací za měsíc leden 2009 (3/2/2009)

Konzultace zájemců o dotace se zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihozápad probíhaly i během prvního měsíce nového roku. V lednu využilo možnosti konzultace na obou územních pracovištích (v Českých Budějovicích a v Plzni) celkem 235 potenciálních žadatelů.

Během ledna 2009 byly zpracovány všechny žádosti o Rozšířené stanovisko (2/2/2009)

Možnost získat Rozšířené stanovisko pro věcné hodnocení projektu, kterou Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad nabídl na sklonku loňského roku neúspěšným žadatelům o dotaci ve třetí výzvě, se setkala s mimořádným zájmem. Úřad Regionální rady během ledna uspokojil všech 234 žadatelů z Jihočeského i Plzeňského kraje.

Přečtěte si v únorovém čísle Moderní obce (30/1/2009)

V únorovém čísle Moderní obce si na straně 14 můžete přečíst článek zaměřený na využívání dotací z ROP Jihozápad městy a obcemi. V článku naleznete kromě jiných také informaci o připravovaných seminářích k páté výzvě ROP Jihozápad v obcích, kde byl počet podaných žádostí v předchozích výzvách relativně nižší než v jiných místech regionu soudržnosti Jihozápad.

Ve Strakonicích dokončili projekt rekonstrukce komunikace podpořený z ROP Jihozápad (29/1/2009)

Dne 16.1.2009 byl městem Strakonice ukončen projekt ze druhé výzvy ROP Jihozápad „Tisová – zásadní komunikace pro dopravní obsluhu na místní úrovni“. Předmětem záměru byla kompletní rekonstrukce místní komunikace Tisová včetně příslušenství.

Přinášíme vám příkladný vzor publicity projektu podpořeného z ROP Jihozápad (28/1/2009)

Jedním z projektů, který byl schválen v rámci třetí výzvy ROP Jihozápad v Plzeňském kraji, je projekt Rozšíření a rozvoj Základní školy Martina Luthera v Plzni. Již nyní můžeme najít na webových stránkách školy inspirativní ukázku splnění podmínek Pravidel pro publicitu ROP Jihozápad.

Začínáme distribuovat desky pro příjemce (27/1/2009)

Nově zhotovené šanony, které slouží k archivaci veškerých dokumentů vztahujících se ke schválenému projektu, se příjemcům budou distribuovat zejména při podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Pořadače postupně dostanou i příjemci z první a druhé výzvy ROP Jihozápad.

Přinášíme novou anketu (26/1/2009)

V minulé anketě jsme se Vás ptali, jakou fázi projektového cyklu považujete za nejnáročnější. Výsledky ankety ukázaly, že téměř polovina z celkem 126 hlasujících považuje za nejnáročnější přípravu žádosti o podporu v systému Benefit7, další v pořadí je příprava projektové dokumentace. Dnešní anketa je zaměřena na oblast vzdělávání žadatelů a příjemců podpory.

Zveřejnění brožury k PPP projektům (23/1/2009)

Počínaje dnešním dnem zveřejňujeme novou brožuru Partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionu soudržnosti Jihozápad, kterou naleznete v sekci ostatní dokumenty. V dokumentu se Vám pokoušíme objasnit problematiku PPP (Public Private Partnership) a možnosti realizace projektů formou PPP.

Projekt cyklistické stezky z Hluboké nad Vltavou do Poněšic byl dokončen (22/1/2009)

Dne 15.1.2009 došlo k ukončeni projektu ze druhé výzvy ROP Jihozápad „Cyklistická stezka Hluboká nad Vltavou – Poněšice“, jehož cílem byla výstavba cyklistické stezky mimo stávající dopravně velmi exponovanou komunikaci II. třídy České Budějovice – Týn nad Vltavou. Více ...

Plzeňský kraj se díky podpoře z ROP Jihozápad představil na Regiontour 2009 v Brně (21/1/2009)

Plzeňský kraj připravil na 18. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2009 v Brně jedinečnou a netradičně pojatou prezentaci svého stánku. Expozice byla provedena v jednotném stylu, dominantu tvořil dřevěný pivovarnický sud větších rozměrů, kde bylo ukryto zázemí vystavovatelů. Nová prezentace Plzeňského kraje pro léta 2009 a 2010 vznikla i díky finanční podpoře z ROP Jihozápad v rámci úspěšně podaného projektu „Komplexní propagace Plzeňského kraje“, na který obdržel Plzeňský kraj ve druhé výzvě ROP Jihozápad přes 18 mil. Kč.

Finálně ukončeny již 4 projekty podpořené z ROP Jihozápad (20/1/2009)

Celkem u 4 projektů (1 z první výzvy a 3 z druhé výzvy), které úspěšně dokončily realizační fázi, již byly na základě Závěrečné monitorovací zprávy proplaceny veškeré žádosti o platbu. Jak finančně, tak účetně byla dokončena rekonstrukce silnice u Kratochvíle či v Nové Bystřici a provedena studie IDS Jižní Čechy a Jihočeská karta. Čtvrtým takto finálně ukončeným projektem je vybudování moderního wellness centra (Harmony Club Písek), které bylo v loňském roce otevřeno v Písku.

Přehled konzultací za rok 2008 (19/1/2009)

Konzultace zájemců o dotace se zaměstnanci Úřadu Regionální rady Jihozápad probíhaly prakticky po celý rok 2008, zájem dosahoval svého maxima zejména v měsících vyhlášení výzev a v období, kdy byly zveřejněny úspěšné projekty ze druhé a ze třetí výzvy. V roce 2008 se uskutečnilo na obou územních pracovištích v Českých Budějovicích a v Plzni celkem 5 384 telefonických, osobních a e-mailových konzultací.

Připravujeme složku projektu pro příjemce (16/1/2009)

Dalším vstřícným krokem ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je příprava složek projektů pro příjemce podpory. Každý příjemce obdrží pořadač, ve kterém bude archivovat veškeré dokumenty vztahující se ke schválenému projektu. Takto seřazená složka zpřehlední dokumentaci projektu financovaného z prostředků ROP Jihozápad pro příjemce a v neposlední řadě usnadní průběh případných kontrol projektu.

Další projekt financovaný z ROP Jihozápad byl úspěšně dokončen (15/1/2009)

V Nových Hradech byla dne 7. 1. 2009 za účasti místopředsedy Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiřího Zimoly slavnostně otevřena školka, která prošla výraznou rekonstrukcí. Velkou část nákladů více než 5 milionů korun pokryla dotace získaná z druhé výzvy ROP Jihozápad. Město Nové Hrady uhradilo zbývajících 1,4 mil. Kč. Více zde. Ze slavnostního otevření školky Vám také přinášíme fotografie.

V Plzni se jedná o evropských miliardách (14/1/2009)

Asi 150 lidí ze všech členských zemí Evropské unie včetně předsednictva výborů regionů EU se sjelo do Plzně, kde zítra a pozítří proběhnou jednání zejména o politice a unijních dotacích po roce 2013. Jde o prestižní záležitost, při níž má město i kraj šanci se v rámci EU výrazně zviditelnit a potažmo získat při čerpání evropských peněz v příštích letech výhody. Podrobnosti k dané akci můžete nalézt v Plzeňském deníku.

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky (13/1/2009)

Aktuální směnný kurz Kč/EUR Evropské centrální banky na měsíc leden 2009 činí 26,630 Kč/EUR.

Připravujeme přehled úspěšných projektů ROP Jihozápad (12/1/2009)

V letošním roce bychom se na www.rr-jihozapad.cz kromě aktuálních témat rádi věnovali i širšímu představení úspěšných projektů z jednotlivých výzev ROP Jihozápad, které se mohou stát příkladem a inspirací pro potenciální žadatele. V průběhu ledna 2009 bude na www stránkách zřízena nová sekce, ve které Vám jednotlivé projekty budeme podrobněji představovat.

Pyramida příjemce (9/1/2009)

Na www.rr-jihozapad.cz naleznete od dnešního dne stručného průvodce realizací projektu a povinnostmi příjemce dotace z ROP Jihozápad „Pyramida příjemce“. Pyramida Vám pomůže se zorientovat v procesu oznamování a schvalování změn v projektech a představí Vám kontrolní systém ROP Jihozápad. Aplikace má obdobnou strukturu jako již dříve připravený průvodce projektovou přípravou „Pyramida žadatele“.

Probíhá zpracovávání Rozšířených stanovisek (8/1/2009)

Žadatelé, jejichž projekty nebyly v rámci třetí výzvy schváleny k realizaci, projevili velký zájem o zaslání Rozšířeného stanoviska pro věcné hodnocení projektu. Na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad dorazilo celkem 227 žádostí. Část stanovisek již byla vyřízena, ostatní jsou v současné době postupně zpracovávána a žadatelé je obdrží během ledna, výjimečně na začátku února 2009. Počínaje čtvrtou výzvou budou údaje nyní obsažené v Rozšířeném stanovisku standardní součástí Oznámení, které automaticky obdrží všechny neúspěšné projekty.

V táborské nemocnici slavnostně otevřeli nové pracoviště akutní medicíny a porodnice (7/1/2009)

Včera se v Nemocnici Tábor konalo slavnostní otevření nového „Pavilonu akutní medicíny a porodnice“. Na projekt z druhé výzvy ROP Jihozápad, který řeší zejména problematiku akutní medicíny a porodnictví, získala Nemocnice Tábor, a.s., příspěvek z evropských fondů prostřednictvím ROP Jihozápad 67,3 mil. Kč.

Výbor Regionální rady se sešel v novém složení (6/1/2009)

V pátek 12.12.2008 se sešel Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na svém 11. zasedání. Výbor v novém složení zvolil za předsedkyni Regionální rady Jihozápad Miladu Emmerovou, hejtmanku Plzeňského kraje, místopředsedou se stal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola.

Návštěvnost www.rr-jihozapad.cz v roce 2008 (5/1/2009)

Během celého roku 2008 byl o www stránky Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad vysoký zájem, který dosahoval svého maxima zejména v měsících vyhlášení výzev a v období, kdy byly zveřejněny úspěšné projekty ze druhé a ze třetí výzvy. Celková návštěvnost za rok 2008 byla celkem 166 356 čtenářů, nejvíce to bylo v měsících červenci (21 663 čtenářů) a v listopadu (17 709 čtenářů).

V Plzni se odhaloval základní kámen projektu podpořeného z ROP Jihozápad (2/1/2009)

V pondělí 22.12.2008 byl odhalen základní kámen projektu Africké a asijské expozice Zoologické a botanické zahrady města Plzeň. ZOO Plzeň získala na svůj projekt v rámci druhé výzvy ROP Jihozápad 124 910 651 Kč v rámci oblasti podpory 3.1 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

Jeronýmova 1750/21
370 01, České Budějovice

Recepce tel: +420 389 058 600

e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Provoz těchto webových stránek
je hrazen z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020.

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.