Vítejte na stránkách Regionální rady Jihozápad

Regionální operační program (ROP) Jihozápad slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie. Podporuje projekty v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, sociálních služeb a cestovního ruchu v Jihočeském a Plzeňském kraji. ROP Jihozápad nabízí v letech 2007–2013 subjektům jak veřejného tak soukromého sektoru 633,653 milionů eur.

KONTAKTY
ÚŘAD REGIONÁLNÍ RADY

České Budějovice

Jeronýmova 1750/21, 370 01

Plzeň

Poděbradova 2842/1, 301 00

Recepce
tel: + 420 389 058 600
e-mail: info@rr-jihozapad.cz

Aktuálně

Areál kláštera v Plasích čeká rozsáhlá obnova - 24.4.2014

Historický areál cisterciáckého kláštera v Plasích na Plzeňsku se dočká své původní barokní podoby. Plánovaná rozsáhlá obnova areálu by měla znovu vytvořit prostranství, které by sloužilo jako nádvoří. Součástí obnovy je také úprava chodníčků, zatravnění a zrestaurování kašen v areálu. Změní se také směrování cest v areálu, do budovy by se tak mělo nově vstupovat právě z nádvoří. Město Plasy na tento projekt s názvem „Cesty klášterem – stezky k poznání“ získalo dotaci z ROP Jihozápad ve výši 11,5 milionu korun.

Revize Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně - 23.4.2014

Upozorňujeme příjemce na revizi č. 4 Metodického pokynu k porušení rozpočtové kázně, účinnou ke dni 23. 4. 2014. V metodickém pokynu byla v návaznosti na Rozhodnutí Evropské komise C(2013) 9572 ze dne 19. 12. 2013 k přijetí dokumentu „Pokyny ke stanovení finančních oprav, jež mají být provedeny u výdajů financovaných Unií v rámci sdíleného řízení v případě nedodržení pravidel pro veřejné zakázky“ upravena příloha č. 2 – Tabulka finančních oprav/promíjení odvodů. Tabulka obsahuje více typů pochybení při zadávání veřejných zakázek a v některých bodech umožňuje zohlednit závažnost pochybení. Tato tabulka se použije v případě porušení pravidel pro zadávání zakázek na zakázky řídící se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, i na zakázky mimo režim zákona, které se řídí Závaznými postupy pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období 2007–2013 s tím, že pokud byla s příjemci uzavřena Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace od 1. 5. 2012, bude v případě zakázek mimo režim zákona aplikována finanční oprava také v souladu s Přílohou č. 1 Závazných postupů. V revidovaném dokumentu se promítly také změny v návaznosti na změny související se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole. Příjemce je v případě porušení rozpočtové kázně, které je zjištěno při kontrole ze strany Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad, ještě před vydáním Platebního výměru, informován o kontrolních zjištěních prostřednictvím Protokolu o kontrole, proti kterému může podat námitky. Metodický pokyn naleznete pod tímto odkazem.

Změna plánu výzev ROP NUTS II Jihozápad na rok 2014 - 22.4.2014

Upozorňujeme potencionální žadatele, že na základě Usnesení č. 945/2014 Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad z 18. 4. 2014 došlo ke změně Plánu výzev na rok 2014. U 33. výzvy bylo posunuto datum vyhlášení výzvy na 2. polovinu května 2014. K další změně došlo u 34. výzvy, kde byla změněna oblast podpory. Žadatelé tak budou moci od 2. poloviny května předkládat projektové žádosti do oblasti podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství. Nově schválený Plán výzev ROP NUTS II Jihozápad naleznete zde.

Jindřichův Hradec vystavuje projekty ROP Jihozápad - 21.4.2014

Od pátku 18. 4. je možné zhlédnout putovní výstavu úspěšně realizovaných projektů ROP Jihozápad, kterou pořádá Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Na celkem deseti výstavních panelech si tak návštěvníci městského kulturního střediska Střelnice v Jindřichově Hradci mohou prohlédnout realizace, které přispěly k podpoře hospodářského a sociálního rozvoje Jihočeského a Plzeňského kraje. Výstava zde bude k vidění každý den až do 2. května, odkud bude převezena do strakonické nemocnice.

--popis obrázku--

Ve Volyni vzniká unikátní vzdělávací centrum - 18.4.2014

Při Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole ve Volyni vzniká naprosto unikátní vzdělávací centrum. Díky dotaci z ROP Jihozápad budou moci studenti těchto dvou škol využívat kompletní, počítačem řízenou technologii na výrobu dřevěných konstrukcí, krovů i celých dřevostaveb. Studenti si tak mohou vyzkoušet práci s nejmodernějšími technologiemi, což by jim mělo pomoci zvýšit možnost uplatnění v praxi. Centrum by mělo být dokončeno v září 2014 a škola jej tak dostane jako dárek k 150. výročí založení.

ROP NEWSLETTER

Formát zprávy

PROJEKTY ROP JIHOZÁPAD

ROP - video kanál YOUTUBE

video zprávy ...

Anketa